Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.943

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 8.§)
Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta sesto daļu un likuma
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu
3.panta pirmo un piekto daļu un 32.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategorijas, prasības tūristu gida izglītībai, profesionālajai kvalifikācijai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, kā arī tūristu gida sertifikācijas, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas, pakalpojumu sniegšanas kārtību un tūristu gida profesionālās darbības uzraudzības un kontroles kārtību.

2. Noteikumi nosaka prasības darba uzsākšanai tūristu gida profesijā, patstāvīgai darbībai tūristu gida profesijā vai tūristu gida darbībai pašnodar­binātas personas statusā Latvijas Republikā.

3. Tūristu gidu sertificē valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” atbilstības novērtēšanas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija (turpmāk – institūcija), par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Tūristu gids, kurš ir reģistrējies un sniedz tūristu gida pakalpojumus kādā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstī, Latvijas Republikā tūristu gida pakalpojumus var sniegt bez šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņemta profesionālās kvalifikācijas sertifikāta, ja šo pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikā ir īslaicīga.

5. Tūristu gids, kurš plāno sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijas Republikā, ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pakalpojumu sniegšanas iesniedz šo noteikumu 1.pielikumā minēto paziņojumu par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu tūrisma jomā Latvijas Republikā institūcijā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības tūristu gidiem.

6. Šo noteikumu 4.punkts neattiecas uz tūristu gida pakalpojumiem, kas tiek sniegti šo noteikumu 2.pielikumā minētajos tūrisma objektos.

7. Tūristu gida sertifikāts (turpmāk – sertifikāts) ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā institūcijas izsniegts noteikta parauga dokuments (3.pielikums), kas apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības sniegt tūristu gida pakalpojumus Latvijas Republikā.

8. Tūristu gida vārda zīme (turpmāk – vārda zīme) ir institūcijas izsniegts noteikta parauga personas identifikācijas dokuments ar fotogrāfiju (4.pielikums), kas apliecina tā īpašniekam piešķirto tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategoriju.

9. Sertifikātu piešķir uz pieciem gadiem.

10. Ja sertifikāts vai vārda zīme ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, institūcija izsniedz tūristu gidam sertifikāta vai vārda zīmes dublikātu vai, ja sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta formā, – oriģinālu.

11. Prasības šo noteikumu 29. un 30.punktā noteikto profesionālās kvalifikācijas zināšanu un prasmju pārbaudei un pārbaudes kārtību izstrādā un nosaka institūcija.

12. Institūcija nodrošina brīvu pieeju informācijai par tās darbību, normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, ētikas normām, prasībām profesionālās kvalifikācijas zināšanu un prasmju pārbaudei, kā arī par Latvijā sertificētajiem tūristu gidiem un norāda saiti uz tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzi.

13. Persona ir tiesīga būt par tūristu gidu un izmantot tūristu gida amata nosaukumu tikai tādā gadījumā, ja attiecīgajai personai ir izsniegts sertifikāts.

14. Tūristu gida profesionālās ētikas normas izstrādā un apstiprina institūcija.

II. Tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategorijas

15. Noteikumi nosaka šādas tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategorijas:

15.1. pirmās kategorijas tūristu gids, kuram ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību visā Latvijas Republikā, ieskaitot šo noteikumu 2.pieliku­mā minētos īpašos tūrisma objektus;

15.2. otrās kategorijas tūristu gids, kuram ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību vienā vai vairākos plānošanas reģionos.

III. Vispārīgās prasības tūristu gida izglītībai un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai

16. Tūristu gida profesijā ir tiesības darboties personai, kura apguvusi profesijai atbilstošu akreditētu izglītības programmu vai ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ko apliecina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikā izdotie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti vai citās valstīs izdotie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kas atzīti Latvijas Republikā.

17. Tūristu gidu izglītības programma nodrošina, ka pēc teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas tūristu gidu darbības jomā attiecīgā persona ir ieguvusi:

17.1. izpratni par tūrisma nozarē notiekošajiem procesiem un attīstības tendencēm un prasmi atbilstoši tām prognozēt un plānot profesionālo darbību;

17.2. prasmi reprezentēt valsti, tai skaitā šo noteikumu 2.pielikumā minētos īpašos tūrisma objektus, vai plānošanas reģionu un sniegt tūristam un ekskursantam informāciju par vēstures, dabas un kultūras mantojumu, kā arī attiecīgā objekta mūsdienu raksturojumu;

17.3. prasmi sintezēt un izmantot nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas mainīga tirgus apstākļos piemērota tūrisma produkta radīšanai;

17.4. prasmi lietot gan tradicionālas metodes, gan inovatīvus tehniskos risinājumus, kas nepieciešami profesionālās darbības veikšanai, prasmi skaidrot informāciju, balstot to uz tūrista un ekskursanta konkrēto pieredzi;

17.5. prasmi izmantot profesionālajā darbībā teorētiskās zināšanas cilvēku un kultūru saskarsmes zinātnēs, izprast tūristu un ekskursantu vajadzības un rīcības motivāciju, veicināt videi draudzīgu attieksmi;

17.6. prasmi saskaņot ilgtspējīga tūrisma resursu izmantošanas intereses, kā arī komersanta, organizācijas, visas sabiedrības un individuālā tūrista un ekskursanta vai tūristu un ekskursantu grupas intereses, tai skaitā arī patērētāja tiesību aizsardzības, drošības un veselības intereses;

17.7. prasmi patstāvīgi, sistemātiski un radoši papildināt zināšanas un pilnveidot prasmes profesionālās darbības jomā;

17.8. svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

18. Minimālās prasības izglītības programmām:

18.1. minimālais izglītības programmas ilgums ir no pusotra gada līdz diviem gadiem (ne mazāk kā 600 akadēmiskās stundas gadā);

18.2. izglītības programmā nepieciešams šāds apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimums:

18.2.1. pamatpriekšmeti:

18.2.1.1. pasaules vēsture un kultūra;

18.2.1.2. Eiropas Savienības pamatno­stādnes, politiskā un tiesiskā sistēma;

18.2.1.3. pasaules galvenie reliģiskie un filozofiskie strāvojumi;

18.2.1.4. mākslas un arhitektūras vēsture;

18.2.1.5. pasaules ģeogrāfija un ģeoloģija;

18.2.2. Latvijas vidi raksturojošie priekšmeti:

18.2.2.1. politiskā, sociālā un ekonomikas vēsture;

18.2.2.2. mākslas un arhitektūras vēsture;

18.2.2.3. kultūras mantojums;

18.2.2.4. arheoloģija;

18.2.2.5. daba, ekoloģija, klimats;

18.2.2.6. iedzīvotāji, folklora, mitoloģija, tradīcijas un svētki, ievēroja­mākie cilvēki;

18.2.2.7. saimnieciskā dzīve;

18.2.2.8. mūsdienu sabiedriski politiskā sistēma (politiskā iekārta, likum­došana, izglītība, zinātne, veselības un vides aizsardzība, demogrāfiskā situācija, kultūra, sports un citi Latvijas mūsdienu dzīvi raksturojoši jautājumi);

18.2.2.9. tūrisma pamati un tūrisma produkta veidošana, nodrošinot tā ilgtspēju;

18.2.3. priekšmeti, kas attīsta tūristu gida praktisko kompetenci:

18.2.3.1. Latvijas tūrisma attīstības valsts politika;

18.2.3.2. tūristu gida darbības metodiskie pamati;

18.2.3.3. saskarsmes psiholoģija;

18.2.3.4. lietišķā saskarsme (komunikācija), tai skaitā starpkultūru komu­nikācija, publiskā runa un tehniskie palīglīdzekļi;

18.2.3.5. krīzes, stresa un laika pārvaldība;

18.2.3.6. uzņēmējdarbības pamati, tai skaitā tūrisma uzņēmējdarbība;

18.2.3.7. svešvalodas;

18.2.3.8. profesionālā ētika;

18.2.3.9. pirmās palīdzības sniegšana.

18.2.4. prakse.

19. Atsevišķus mācību priekšmetus (kursus) atļauts apgūt citu mācību priekšmetu (kursu) ietvaros vai apvienojot ar citiem mācību priekšmetiem (kursiem).

IV. Prasības tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategorijas iegūšanai

20. Pirmās kategorijas tūristu gidam nepieciešama otrā līmeņa profesio­nālā augstākā tūristu gida izglītība, kas ietver šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimumu, vai akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība un īsā profesionālā augstākā izglītība tūristu gidiem, kuru īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguves ar nosacījumu, ka īsās profesionālās augstākās izglītības programma ietver šo noteikumu 18.2.apakš­punktā minēto apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimumu.

21. Profesionālās augstākās tūristu gida izglītības studiju valsts pārbaudījumu komisijā piedalās institūcijas pārstāvis, kurš ir valsts pārbau­dījumu komisijas vadītājs. Ja komisijā piedalās vairāku sertificēšanas institūciju pārstāvji, komisijas vadītāju nosaka mācību iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem profesionālās augstākās izglītības jomā.

22. Otrās kategorijas tūristu gidam nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un tūristu gidu profesionālās pilnveides apguve licencētā izglītības pro­grammā, kas ietver šo noteikumu 18.2.apakš­punktā minēto apgūs­tamo mācību priekšmetu (kursu) minimumu.

V. Papildu prasības patstāvīgai darbībai tūristu gida profesijā

23. Tūristu gida darbībai noteiktas šādas papildu prasības:

23.1. persona nav krimināli sodīta, tai nav uzlikti administratīvie sodi vai disciplinārsodi saistībā ar profesionālās darbības normu pārkāpumiem;

23.2. valsts valodas zināšanas atbilstoši 3.līmeņa A pakāpei, ja tūristu gids ir ārzemnieks un tūristu gida pakalpojumus sniedz valsts valodā;

23.3. valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.līmeņa A pakāpei, ja tūristu gids ir ārzemnieks un tūristu gida pakalpojumus sniedz svešvalodā.

VI. Tūristu gida sertificēšanas kārtība

24. Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz (personiski vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) institūcijā iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu un paziņojumu, ka pretendents piekrīt izpildīt sertificēšanas prasības un sniegt nepieciešamo informāciju. Iesniegumā norāda:

24.1. vārdu un uzvārdu;

24.2. personas kodu;

24.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;

24.4. tūristu gida kvalifikācijas līmeni, uz kādu pretendē;

24.5. valodu, kādā pretendents vēlas sniegt tūristu gida pakalpojumus;

24.6. plānošanas reģionu, kurā pretendents vēlas sniegt tūristu gida pakalpojumus (ja pretendents pretendē uz otro kvalifikācijas kategoriju);

24.7. kontaktinformāciju (tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese).

25. Iesniegumam pievieno:

25.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu pašnodarbinātās personas vai individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecības kopiju ar tai pievienotu izziņu par nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādu neesību, ja pretendents ir pašnodarbinātā persona vai individuālā darba veicējs, vai lūgumu institūcijai attiecīgo informāciju pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestā, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā pretendents ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

25.2. darba devēja izziņu, ja pretendents ir vai ir bijis darbinieks un darba devēja uzdevumā sniedz vai ir sniedzis tūristu gida pakalpojumus, norādot pie darba devēja nostrādāto laiku, pretendenta tematisko un teritoriālo specializāciju, ja tāda ir, kā arī valodu, kādā sniedz pakalpojumus;

25.3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus vai to apliecinātus norakstus;

25.4. profesionālās darbības aprakstu (CV);

25.5. tūristu gida profesionālo kvalifikāciju, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus vai to apliecinātus norakstus;

25.6. valsts valodas lietošanas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta valsts valodas zināšanas (atbilstoši 3.līmeņa A pakāpei) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu norakstu, ja pretendents ir ārzemnieks un tūristu gida pakalpojumus vēlas sniegt valsts valodā, vai lūgumu institūcijai to pieprasīt Valsts izglītības satura centrā;

25.7. valsts valodas lietošanas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta valsts valodas zināšanas (atbilstoši 2.līmeņa A pakāpei) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu norakstu, ja pretendents ir ārzemnieks un tūristu gida pakalpojumus vēlas sniegt svešvalodā, vai lūgumu institūcijai to pieprasīt Valsts izglītības satura centrā;

25.8. svešvalodas zināšanas apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu norakstu, ja pretendents tūristu gida pakalpojumus vēlas sniegt svešvalodā, kas nav pretendenta dzimtā valoda;

25.9. divas 3 x 4 cm formāta fotogrāfijas.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.635)

26. Ja iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, tam pievieno šo noteikumu 25.punktā minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātus norakstus.

27. Ja šo noteikumu 25.punktā minētie dokumenti nav izdoti latviešu valodā, dokumentiem pievieno to tulkojumu latviešu valodā.

28. Institūcija izskata pretendenta iesniegumu un, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, 10 darbdienu laikā izvērtē pretendenta izglītību, profesionālo pieredzi un valodu zināšanas. Institūcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pretendenta, valsts iestādēm vai valsts reģistriem.

29. Institūcija veic profesionālās kvalifikācijas zināšanu un prasmju praktisku pārbaudi un novērtē pretendenta atbilstību tūristu gida profesionālās kvalifikācijas kategorijai. Par pārbaudes norises laiku un vietu institūcija paziņo pretendentam ne vēlāk kā 10 dienas pirms pārbaudes.

30. Pretendenta pārbaude ietver:

30.1. pirmās kategorijas tūristu gida sertifikāta iegūšanai – praktiskās darbības (ekskursiju vadīšanas) pārbaudi divās ekskursijās:

30.1.1. viena pārskata ekskursija (transportlīdzeklī un brīvā dabā kājām);

30.1.2. viena ekskursija šo noteikumu 2.pielikumā minētajā tūrisma objektā;

30.2. otrās kategorijas tūristu gida sertifikāta iegūšanai – praktiskās darbības (ekskursijas vadīšanas) pārbaudi vienā pārskata ekskursijā (transport­līdzeklī un brīvā dabā kājām);

30.3. šo noteikumu 30.1. un 30.2.apakš­punktā minētās ekskursijas preten­denta izvēlētajā svešvalodā, ja pretendents tūristu gida pakalpojumus vēlas sniegt svešvalodā.

31. Institūcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30.punktā minētās pārbaudes pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai lēmumu par atkārtotas pārbaudes nepieciešamību.

32. Uz atkārtotu pārbaudi pretendents var pieteikties ne agrāk kā pēc diviem mēnešiem. Ja pretendents pārbaudi nenokārto arī otrreiz, uz nākamo pārbaudi var pieteikties ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.

33. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai lēmumu par atkārtotas pārbaudes nepieciešamību pretendentam izsniedz vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

34. Sertifikātam piešķir unikālu numuru, ko veido no institūcijas akreditācijas numura un kārtas numura pieaugošā secībā, sākot ar skaitli “viens”.

35. Ja sertifikāts vai vārda zīme tiek nozaudēta, institūcija to atzīst par spēkā neesošu. Saņemot jaunu sertifikātu vai vārda zīmi, tūristu gids nodod institūcijai attiecīgi otru (nenozaudēto) dokumentu (ja tāds ir), izņemot gadījumu, ja sertifikāts ir izsniegts elektroniska dokumenta formā.

36. Tūristu gids katru gadu līdz 31.janvārim iesniedz institūcijā to dokumentu kopijas, kas apliecina tūristu gida profesionālo pilnveidi iepriekšējā gadā ne mazāk kā 18 stundu apjomā licencētā izglītības programmā, uzrādot oriģinālus vai to apliecinātus norakstus. Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, iesniedz to oriģinālus vai apliecinātus norakstus.

37. Ja otrās kategorijas tūristu gids sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis šajos noteikumos noteiktās prasības pirmās kategorijas tūristu gida sertifikāta saņemšanai un sekmīgi nokārtojis šo noteikumu 30.1.2.apakšpunktā minēto pārbaudi, institūcija viņam piešķir pirmās kategorijas tūristu gida sertifikātu.

VII. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

38. Institūcija mēneša laikā pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt, norādot atteikuma iemeslu. Lēmumu izsniedz tūristu gidam vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

39. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina, ja:

39.1. tūristu gids noteiktajā termiņā ir iesniedzis šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus;

39.2. institūcija sertifikāta derīguma termiņa laikā nav konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus tūristu gida profesionālajā darbībā, kā arī ja tūristu gids ir novērsis iepriekš konstatētos pārkāpumus un pēc brīdinājumu izteikšanas nav pieļāvis tos savā profesionālajā darbībā;

39.3. tūristu gids nav sniedzis nepatiesas ziņas vai nav citādi maldinājis institūciju.

40. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

41. Institūcija sertifikātu un vārda zīmi izsniedz tūristu gidam dienā, kad beidzas iepriekšējā sertifikāta un vārda zīmes derīguma termiņš, vai nosūta tos pa pastu ierakstītā sūtījumā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pagarinot sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

42. Pēc sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas, saņemot jauno sertifikātu un vārda zīmi, tūristu gids institūcijā nodod iepriekšējo vārda zīmi un sertifikātu, izņemot gadījumu, ja sertifikāts ir bijis izsniegts elektroniska dokumenta formā.

VIII. Tūristu gida sertifikāta reģistrēšana

43. Institūcija 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai darbības apturēšanu uz laiku elektroniski nosūta Tūrisma attīstības valsts aģentūrai šādu informāciju:

43.1. sertifikāta numurs;

43.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

43.3. sertifikāta izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigu datums;

43.4. sertifikāta darbības apturēšanas sākuma vai beigu datums vai sertifikāta anulēšanas datums.

44. Tūrisma attīstības valsts aģentūra minēto informāciju iekļauj tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē. Ja datubāze tiek likvidēta, tajā esošo informāciju par sertificētajiem tūristu gidiem nodod glabāšanā Ekonomikas ministrijas arhīvā.

IX. Tūristu gida sertifikāta anulēšana un darbības apturēšana uz laiku

45. Institūcija:

45.1. izskata tūristu gida iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai sertifikāta anulēšanu;

45.2. izskata iesniegumu (sūdzību) par tūristu gida pieļautajiem pārkāpumiem;

45.3. par pārkāpumu, kas nerada tiesiskas vai finansiālas sekas un neliecina par pārkāpēja kompetences trūkumu, tūristu gidam izsaka brīdinājumu, kas neatbrīvo viņu no pienākuma novērst konstatētos pārkāpumus.

46. Institūcija sertifikātu anulē, ja:

46.1. tūristu gids neiesniedz šo noteikumu 36.punktā minētos doku­mentus;

46.2. pēc sertifikāta piešķiršanas atklājas, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur informāciju, kas neatbilst faktiskajai situācijai, vai pretendents institūcijai ir sniedzis nepatiesas ziņas vai citādi maldinājis;

46.3. tūristu gids pēc sertifikāta saņemšanas ir krimināli sodīts;

46.4. ir beidzies termiņš, uz kādu tika apturēta sertifikāta darbība, un tūristu gids nav novērsis atzinumā norādītos pārkāpumus;

46.5. tūristu gids neveic ar tūristu gida pakalpojumu sniegšanu saistītos nodokļu maksājumus;

46.6. tūristu gida darbība ir radījusi tiesiskas sekas vai finansiālus zaudējumus fiziskām personām, juridiskām personām, tūrisma objektiem un videi;

46.7. tūristu gidam sertifikāta derīguma termiņa laikā ir atkārtoti uzlikti administratīvie vai disciplinārie sodi par profesionālās darbības normu pārkā­pumiem.

47. Institūcija sertifikāta darbību aptur uz laiku, ja:

47.1. to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde;

47.2. tūristu gidam ir izteikts brīdinājums par šo noteikumu prasību neievērošanu un tūristu gids atkārtoti ir izdarījis tādu pašu vai līdzīgu pārkāpumu, par ko viņš ticis brīdināts.

48. Sertifikāta darbību aptur uz laiku, kādu tūristu gids ir norādījis iesniegumā par sertifikāta darbības apturēšanu, vai uz sešiem mēnešiem, ja darbību aptur institūcija. Tūristu gids, kura sertifikāta darbība ir apturēta, var iesniegt institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarinājumu vai, ja sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz tūristu gida iesniegumu, – tā darbības atjaunošanu. Laikā, uz kuru ir apturēta sertifikāta darbība, tūristu gids ir tiesīgs veikt vienīgi tos darbus, kas saistīti ar konstatēto pārkāpumu novēršanu, un sniegt tos pakalpojumus, par kuriem ir noslēgti līgumi līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu pieņemšanai, bet nav tiesīgs sniegt jaunus tūristu gida pakalpojumus. Tūristu gids iesniedz institūcijā nepabeigto līgumu sarakstu.

49. Institūcija lēmumu par sertifikāta anulēšanu vai darbības apturēšanu uz laiku pieņem 30 dienu laikā pēc priekšlikuma saņemšanas vai pārkāpuma konstatēšanas.

50. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu vai darbības apturēšanu uz laiku institūcija izsniedz vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā attiecīgajai personai, priekšlikuma iesniedzējam un darba devējam, ja tāds ir, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

51. Tūristu gids 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma saņemšanas nodod institūcijai vārda zīmi un sertifikātu, izņemot gadījumu, ja sertifikāts ir bijis izsniegts elektroniska dokumenta formā.

52. Ja sertifikāts tiek anulēts, tūristu gids var pretendēt uz jauna sertifikāta iegūšanu ne agrāk kā divus gadus pēc anulēšanas un visu ar sertifikāta anulēšanu saistīto pārkāpumu novēršanas vai šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētajā gadījumā –, ja sodāmība ir dzēsta un noņemta. Ja sertifikāts anulēts šo noteikumu 45.1.apakš­punktā minētajā gadījumā, tūristu gids, iesniedzot rakstisku pamatojumu, var lūgt institūciju ātrāk izsniegt jaunu sertifikātu.

53. Sertifikāta anulēšana vai darbības apturēšana uz laiku tūristu gidu neatbrīvo no atbildības par profesionālo darbību un tās sekām.

X. Apstrīdēšanas kārtība

54. Institūcijas amatpersonu lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu institūcijas vadītājam. Institūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

55. Institūcijas vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

XI. Tūristu gida pakalpojuma sniegšanas kārtība

56. Tūristu gids un klients (klients šo noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas pati vai trešās personas interesēs pērk tūristu gida pakalpojumu) par tūristu gida pakalpojumu slēdz līgumu.

57. Tūristu gida pakalpojuma līguma būtiskie nosacījumi ir:

57.1. līgumslēdzējas puses;

57.2. līguma priekšmets;

57.3. līguma termiņš;

57.4. samaksas kārtība;

57.5. līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība;

57.6. strīdu izskatīšanas kārtība.

58. Tūristu gida pakalpojuma līgumā var iekļaut arī citus nosacījumus, ja tie pēc līgumslēdzēju pušu uzskatiem ir nozīmīgi līguma mērķu sasniegšanai un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

59. Sniedzot profesionālo pakalpojumu, tūristu gidam redzamā vietā ir piestiprināta vārda zīme.

60. Sertifikātu vai vārda zīmi aizliegts nodot citai personai.

61. Tūristu gids sertifikātu vai vārda zīmi uzrāda pēc klienta vai tās personas pirmā pieprasījuma, kurai ir kontroles tiesības.

XII. Tūristu gida darbības uzraudzība un kontrole

62. Tūristu gida profesionālās darbības, profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un pilnveides uzraudzību veic institūcija:

62.1. izskatot iesniegumus (sūdzības) par tūristu gida darbību;

62.2. izskatot šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus.

63. Tūristu gida darbības kontroli īpašajos tūrisma objektos veic attiecīgā objekta atbildīgās amatpersonas.

64. Par konstatētajiem pārkāpumiem tūristu gida darbībā īpašā tūrisma objekta atbildīgās amatpersonas piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo institūcijai.

XIII. Noslēguma jautājumi

65. Ja institūcija ir beigusi pastāvēt, tās izsniegtie sertifikāti ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

66. Tūristu gida pakalpojumus bez šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūta sertifikāta drīkst sniegt līdz 2009.gada 1.novembrim.

67. Šo noteikumu 20.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Pārejas periodā līdz 2016.gada 1.janvārim uz sertificēšanu tūristu gida pirmās katego­rijas iegūšanai var pieteikties personas, kurām uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ir augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz triju gadu tūristu gida darba pieredze, ko apliecina darba devēja apstiprināts profesionālās darbības pārskats un apliecinājums par tūristu gida profesionālās pilnveides apguvi licencētā izglītības programmā.

68. Šo noteikumu 22.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Pārejas periodā līdz 2016.gada 1.janvārim uz sertificēšanu tūristu gida otrās kategorijas iegūšanai var pieteikties personas, kurām uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ir augstākā izglītība un apliecinājums par tūristu gida profesionālās pilnveides apguvi licencētā izglītības programmā.

69. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.943
08.JPG (40716 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.943
Īpašie tūrisma objekti

1. Latvijas Dabas muzejs

2. Latvijas Kara muzejs

3. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

4. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

5. Latvijas Okupācijas muzejs

6. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

7. Rīgas vēsturiskais centrs

8. Rundāles pils muzejs

9. Turaidas muzejrezervāts

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.943
09.JPG (58868 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.943
10.JPG (94126 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 943Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 01.07.2009.Zaudē spēku: 17.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 27.11.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
184352
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-16.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-16.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)