Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.951

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 26 .§)
Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) sniedzēju reģistrē valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" (turpmāk – reģistrs) un izslēdz no tā.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

2. Reģistra pārzinis ir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija).

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.54 redakcijā)

3. Reģistrā reģistrē privātpersonas, valsts un pašvaldību iestādes un to institūcijas, filiāles un struktūrvienības, kuras sniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālos pakalpojumus.

4. Reģistrējot pakalpojumu sniedzēju, ministrija izsniedz reģistrācijas apliecību (1.pielikums). Reģistrācijas apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

5. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējam izsniedz atsevišķu reģistrācijas apliecību katram pakalpojumam.

6. Ja ir vairākas faktiskās pakalpojumu sniegšanas adreses (pakalpojumu sniedzēja struktūrvienības vai filiāles atrodas dažādās vietās), pakalpojumu sniedzējam izsniedz atsevišķu reģistrācijas apliecību atbilstoši katrai pakalpojumu sniegšanas vietai un reģistrē kā atsevišķu pakalpojumu sniedzēju.

7. Reģistrā iekļautās ziņas par pakalpojumu sniedzēju un sniegto pakalpojumu ir brīvi pieejamas. Ja nepieciešamas papildu ziņas, ministrija pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas tās bez maksas sniedz valsts un pašvaldību iestādēm, bet par maksu – privātpersonām.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

8. Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, privātpersona, valsts vai pašvaldību institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz ministrijā iesniegumu sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai (2.pielikums). Aizpildot iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

8.1. veidlapas 8.1. un 8.2.apakšpunktu, 10. un 12.punktu drīkst neaizpildīt;

8.2. veidlapas 7.5.apakšpunktā norāda pakalpojumu sniegšanai paredzēto speciālistu sarakstu un skaitu;

8.3. veidlapas 8.3.apakšpunktā drīkst norādīt tikai pakalpojumu sniedzēja paredzēto organizatorisko struktūru.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.735 redakcijā)

8.1 Ja pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu ir iesniedzis daļēji aizpildītu iesniegumu, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 24 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu uzsākt pakalpojumu sniegšanu un mēnesi pirms uzsākšanas informēt par to ministriju, un iesniegt pilnībā aizpildītu iesniegumu (2.pielikums).

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.735 redakcijā)

8.2 Reģistrācijai nepieciešamās ziņas par pakalpojumu sniedzēju ministrija iegūst un pārbauda patstāvīgi.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.735 redakcijā)

9. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu pakalpojumus, ministrija izvērtē atsevišķi katru pakalpojumu. Ja attiecīgajam sociālā pakalpojuma veidam sociālo pakalpojumu sniegšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteiktas īpašas prasības, ministrija izvērtē tikai vispārīgās prasības pakalpojumu sniedzēja darbībai.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

10. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu vai 15.punktā norādīto ziņu iesniegšanas ministrija pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

11. Pieņemot lēmumu par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu, ministrija piešķir pakalpojumu sniedzējam vienu vai vairākus reģistrācijas kodus, informē par to pakalpojumu sniedzēju, izsniedz vienu vai vairākas reģistrācijas apliecības, kā arī izdara ierakstu reģistrā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

12. Reģistrā ieraksta:

12.1. ziņas par pakalpojumu sniedzēju un sniedzamo pakalpojumu:

12.1.1. reģistrācijas numurs un datums;

12.1.2. pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

12.1.3. juridiskā adrese un faktiskā adrese;

12.1.4. pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss;

12.1.5. tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir);

12.1.6. pakalpojumu sniedzēja vienotais reģistrācijas numurs, bet, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas vai valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vienotais reģistrācijas numurs, kura izveidojusi struktūrvienību vai filiāli;

12.1.7. sociālā pakalpojuma sniegšanas forma;

12.1.8. sniedzamais pakalpojums vai sniedzamie pakalpojumi;

12.1.9. klienti pēc vecuma un dzimuma;

12.1.10. klientu grupa, kurai tiek sniegti pakalpojumi;

12.1.11. vispārīga informācija par pakalpojumu sniedzēju;

12.1.12. pakalpojumu sniedzēja vadītāja vārds, uzvārds un amats;

12.1.13. ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas vai valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītāja vārds, uzvārds un amats, kura to izveidojusi;

12.2. pakalpojumu sniedzējam piešķirtos reģistrācijas kodus. Katrs reģistrācijas kods ir veidots atbilstoši šādām prasībām:

12.2.1. pirmā daļa ir saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) administratīvajai teritorijai un teritoriālajai vienībai piešķirtais kods (septiņas zīmes);

12.2.2. otrā daļa ir saskaņā ar Preču statistisko klasifikāciju pa saimniecības nozarēm (CPA) piešķirtais kods;

12.2.3. trešā daļa ir pakalpojumu sniedzēja kods atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam (sešas zīmes);

12.3. (svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54);

12.4. (svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54);

12.5. atzīmi par izslēgšanu no reģistra, izslēgšanas datumu un izslēgšanas pamatojumu.

13. Pakalpojumu sniedzējs reģistrācijas apliecību saņem pēc tam, kad ir iesniedzis maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu.

14. Ministrija pieņem lēmumu par reģistrācijas atlikšanu, ja:

14.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti;

14.2. iesniegtie dokumenti nav aizpildīti atbilstoši šo noteikumu prasībām vai statūtos (nolikumā) nav norādīts, ka iesniedzējs sniedz iesniegumā minētos pakalpojumus;

14.3. ministrijai rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

15. Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu ministrija pieņem 14 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu iesniegšanas un par to rakstiski informē pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona 14 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniedz lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādītos dokumentus un ziņas vai pamatotu lūgumu pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

16. Ministrija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja:

16.1. pakalpojums neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā minētajiem pakalpojumu veidiem;

16.2. 14 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā lēmuma saņemšanas par reģistrācijas atlikšanu nav iesniegti minētajā lēmumā norādītie dokumenti un ziņas vai pamatots lūgums pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu;

16.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

16.4. pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

17. Reģistrētā pakalpojumu sniedzēja vadītājam vai pilnvarotai personai, bet gadījumos, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītājam, kura to izveidojusi, ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt ministriju par darbības apturēšanu, izbeigšanu vai izmaiņām pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā, iesniedzot izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

18. Ministrija izvērtē šo noteikumu 17.punktā minētos dokumentus un izdara izmaiņas reģistrā vai 14 darbdienu laikā pieņem lēmumu par izmaiņu reģistrēšanu un jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšanu vai pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

19. Ja ir mainījusies pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese, tālruņa vai faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir) vai pakalpojumu sniedzēja vadītājs, ministrija izdara atbilstošas izmaiņas reģistrā, nemainot pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

20. Ja ministrija saņem citu informāciju par reģistrēto pakalpojumu sniedzēju, tā piecu darbdienu laikā, bet ne retāk kā reizi mēnesī aktualizē informāciju reģistrā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

21. Ja reģistrācijas apliecība ir nozaudēta vai sabojāta, ministrija izsniedz reģistrācijas apliecības dublikātu (ja reģistrācijas apliecība izsniegta elektroniska dokumenta veidā, – oriģinālu), pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja iesniegumu. Ministrija dublikātu sagatavo divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pakalpojumu sniedzējam apliecības dublikātu (ja reģistrācijas apliecība izsniegta elektroniska dokumenta veidā, – oriģinālu) izsniedz pēc tam, kad iesniegts maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Saņemot reģistrācijas apliecības dublikātu, pakalpojuma sniedzējs sabojāto apliecību nodod ministrijā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

22. Ministrija pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja vai sniegtā pakalpojuma izslēgšanu no reģistra, ja:

22.1. saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

22.2. pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis darbību;

22.3. pakalpojumu sniedzējs neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ir administratīvi sodīts par neatbilstību noteiktajām prasībām un nav novērsis konstatētās nepilnības ministrijas noteiktajā termiņā;

22.4. ir stājies spēkā tiesas lēmums par pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apturēšanu, izbeigšanu vai maksātnespēju;

22.5. ministrija konstatē, ka pakalpojumu sniedzējs pārtraucis pakalpojuma sniegšanu;

22.6. pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis šo noteikumu 8.1 punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

23. Ja pakalpojumu sniedzējs vai tā sniegtais pakalpojums izslēgts no reģistra, pakalpojumu sniedzēja vadītājam vai pilnvarotai personai, bet gadījumos, ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai institūcijas vadītājam, kura to izveidojusi, ir pienākums iepriekš izsniegto apliecību nodot ministrijā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

24. Ministrija reģistrēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kā arī to pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuri ir izslēgti no reģistra, publicē ministrijas mājaslapā internetā. Sarakstā norāda:

24.1. reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem:

24.1.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru;

24.1.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

24.1.3. pakalpojumu sniegšanas formu;

24.1.4. sniedzamo pakalpojumu;

24.1.5. klientus (pēc vecuma un dzimuma), kam tiek sniegti pakalpojumi;

24.1.6. klientu grupu, kam tiek sniegti pakalpojumi;

24.1.7. pakalpojumu sniedzēja juridisko adresi un faktisko adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses;

24.1.8. pakalpojumu sniedzēja tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, mājaslapas adresi internetā (ja tāda ir);

24.1.9. vai pakalpojumu sniedzējs jau sniedz pakalpojumu vai plāno uzsākt tā sniegšanu;

24.2. no reģistra izslēgtajiem pakalpojumu sniedzējiem vai atsevišķiem pakalpojumiem:

24.2.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

24.2.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

24.2.3. pakalpojumu sniedzēja vai sniegtā pakalpojuma izslēgšanas datumu un izslēgšanas pamatojumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

25. Pakalpojumu sniedzējs, kurš ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu un nav reģistrēts reģistrā, iesniedz iesniegumu sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai līdz 2010.gada 1.novembrim.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.735 redakcijā)

26. Reģistrācijas apliecības, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Ja pakalpojumu sniedzējs nolēmis turpināt pakalpojuma sniegšanu pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām, pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz ministrijā šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto iesniegumu ar lūgumu pārreģistrēt pakalpojumu sniedzēju un izsniegt reģistrācijas apliecību, kā arī nodod iepriekš izsniegto reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.54)

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.78 “Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 20.nr.; 2006, 68.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.54 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951

(Pielikums grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.735)

KN951P2_PAGE_1.JPG (62755 bytes)

KN951P2_PAGE_2.JPG (112024 bytes)

KN951P2_PAGE_3.JPG (133977 bytes)

KN951P2_PAGE_4.JPG (77309 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.951
Sociālo pakalpojumu sniedzēja koda trešās daļas atšifrējums

1.pozīcija

2.pozīcija

3.pozīcija

01 – ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

02 – sociālās rehabilitācijas institūcija

03 – krīzes centrs

04 – profesionālās rehabilitācijas institūcija

05 – patversme

06 – nakts patversme

07 – dienas aprūpes centrs

08 – aprūpe mājās

09 – grupu dzīvoklis

10 – pusceļa māja

11 – servisa dzīvoklis

12 – specializētās darbnīcas

13 – sociālā darba pakalpojums

14 – pašvaldības sociālais dienests

99 – cits

01 – meitenes

02 – zēni

03 – bērni (abu dzimumu)

04 – bērni, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem

05 – pilngadīgas personas (sievietes)

06 – pilngadīgas personas (vīrieši)

07 – pilngadīgas personas (abu dzimumu)

08 – visu vecumu un dzimumu personas

01 – bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

02 – personas ar garīga rakstura traucējumiem

03 – personas, kas cietušas no prettiesiskām darbībām

04 – personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām

05 – krīzes situācijā nonākušas personas

06 – redzes invalīdi

07 – dzirdes invalīdi

08 – invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem

09 – personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas

10 – cilvēku tirdzniecības upuri

11 – pensijas vecuma personas

99 – citi

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 951Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 26.11.2008.Zaudē spēku: 02.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 25.11.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
184208
{"selected":{"value":"14.08.2010","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-01.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-01.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2010","iso_value":"2010\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"