Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.888

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 2.§)
Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmanto­jamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas saskaņā ar likumu ir valsts vai pašvaldības īpašums (turpmāk – dāvana).

2. Noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz diplomātiskajām dāvanām.

II. Paziņojums par dāvanas pieņemšanu

3. Pēc dāvanas pieņemšanas valsts amatpersona iesniedz attiecīgās institūcijas dāvanu novērtēšanas komisijai (turpmāk – komisija), kuru izveido šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, rakstisku paziņojumu par dāvanas pieņemšanu (turpmāk – paziņojums).

4. Iesniedzot paziņojumu, valsts amatpersona tam pievieno dāvanu. Ja paziņojumam dāvanu nav iespējams pievienot tās specifisko īpašību dēļ (piemēram, tas var samazināt dāvanas vērtību, dāvanas glabāšanas izmaksas var pārsniegt dāvanas vērtību), paziņojumā norāda iemeslu, kura dēļ dāvana nav pievienota, un tās atrašanās vietu.

5. Valsts prezidents paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz Valsts prezidenta Kancelejas vadītāja izveidotajai komisijai.

6. Saeimas deputāts paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz Saeimas Kancelejas vadītāja izveidotajai komisijai.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1417)

7. Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, Ministru prezidenta biroja vadītājs, Ministru prezidenta padomnieks, Ministru prezidenta biedra biroja vadītājs un Ministru prezidenta biedra padomnieks paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz Valsts kancelejas direktora izveidotajai komisijai.

8. Ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, ministra parlamentārais sekretārs, ministra biroja vadītājs un ministra padomnieks paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja izveidotajai komisijai.

9. Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnesis paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz attiecīgās tiesas priekšsēdētāja izveidotajai komisijai.

10. Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesnesis paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz Tiesu administrācijas direktora izveidotajai komisijai.

11. Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz tās institūcijas vadītāja izveidotajai komisijai, kura ir valstij vai pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja.

12. Kapitālsabiedrības padomes loceklis, kas pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz tās institūcijas vadītāja izveidotajai komisijai, kura ir valstij vai pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja.

13. Valsts amatpersona, kas pilda amata pienākumus ārpus valsts vai pašvaldības institūcijām, ja tai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldības institūcija ir deleģējusi kādu no likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā4.panta otrajā daļā minētajām funkcijām, paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz tās valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja izveidotajai komisijai, kura deleģējusi šīs funkcijas.

14. Paziņojumu un tam pievienoto dāvanu iesniedz nedēļas laikā pēc dāvanas pieņemšanas.

15. Paziņojumā ietver šādu informāciju:

15.1. valsts amatpersonas vārds, uzvārds un amats;

15.2. dāvanas apraksts;

15.3. dāvanas pieņemšanas vieta un datums;

15.4. dāvanas vērtība, ja tā ir zināma;

15.5. dāvanas pasniegšanas iemesls (saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā13.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu);

15.6. dāvanas pasniedzēja vārds, uzvārds, amats vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs; ja dāvanas pasniedzējs nav zināms, norāda, ka dāvanas pasniedzējs nav zināms; ja dāvanu pasniegusi ārvalsts delegācija, norāda, delegācijas nosaukumu;

15.7. informācija par vēlmi dāvanu izpirkt.

16. Ja valsts amatpersona dāvanu pieņēmusi valsts, oficiālo vai darba vizīšu laikā ārvalstīs vai Latvijas Republikā, paziņojumu kopā ar dāvanu iesniedz nedēļas laikā pēc vizītes beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ paziņojumu un dāvanu nav iespējams iesniegt minētajā termiņā, valsts amatpersona to iesniedz tūlīt pēc tam, kas beigušies apstākļi, kas kavējuši iesniegt paziņojumu un dāvanu.

III. Dāvanu novērtēšanas komisijas izveidošana un kompetence

17. Komisija ir koleģiāla institūcija, kuru izveido ar attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai ar šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minēto amatpersonu rīkojumu. Komisija reģistrē un novērtē dāvanu, kā arī pieņem lēmumu par tās izmantošanu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1417)

18. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi. Komisijas locekļus ieceļ no attiecīgās institūcijas vai tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem vai attiecīgās institūcijas un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem.

19. Komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komisijas sēžu norisi, to protokolēšanu, dāvanu reģistrēšanu, kā arī ir materiāli atbildīgs par dāvanu glabāšanu līdz lēmuma pieņemšanai par dāvanas izmantošanu.

20. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam, kā arī šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minētajām amatpersonām attiecīgās komisijas lēmums ir saistošs.

IV. Dāvanu reģistrēšana

21. Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties nodrošina paziņojuma un dāvanas reģistrēšanu.

22. Paziņojumu un dāvanu reģistrē dāvanu reģistrācijas žurnālā. Žurnālā norāda:

22.1. paziņojuma saņemšanas datumu;

22.2. reģistrācijas numuru;

22.3. dāvanas veidu;

22.4. dāvanas devēju;

22.5. dāvanas saņēmēju.

V. Dāvanu novērtēšana

23. Komisija izskata paziņojumu, nosaka dāvanas vērtību tās novērtēšanas brīdī, kā arī izvērtē, vai dāvanai var būt mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība.

24. Komisija nosaka dāvanas vērtību atbilstoši Latvijas tirgus cenām un sastāda dāvanas novērtēšanas aktu. Ja nepieciešams, dāvanas vērtības, kā arī tās mākslas vai kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

25. Ja komisija konstatē, ka dāvanai var būt mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, tā pēc saskaņošanas ar attiecīgās institūcijas vadītāju iesniedz rakstisku iesniegumu Kultūras ministrijā, lūdzot noteikt, vai dāvanai ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, un sniegt attiecīgu atzinumu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1410)

26. Ja dāvanai ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, Kultūras ministrija savā atzinumā norāda muzeju, kuram dāvana ir nepieciešama krājumu papildināšanai un ekspozīciju veidošanai.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1410)

27. Komisija šo noteikumu 25.punktā minētajam iesniegumam pievieno dāvanas fotogrāfiju, kurā tā ir labi redzama un identificējama. Fotogrāfijas minimālais izmērs ir 8 x 12 cm, maksimālais izmērs – 29 x 42 cm. Ja iesniegums tiek iesniegts elektroniski, fotogrāfija pievienojama digitāli, un tās minimālā izšķirtspēja ir 800 x 533 pikseļi. Pēc Kultūras ministrijas pieprasījuma tai nododama arī pati dāvana.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1410)

28. Komisija pēc Kultūras ministrijas atzinuma saņemšanas, ja tajā ir norādīts muzejs, kuram dāvana varētu būt nepieciešama, pieņem lēmumu nodot dāvanu Kultūras ministrijas norādītajam muzejam krājumu papildināšanai un ekspozīciju veidošanai. Pēc komisijas ieskatiem dāvanu var nodot arī citam muzejam.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1410)

29. Pēc dāvanas novērtēšanas to uzskaita attiecīgajā aktīvu grupā. Ieņē­mumos ieraksta noteikto dāvanas vērtību.

VI. Dāvanu izmantošana

30. Dāvanas izmanto kādā no šādiem veidiem:

30.1. izmantošana tās valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām, kurā dāvanas pieņēmējs ieņem amatu;

30.2. nodošana bez atlīdzības lietošanai citai valsts vai pašvaldības institūcijai tās vajadzībām;

30.3. nodošana muzejam bez atlīdzības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

30.4. nodošana dāvanas saņēmējam izpirkšanai.

31. Ja Kultūras ministrijas norādītais muzejs ir atteicies pieņemt dāvanu muzeja krājumu papildināšanai un ekspozīciju veidošanai, komisija lemj par citiem šo noteikumu 30.punktā minētajiem dāvanas izmantošanas veidiem.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1410)

32. Ja komisija nolemj, ka dāvana tās specifisko īpašību dēļ nevar tikt izmantota nevienā no šo noteikumu 30.punktā minētajiem veidiem, komisija pieņem lēmumu par dāvanas iznīcināšanu.

33. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par dāvanas izmantošanu vai iznīcināšanu un izdara par to ierakstu dāvanu reģistrācijas žurnālā. Žurnālā norāda lēmuma pieņemšanas datumu un dāvanas izmantošanas veidu vai izdara atzīmi par dāvanas iznīcināšanu.

34. Komisija par pieņemto lēmumu paziņo attiecīgās institūcijas vadītājam. Institūcijas vadītājs nodrošina komisijas lēmuma izpildi.

35. Valsts prezidenta pieņemtās dāvanas tiek nodotas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam valsts prezidentu dāvanu kolekcijas papildināšanai.

VII. Dāvanu izpirkšana

36. Ja par dāvanas izmantošanu nav pieņemts lēmums, kura dēļ dāvanu vairs nav iespējams izpirkt, valsts amatpersona līdz amata pienākumu pildīšanas beigām vai trīs mēnešus pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas ir tiesīga iesniegt komisijai iesniegumu par dāvanas izpirkšanu. Iesniegums nav nepieciešams, ja valsts amatpersona paziņojumā izteikusi vēlmi izpirkt dāvanu.

37. Naudas līdzekļus atbilstoši komisijas noteiktajai izpērkamās dāvanas vērtībai valsts amatpersona, kura dāvanu izpērk, ieskaita valsts budžeta institūcijas atvērtajā kontā Valsts kasē. Valsts budžeta institūcija ir atbildīga par attiecīgo summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

38. Pēc tam, kad dokuments par iemaksas veikšanu iesniegts komisijai, valsts amatpersona saņem izpērkamo dāvanu un komisijas priekšsēdētājs izdara attiecīgu ierakstu dāvanu reģistrācijas žurnālā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 888Pieņemts: 28.10.2008.Stājas spēkā: 26.11.2008.Zaudē spēku: 01.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 25.11.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
184199
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)