Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Rēzeknē 2008.gada 10.oktobrī (prot. Nr.24, 20.p.)

Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1.1. klients - pensionārs vai invalīds (ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona), kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;

1.1.2. pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, obligātā izglītība, veselības aprūpe;

1.1.3. sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;

1.1.4. sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus;

1.1.5. krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai;

1.1.6. ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;

1.1.7. dzīvokļa pabalsts - ir pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā un siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai.

1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, to apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir pensionāriem un invalīdiem (ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām), turpmāk tekstā - klientiem, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā un vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 160 Ls mēnesī.

1.4. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek piešķirts pensionāriem un invalīdiem (ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām), ja viņu vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 180 Ls mēnesī uz katru ģimenes locekli.

 

2. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu sociālo palīdzību, klients Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē (turpmāk tekstā - Pārvalde) uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz sekojošus dokumentus:

1) rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmsituāciju un tās risināšanai vēlamo sociālās palīdzības veidu;

2) izdevumu kvītis, čekus (ārstēšanās stacionārā, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, tehniskie palīglīdzekļi, medikamenti, higiēnas preces);

3) izziņu no mācību iestādes, ja ģimenē ir skolēni vai studenti, kuri mācās vispārizglītojošās vai arodskolās klātienē.

2.2. Iztikas līdzekļu deklarācijā ( turpmāk tekstā - deklarācija) klients norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām ar sociālās palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi (šo noteikumu izpratnē - ģimene).

2.3. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.4. Klienta pienākumi:

2.4.1. aktīvi iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

2.4.2. sniegt nepieciešamās ziņas par sevi;

2.4.3. atļaut sociālajam darbiniekam veikt dzīves apstākļu apsekošanu;

2.4.4. pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai, jāiesniedz ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli;

2.4.5. saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

2.5. Pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem, Pārvaldes sociālie darbinieki, pabalstu nodaļas vadītāja pārbauda saņemto informāciju:

2.5.1. vienotās migrācijas informācijas sistēmā;

2.5.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā;

2.5.3. novērtē personas (ģimenes) materiālo stāvokli un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

2.6. Pārvalde iekārto klienta lietu, kurā iekļauj:

2.6.1. klienta iesniegumu;

2.6.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus dokumentus;

2.6.3. Pārvaldes lēmumus, domes lēmumus;

2.6.4. citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālo resursu - ienākumu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

2.7. Klienta lieta glabājas Pārvaldē piecus gadus pēc sociālās palīdzības pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

3. Sociālās palīdzības veidi

3.1. pabalsts pārtikas iegādei;

3.2. pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā;

3.3. pabalsts medicīnisko izdevumu segšanai;

3.4. pabalsts aprūpei mājās;

3.5. dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai;

3.6. dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei;

3.7. bezmaksas ēdināšanas pakalpojums;

3.8. ēdināšanas pakalpojums krīzes situācijā.

 

4. Sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība un apmērs

4.1. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, ja viņu vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 75 Ls mēnesī, vienu reizi mēnesī līdz 30 Ls mēnesī.

4.2. Pabalstu ārkārtas vai krīzes situācijā piešķir pensionāriem un invalīdiem līdz 80 Ls gadā. Lai saņemtu pabalstu ārkārtas situācijā, ir jāiesniedz personu apliecinošo dokumentu un dokumentus par notikušo.

4.3. Pabalstu medicīnisko izdevumu segšanai piešķir pensionāriem un invalīdiem (ārstēšanās stacionārā vai apdrošināšanas polises daļēja apmaksa, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, optikas piederumi, medikamenti, higiēnas preces), ja klients iesniedz maksājumu dokumentus (kvītis vai kases čekus):

4.3.1. pabalstu par ārstēšanos stacionārā vai apdrošināšanas polises daļējai apmaksai, par ambulatoro ārstēšanos un zobu protezēšanu piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds), bet ne vairāk kā 40 Ls gadā par katru pakalpojuma veidu;

4.3.2. pabalstu ārsta izrakstīto medikamentu iegādei piešķir vienu reizi pusgadā līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā 15 Ls katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds). Klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli ( forma 027/ u) ) ar izrakstīto medikamentu nosaukumiem;

4.3.3. pabalstu ārsta izrakstīto optikas piederumu, tehnisko palīglīdzekļu daļējai apmaksai (brilles, korsetes u.c.) piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā 15 Ls gadā katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds).

4.4. Pabalstu inkontinences līdzekļu (pamperu) iegādei piešķir ilgstoši guļošiem klientiem, kuri nesaņem pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, vai bērna invalīda kopšanas pabalstu, vienu reizi ceturksnī 30 Ls apmērā. Klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u).

4.5. Pabalstu aprūpei mājās piešķir vienu reizi mēnesī pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, ja klients atzīts par nespējīgu sevi aprūpēt un nesaņem pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, un ja klientam nav likumīgu apgādnieku:

4.5.1. ja klienta ienākumi nepārsniedz 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 30 Ls mēnesī;

4.5.2. ja klienta ienākumi pārsniedz 100 Ls mēnesī, pabalsts ir 20 Ls mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu aprūpei mājās, klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli ( forma 027/ u). Atsevišķos gadījumos par pabalsta aprūpei mājās piešķiršanu lemj ar Pārvaldes vadītājas rīkojumu izveidota darba grupa.

4.6. Dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir, ja dzīvesvietu ir deklarējis viens pensionārs vai invalīds, un ģimenei, kurā ir tikai pensionāri un invalīdi, vienu reizi gadā, ja vidējie ienākumi nav lielāki par 180 Ls mēnesī uz katru ģimenes locekli:

4.6.1. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 90 Ls mēnesī, pabalsts ir 130 Ls apmērā;

4.6.2. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 91 Ls līdz 120 Ls mēnesī, pabalsts ir 100 Ls apmērā;

4.6.3. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir lielāki par 121 Ls mēnesī, pabalsts ir 80 Ls apmērā.

4.7. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai piešķir, ja dzīvesvietu ir deklarējis viens pensionārs vai invalīds, un ģimenei, kurā ir tikai pensionāri un invalīdi, vienu reizi gadā, ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem nav lielāki par 180 Ls mēnesī uz katru ģimenes locekli:

4.7.1. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 90 Ls mēnesī, pabalsts ir 160 Ls apmērā;

4.7.2. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 91 Ls līdz 120 Ls mēnesī, pabalsts ir 150 Ls apmērā;

4.7.3. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir lielāki par 121 Ls mēnesī, pabalsts ir 130 Ls apmērā.

4.8. Saskaņā ar Pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš sniedz siltumenerģijas pakalpojumus. Pārvalde noslēdz līgumu ar uzņēmumu par piešķirto pabalstu pārskaitīšanu pakalpojumu sniedzējam.

4.9. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu piešķir krīzes situācijā nonākušiem pensionāriem un invalīdiem līdz vienam mēnesim gadā.

4.10. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā Pārvaldes kasē, ar pārskaitījumu uz klienta kontu vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

 

5. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai

5.1. Pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta atteikumu pilnībā vai daļēji, ja klients:

5.1.1. nepilda šo noteikumu 2.4. punktā noteiktos klienta pienākumus;

5.1.2. iesniedzis nepatiesas ziņas.

 

6. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6.1. Izvērtēt klienta materiālos resursus - ienākumus un pieņemt lēmumu, sastādot lēmuma projektu atbilstoši šiem noteikumiem, ir pilnvaroti Pārvaldes sociālie darbinieki un pabalstu nodaļas vadītāja.

6.2. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu Pārvaldes sociālie darbinieki un pabalstu nodaļas vadītāja pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

6.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Pārvalde izsniedz klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.

6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

6.5. Sociālās aprūpes pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē, iesniedzot rakstveida iesniegumu Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV - 4600, lēmumā norādītajā termiņā.

6.6. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

7. Noslēguma jautājums

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2007.gada 14.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

7.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 10.10.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 12.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
183661
01.01.2009
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)