Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.882

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 64.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.prioritātes “Augstākā izglītība un zinātne” 1.1.2.pasākuma “Augstākās izglītības attīstība” 1.1.2.1.aktivitātes “Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai” 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir visās izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minēto darbību un veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

3.1. iznākuma rādītāju – 1600 doktoranti, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām;

3.2. rezultāta rādītāju:

3.2.1. 80 procenti doktorantu no kopējā doktorantūras studentu skaita 2007./2008.akadēmiskajā gadā ir saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām doktorantūrā;

3.2.2. vismaz 50 procenti Eiropas Sociālā fonda atbalstu saņēmušo doktorantu līdz 2015.gada 31.augustam ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

3.2.3. vismaz 80 procenti Eiropas Sociālā fonda atbalstu saņēmušo doktorantu līdz 2015.gada 31.augustam ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu (attiecināms uz otro un, ja nepieciešams, nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu).

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

4. Apakšaktivitātes mērķa grupas ir doktoranti, akadēmiskais personāls, augstākās izglītības institūcijas.

5. Augstākās izglītības institūcija šo noteikumu izpratnē ir valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta augstskola neatkarīgi no tās juridiskā statusa.

6. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir mērķstipendijas nodrošināšana doktora studijām visās izglītības tematiskajās grupās.

7. Šajos noteikumos minētā mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, kuru piešķir doktorantam doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei.

8. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 52 885 613 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 49 366 796 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 518 817 euro apmērā.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

9. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 93,35 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 6,65 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā statusa.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā)

10. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē vismaz divās kārtās. Ja iepriekšējā projektu iesniegumu atlases kārtā nav apgūts aktivitātei pieejamais publiskais finansējums vai projekta iesniegums ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

11. Apakšaktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais publiskais finansējums ir 49 908 006 euro. Apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 977 607 euro. Aktivitātes nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nepieciešams, organizē par aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

12. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

12.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

12.1.1. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas, projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību;

12.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

12.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

12.1.4. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

12.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

12.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

12.3. saskaņo šo noteikumu 87.punktā minētos projekta grozījumus;

12.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

12.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

12.6. ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

13. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

13.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu un līguma projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

13.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

13.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

13.4. iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

13.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

13.6. sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu un apakšaktivitātei pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par atsevišķu projektu;

13.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

13.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

13.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju, tai skaitā izlases veidā pārbauda doktoranta apliecinājumā (4.pielikums) sniegtās informācijas atbilstību;

13.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās vai līguma noteikumu izpildes prasībām un to izpildi;

13.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 86. un 87.punktā minēto;

13.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

13.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

14. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

15. Projekta iesniedzējs var būt augstākās izglītības institūcija, kas īsteno vienu vai vairākas doktora studiju programmas jebkurā izglītības tematiskajā grupā.

16. Ja projekta iesniedzējs ir privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija, tā papildus šo noteikumu 15.punkta nosacījumiem atbilst šādām prasībām:

16.1. tai nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

16.2. tā nav pasludināta par maksātne­spējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

17. Projekta iesniedzējs projektu var īstenot sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām, zinātniskajām institūcijām vai komercsabiedrībām (turpmāk – sadarbības partneris), noslēdzot sadarbības līgumu doktora studiju programmu īstenošanā.

18. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā kopsumma pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir 30 000 euro, bet maksimālā – 25 000 000 euro, otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā minimālā kopsumma ir 30 000 euro, bet maksimālā – 1 422 872 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1439 redakcijā)

19. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ievērojot šo noteikumu 18.punktā minētos projekta attiecināmo izmaksu kopsummas ierobežojumus, augstākās izglītības institūcijai pieejamo finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F = 0,43 x D x T x (A1 + A2)/2, kur

F – augstākās izglītības institūcijai pieejamais finansējuma apmērs euro;

0,43 – koeficients, kas aprēķināts, ņemot vērā pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu un augstākās izglītības institūcijās kopējo studējošo doktorantu skaitu 2007./2008.akadēmiskajā gadā, un paredz finansiālā atbalsta sniegšanu konkursa kārtībā;

D – doktorantu skaits attiecīgajā augstākās izglītības institūcijā 2007./2008.akadēmiskajā gadā;

T – maksimālais finansiālā atbalsta ilgums gados vienam doktorantam;

A1 – maksimālais finansiālā atbalsta apmērs vienam 1. vai 2.kursa doktorantam gadā euro, ko aprēķina, summējot šajos noteikumos vienam 1. vai 2.kursa doktorantam gadā noteiktās mērķstipendijas izmaksas, doktora darba vadītāja gada atlīdzību par viena doktoranta darba vadīšanu, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un vienam doktorantam gadā plānotās doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu izmaksas;

A2 – maksimālais finansiālā atbalsta apmērs vienam 3.kursa doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam gadā euro, ko aprēķina, summējot šajos noteikumos vienam 3.kursa doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam gadā noteiktās mērķstipendijas izmaksas, doktora darba vadītāja gada atlīdzību par viena doktoranta darba vadīšanu, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un vienam doktorantam gadā plānotās doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

19.1 Otrās un, ja nepieciešams, nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ievērojot šo noteikumu 18.punktā minēto projekta attiecināmo izmaksu kopsummas ierobežojumu, augstākās izglītības institūcijai pieejamo finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

FI - augstākās izglītības institūcijai pieejamais finansējums (euro);

F2k - apakšaktivitātes otrajai vai nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums (euro);

I - augstākās izglītības institūcijas variante ( I = 1, 2, ....., n; n - augstākās izglītības institūciju skaits);

ΔDI - studējošo skaita pieaugums laikposmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 1.oktobrim augstākās izglītības institūcijā īstenotajās pilna laika doktora studiju programmās, kas uz 2011.gada 31.jūliju ir akreditētas uz sešiem gadiem;

∑ΔDI - kopējais studējošo skaita pieaugums laikposmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 1.oktobrim augstākās izglītības institūcijās īstenotajās pilna laika doktora studiju programmās, kas uz 2011.gada 31.jūliju ir akreditētas uz sešiem gadiem.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.677 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

20. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu par mazāku finansējuma apmēru, nekā aprēķināts augstākās izglītības institūcijai saskaņā ar šo noteikumu 19. vai 19.1 punktā minēto formulu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

21. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.septembrim. Uzaicinājumu nosūta projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

21.1 Lai nosūtītu šo noteikumu 21.punktā minētos uzaicinājumus, Izglītības un zinātnes ministrija pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē uzaicināmo projektu iesniedzēju sarakstu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

22. Uzaicinājumā norāda:

22.1. attiecīgajai kārtai pieejamo finansējuma apmēru, projektam pieļaujamo minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu un augstākās izglītības institūcijai pieejamā finansējuma aprēķina nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 19. vai 19.1 punktā minētajam;

22.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

22.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

22.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

22.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

23.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

23.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – 1.pielikums, otrās un, ja nepieciešams, nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – 1.1 pielikums) un šādi pielikumi:

23.2.1. šo noteikumu 69.punktā minētais nolikums vai tā projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 70.punktā noteiktajām prasībām;

23.2.2. šo noteikumu 72.punktā minētā līguma projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 73.punktā noteiktajām prasībām;

23.2.3. šo noteikumu 60.punktā minētā kārtība, kādā finansējuma saņēmējs plāno izlietot doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus, vai tās projekts;

23.2.4. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts nodomu protokols par projekta ietvaros plānoto sadarbību doktora studiju programmu īstenošanā;

23.2.5. šo noteikumu 17.punktā minētā sadarbības līguma projekts par sadarbību doktora studiju programmu īstenošanā, norādot sadarbības partnera pienākumus un tiesības, kā arī plānoto samaksas kārtību;

23.2.6. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

23.2.7. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde) (2.pielikums);

23.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

24. (Svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

25. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

25.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot elektroniskajā datu nesējā identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju, un valsts budžeta iestādēm – finansēšanas plāna projekta elektronisko versiju. Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

25.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

25.1 Otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

25.1 1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, – visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

25.1 2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

25.1 2.1. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

25.1 2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

26. Šo noteikumu 22.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski:

26.1. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

26.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā šo apgalvojumu pamato;

26.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

27. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma, nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana

28. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vispirms vērtē atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad 36.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 37.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 38.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

28.1 Otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad – šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

29. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes un Latvijas Zinātnes padomes.

30. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balss­tiesībām).

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

31. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka viņi savā darbībā nepārkāpj normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un ievēro ierobežojumus, kas noteikti Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

32. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.

33. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

34. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

35. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji) ir šādi:

35.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

35.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

35.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

35.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

35.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu (viens oriģināls un divas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai arī elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

35.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

35.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

35.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 84.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

35.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

35.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 9.punktā minēto pieļaujamo līdzfinansējuma apmēru;

35.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 18.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 18.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

35.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

35.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 52. un 64.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

35.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 61., 62. un 63.1 punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)

36. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji) ir šādi:

36.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 15.punktā minētā institūcija;

36.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

36.3. projekta atbalstāmā darbība atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajai atbalstāmajai darbībai;

36.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

36.5. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

36.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

36.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

36.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanu;

36.9. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

36.10. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

36.11. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības;

36.12. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

37. Kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

37.1. augstākās izglītības institūcijas kapacitāte doktora studiju programmu īstenošanā – studējošo skaits doktorantūrā 2007./2008.akadēmiskajā gadā:

37.1.1. vairāk nekā 210 studējošo (pieci punkti);

37.1.2. no 151 līdz 210 studējošiem (četri punkti);

37.1.3. no 91 līdz 150 studējošiem (trīs punkti);

37.1.4. no 31 līdz 90 studējošiem (divi punkti);

37.1.5. no 1 līdz 30 studējošiem (viens punkts);

37.1.6. nav studējošo (0 punktu);

37.2. augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla potenciāls doktora studiju programmu īstenošanā – profesoru un asociēto profesoru skaits 2007./2008. akadēmiskajā gadā:

37.2.1. vairāk nekā 150 profesoru un asociēto profesoru (pieci punkti);

37.2.2. no 101 līdz 150 profesoriem un asociētajiem profesoriem (četri punkti);

37.2.3. no 61 līdz 100 profesoriem un asociētajiem profesoriem (trīs punkti);

37.2.4. no 31 līdz 60 profesoriem un asociētajiem profesoriem (divi punkti);

37.2.5. no 1 līdz 30 profesoriem un asociētajiem profesoriem (viens punkts);

37.2.6. nav profesoru un asociēto profesoru (0 punktu);

37.3. augstākās izglītības institūcijas īstenoto doktora studiju programmu efektivitāte – doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaits 2006./2007.akadēmiskajā gadā pret doktora studiju programmās imatrikulēto personu skaitu 2003./2004.akadēmiskajā gadā (izteikts procentos):

37.3.1. vairāk nekā 40 procentu (pieci punkti);

37.3.2. no 20 līdz 40 procentiem (trīs punkti);

37.3.3. mazāk nekā 20 procentu (viens punkts);

37.4. Eiropas Sociālā fonda atbalsta efektivitāte – plānotais doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaits pret plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu doktora studiju programmās (izteikts procentos):

37.4.1. vairāk nekā 75 procenti (pieci punkti);

37.4.2. no 60 līdz 75 procentiem (trīs punkti);

37.4.3. no 50 līdz 59 procentiem (viens punkts);

37.4.4. mazāk nekā 50 procentu (0 punktu);

37.5. projekta iesniegums demonstrē sasaisti (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām augstākās izglītības programmu un zinātnes infrastruktūras modernizācijai:

37.5.1. ir savstarpēji papildinoša ietekme (divi punkti);

37.5.2. nav savstarpēji papildinošas ietekmes (0 punktu);

37.6. projekta iesniegumā ir paredzēts, ka projekta īstenošana notiek sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām vai zinātniskajiem institūtiem doktora studiju programmu īstenošanā:

37.6.1. projekta iesniedzējam jau ir izstrādāts un darbojas sadarbības mehānisms, kas paredz par zinātniskā darba vadītājiem piesaistīt attiecīgā pētījumu jomā vadošus zinātniekus vai akadēmisko personālu, tai skaitā no citiem zinātniskajiem institūtiem vai ārvalstu augstskolām, vai komercsabiedrībām, un ir paredzēta sadarbības turpināšana projekta īstenošanā (pieci punkti);

37.6.2. projekta iesniegumā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākus zinātniskos institūtus vai komercsabiedrības un ar tiem ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu (trīs punkti);

37.6.3. projekta iesniegumā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākas augstākās izglītības institūcijas un ar tām ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu (viens punkts);

37.6.4. projekta iesniegumā nav norādīta informācija par plānoto sadarbību (0 punktu);

37.7. projekta iesniegumā ir paredzēts doktorantūras studiju pētījumu daļu īstenot sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, izvērtējot to zinātnisko potenciālu – starptautiski citēto publikāciju (anonīmi recenzētu zinātniskajā periodikā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētu, izņemot pašcitēšanu, zinātnisko publikāciju) skaitu iepriekšējā gadā:

37.7.1. doktorantūras studiju pētījumu daļu paredzēts īstenot sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kurā ir vairāk nekā 0,5 publikācijas uz vienu pilna darba laika ekvivalentu strādājošu zinātnieku (trīs punkti);

37.7.2. doktorantūras studiju pētījumu daļu paredzēts īstenot sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kurā ir mazāk nekā 0,5 publikācijas uz vienu pilna darba laika ekvivalentu strādājošu zinātnieku (viens punkts);

37.7.3. doktorantūras studiju pētījumu daļu nav paredzēts īstenot sadarbībā ar zinātnisko institūciju (0 punktu);

37.8. augstākās izglītības institūcijas īstenotā starptautiskā sadarbība, ko raksturo šādi sadarbības veidi: starptautiskās sadarbības līgumi, starptautiskie projekti, akadēmiskā personāla apmaiņa, studējošo apmaiņa:

37.8.1. augstākās izglītības institūcija īsteno trīs vai četrus minētos sadarbības veidus (trīs punkti);

37.8.2. augstākās izglītības institūcija īsteno divus no minētajiem sadarbības veidiem (divi punkti);

37.8.3. augstākās izglītības institūcija īsteno vienu no minētajiem sadarbības veidiem (viens punkts);

37.8.4. augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem sadarbības veidiem (0 punktu);

37.9. augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja starptautiskajā akadēmiskajā vidē, ko raksturo šādi rādītāji: uz konkursa pamata piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls, ārvalstu studējošo piesaiste, studiju programmu īstenošana svešvalodās:

37.9.1. augstākās izglītības institūcija izpilda visus trīs minētos starptautiskās konkurētspējas rādītājus (trīs punkti);

37.9.2. augstākās izglītības institūcija izpilda divus no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (divi punkti);

37.9.3. augstākās izglītības institūcija izpilda vienu no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (viens punkts);

37.9.4. augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (0 punktu);

37.10. projekta ieguldījums augstākās izglītības institūcijas vai institūciju inovatīvās kapacitātes paaugstināšanā:

37.10.1. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu vairākām augstākās izglītības institūcijām (trīs punkti);

37.10.2. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu atsevišķiem studiju virzieniem (divi punkti);

37.10.3. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu atsevišķām studiju programmām (viens punkts);

37.11. projekta īstenošanas risku (iespējamais izmaksu sadārdzinājums, nepietiekams akadēmiskā personāla nodrošinājums, nepietiekams doktorantūrā studēt gribētāju skaits, reflektantu nepietiekama akadēmiskā vai zinātniskā kapacitāte, studējošo skaita samazinājums un citi riski) izvērtējums:

37.11.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

37.11.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

37.11.3. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai (viens punkts);

37.11.4. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

37.12. projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

37.12.1. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā (četri punkti);

37.12.2. Rīgas plānošanas reģionā (viens punkts);

37.13. projektā paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

37.13.1. paredzētie pasākumi sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu (pieci punkti);

37.13.2. paredzētie pasākumi sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

37.13.3. paredzētie pasākumi sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

37.13.4. nav paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamat­principu ievērošanu (0 punktu);

37.14. projekta plānotā ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

37.14.1. projekts paredz atbalstu doktora studijām informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī paredz palielināt doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju programmās (divi punkti);

37.14.2. projekts paredz atbalstu doktora studijām informācijas tehnoloģiju jomā, nepalielinot doktora zinātnisko grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju programmās (viens punkts);

37.14.3. projektā nav paredzēts atbalsts doktora studijām informācijas tehnoloģiju jomā (0 punktu).

38. Finansējuma piešķiršanas kritēriji ir šādi:

38.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.12., 36.1., 36.2., 36.3. un 36.8.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 37.2., 37.4., 37.6. un 37.13.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 37.11.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz 14 punktus;

38.2. sarindojot šo noteikumu 38.1.apakš­punktā minētajam kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma.

V. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā

(Nodaļas nosaukums MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

39. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 35., 36. un 38.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

40. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un to tālāk nevērtē, ja:

40.1. privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija neatbilst šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

40.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.12., 36.1., 36.2., 36.3. vai 36.8.apakš­punktā minētajiem kritērijiem;

40.3. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par diviem punktiem vai vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 37.2., 37.4., 37.6. vai 37.13.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis mazāk par vienu punktu;

40.4. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 38.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

41. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt ar nosacījumu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu:

41.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 35.6., 35.7., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.13., 35.14., 35.15., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.9., 36.10., 36.11. vai 36.12.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

41.2. projekta iesniegumā augstākās izglītības institūcijai pieprasītā finansējuma samazināšana atbilstoši šo noteikumu 19.punktā minētajai formulai;

41.3. projekta izmaksu precizēšana sadalījumā pa gadiem;

41.4. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka šo noteikumu 61., 62. un 63.1 punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

41.5. privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija nodrošina atbilstību šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

41.6. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)

42. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

42.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

42.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

42.3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesnie­dzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija –, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju) un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

43. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

44. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums). Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

45. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

45.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

45.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

45.3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesnie­dzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija –, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju), atzinumu (kopiju) un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.apakš­punktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

46. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

47. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

48. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas rakstiski informē par noslēgto vienošanos ministriju, kuras institucionālā padotībā atrodas finansējuma saņēmējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija.

49. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, tajā noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.677 redakcijā)

50. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 46.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

V1. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu otrajā un nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā

(Nodaļa MK 12.04.2011. noteikumu Nr. 294 redakcijā)

50.1 Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā", kā arī šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajos projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 13 punktus.

50.2 Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un to tālāk nevērtē, ja:

50.2 1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.1., 2.1.2. un 2.2.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

50.2 2. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par trim punktiem vai vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 3.1. un 3.8.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par diviem punktiem, vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par vienu punktu;

50.2 3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

50.3 Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt ar nosacījumu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu:

50.3 1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.12. un 2.1.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

50.3 2. projekta iesniegumā augstākās izglītības institūcijai pieprasītā finansējuma samazināšana atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktā minētajai formulai;

50.3 3. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka šo noteikumu 61., 62. un 63.1 punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

50.3 4. atbildīgās iestādes citas noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kas saistīta ar šo noteikumu 50.3 1., 50.3 2. un 50.3 3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

50.4 Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta:

50.4 1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

50.4 2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprināto projekta iesniegumu:

50.4 2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināleksemplāru. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, iesnieguma oriģināleksemplāru nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

50.4 2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

50.4 3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesniedzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju) un projekta iesniedzēja iesniegto informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam.

50.5 Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā (termiņu nosaka no 10 līdz 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas) nodrošina šo nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par šo nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

50.6 Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu.

50.7 Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta:

50.7 1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

50.7 2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprināto projekta iesniegumu:

50.7 2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināleksemplāru. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, iesnieguma oriģināleksemplāru nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

50.7 2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

50.7 3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesniedzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju), atzinumu (kopiju) un projekta iesniedzēja iesniegto informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam.

50.8 Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta to projekta iesniedzējam.

50.9 Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

50.10 Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas rakstiski par to informē ministriju, kuras institucionālā padotībā atrodas finansējuma saņēmējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija.

50.11 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu vienošanās noteikumos vai līgumā par projekta īstenošanu minētajos termiņos un kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

51. Projekta ietvaros izmaksas iedala attiecināmās un neattiecināmās izmaksās.

52. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

52.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

52.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm:

52.2.1. mērķstipendijas izmaksas;

52.2.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

52.2.3. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

52.2.4. projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

52.3. neparedzētās izmaksas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu).

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.584 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

53. (Svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)

54. Šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija, ja līgumu ar doktorantu noslēdz līdz 2011.gada 29.aprīlim (ieskaitot), ietver mērķstipendiju doktorantam šādā apmērā:

54.1. 1. vai 2.kursa doktorantam ne vairāk kā 853,72 euro mēnesī;

54.2. 3. vai 4.kursa doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

54.1 Šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija, ja līgumu ar doktorantu noslēdz pēc 2011.gada 29.aprīļa, ietver mērķstipendiju doktorantam šādā apmērā:

54.1 1. 1. vai 2.kursa doktorantam – ne vairāk kā 640,29 euro mēnesī;

54.1 2. 3.kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – ne vairāk kā 853,72 euro mēnesī;

54.1 3. 3.kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4.kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

55. Šo noteikumu 54. vai 54.1 punktā minēto mērķstipendiju doktorantam piešķir 11 mēnešus gadā. Kopējais mērķstipendijas piešķīrums vienam doktorantam nepārsniedz 44 mēnešus: doktora studiju programmas apguvei – 33 mēnešus, bet promocijas darba sagatavošanai, lai iesniegtu publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē – 11 mēnešus.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

55.1 Slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011.gada 29.aprīļa, mērķstipendiju var piešķirt:

55.1 1. doktora studiju programmas apguvei – 1. un 2.kursa doktorantam;

55.1 2. doktora studiju programmas apguvei – 3.kursa doktorantam, ja tas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi;

55.1 3. doktora studiju programmas apguvei un promocijas darba projekta sagatavošanai un iesniegšanai attiecīgo programmu īstenojošās struktūrvienības domē vai zinātniskajā padomē – 3.kursa doktorantam, ja tas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi;

55.1 4. doktora studiju programmas apguvei un promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē – 4.kursa doktorantam;

55.1 5. promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē – zinātniskā grāda pretendentam.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

56. Šo noteikumu 52.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

56.1. atlīdzība doktora darba vadītājam par doktoranta darba vadīšanu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

56.2. lekciju, pasākumu un semināru īstenošanas izmaksas (atlīdzība vieslektoriem par lekciju lasīšanu, atlīdzība zinātniekiem par atbalstu doktorantiem zinātniskās pētniecības darbā un semināru izmaksas doktorantu grupai jaunu pētniecības metožu apgūšanai un lietošanai praksē), izņemot šo noteikumu 63.punktā minētās izmaksas;

56.3. (svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584);

56.4. projekta ieviešanas informācijas sistēmas izstrādes un attīstības izmaksas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu).

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.197; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

57. Šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētā atlīdzība doktora darba vadītājam nepārsniedz 142,29 euro mēnesī par viena doktoranta darba vadīšanu, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Minēto atlīdzību doktora darba vadītājam piešķir 11 mēnešus gadā finansējuma saņēmēja noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

58. Apakšaktivitātē augstākās izglītības institūcijas īstenoto projektu ietvaros viens doktora darba vadītājs vienlaikus var vadīt ne vairāk kā piecu doktorantu darbus.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

59. Doktorantam papildus šo noteikumu 54. vai 54.1 punktā minētajai mērķstipendijai nodrošina doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumus, kas ietver komandējumu izmaksas, tai skaitā dalības maksu zinātniskajās konferencēs un semināros, un var ietvert šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētās izmaksas.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.584 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

60. Doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumiem projektā pieejamo finansējumu plāno līdz 1422,87 euro gadā uz vienu doktorantu un izlieto saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu un apstiprinātu kārtību. Katrs doktorants minēto summu ir tiesīgs izmantot komandējuma izdevumiem finansējuma saņēmēja noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

61. Šo noteikumu 52.2.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsumma nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 52.2.1. un 52.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā)

62. Šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,5 procentus no šo noteikumu 52.2.1. un 52.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā)

63. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

63.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

63.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

63.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

63.4. telpu īres vai nomas izmaksas;

63.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

63.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

63.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

63.8. komandējuma vai darba braucienu izmaksas;

63.9. (svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294).

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)

63.1 Šo noteikumu 52.2.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja. Minētās izmaksas drīkst būt ne vairāk kā pieci procenti no šo noteikumu 52.2.1. un 52.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 14228,72 euro (attiecināms uz projektu iesniegumu pirmo atlases kārtu).

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.584 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

64. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

65. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras:

65.1. nav norādītas šo noteikumu 52. vai 64.punktā;

65.2. neatbilst šo noteikumu 61., 62. vai 63.1 punktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam;

65.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 52.2.4.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas) vai kuras veiktas vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

65.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

66. Mērķstipendiju var piešķirt:

66.1. doktorantam, kas studē pilna vai nepilna laika doktora studiju programmā valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības tematiskajām grupām, nepilna laika studijās mērķstipendiju prioritāri piešķirot tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā vai zinātniskajā institūcijā (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu, ja līgumu ar doktorantu noslēdz līdz 2011.gada 29.aprīlim);

66.2. doktorantam, kas studē akreditētā pilna vai nepilna laika doktora studiju programmā valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības tematiskajām grupām (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu, ja līgumu ar doktorantu noslēdz pēc 2011.gada 29.aprīļa);

66.3. doktorantam, kas studē uz sešiem gadiem akreditētā pilna vai nepilna laika doktora studiju programmā valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā jebkurā no izglītības tematiskajām grupām, ievērojot šo noteikumu 66.1 punktā minētos nosacījumus, (attiecināms uz otro projektu iesniegumu atlases kārtu).

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

66.1 Slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011.gada 29.aprīļa, mērķstipendiju prioritāri piešķir tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā vai zinātniskajā institūcijā. Nepilna laika studijās mērķstipendiju piešķir tikai tam doktorantam, kurš vienlaikus strādā akadēmiskā amatā augstskolā, koledžā vai zinātniskajā institūtā.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

67. Mērķstipendiju apakšaktivitātes ietvaros var piešķirt tikai vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

68. Doktorants vienlaikus nevar saņemt mērķstipendiju un atlīdzību:

68.1. darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildi­nājuma 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu ietvaros;

68.2. darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildi­nājuma 2.1.1.1.aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, 2.1.2.1.1.apakš­aktivitātes “Kompetences centri” vai 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” projektu ietvaros;

68.3. darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" projektu ietvaros (attiecināms, slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011.gada 29.aprīļa);

68.4. citā doktora studiju programmā tās apguvei vai doktora zinātniskā grāda ieguvei darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" projektu ietvaros papildus doktora studiju programmai, kurā tas pretendē uz mērķstipendiju (attiecināms, slēdzot līgumu ar doktorantu pēc 2011.gada 1.septembra).

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

69. Mērķstipendiju doktorantam piešķir konkursa kārtībā saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

70. Šo noteikumu 69.punktā minētajā nolikumā ietver vismaz šādus noteikumus:

70.1. prasības doktorantam, lai varētu pretendēt uz mērķstipendiju, tai skaitā prasība iesniegt doktoranta apliecinājumu (4.pielikums) par atbilstību šo noteikumu 68.punktā minētajām prasībām;

70.2. doktorantu pieteikšanās kārtību;

70.3. konkursa kārtību;

70.4. mērķstipendijas piešķiršanas komisijas darba kārtību;

70.5. mērķstipendijas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību;

70.6. konkursa rezultātu publiskošanas kārtību;

70.7. mērķstipendijas piešķiršanas līguma slēgšanas kārtību starp augstākās izglītības institūciju un doktorantu;

70.8. mērķstipendijas izmaksas kārtību;

70.9. doktoranta atbildību.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

71. Finansējuma saņēmējs izveido mērķstipendijas piešķiršanas komisiju vai komisijas, kuru sastāvā iekļauj augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla un administrācijas pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut nozaru ārējos ekspertus.

72. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas finansējuma saņēmējs rakstiski slēdz līgumu ar doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu.

72.1 Finansējuma saņēmējs pirms šo noteikumu 72.punktā minētā līguma noslēgšanas pārbauda šo noteikumu 70.1.apakšpunktā minētajā doktoranta apliecinājumā sniegtās informācijas patiesumu:

72.1 1. ja doktoranta apliecinājumā sniegtā informācija ir patiesa, finansējuma saņēmējs noslēdz šo noteikumu 72.punktā minēto līgumu ar doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu, pievienojot līgumam šo noteikumu 70.1.apakšpunktā minēto doktoranta apliecinājumu kā līguma neatņemamu sastāvdaļu;

72.1 2. ja doktoranta apliecinājumā sniegtā informācija nav patiesa, finansējuma saņēmējs neslēdz šo noteikumu 72.punktā minēto līgumu ar doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.677 redakcijā)

73. Šo noteikumu 72.punktā minētajā līgumā ietver vismaz šādus noteikumus:

73.1. augstākās izglītības institūcijas saistības, lai sniegtu atbalstu (tai skaitā doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu nodrošināšanai) doktorantam doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei;

73.2. doktoranta saistības, lai apgūtu doktora studiju programmu un iegūtu doktora zinātnisko grādu, doktora studiju programmas apguvei paredzot trīs gadus, neskaitot studiju pārtraukumus, un promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē vienu gadu;

73.3. kārtību, kādā tiek izvērtēta doktoranta saistību izpilde, paredzot, ka doktoranta studiju un pētnieciskā darba rezultāti tiek izvērtēti ne retāk kā divas reizes gadā;

73.4. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

73.5. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

73.6. informācijas apmaiņas kārtību.

74. Finansējuma saņēmējs līgumu ar doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu slēdz uz vienu gadu.

75. Mērķstipendijas izmaksas ir attiecināmas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, bet ne agrāk kā pēc atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Mērķstipendiju sāk izmaksāt pēc šo noteikumu 72.punktā minētā līguma noslēgšanas.

76. Šo noteikumu 54.punktā minēto mērķstipendiju 1. vai 2.kursa doktorantam izmaksā katru mēnesi ne vairāk kā 711,44 euro apmērā, 3. vai 4.kursa doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam izmaksā katru mēnesi ne vairāk kā 996,01 euro apmērā. Visu atlikušo mērķstipendijas daļu par semestri doktorantam izmaksā mēneša laikā pēc iepriekšējā semestra saistību sekmīgas izpildes un izvērtēšanas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

76.1 Šo noteikumu 54.1 1.apakšpunktā minēto mērķstipendiju 1. vai 2.kursa doktorantam izmaksā katru mēnesi ne vairāk kā 498,01 euro apmērā, šo noteikumu 54.1 2.apakšpunktā minētajam 3.kursa doktorantam – katru mēnesi ne vairāk kā 711,44 euro apmērā, šo noteikumu 54.1 3.apakšpunktā minētajam 3. vai 4.kursa doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam – katru mēnesi ne vairāk kā 996,01 euro apmērā. Visu atlikušo mērķstipendijas daļu par semestri doktorantam izmaksā mēneša laikā pēc iepriekšējā semestra saistību sekmīgas izpildes un izvērtēšanas.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1349)

77. Lai izvērtētu saistību izpildi, doktorants atbilstoši šo noteikumu 73.3.apakš­punktā minētajai kārtībai katru semestri finansējuma saņēmējam iesniedz rakstisku pārskatu par iepriekšējā semestrī paveikto.

78. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskata izvērtēšanu 20 darbdienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja vērtējums ir pozitīvs, finansējuma saņēmējs izmaksā doktorantam atlikušo mērķstipendijas daļu par iepriekšējo semestri. Ja vērtējums ir negatīvs, doktorants atlikušo mērķstipendijas daļu nesaņem un finansējuma saņēmējs lemj par doktoranta izslēgšanu no projekta.

79. Ja doktorants doktora zinātnisko grādu iegūst pirms šo noteikumu 72.punktā minētajā līgumā noteiktā termiņa, viņš mērķstipendiju par visu atlikušo laikposmu saņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas.

80. Ja doktorants pārtrauc studijas, finansējuma saņēmējs, sākot ar nākamo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, pārtrauc izmaksāt mērķstipendiju doktorantam un atlīdzību viņa doktora darba vadītājam. Ja doktorants iesniedz rakstisku pārskatu par semestrī paveikto līdz studiju pārtraukumam un vērtējums ir pozitīvs, finansējuma saņēmējs izmaksā doktorantam mērķstipendiju un doktora darba vadītājam atlīdzību par attiecīgajiem semestra mēnešiem līdz studiju pārtraukumam.

81. Ja doktorants ir pārtraucis studijas vai ir izslēgts no projekta, finansējuma saņēmējs mērķstipendiju konkursa kārtībā piešķir nākamajam doktorantam, kurš ieguvis augstāku novērtējumu.

82. Pēc studiju pārtraukuma doktorants var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju šo noteikumu 69.punktā minētajā konkursa kārtībā. Mērķstipendijas saņemšanas ilgums pirms studiju pārtraukuma šajā gadījumā tiek ieskaitīts kopējā mērķstipendijas saņemšanas laikā, ievērojot šo noteikumu 55.punktā minētos ierobežojumus.

83. Ja doktorants ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, viņš atmaksā finansējuma saņēmējam nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par minēto laikposmu. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas maksājumiem, ja tādi tiek veikti.

84. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, un īsteno projektu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

85. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

86. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 87.punktā minētos gadījumos.

87. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

87.1. projekta mērķi;

87.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

87.3. (svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584);

87.4. projekta sasniedzamajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem;

87.5. (svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584);

87.6. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.197).

88. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

88.1. starp šo noteikumu 52.2.2. un 52.2.3.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 61.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

88.2. šo noteikumu 52.2.2. un 52.2.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.197)

89. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 88.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, tad sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

90. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņēmējs līdz 2011.gada 31.decembrim nodrošina finansējuma apguvi ne mazāk kā 60 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

90.1 Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņēmējs līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina finansējuma apguvi ne mazāk kā 60 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

91. Ja finansējuma saņēmējs neizpilda projekta iesniegumā norādītos iznākuma rādītājus vai rezultāta rādītājus sadalījumā pa gadiem vai nenodrošina finansējuma apguvi šo noteikumu 90. vai 90.1 punktā noteiktajā apmērā un termiņos, vai nepilda vienošanās noteikumos vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi. Šajā gadījumā atbildīgajai iestādei ir tiesības ierosināt projekta finansējuma samazināšanu vai pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.294)

VIII. Noslēguma jautājumi

92. Lai noteiktu šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.584 redakcijā)

93. Līdz šo noteikumu 92.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai netiešās izmaksas netiek plānotas.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

94. Pēc šo noteikumu 92.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas netiešās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā)

95. (Svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.677 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.882

(Pielikums grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.584)KN882P1_PAGE_02.JPG (51203 bytes)

KN882P1_PAGE_03.JPG (135176 bytes)

KN882P1_PAGE_04.JPG (93461 bytes)

KN882P1_PAGE_05.JPG (16015 bytes)

KN882P1_PAGE_06.JPG (97511 bytes)

KN882P1_PAGE_07.JPG (97251 bytes)

KN882P1_PAGE_08.JPG (39968 bytes)

KN882P1_PAGE_09.JPG (88444 bytes)

KN882P1_PAGE_10.JPG (102023 bytes)

KN882P1_PAGE_11.JPG (23021 bytes)

KN882P1_PAGE_12.JPG (76309 bytes)

KN882P1_PAGE_13.JPG (42119 bytes)

KN882P1_PAGE_14.JPG (42265 bytes)

KN882P1_PAGE_15.JPG (164867 bytes)

KN882P1_PAGE_16.JPG (15752 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.1pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.882

(Pielikums MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.882
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.882
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 12.04.2011. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.677)

Darbības programmas numurs un nosaukums

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs un nosaukums1.1. Augstākā izglītība un zinātne
Pasākuma numurs un nosaukums1.1.2. Augstākās izglītības attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai
Projektu iesniegumu atlases veidsIerobežota projektu iesniegumu atlase (2.kārta)
Atbildīgā iestādeIzglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

1.2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

1.3.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

1.4.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

1.5.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

1.6.Projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā, ir iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

P

1.7.Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

1.8.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu minētie pielikumi

P

1.9.Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

1.10.Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos

P

1.11.Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto līdzfinansējuma apmēru

P

1.12.Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par minimālo un nepārsniedz maksimālo attiecināmo izmaksu summu atbilstoši noteikumiem par apakšaktivitātes īstenošanu

P

1.13.Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

1.14.Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

1.15.Projekta iesniegumā plānotās projekta īstenošanas izmaksas nepārsniedz noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1. Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji
2.1.1.Projekta mērķis atbilst apakšaktivitātes mērķim – palielināt visu izglītības tematisko grupu augstākās kvalifikācijas doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata

N

2.1.2.Projekts paredz īstenot šādu atbalstāmo darbību – mērķstipendiju nodrošināšana doktora studijām visās izglītības tematiskajās grupās

N

2.1.3.Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

2.1.4.Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

2.1.5.Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

2.1.6.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

2.1.7.Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šāda apakšaktivitātes iznākumu rādītāja sasniegšanu – 1 600 doktoranti, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām

P

2.1.8.Projektā mērķstipendiju doktorantiem paredzēts piešķirt konkursa kārtībā, līgumu par mērķstipendijas piešķiršanu slēdzot ar doktorantu, kas konkursā saņēmis augstāku vērtējumu

P

2.1.9.Projekta iesniegums paredz līgumā, kas tiks slēgts ar doktorantu par mērķstipendijas piešķiršanu, noteikt doktorantam saistības un pienākumus doktora zinātniskā grāda ieguvei laika termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un augstākās izglītības institūcijas saistības un pienākumus doktorantam nepieciešamā atbalsta sniegšanā doktora zinātniskā grāda ieguvei noteiktajā termiņā

P

2.1.10.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

2.1.11.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā

P

2.1.12.Projekta iesniegumā norādītās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības

P

2.1.13.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritērijs
2.2.1.Projekta iesniedzējs ir augstākās izglītības institūcija, kas īsteno doktora studiju programmu vai programmas

N

2.2.2.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1.Eiropas Sociālā fonda atbalsta efektivitāte – projektā plānotais doktora grādu ieguvušo skaits pret plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu doktora studiju programmās (izteikts procentos)

Jāiegūst vismaz
2 punkti

3.1.1.vairāk nekā 90 %

5

3.1.2.no 75 līdz 90 %

2

3.1.3.mazāk nekā 75 %

0

3.2.Projekta ieguldījums doktora studiju programmu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā, veicinot doktorantūras skolu attīstību doktora studiju programmu īstenošanai

(Doktorantūras skola – daudzdisciplināru tēmas orientētu doktora studiju programmu īstenošana, kas paredz vairāku nozaru vai apakšnozaru doktorantu un zinātnieku sadarbību sabiedrības attīstībai nozīmīgas un aktuālas tēmas risināšanā, sadarbojoties starp augstskolas struktūrvienībām, ar zinātniskajiem institūtiem vai citām augstākās izglītības institūcijām)

Kritērijs nav izslēdzošs

3.2.1.projekts paredz jaunu doktorantūras skolu izveidi un īstenošanu

3

3.2.2.projekts paredz esošo doktorantūras skolu īstenošanu

2

3.2.3.projekts neparedz doktorantūras skolu izveidi vai īstenošanu

0

3.3.Augstākās izglītības institūciju sadarbība, sekmējot resursu koncentrāciju doktora studiju programmu īstenošanā

Kritērijs nav izslēdzošs

3.3.1.doktorantūras skola vai doktora studiju programmas Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmējiem tiek īstenotas sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām

3

3.3.2.doktorantūras skola vai doktora studiju programmas Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmējiem tiek īstenotas vienas augstākās izglītības institūcijas ietvaros

0

3.4.Zinātnisko institūciju, ārvalstu augstākās izglītības institūciju vai uzņēmumu iesaistīšana doktora studiju programmu īstenošanā

Jāiegūst vismaz 3 punkti

3.4.1.projekta iesniedzējam ir izveidots un darbojas sadarbības mehānisms, kas paredz par zinātniskā darba vadītājiem piesaistīt attiecīgā pētījumu jomā vadošus zinātniekus no zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem vai akadēmisko personālu no ārvalstu augstākās izglītības institūcijām, kā arī ir paredzēta esošās sadarbības turpināšana projekta īstenošanā

5

3.4.2.projekta iesniedzējam nav izveidots sadarbības mehānisms, bet projektā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākas zinātniskās institūcijas vai uzņēmumus vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijas studiju programmu īstenošanā, ar ko ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu

3

3.4.3.nav paredzēts piesaistīt zinātniskās institūcijas vai uzņēmumus vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijas studiju programmu īstenošanā

0

3.5.Augstākās izglītības institūcijas īstenotā starptautiskā sadarbība, ko raksturo šādi sadarbības veidi:

1) starptautiskās sadarbības līgumi;

2) starptautiskie projekti;

3) akadēmiskā personāla apmaiņa;

4) studējošo apmaiņa

Kritērijs nav izslēdzošs

3.5.1.augstākās izglītības institūcija īsteno trīs vai četrus minētos sadarbības veidus

3

3.5.2.augstākās izglītības institūcija īsteno divus no minētajiem sadarbības veidiem

2

3.5.3.augstākās izglītības institūcija īsteno vienu no minētajiem sadarbības veidiem

1

3.5.4.augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem sadarbības veidiem

0

3.6.Augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja starptautiskajā akadēmiskajā vidē, ko raksturo šādi rādītāji:

1) uz konkursa pamata piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls;

2) ārvalstu studējošo piesaiste;

3) studiju programmu īstenošana svešvalodās

Kritērijs nav izslēdzošs

3.6.1.augstākās izglītības institūcija izpilda visus trīs minētos starptautiskās konkurētspējas rādītājus

3

3.6.2.augstākās izglītības institūcija izpilda divus no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

2

3.6.3.augstākās izglītības institūcija izpilda vienu no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

1

3.6.4.augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

0

3.7.Projekta ieguldījums augstākās izglītības institūcijas vai institūciju inovatīvās kapacitātes paaugstināšanā

Kritērijs nav izslēdzošs

3.7.1.projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz vairākām augstākās izglītības institūcijām

3

3.7.2.projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķiem studiju virzieniem

2

3.7.3.projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķām studiju programmām

1

3.7.4.projekts neveicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu

0

3.8.Projekta īstenošanas risku (iespējamais resursu sadārdzinājums, nepietiekams akadēmiskā personāla nodrošinājums, nepietiekams doktorantūrā studētgribētāju skaits, reflektantu nepietiekama akadēmiskā vai zinātniskā kapacitāte, studējošo skaita samazinājums un citi riski) izvērtējums

Jāiegūst vismaz 2 punkti

3.8.1.projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.8.2.projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.8.3.projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai

1

3.8.4.projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtējums
(punktu skala)

3.9.Projektā paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimuma līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu

Jāiegūst vismaz 1 punkts

3.9.1.paredzētie pasākumi sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu

3

3.9.2.paredzētie pasākumi sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

2

3.9.3.paredzētie pasākumi sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.9.4.nav paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

4.1.Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.1., 2.1.2. un 2.2.1.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 3.1. un 3.8.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 3.4.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 3 punktus, 3.9.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 1 punktu un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 13 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, attiecīgajam projekta iesniegumam ir pietiekams apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums

N

Piezīmes.

1. Projektu iesniegumus vērtē ar "Jā" vai "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums ir negatīvs:

N – projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. Projektu iesniegumus vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāiegūst, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.882

(Pielikums MK 30.08.2011. noteikumu Nr.677 redakcijā)

Doktoranta/doktora zinātniskā grāda pretendenta apliecinājums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 882Pieņemts: 21.10.2008.Stājas spēkā: 08.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 07.11.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
183492
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2011","iso_value":"2011\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2011.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2010","iso_value":"2010\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2010.-28.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2010","iso_value":"2010\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-07.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2008","iso_value":"2008\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-05.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)