Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.948

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 23.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.3.apakš­aktivitāti “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekti) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izstrādāt sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu (turpmāk – programma) katrā plānošanas reģionā alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ko nesniedz sociālās aprūpes institūcijas, lai pilnveidotu sociālās un funkcionālās prasmes personām ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, bezpajumtniekiem un citām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, kā arī palielinātu šo noteikumu 5.punktā minēto mērķa grupu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – izstrādāt piecas plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas, ņemot vērā:

3.1. visu plānošanas reģiona apdzīvoto vietu iedzīvotāju iespējas sasniegt sociālo pakalpojumu sniedzējus ar infrastruktūru saistītās un sabiedrisko transportu sasniedzamās teritorijās;

3.2. sociālās aprūpes institūciju un alternatīvo sociālās aprūpes pa­kalpojumu piedāvājumu reģionā, sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitu un teritoriālo izvietojumu, atbilstošu speciālistu pieejamību, klientu vietu skaitu, pašreizējo situāciju un nākotnes attīstības plānus, pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto mērķa grupu vajadzībām un specifiku konkrētā plānošanas reģiona apdzīvotajās vietās, kā arī esošo un prognozēto pieprasījumu pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem;

3.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu plānošanas reģionā, pakalpojumu sniedzēju skaitu un teritoriālo izvietojumu, atbilstošu speciālistu pieejamību, klientu vietu skaitu, pašreizējo situāciju un nākotnes attīstības plānus, pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto mērķa grupu vajadzībām un specifiku konkrētā plānošanas reģiona apdzīvotajās vietās un esošo un prognozēto pieprasījumu pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem;

3.4. integrētas veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas iespējas klientiem pēc ilgstošas, smagas saslimšanas, ar hroniskām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem, kas ierobežo personas spējas sevi aprūpēt.

4. Šo noteikumu 2.punktā minētās programmas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībā. Programmas ieviešana tiek plānota septiņu gadu laikā no tās izstrādes un ietver šādas sadaļas:

4.1. programmas mērķis;

4.2. programmas atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

4.3. situācijas apraksts un problēmu formulējums;

4.4. iespējamie risinājumi un alternatīvu analīze;

4.5. risinājumu sasaiste ar plānošanas reģiona attīstības programmu un citu nozaru attīstības programmām un tajās noteiktajām prioritātēm;

4.6. izvēlētais risinājums;

4.7. sasniedzamie rezultāti;

4.8. galvenie uzdevumi rezultātu sasniegšanai;

4.9. uzdevumu izpildes laika plāns;

4.10. uzdevumu izpildei nepieciešamā finansējuma plānojums (kopējais un papildus nepieciešamais finansējums);

4.11. programmas īstenošanas rezultātu novērtēšanas un uzraudzības kārtība, tai skaitā par uzdevumu izpildes uzraudzību atbildīgās institūcijas.

5. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām) un to ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, ieskaitot no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas.

6. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

6.1. alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības programmu izstrāde reģioniem, kurus nesniedz sociālās aprūpes institūcijas, tajā skaitā:

6.1.1. situācijas izpēte, ieskaitot mērķa grupu, to vajadzību un problēmu apzināšanu, iedzīvotāju sastāva analīzi, lai noteiktu esošo un prognozēto klientu skaitu, esošo un nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzēju, to piedāvājuma, teritoriālā izvietojuma un pieejamības apzināšanu un izvērtējumu, esošās un nepieciešamās sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras novērtējumu, esošo un nepieciešamo speciālistu apzināšanu un mācību vajadzību noteikšanu;

6.1.2. datu analīze un attīstības plānošana, ieskaitot attīstības alternatīvu analīzi (par konkrētajās teritorijās nepieciešamajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un to atrašanās vietām, kā arī starpnozaru sadarbības iespējām) un risinājuma izvēli efektīvai sociālo pakalpojumu sniegšanai reģionā (sadalījumā pa sociālo pakalpojumu veidiem dažādām mērķa grupām – ilgstošā sociālā aprūpe, aprūpe mājās, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centrā, sociālā rehabilitācija institūcijā vai dzīvesvietā, servisa dzīvoklis, grupu māja vai dzīvoklis, pusceļa māja, specializētā darbnīca, krīzes centrs, patversme, naktspatversme, tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums, profesionālā rehabilitācija, citi pakalpojumi, ieskaitot jaunu metožu un pakalpojumu sniegšanas modeļu apzināšanu);

6.1.3. starpnozaru sadarbības modeļa izstrāde sociālo pakalpojumu sniegšanā;

6.1.4. pieredzes apmaiņa Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sociālo pakalpojumu attīstīšanas jomā;

6.1.5. attīstības plānošanas ekspertu un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu (vietējo un ārvalstu) piesaiste;

6.1.6. sistēmas izveide programmas aktualizācijai un ieviešanas uzraudzībai;

6.2. sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēšana;

6.3. projekta vadība;

6.4. informatīvi izglītojoši un publicitātes pasākumi.

7. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 850 000 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 722 500 latu un valsts budžeta finansējums 127 500 latu.

9. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

9.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

9.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

9.7. saskaņo šo noteikumu 58.punktā minētos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

9.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

9.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006) 93.panta 1.un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

10.1. izstrādā vienošanās projektu;

10.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

10.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

10.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.7. pārbauda Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

10.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 57. un 59.punkta nosacījumus, bet 58.punktā minētajā gadījumā – ja atbildīgā iestāde ir saskaņojusi projekta grozījumus;

10.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

10.10. uzkrāj datus par projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projekta īstenošanu.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var būt plānošanas reģions, kas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu atbilstoši kompetencei nodrošina reģiona attīstības plānošanu un koordināciju, nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes, vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu.

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 170 000 latu. Līdz šo noteikumu 60.punktā minētās netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanai maksimālā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 153 000 latu.

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

15. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

16.4. mājaslapu internetā, kurā ievietots vienošanās projekts.

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un pielikuma – projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 23.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 60. un 61.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam);

17.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 16.2.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

18. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas personālsastāvā (komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji) ir Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

19.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 23.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projektu iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakš­punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

23. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

23.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

23.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

23.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

23.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

23.1.4. vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

23.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

23.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

23.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienots šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētais pielikums;

23.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

23.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

23.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

23.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

23.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 44., 45., 47., 48., 50. un 60.punktā minētajām izmaksām;

23.1.17. vai projektā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 46., 49. un 61.punktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

23.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 52.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

23.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

23.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

23.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

23.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

23.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

23.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji paredz šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu;

23.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

23.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

23.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

23.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

23.2.10. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 54. un 55.punktā noteiktajām prasībām;

23.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

23.3.1. projekta iesniegumā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanas plānošanā, ietverot dažādu nozaru speciālistu sadarbību;

23.3.2. projekta iesniegumā plānoto sociālo pakalpojumu attīstības programmu paredzēts izstrādāt, balstoties uz plānošanas reģiona potenciālo sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzībām;

23.3.3. projekta iesniegums ietver līdzšinējo ieguldījumu (pētījumu, analīzes, plānu) pēctecību;

23.3.4. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

23.3.5. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

23.3.6. projektā plānoto sociālo pakalpojumu attīstības programmas projektu plānots nodot sabiedriskai apspriešanai plānošanas reģiona iedzīvotājiem.

24. Par šo noteikumu 23.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli 13 punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

24.1. sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošanā projekta ietvaros iesais­tīti triju un vairāk nozaru speciālisti no Latvijas – deviņi punkti;

24.2. sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošanā projekta ietvaros iesaistīti divu nozaru speciālisti no Latvijas – četri punkti;

24.3. sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošanā projekta ietvaros iesaistīti vienas nozares vai vairāku nozaru speciālisti no vismaz vienas citas Eiropas Savienības dalībvalsts – četri punkti.

25. Par šo noteikumu 23.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli sešus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projektā iekļautas aktivitātes, kas paredz analizēt sociālo pakal­pojumu saņēmēju vajadzības pirms attīstības programmas izstrādes uzsākšanas – trīs punkti;

25.2. projektā paredzēts analizēt sociālo pakalpojumu attīstības nozares programmas satura atbilstību pakalpojumu saņēmēju vajadzībām pēc programmas izstrādes – trīs punkti.

26. Par šo noteikumu 23.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli trīs punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegums ietver līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – trīs punkti;

26.2. projekta iesniegums neietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – nulle punktu.

27. Par šo noteikumu 23.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli sešus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

27.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – divi punkti;

27.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – divi punkti;

27.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – divi punkti.

28. Par šo noteikumu 23.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli 10 punktu. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakš­kritērijiem un punktu skaitu:

28.1. projekta iesniegums paredz tiešu pozitīvu ietekmi – 10 punkti;

28.2. projekta iesniegums paredz netiešu pozitīvu ietekmi – pieci punkti;

28.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – nulle punktu.

29. Par šo noteikumu 23.3.6.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli divus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projektā plānoto sociālo pakalpojumu attīstības programmas pro­jektu plānots nodot sabiedriskai apspriešanai plānošanas reģiona iedzīvotājiem – divi punkti;

29.2. projektā plānoto sociālo pakalpojumu attīstības programmas pro­jektu nav plānots nodot sabiedriskai apspriešanai plānošanas reģiona iedzīvotājiem – nulle punktu.

V. Pārvaldes lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

30.1. tā atbilstība šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

30.2. tas šo noteikumu 23.3.1., 23.3.2., 23.3.3., 23.3.4., 23.3.5 un 23.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 34.3., 34.4., 34.5., 34.6., 34.7. un 34.8.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai ir lielāks par to.

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 39.punktā noteiktajā termiņā novērsīs iesniegumā esošos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

31.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 23.1.7., 23.1.8., 23.1.9., 23.1.10., 23.1.11., 23.1.12., 23.1.13., 23.1.14., 23.1.15., 23.1.16., 23.1.17. un 23.1.18.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

31.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 23.2.2., 23.2.3., 23.2.4., 23.2.5., 23.2.6., 23.2.7., 23.2.8., 23.2.9. un 23.2.10.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētais nosacījums var ietvert:

32.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

32.2. šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

32.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 46., 49. un 61.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus;

32.4. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

33. Ja šo noteikumu 31. un 32.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē citu šo noteikumu 23.punktā minēto kritēriju atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

34. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja:

34.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 23.1.1., 23.1.2., 23.1.3., 23.1.4., 23.1.5. vai 23.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

34.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 23.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

34.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.1.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

34.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.2.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

34.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.3.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

34.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.4.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

34.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.5.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

34.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.6.apakš­punktā minētajam kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

35. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas pārvaldes lēmumu) piecu darbdienu laikā no pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

36. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

37. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

38. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 31. un 32.punktu.

39. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā. Termiņu nosaka ne garāku par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

40. Komisija izvērtē šo noteikumu 39.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā pārvaldes lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

41. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas dokumenta kopijas, kurš ietver informāciju par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

42. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām.

43. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 35.punktā minētajiem dokumentiem atdod projekta iesniedzējam vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

44. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

44.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas;

44.2. netiešās izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

44.2.1. projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

44.2.2. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

44.2.3. projekta administrēšanas izmaksas;

44.3. neparedzētās izmaksas.

45. Šo noteikumu 44.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

45.1. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.4.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai;

45.2. iekšzemes un ārvalstu komandējumu izmaksas, tajā skaitā dienas naudu, naktsmītnes, transporta un ārvalstu iekšzemes transporta izdevumus;

45.3. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas.

46. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 15 procentu no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

47. Šo noteikumu 44.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, plāno arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas un pasta un elektronisko sakaru izmaksas.

48. Šo noteikumu 44.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu) izmaksas;

48.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas uzraudzībai (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

48.3. pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

48.4. komunālo pakalpojumu izmaksas;

48.5. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preces un inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu).

49. Šo noteikumu 44.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

50. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai, vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

51. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

51.1. kas nav norādītas šo noteikumu 45., 47., 48., 49., 50.punktā un 44.2.2.apakš­punktā vai neatbilst šo noteikumu 46., 49. un 61.punktā minētajiem izmaksu apmēra ierobežojumiem;

51.2. par kurām projekta iesniedzējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā.

52. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas līdz 2010.gada 1.aprīlim.

53. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība ir attiecināma šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanā.

54. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

55. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

56. Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno un maksājumus veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

57. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

58. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

58.1. projekta mērķi;

58.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

58.3. projekta īstenošanas termiņu;

58.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

58.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

59. Nepārsniedzot šo noteikumu 46., 49. un 61.punktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

59.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

59.2. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minēto apakš­pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 20 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

59.3. šo noteikumu 49.punktā minēto izmaksu pārdali.

VII. Noslēguma jautājumi

60. Šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minēto izmaksu summu plāno kā vienu izdevumu pozīciju atbilstoši netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēram. Par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

61. Līdz netiešo izmaksu nemainīgas likmes apmēra noteikšanai šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām izmaksām.

62. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms ir noteikts netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, sadarbības iestāde šo noteikumu 60.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

63. Sadarbības iestāde vienošanās noteikumos nosaka maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā minēto nosacījumu izpildei.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.948
Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 948Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 26.11.2008.Zaudē spēku: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 25.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
184205
26.11.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)