Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumus Nr. 1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2008.gada 22.septembrī (prot. Nr.67 35.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekti) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projektu iesniedzējiem;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās pārraudzības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām, novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas un apmeklētāji.

4. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 7 730 844 latu apmērā un nacionālā finansējuma, ko nodrošina finansējuma saņēmējs. Nacionālo finansējumu veido valsts budžets, pašvaldības budžets un kapitālsabiedrības līdzekļi, un tā minimālais apjoms ir 1 364 266 lati.

5. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Vides ministrija. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

6.1. nodrošināt projektu iesniegumu atlasi, vērtējot projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai;

6.2. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.3. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicēt Vides ministrijas mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus;

6.4. piedalīties civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums vai vienošanās) izstrādē;

6.5. atbilstoši kompetencei un saskaņā ar vienošanos starp atbildīgo iestā­di un sadarbības iestādi uzkrāt informāciju par projektiem un nodot to Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

6.6. plānot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu un publiskot informāciju, tai skaitā par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

6.7. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

7. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

7.1. izstrādāt un slēgt civiltiesisku līgumu vai vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

7.2. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā un atbildīgajā iestādē;

7.3. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma plānošanu un līdzekļu izlietošanu saskaņā ar vienošanos vai civiltiesisko līgumu, kas noslēgts ar finansējuma saņēmēju;

7.4. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un pārbaudīt maksājumu pieprasījumus, apstiprināt maksājumu pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

7.5. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās vadošajā iestādē;

7.6. sagatavot Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksājumu prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

7.7. nodrošināt informācijas iesniegšanu atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apguvi;

7.8. atbilstoši kompetencei un saskaņā ar vienošanos starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi uzkrāt informāciju par projektiem un nodot to Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

7.9. plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tai skaitā sniegt informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par civiltiesiskā līguma vai vienošanās nosacījumu izpildi un projektu īstenošanas vietās uzraudzīt publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas publicēt savā mājaslapā internetā (www.cfla.gov.lv) informāciju par projektiem;

7.10. nodrošināt aktivitātes uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī, kā arī izvērtēt projektu riskus un sagatavot ikgadējo plānu par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās, ja nepieciešams, sadarbojoties ar atbildīgo iestādi;

7.11. izvērtēt civiltiesiskā līguma vai vienošanās grozījumus, pieņemt lēmumu par grozījumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un saskaņot tos ar atbildīgo iestādi, ja grozījumi ietver izmaiņas:

7.11.1. projekta uzraudzības rādītājos;

7.11.2. projekta aktivitātēs, paredzot jaunu aktivitāšu iekļaušanu projektā vai tādas aktivitāšu izmaiņas, kas finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no projekta kopējām izmaksām;

7.11.3. projekta izmaksās vairāk par 20 procentiem no projekta kopējām izmaksām.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

8. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās, kurās izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu:

8.1. jaunu taku maršrutu izveide – taku, tai skaitā laipu, kāpņu, tiltiņu, ierīkošana;

8.2. labiekārtotu atpūtas vietu izveide;

8.3. informatīvu zīmju, norāžu, tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā;

8.4. stāvlaukumu ierīkošana apmeklētāju transportlīdzekļiem;

8.5. skatu torņu būvniecība;

8.6. informatīvo stendu izgatavošana un izvietošana ārpus projektā iekļautajām Natura 2000 teritorijām par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru.

9. Aktivitātes ietvaros neatbalsta:

9.1. Natura 2000 teritoriju robežzīmju (stabi ar teritorijas apzīmējuma simbolu) un aizlieguma zīmju “Iebraukt aizliegts” un “Caurbraukt aizliegts” izgatavošanu un uzstādīšanu;

9.2. tādu informatīvo stendu izveidi un izvietošanu dabā, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritorijām;

9.3. informācijas centru izveidi.

10. Attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1183/1999 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. jaunu taku maršrutu projektu izstrāde, ar to saistītās aktualizācijas izmaksas, bet ne vairāk kā divi procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras ir noteiktas lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu un civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos;

10.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā četri procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras ir noteiktas lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu un civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos;

10.3. būvdarbu izmaksas;

10.4. autoruzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

10.5. būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā divi procenti no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

10.6. piegāžu līgumu izmaksas;

10.7. informācijas stendu, norāžu un zīmju izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas.

11. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve, kas var būt līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 10.punktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgos grozījumus civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos.

12. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā būves ir pieņemtas ekspluatācijā un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

12.1. jaunu taku maršrutu projektu izstrāde, ar to saistītās aktualizācijas izmaksas, kas pārsniedz divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras ir noteiktas lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu un civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos;

12.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz četrus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kuras ir noteiktas lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu un civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos;

12.3. autoruzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 0,5 procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

12.4. būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz divus procentus no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

12.5. valsts iestādēm – projekta vadībā iesaistītā personāla atalgojums un projekta vadības administratīvie izdevumi līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

13. Projekta neattiecināmās izmaksas nedrīkst būt lielākas par 20 procen­tiem no kopējām attiecināmajām izmaksām.

14. Projekta izmaksās neiekļauj:

14.1. nekustamā īpašuma pirkuma izdevumus;

14.2. projekta īstenošanai īpaši pirktu vai ražotu ilglietojuma iekārtu iegādes izmaksas (arī to iekārtu, kuras tiek izmantotas būvniecības procesā);

14.3. administratīviem vai projekta vadības mērķiem izmantojamo ilglietojuma iekārtu, datortehnikas un transportlīdzekļu izmaksas;

14.4. maksu par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem;

14.5. maksu par juridiskām, tehniskām un finanšu konsultācijām, kas sniegtas par projektu tā īstenošanas laikā;

14.6. infrastruktūras ekspluatācijas izdevumus;

14.7. finansējuma saņēmēja kārtējās uzturēšanas izmaksas;

14.8. apgrozāmo un aizņēmuma līdzekļu iegādes izmaksas, samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksu par finanšu transakcijām, nokavējuma procentus, līgumsodus un tiesvedības izdevumus;

14.9. projekta vadībā iesaistītā personāla atalgojumu un administratīvos izdevumus projekta vadībai, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība/pašvaldības apvienība vai kapitālsabiedrība.

III. Prasības projekta iesniedzējam

15. Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība, pašvaldību apvienība (sadarbības apvienība), valsts iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras kompetencē ir tās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana, ko ietekmē projekts. Pašvaldību apvienības var izveidot tās pašvaldības, kuru teritorijā paredzēta Natura 2000 teritorijas infrastruktūras izveide aktivitātes mērķu sasniegšanai.

16. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

17. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt:

17.1. ja projekta iesniedzēja – pašvaldības – administratīvajā teritorijā neatrodas Natura 2000 teritorija, kur paredzēta infrastruktūras izveide;

17.2. ja pašvaldību apvienībā neietilpst visas tās pašvaldības, kuru teritorijā paredzēta Natura 2000 teritorijas infrastruktūras izveide;

17.3. ja projekta iesniedzējam uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu ir nodokļu parādi;

17.4. ja kapitālsabiedrība atrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

IV. Projektu iesniegumu atlase

18. Projektu iesniegumu atlasi izsludina trīs projektu iesniegumu atlases kārtās:

18.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 313 220 latu;

18.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 208 812 latu;

18.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir vismaz 2 208 812 latu;

18.4. ja pirmajai un otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums netiek piešķirts vai izlietots, to novirza projektu iesniegumu trešās atlases kārtas finansēšanai.

19. Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta tiek izsludināta triju gadu periodam, pārējās divas atlases kārtas – divu gadu periodam.

20. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina:

20.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne agrāk kā vienu mēnesi, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

20.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 1.martam;

20.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 1.martam.

21. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:

21.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

21.2. Vides ministrijas mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv).

22. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz trīs mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas.

V. Projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi un projektu vērtēšanas kritēriji

23. Maksimālā atbalsta intensitāte no Eiropas Reģionālās attīstības fonda nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām.

24. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 35 140 latu, maksimālās – 351 402 lati.

25. Projekta iesniedzējs iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un iesniedz atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

25.1. papīra formā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Projekta iesniegumu paraksta attiecīgā projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Projekta iesniedzējs papīra formā iesniedz vienu caurauklotu projekta oriģinālu un vienu caurauklotu tā kopiju (bez pielikumiem), kā arī iesniedz projekta iesnieguma elektronisko versiju. Pievienoto dokumentu lapas numurē;

25.2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

25.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā;

25.2.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbil­stoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

26. Projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

26.1. plānošanas arhitektūras uzdevumu;

26.2. reģionālās vides pārvaldes vai Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ka projektā paredzētās aktivitātes atbilst Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem;

26.3. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

26.4. projekta kartogrāfisko materiālu, kas attēlo ar projekta aktivitātēm saistīto objektu izvietojumu projekta teritorijā;

26.5. pašvaldības apliecinājumu, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam;

26.6. noslēgtā kredītlīguma kopiju vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopiju, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma;

26.7. pašvaldības lēmumu par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, norādot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

26.8. pašvaldības lēmumu par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums;

26.9. pašvaldības lēmumu par to, ka pašvaldība saskaņo finansējuma saņēmēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu;

26.10. normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju, kas apliecina atļauju pašvaldībai īstenot vai līdzfinansēt projektu, ja pašvaldība atrodas finanšu stabilizācijas procesā (projekta iesniedzēja apliecinājums, ka kopējais saistību līmenis projekta īstenošanas laikā no projekta iesniedzēja budžeta nepārsniedz 20 procentu);

26.11. projekta naudas plūsmas prognozi, kas atspoguļo projekta finanšu līdzekļu kustību projekta īstenošanas laikā;

26.12. projekta indikatīvo iepirkumu plānu atbilstoši tiesību aktiem plānošanas dokumentu sagatavošanas jomā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā.

27. Projekta iesniegumus vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (2.pielikums).

28. Administratīvie kritēriji ir šādi:

28.1. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā;

28.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 25.punktā minētajām noformēšanas prasībām;

28.3. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts (1.pielikums);

28.4. projekta iesniegumam pievienoti visi šo noteikumu 26.punktā minētie pielikumi.

29. Atbilstības kritēriji ir šādi:

29.1. ir zemes īpašnieka saskaņojums infrastruktūras izvietošanai;

29.2. katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam;

29.3. projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim (šo noteikumu 2.punkts);

29.4. projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām (šo noteikumu 8.punkts);

29.5. projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām (šo noteikumu 10.punkts);

29.6. projekta iesniegums atbilst aktivitātes neattiecināmajām izmaksām (šo noteikumu 12.punkts);

29.7. projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām;

29.8. projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm;

29.9. projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību;

29.10. projekta iesniegumā fiziskie rādītāji atbilst projekta aprakstam;

29.11. pieprasītā valsts budžeta finansējuma atbalsta intensitāte noteikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajai valsts budžeta finansējuma piešķiršanas kārtībai;

29.12. projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas;

29.13. projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota;

29.14. projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots;

29.15. projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta īstenošanas struktūr­shēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas;

29.16. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu.

30. Atbilstības kritēriji ir šādi:

30.1. ja iesniedzējs ir pašvaldība, projekta iesniedzēja administratīvajā teritorijā atrodas Natura 2000 teritorija, kurai paredzēta infrastruktūras izveide;

30.2. pašvaldību apvienībā ietilpst visas pašvaldības, kuru teritorijā paredzēta Natura 2000 teritorijas infrastruktūras izveide;

30.3. projekta iesniedzēja kompetencē ir tās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana, ko ietekmē projekts;

30.4. projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu;

30.5. projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka infrastruktūra, kas radīta, īstenojot projektu, būs projekta iesniedzēja īpašumā saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem;

30.6. projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas;

30.7. kapitālsabiedrība neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

31. Kvalitātes kritēriji ir šādi:

31.1. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz divi punkti);

31.2. projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz divi punkti);

31.3. izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums (punktu skaits – no nulles līdz trim punktiem, jāiegūst vismaz viens punkts);

31.4. izmaksu atdeves novērtējums – infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gados) attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām (latos) (punktu skaits – trīs punkti, kritērijs dod papildu punktus). Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Vidējais izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu;

31.5. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām (punktu skaits – no nulles līdz pieciem punktiem);

31.6. Natura 2000 teritorijas apdraudētība jeb antropogēnā slodze uz Natura 2000 teritoriju saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu (punktu skaits – no nulles līdz desmit punktiem);

31.7. antropogēno slodzi samazinošās infrastruktūras izveide (punktu skaits līdz četriem punktiem);

31.8. projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (punktu skaits līdz trim punktiem);

31.9. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (punktu skaits – trīs punkti, kritērijs dod papildu punktus).

32. Finansējuma piešķiršanas kritēriji ir šādi:

32.1. projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem, kā arī kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 15 punktu;

32.2. sarindojot šo noteikumu 32.1.apakš­punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

33. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko vides organizāciju pārstāvji, kā arī vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji novērotāja statusā. Novērotājs sagatavo atzinumu par vērtēšanas komisijas darbu un iesniedz atbildīgās iestādes vadītājam tādos termiņos, kādos vērtēšanas komisija sagatavo atzinumu par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem.

34. Atbildīgā iestāde:

34.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

34.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (1.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

34.3. reģistrē projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

35. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

36. Par projektu iesniegumu atbilstību šo noteikumu 31.4. un 31.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums saņem papildu punktus.

37. Ja projekta iesniegums nav iesniegts atbildīgajā iestādē noteiktajā termiņā (šo noteikumu 22.punkts) vai nav sagatavots latviešu valodā, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

38. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

38.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28., 29. un 30.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina. Ja projekta iesniegums šajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 31.punktā minētajiem kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu;

38.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 31.punktā minētajiem kritērijiem un kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 15 punktu, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 32.punktā minētā kritērija un iekļauj projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā;

38.3. ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 32.punktā minētajiem kritērijiem un kritēriju kopējais vērtējums nav vismaz 15 punktu, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

38.4. pēc projektu iesniegumu prioritārā saraksta izveidošanas projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētā kritērija.

39. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

39.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 31.1.apakš­punktā minēto kritēriju;

39.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 31.6.apakš­punktā minēto kritēriju;

39.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 31.7.apakš­punktā minēto kritēriju;

39.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 31.5.apakš­punktā minēto kritēriju.

40. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tas atbilst šo noteikumu 28., 29., 30., 31. un 32.punktā minētajiem kritērijiem un šo noteikumu 31.punktā minēto kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 15 punktu.

41. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt civiltiesisku līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu:

41.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (1.pielikums);

41.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 26.punktam;

41.3. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

41.4. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;

41.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām aktivitātēm saskaņā ar šo noteikumu 29.8.apakšpunktu;

41.6. precizēt projekta naudas plūsmas prognozi atbilstoši šo noteikumu 29.13.apakšpunktam;

41.7. precizēt projekta indikatīvo iepirkumu plānu atbilstoši šo noteikumu 29.14.apakšpunktam;

41.8. precizēt projekta iesniegumā ietverto plānoto projekta īstenošanas struktūrshēmu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu 29.15.apakšpunktam;

41.9. precizēt informāciju par projekta publicitātes pasākumiem atbilstoši šo noteikumu 29.16.apakšpunktam.

42. Šo noteikumu 41.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

43. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija vērtē, kā izpildīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

44. Ja projekta iesniedzējs lēmumā ietvertos nosacījumus nav izpildījis noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 43.punktā minētais atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinuma tiesiskumu kontrolē tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots. Projekta iesniegumā norādīto finansējumu, ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, novirza nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

45. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Projekta īstenošanas noteikumi

46. Finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas.

47. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) aktuālo informāciju par projekta īstenošanas procesu.

48. Pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam pārskaita avansa maksājumu 20 procentu apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma.

49. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu.

50. Civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos grozījumus neizdara:

50.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret sākotnējām projektā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem;

50.2. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas nepārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

50.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

51. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos.

VIII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

52. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

53. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

53.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

53.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultātu rādītājiem;

53.3. radīto pamatlīdzekļu īpašnieka statusu;

53.4. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

54. Pirmo reizi šo noteikumu 3.pielikumā noteikto veidlapu iesniedz gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk reizi gadā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteiktajā kārtībā.

55. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu projektu īstenošanas aktivitātes ietvaros, ja civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos nav noteikts ilgāks laikposms.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.790

KN790P1C_PAGE_01.JPG (102128 bytes)

KN790P1C_PAGE_02.JPG (110236 bytes)

KN790P1C_PAGE_03.JPG (104285 bytes)

KN790P1C_PAGE_04.JPG (92980 bytes)

KN790P1C_PAGE_05.JPG (123241 bytes)

KN790P1C_PAGE_06.JPG (88286 bytes)

KN790P1C_PAGE_07.JPG (111148 bytes)

KN790P1C_PAGE_08.JPG (147401 bytes)

KN790P1C_PAGE_09.JPG (144954 bytes)

KN790P1C_PAGE_10.JPG (152186 bytes)

KN790P1C_PAGE_11.JPG (22208 bytes)

KN790P1C_PAGE_12.JPG (43634 bytes)

KN790P1C_PAGE_13.JPG (39128 bytes)

KN790P1C_PAGE_14.JPG (120066 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.790
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.

Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

1.1.

projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.

projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

1.3.

projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei)

2

1.4.

projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam)

3

2.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

2.1.

projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

2.2.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4.

projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.

Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums:

Jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1.

plānotais kalpošanas laiks nav novērtēts

0

3.2.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

1

3.3.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem (ieskaitot)

2

3.4.

izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

4.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gados) attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām (latos)). Vidējais projektu iesniegumu atlases kārtas rādītājs, kas ir aprēķināts projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem (projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu):

4.1.

mazāks par vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir 10 procenti (ieskaitot) un vairāk

1

4.2.

vienāds ar vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, par 10 procentiem to pārsniedz vai ir par 10 procentiem mazāks

2

4.3.

lielāks par vidējo aprēķināto projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un tā starpība ir 10 procenti (ieskaitot) un vairāk

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Projekts netiek apstiprināts, ja kopējais savāktais punktu skaits ir mazāks par 10 punktiem

5.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām:

5.1.

mazāk nekā 15 procenti

0

5.2.

no 15 līdz 25 procentiem (ieskaitot)

3

5.3.

vairāk nekā 25 procenti

5

6.

Natura 2000 teritorijas apdraudētība jeb antropogēnā slodze uz Natura 2000 teritoriju saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu (ilgtspējīga attīstība):

6.1.

mazapmeklēta teritorija, kurā antropogēno slodzi mazinošā un informējošā infrastruktūra nav nepieciešama, vai vidēji apmeklēta teritorija, kurā infrastruktūras izveidošana nav nepieciešama

0

6.2.

vidēji apmeklēta teritorija, infrastruktūra nav nepieciešamajā līmenī

2

6.3.

intensīvi apmeklēta teritorija, infrastruktūra nav nepieciešamajā līmenī

4

6.4.

vidēji apmeklēta teritorija, infrastruktūra steidzami jāpilnveido, lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības

6

6.5.

intensīvi apmeklēta teritorija, infrastruktūra jāpilnveido, lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības

8

6.6.

intensīvi apmeklēta teritorija, infrastruktūra steidzami jāizveido, lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības

10

7.

Antropogēno slodzi samazinošās infrastruktūras izveide (ilgtspējīga attīstība):*

*Piezīme. Vērtējumi ir summējami, kompleksi projekti saņem augstāku vērtējumu.

7.1.

paredzēta erozijas samazināšana (nožogojumi, nogāžu stiprinājumi, arī trepes) teritorijā

1

7.2.

paredzēta eitrofā piesārņojuma mazināšana (atkritumu savākšanas nodrošināšana, tualešu izvietošana, atpūtas vietu labiekārtošana)

1

7.3.

paredzēta apmeklētāju plūsmas vadīšana, lai saglabātu dabas vērtības un novadītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām (norādes, takas, laipas, norobežojumi)

1

7.4.

paredzēta teritorijas pieejamības nodrošināšana, pievadceļš teritorijai, autotransporta novietošana stāvlaukumā

1

8.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (teritorijas līdzsvarota attīstība):

8.1.

vidējais teritorijas attīstības indekss lielāks par +1,9

1

8.2.

vidējais teritorijas attīstības indekss no –0,91 līdz +1,9 (ieskaitot)

2

8.3.

vidējais teritorijas attīstības indekss mazāks par –0,91

3

9.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (vienādas iespējas):

Kritērijs dod papildu punktus

9.1.

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

9.2.

projektā paredzētas specifiskas aktivitātes informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē

10.

Ir zemes īpašnieka saskaņojums infrastruktūras izvietošanai

N

11.

Katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam (ilgtspējīga attīstība)

N

12.

Projekta iesniegums atbilst aktivitātes:

12.1.

mērķim – saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā

N

12.2.

atbalstāmajām darbībām – taku, labiekārtotu atpūtas vietu, dažādu informatīvu zīmju un tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā, stāvlaukumu (apmeklētāju transportam) izveide un skatu torņu būvniecība, kas nepieciešama Natura 2000 teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai; informatīvo stendu izvietošana par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru ārpus projektā iekļautās Natura 2000 teritorijas

N

12.3.

attiecināmajām izmaksām

P

12.4.

neattiecināmajām izmaksām

P

13.

Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

13.1.

sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums

13.2.

norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim

13.3.

sniegts veicamo darbību izvietojums projekta teritorijā

13.4.

sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi

13.5.

sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi

13.6.

sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasību ieviešanā

14.

Projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm

P

15.

Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību:

N

15.1.

ir atbilstoša institucionālā struktūra

15.2.

ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

15.3.

ir vai būs pieejams personāls, lai atbilstoši uzturētu projekta īstenošanas rezultātā radīto infrastruktūru

16.

Projekta iesniegumā fiziskie rādītāji atbilst projekta aprakstam

N

17.

Pieprasītā valsts budžeta finansējuma atbalsta intensitāte noteikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajai valsts budžeta finansējuma piešķiršanas kārtībai

N

18.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas:

N

18.1.

ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas

18.2.

atbilst būvdarbu tāmei, kas izstrādāta saskaņā ar publiskos iepirkumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību

18.3.

ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi

18.4.

ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai

18.5.

noteiktas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas uz projekta īstenošanas laiku, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vai projekta iesniedzēja veikto tirgus pētījumu

19.

Projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota:

P

19.1.

parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi

19.2.

atbilst plānotajam laika grafikam

19.3.

atbilst iepirkumu plānam un līguma specifikai

19.4.

atbilst projekta finanšu plānam

19.5.

atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem

20.

Projekta indikatīvais iepirkumu plāns ir pamatots:

P

20.1.

aptver visas projekta darbības un pakalpojumus un norāda to izmaksas

20.2.

darbu sadalījums līgumos ir pamatots un atbilst darbu apjomam un specifikai

20.3.

līgumu ieviešanas laika grafiks ir pamatots, atbilst tiesību aktu prasībām publiskā iepirkuma jomā attiecībā uz izvēlēto iepirkuma metodi

20.4.

līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra, atbilst normatīvajiem aktiem un projekta laika grafikam

21.

Projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

21.1.

projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai

21.2.

projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai

21.3.

projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai

22.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

23.

Ja iesniedzējs ir pašvaldība, projekta iesniedzēja administratīvajā teritorijā atrodas Natura 2000 teritorija, kurai paredzēta infrastruktūras izveide

N

24.

Pašvaldību apvienībā (sadarbības apvienība – iestāde, kuru pašvaldības izveido, noslēdzot sadarbības līgumu) ietilpst visas pašvaldības, kuru teritorijā paredzēta Natura 2000 teritorijas infrastruktūras izveide

N

25.

Projekta iesniedzēja kompetencē ir tās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana, ko ietekmē projekts

N

26.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu

N

27.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka infrastruktūra, kas radīta, īstenojot projektu, būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem

N

28.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

N

29.

Kapitālsabiedrība neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

30.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

31.

Projekta iesniegums iesniegts atbilstoši šādām iesnieguma noformēšanas prasībām:

P

31.1.

iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

31.2.

iesniegums sagatavots latviešu valodā

31.3.

iesniegums sagatavots datorrakstā (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

31.4.

iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

31.5.

iesniegts viens projekta oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

31.6.

gan projekta oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski)

31.7.

projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniski):

31.7.1.

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

31.7.2.

izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā

31.7.3.

papildus iesniedzamie dokumenti ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

32.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

N

33.

Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi:

P

33.1.

plānošanas arhitektūras uzdevums

33.2.

reģionālās vides pārvaldes vai Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, ka projektā paredzētās aktivitātes atbilst Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem

33.3.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

33.4.

projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā

33.5.

pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam

33.6.

noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma

33.7.

pašvaldības lēmums par finansējumu, ja projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, norādot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

33.8.

pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums

33.9.

pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo finansējuma saņēmēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

33.10.

normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, kas apliecina atļauju pašvaldībai īstenot projektu, ja pašvaldība atrodas finanšu stabilizācijas procesā

33.11.

projekta naudas plūsmas prognoze

33.12.

projekta indikatīvais iepirkumu plāns

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

34.

Projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem, kā arī kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 15 punktu

N

35.

Sarindojot 34.punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma

N

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida;

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā);

NA (neattiecas) – ja kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.790

KN790P3_PAGE_1.JPG (92124 bytes)

KN790P3_PAGE_2.JPG (100287 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 790Pieņemts: 22.09.2008.Stājas spēkā: 02.10.2008.Zaudē spēku: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 01.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
181769
02.10.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva