Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 550 "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.953

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 29.§)
Latvijas Republikas nostājas projekta Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo, saskaņo un apstiprina Latvijas Republikas (turpmāk – Latvija) nostājas Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – līgums) 258., 259. un 260.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras (turpmāk – pārkāpuma procedūra) pirmstiesas procesa ietvaros (turpmāk – nostāja) projektu.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

2. Nostājas projektu izstrādā, lai paustu oficiālu Latvijas viedokli un efektīvi aizsargātu Latvijas intereses, ja:

2.1. Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz līguma 258. vai 260.pantu, ir uzsākusi pārkāpuma procedūru par iespējamu līguma vai Līguma par Eiropas Savienību pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) pret Latviju un veikusi vienu no šādām darbībām:

2.1.1. nosūtījusi formālu paziņojumu (formālo vēstuli);

2.1.2. sniegusi argumentētu atzinumu;

2.2. Komisija ir uzaicinājusi Latviju iesniegt savus apsvērumus līguma 259.panta procedūras pirmstiesas procesa (turpmāk – līguma 259.pantā paredzētā procedūra) ietvaros;

2.3. Latvija gatavojas uzsākt līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

3. Par nostājas projekta sagatavošanu ir atbildīga ministrija (turpmāk – atbildīgā ministrija), kas atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā Nr.385 “Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos”, attiecīgo iestāžu nolikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajam kompetenču sadalījumam ir atbildīga par tā Eiropas Savienības tiesību akta piemērošanu vai pārņemšanu, par kuru ir ierosināta pārkāpuma procedūra.

(Grozīts ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1058)

4. Ja nav iespējams noteikt vienu atbildīgo ministriju, to nosaka, iesaistītajām ministrijām savstarpēji vienojoties. Ja vienošanos neizdodas panākt, Tieslietu ministrija jautājumu par atbildīgās ministrijas noteikšanu dokumentu aprites kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai pēc iespējas tuvākajā Valsts sekretāru sanāksmē.

5. Tieslietu ministrija:

5.1. koordinē nostājas projekta sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā;

5.2. divas reizes gadā iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (pārskatu) par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām.

5.1 Atbildīgā ministrija deleģē pārstāvi, kurš savas iestādes ietvaros koordinē nostājas projekta sagatavošanu un informācijas apriti par pārkāpuma procedūru un atbilstoši iestādes kompetencei atbild par informācijas sniegšanu Tieslietu ministrijai. Atbildīgā ministrija par deleģēto pārstāvi informē Tieslietu ministriju.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1058 redakcijā)

II. Nostājas projekta sagatavošana

6. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā (turpmāk – pārstāvniecība) pēc Komisijas formāla paziņojuma vai argumentēta atzinuma saņemšanas to nekavējoties reģistrē un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā elektroniski nosūta Tieslietu ministrijai, kā arī nodod tā kopiju atbildīgās ministrijas specializētajam atašejam zināšanai.

7. Tieslietu ministrija nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma saņemšanas no pārstāvniecības reģistrē to un nosūta atbildīgajai ministrijai, norādot termiņu, kādā nostājas projekts jāsagatavo, jāsaskaņo ar šo noteikumu 20.punktā minētajām iestādēm un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā. Tieslietu ministrija minētos termiņus nosaka tā, lai, tos ievērojot, nostājas projekts tiktu iesniegts Komisijā tās noteiktajā termiņā, ņemot vērā brīvdienas un svētku dienas, kā arī dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

7.1 Ja paredzēts, ka pārkāpums tiks pilnībā novērsts pēc termiņa, ko Tieslietu ministrija noteikusi nostājas projekta sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 7.punktā minētajiem nosacījumiem, un termiņa pagarinājums neapdraud nostājas savlaicīgu iesniegšanu Komisijā, atbildīgā ministrija drīkst pagarināt nostājas projekta sagatavošanas un saskaņošanas termiņu, iepriekš to elektroniski saskaņojot ar Tieslietu ministriju.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

9. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

10. Tieslietu ministrija kontrolē nostājas projekta sagatavošanu termiņā un, ja atbildīgā ministrija noteiktajā termiņā nostājas projektu nav sagatavojusi vai iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā, nosūta atbildīgajai ministrijai atgādinājumu.

11. Saņemot Komisijas formālo paziņojumu vai argumentēto atzinumu, atbildīgā ministrija nekavējoties:

11.1. konstatē, vai un kādi pasākumi veicami, lai novērstu pārkāpumu (piemēram, nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde, nepieciešams nosūtīt valsts izpildes pasākuma paziņojumu Komisijai), nosaka termiņu, kādā šie pasākumi veicami, un sāk veikt minētos pasākumus;

11.2. nosaka iesaistītās iestādes un, ja nepieciešams, izveido darba grupu nostājas sagatavošanai, kurā iekļauj iesaistīto iestāžu pārstāvjus, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgās jomas ekspertus un citas personas;

11.3. sāk nostājas projekta izstrādi.

12. Iesaistītās iestādes ir:

12.1. Tieslietu ministrija – visos gadījumos;

12.2. Finanšu ministrija – ja nostājas projektā ietveramie jautājumi skar valsts vai pašvaldību budžetu vai ja šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetu;

12.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – ja nostājas projektā ietveramie jautājumi skar pašvaldību kompetenci vai pašvaldību budžetu vai ja šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldību budžetu;

12.4. citas valsts iestādes – ja nostājas projektā ietveramie jautājumi atbilst to kompetencei.

13. Ja nostājas projekts nav sagatavots darba grupā, Tieslietu ministrija vai atbildīgā ministrija divu līdz četru nedēļu laikā pēc Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma reģistrēšanas dienas pārstāvniecībā var sasaukt sanāksmi nostājas projekta sagatavošanai. Sanāksmē nolemj, vai nostājas projektā ietveramā atbildīgās ministrijas sagatavotā tiesiskā argumentācija ir atbilstoša un pietiekama.

(MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1058 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

III. Nostājas projekta noformēšana

14. Nostājas projektu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam nostājas veidlapas paraugam. Veidlapā norāda:

14.1. nostājas adresātu (Komisija);

14.2. vai nostāja sagatavota, atbildot uz formālo paziņojumu vai uz argumentēto atzinumu, kā arī attiecīgā formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma datumu un numuru;

14.3. Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma īsu izklāstu;

14.4. nostājas būtību, norādot attiecīgi šādu informāciju:

14.4.1. ja pārkāpums tiek atzīts, – kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī kāds ir to sagaidāmais rezultāts;

14.4.2. ja pārkāpums netiek atzīts, – izvērstu juridisku argumentāciju, kāpēc Komisijas formālais paziņojums vai argumentētais atzinums nav pamatots;

14.5. dokumentus, kas pievienoti pielikumā;

14.6. vietu ministra parakstam;

14.7. vietu Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 15.09.2009. noteikumiem Nr.1058)

15. Ja nostājas projektā norāda, ka tiek plānota tiesību akta projekta sagatavošana un pieņemšana, nostājas projekta pielikumā pievieno attiecīgā tiesību akta projektu (ja tāds ir sagatavots) un norāda termiņu, kādā tiesību akta projektu paredzēts pieņemt.

16. Ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama tiesību akta projekta izstrāde, atbildīgā ministrija nostājas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredz uzdevumu atbildīgajai ministrijai noteiktā termiņā sagatavot tiesību akta projektu un iesniegt to Ministru kabinetā.

17. Nostājas projektam pievieno informatīvo ziņojumu, ja:

17.1. nostājas projekts ir sagatavots, atbildot uz argumentēto atzinumu, izņemot gadījumu, ja pārkāpums ir pilnībā novērsts līdz argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigām;

17.2. nostājas projekts ir sagatavots, atbildot uz formālo paziņojumu, bet nostājas projektā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešami valsts budžeta vai pašvaldības budžeta līdzekļi;

17.3. iesniedzējs (ministrs, īpašu uzdevumu ministrs vai Tieslietu ministrija) uzskata to par nepieciešamu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

18. Informatīvajā ziņojumā norāda:

18.1. informāciju, kas nav ietverama Komisijai nosūtāmajā dokumentā (ja tāda ir) (piemēram, par citu Eiropas Savienības dalībvalstu nostāju (ierobežotas pieejamības informācija), par pārkāpuma novēršanai veicamajiem pasākumiem, prognozi par pārkāpuma procedūras turpināšanu un sekām);

18.2. informāciju par šo noteikumu 14.4.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem vai pašvaldības budžeta līdzekļiem un to iegūšanas avotiem.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

19. Nostājas projektam pievieno ministra pavadvēstules projektu Komisijai.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

IV. Nostājas projekta saskaņošana

20. Atbildīgā ministrija nostājas projektu (un tam pievienotos dokumentus) atzinuma sniegšanai nosūta:

20.1. Tieslietu ministrijai;

20.2. Finanšu ministrijai, ja nostājas projektā ietvertie jautājumi skar valsts budžetu vai pašvaldību budžetus vai ja šo noteikumu 14.4.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetiem;

20.3. citām valsts iestādēm, ja nostājas projektā ietvertie jautājumi atbilst to kompetencei;

20.4. citām institūcijām, ekspertiem vai personām, ja atbildīgā ministrija uzskata to par nepieciešamu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

21. Tieslietu ministrija pēc nostājas projekta saņemšanas atzinuma sniegšanai nekavējoties rakstiski informē Saeimas Eiropas lietu komisiju un par likumprojektu atbildīgo Saeimas komisiju, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama likumprojekta pieņemšana.

22. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

23. Valsts iestāde, cita institūcija, eksperts vai persona sniedz atzinumu par nostājas projektu un tam pievienotajiem dokumentiem nedēļas laikā vai, ja nostājas projekta saskaņošana ir steidzama, atbildīgās ministrijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām darbdienām.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

24. Atzinumā norāda iebildumus un priekšlikumus. Priekšlikumiem, kā arī ekspertu un citu personu viedoklim ir ieteikuma raksturs.

25. Sniedzot atzinumu par nostājas projektu un tam pievienotajiem dokumentiem, Tieslietu ministrija izvērtē:

25.1. vai nostājas projektā paredzētie pasākumi (šo noteikumu 14.4.1.apakš­punkts) ir atbilstoši un pietiekami, lai novērstu pārkāpumu;

25.2. vai nostājas projektā ietvertā juridiskā argumentācija (šo noteikumu 14.4.2.apakš­punkts) ir atbilstoša un pietiekama;

25.3. nostājas projekta noformējumu.

26. Citas valsts iestādes, eksperti un personas izvērtē nostājas projektu un sniedz atzinumu atbilstoši to kompetencei.

27. Ja nostājas projekta virzība ir steidzama vai šo noteikumu 20.punktā minētās iestādes ir piedalījušās nostājas projekta sagatavošanas darba grupā, nostājas projektu (un tam pievienotos dokumentus) var nenosūtīt atzinuma snieg­šanai, bet saskaņot to (vizējot) ar šo noteikumu 20.punktā minētajām iestādēm.

28. Ja valsts iestādes bez iebildumiem atbalstījušas nostājas projektu un tam pievienotos dokumentus vai atzinumā par nostājas projektu paudušas tikai priekšlikumus, vai nav sniegušas atzinumu šo noteikumu 23.punktā minētajā termiņā, nostājas projekts uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

29. Ja atzinumos ir norādīti iebildumi, atbildīgā ministrija veic vienu no šādām darbībām:

29.1. ņem vērā iebildumus un sagatavo nostājas projektu iesniegšanai Ministru kabinetā;

29.2. lai panāktu vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai ir ņemti vērā daļēji, sasauc starpinstitūciju sanāksmi, uzaicinot valsts iestāžu pārstāvjus, ekspertus un personas, kurām nostājas projekts tika nosūtīts atzinuma sniegšanai.

30. Ja par nostājas projektu izteiktie iebildumi ir pilnībā ņemti vērā vai par tiem ir panākta vienošanās starpinstitūciju sanāksmē, atbildīgā ministrija to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, atbildīgais ministrs ir tiesīgs nostājas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

V. Nostājas projekta apstiprināšana Ministru kabinetā

31. Nostājas projektu apstiprina Ministru kabinets.

32. Nostājas projektu var iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, neievērojot šo noteikumu 29.punktā minēto kārtību, ja nostājas projekta virzība ir steidzama vai nostājas projekta iesniedzējs (ministrs vai īpašu uzdevumu ministrs) uzskata, ka jautājums pēc būtības lemjams tikai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lieta.

33. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

34. Pēc nostājas apstiprināšanas Ministru kabinetā un nosūtīšanas Komisijai turpmāko papildu informāciju par pasākumiem, kas veikti pārkāpuma novēršanai, Komisijai sūta atbildīgā ministrija tieši vai izmantojot Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās (turpmāk – notifikāciju sistēma). Ja pēc nostājas nosūtīšanas Komisijai, no Komisijas ir saņemtas ziņas par tās nodomu vērsties Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – Tiesa) pret Latviju un atbildīgā ministrija uzskata, ka pārkāpums ir pilnībā novērsts, atbildīgā ministrija piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas dienas sagatavo vēstuli Komisijai ar lūgumu izbeigt pārkāpuma procedūru un nevērsties Tiesā. Vēstulē norāda, kad un kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, un kāds ir šo pasākumu rezultāts.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

VI. Nostājas iesniegšana Komisijā

35. Pēc nostājas projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā Valsts kanceleja nostājas elektronisko versiju un pavadvēstuli Komisijai nekavējoties nosūta Tieslietu ministrijai. Tieslietu ministrija, izmantojot notifikāciju sistēmu, nostāju nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tās saņemšanas nosūta Komisijai.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

35.1 Pēc nostājas nosūtīšanas Komisijai Tieslietu ministrija par to informē atbildīgo ministriju un pārstāvniecību.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

35.2 Tieslietu ministrija ir notifikāciju sistēmas centrālā iestāde Latvijā.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.410 redakcijā)

36. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

37. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38. (Svītrots ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

VI1. Īpašās prasības līguma 259.pantā paredzētās procedūras nostājas projekta sagatavošanai, saskaņošanai, noformēšanai un apstiprināšanai

(Nodaļa MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1058 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.1 Ja Latvija uzsāk līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai saņem Komisijas uzaicinājumu sniegt apsvērumus lietā, kurā cita Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsākusi pret Latviju līguma 259.pantā paredzēto procedūru, piemēro šajos noteikumos noteikto nostājas projekta sagatavošanas, saskaņošanas, noformēšanas un apstiprināšanas kārtību, ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.2 Līguma 259.pantā paredzētās procedūras nostājas projektu sagatavo, ja:

38.2 1. pārkāpums skar būtiskas Latvijas intereses;

38.2 2. ir izsmeltas visas diplomātiskās strīda risināšanas iespējas;

38.2 3. Ārlietu ministrija un Tieslietu ministrija piekrīt uzsākt līguma 259.pantā paredzēto procedūru.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.3 Ja atbildīgā ministrija konstatē, ka cita Eiropas Savienības dalībvalsts nav izpildījusi kādu līgumā vai Līgumā par Eiropas Savienību paredzētu pienākumu, tā var ierosināt uzsākt pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti līguma 259.pantā paredzēto procedūru. Pirms līguma 259.pantā paredzētās procedūras nostājas projekta sagatavošanas atbildīgā ministrija nosūta Ārlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai ierosinājumu uzsākt līguma 259.pantā paredzēto procedūru. Ierosinājumā norāda precīzus pārkāpuma tiesiskos un faktiskos apstākļus, pamatojumu līguma 259.pantā paredzētās procedūras uzsākšanai, kā arī pievieno atbildīgās ministrijas rīcībā esošos dokumentus, kas apstiprina minētos faktus.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.4 Ārlietu ministrija pēc šo noteikumu 38.3 punktā minētā ierosinājuma saņemšanas izvērtē līguma 259.pantā minētās procedūras uzsākšanas ārpolitiskās un diplomātiskās sekas un sniedz atzinumu par atbildīgās ministrijas ierosinājumu uzsākt līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.5 Tieslietu ministrija pēc šo noteikumu 38.3 punktā minētā ierosinājuma saņemšanas, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas sniegto informāciju un dokumentiem, izvērtē tiesiskās argumentācijas pamatotību un sniedz atzinumu par atbildīgās ministrijas ierosinājumu uzsākt līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.6 Ja līguma 259.pantā paredzētā procedūra uzsākta pret Latviju, nostājas projektu noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā norādītajam nostājas veidlapas paraugam. Veidlapā norāda:

38.6 1. nostājas adresātu (Komisija);

38.6 2. informāciju, ka nostāja sagatavota, atbildot uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzsākto līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret Latviju;

38.6 3. īsu nostājas kopsavilkumu;

38.6 4. detalizētu un precīzu iespējamā pārkāpuma faktisko un tiesisko apstākļu izklāstu;

38.6 5. argumentētu izvērtējumu par pārkāpuma atzīšanu vai neatzīšanu. Ja pārkāpums tiek atzīts, norāda, kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī kāds ir šo pasākumu sagaidāmais rezultāts. Ja pārkāpums netiek atzīts, norāda izvērstu tiesisku pamatojumu, kādēļ uzsāktā līguma 259.pantā paredzētā procedūra nav pamatota;

38.6 6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu;

38.6 7. nostājas pielikumā pievienotos dokumentus;

38.6 8. vietu ministra parakstam;

38.6 9. vietu Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.7 Ja Latvija uzsāk līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nostājas projektu noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam nostājas veidlapas paraugam. Veidlapā norāda:

38.7 1. nostājas adresātu (Komisija);

38.7 2. informāciju, ka nostāja sagatavota līguma 259.pantā paredzētās procedūras ietvaros;

38.7 3. īsu nostājas kopsavilkumu;

38.7 4. detalizētu un precīzu iespējamā pārkāpuma faktisko un tiesisko apstākļu izklāstu;

38.7 5. izvērstu tiesisku pamatojumu līguma 259.pantā paredzētās procedūras uzsākšanai;

38.7 6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu;

38.7 7. nostājas pielikumā pievienotos dokumentus;

38.7 8. vietu ministra parakstam;

38.7 9. vietu Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.8 Šo noteikumu 38.6 un 38.7 punktā minētajam nostājas projektam pievieno informatīvo ziņojumu. Informatīvajā ziņojumā norāda šādu informāciju:

38.81. pārkāpuma būtību;

38.8 2. ja Latvija uzsāk līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, – pamatojumu minētās procedūras uzsākšanai;

38.8 3. ja cita Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsākusi līguma 259.pantā paredzēto procedūru pret Latviju, – vai Latvija atzīst pārkāpumu, kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī kāds ir šo pasākumu sagaidāmais rezultāts. Ja pārkāpums netiek atzīts, – izvērstu tiesisku pamatojumu, kādēļ uzsāktā līguma 259.pantā paredzētā procedūra nav pamatota;

38.8 4. kādas darbības veiktas, lai atrisinātu strīdu, un to rezultātu;

38.8 5. diplomātisko un tiesisko seku izvērtējumu;

38.8 6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.9 Šo noteikumu 38.6 un 38.7 punktā minētajam nostājas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar pilnvarojumu pārstāvēt Latviju sarunās ar Komisiju.

38.10 Pilnvarojumā pārstāvēt Latviju sarunās ar Komisiju neietver pilnvarojumu pārstāvēt Tiesā. Ja pēc līguma 259.pantā paredzētās procedūras pabeigšanas Latvija nolemj vērsties Tiesā vai Tiesā ir celta prasība pret Latviju, nostājas projektu izstrādā un apstiprina atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas nostājas projektu izstrādi un pārstāvību Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

38.11 Šo noteikumu 38.6 un 38.7 punktā minēto nostājas projektu papildus šo noteikumu 20.punktā minētajām institūcijām saskaņo ar Ārlietu ministriju.

38.12 Ja nostājas projekta virzība ir steidzama vai šo noteikumu 20.punktā minētās institūcijas un Ārlietu ministrija ir piedalījušās nostājas projekta sagatavošanas darba grupā, nostājas projektu un tam pievienoto dokumentu projektus var saskaņot, elektroniski informējot atbildīgo ministriju, ka iebildumu par nostājas projektu un tam pievienoto dokumentu projektiem nav, vai rakstiski apliecinot ar attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai citas institūcijas vadītāja vai viņu pilnvarotas amatpersonas vīzu uz nostājas projekta un tam pievienotajiem dokumentu projektiem, ka iebildumu nav.

VII. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumus Nr.405 “Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 92.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.953

KN953P_PAGE_1.JPG (64063 bytes)

KN953P_PAGE_2.JPG (31268 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.953

(Pielikums MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1058 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.953

(Pielikums MK 15.09.2009. noteikumu Nr.1058 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.410)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas nostājas projekta Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 953Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 26.11.2008.Zaudē spēku: 20.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 25.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
184209
{"selected":{"value":"19.05.2010","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)