Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.688

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 32.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācija Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu “Vides aizsardzība” un “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” programmas “Vides politikas integrācija Latvijā” (turpmāk – programma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai” (turpmāk – konkurss) nolikumu, kurā ietverti arī apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Programmas apsaimniekotājs ir Vi­des ministrija (turpmāk – apsaim­nie­kotājs).

3. Programmas mērķis ir vides politikas integrācijas kapacitātes pilnveidošana, lietojot starpdisciplināras izpētes un politikas analīzes metodes, un mērķgrupu iesais­tīšana politikas veidošanā un ieviešanā. Programmas galvenais uzsvars – sadarbības attīstīšana starp politikas veidotājiem, zinātniekiem un komersantiem.

4. Konkursam pieejamo līdzfinansējumu (turpmāk – programmas līdzfi­nansējums) veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas Republikas budžeta finansējums.

5. Apakšprojekta apakšprioritātes ir:

5.1. ekspertu sadarbības tīkla izveide, balstoties uz nacionālo un starptautisko zinātnisko partneru sadarbību, kopīgi izstrādājot un adaptējot zināšanu bāzi sekmīgai vides politikas integrācijai;

5.2. integrētas izvērtēšanas metodiku komplekta izstrāde, kas ietver plaša spektra dažādu pieeju, tai skaitā modelēšanas līdzekļus, sistēmu analīzes pieejas, sistēmiskās domāšanas metodikas, vadlīnijas mērķgrupu iesaistīšanai vides politikas vertikālai (nozaru ietvaros) un horizontālai (starpnozaru) integrācijai;

5.3. kapacitātes palielināšanas apmācības programmu realizācija valsts pārvaldes politikas veidotājiem un zinātniekiem izstrādāto metodiku praktiskai lietošanai;

5.4. starpdisciplināras izpētes programmas izveide prioritāru Eiropas Savienības jauno politiku analīzei, kas balstās uz izstrādāto metodiku komplekta praktisku lietošanu, pilnu politikas analīzes cikla ietekmes vērtējumu un rekomendāciju sagatavošanu;

5.5. iesaistīto mērķgrupu ikgadējās konferences sagatavošana un informatīvās sistēmas partnerattiecību sekmēšanai izveide vides politikas integrācijas komunikācijai ar sabiedrību.

II. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris

6. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – iesnieguma iesnie­dzējs) var izstrādāt apakšprojekta iesniegumu un īstenot apakšprojektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

7. Sadarbības partneris apakšprojektā var būt gan tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts apakšprojekta īstenošanā, gan finanšu partneris, kas piedalās apakšprojekta finansēšanā.

8. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.

9. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu apakšprojektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības un nodrošināt, lai vienā apakšprojektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos apakšprojektos.

10. Ja tiek konstatēts, ka iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris, ja apakš­projekts paredz partnerības veidošanu, apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, iesnieguma iesniedzējam tiek liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

11. Uz programmas līdzfinansējumu apakšprojekta īstenošanai nevar pretendēt, ja iesnieguma iesniedzējs:

11.1. ir pasludināts par maksātnespējīgu vai atrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, vai radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts likumi vai nolikums;

11.2. nav samaksājis nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

11.3. nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

11.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainojamu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību pārkāpumā.

12. Iesnieguma iesniedzējs nevar pretendēt uz programmas līdzfinansējumu apakšprojekta īstenošanai, ja tā sadarbības partneris:

12.1. ir juridiska persona, kas pasludināta par maksātnespējīgu, tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par tās bankrotu;

12.2. nav pildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no sadarbības partnera valsts nodokļu sistēmu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainojamu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību pārkāpumā, kā arī profesionālās darbības pārkāpumā saskaņā ar sadarbības partnera valsts normatīvajiem aktiem.

13. Ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem atrodas finanšu stabilizācijas procesā, tā iesniedz Finanšu ministrijas izsniegtu apliecinājumu apakšprojekta īstenošanai.

III. Apakšprojekta aktivitātes un finansēšana

14. Konkursa ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

14.1. atbalsta struktūru un partnerattiecību veidošana starp valsts administrācijas, izglītības un zinātniskajām institūcijām;

14.2. sadarbības tīklu, ekspertu grupu, konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, ja tas dod ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā, informatīvo sistēmu izveide un attīstība;

14.3. apmācības kursu, konferenču un semināru organizēšana un informācijas izplatīšana, pieredzes apmaiņas braucieni, standartizētu projektu un procedūru izstrāde;

14.4. pētījumu veikšana, dokumentēšana, institucionālās sistēmas stiprināšanas pasākumi, metodiku izstrāde un vadlīniju sagatavošana vides politikas integrācijas jomā;

14.5. publikāciju, iespieddarbu, informācijas sagatavošana un izplatīšana, piedalīšanās konferencēs, semināros un mācību kursos.

15. Apakšprojektu finansē no iesnieguma iesniedzēja līdzekļiem, tā finanšu partnera līdzekļiem (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris), kā arī programmas līdzfinansējuma līdzekļiem.

16. Programmas līdzfinansējuma apmērs konkursam ir EUR 1 200 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

17. Apakšprojekta ietvaros:

17.1. minimālais programmas līdzfinansējuma apmērs ir EUR 50 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa;

17.2. maksimālais programmas līdzfinansējuma apmērs ir EUR 300 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.

18. Apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

19. Iesnieguma iesniedzēja un finanšu partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris) kopējais finansējums nav mazāks par 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts sadarbības partneris) kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 5 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

21. Ja apakšprojekta īstenošanas gaitā apakšprojekta kopējās izmaksas pārsniedz maksimālo apakšprojektam piešķirto programmas līdzfinansējumu, šo starpību sedz no iesnieguma iesniedzēja līdzekļiem.

22. Sadarbības partneris var pretendēt ne vairāk kā uz 50 % no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma.

23. Atbalstāmo aktivitāšu ietvaros nav pieļaujama programmas līdzfinansējuma izmantošana komercdarbības veicināšanai, tas ir, jebkāda tieša vai netieša palīdzība izvēlētajām komercsabiedrībām, kas ietekmē konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū un nodrošina ekonomiskas priekšrocības konkrētām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

24. Apakšprojekta finanšu aprēķini ir veicami Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

25. Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā norādīto finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību.

IV. Apakšprojekta avansa maksājumi

26. Apakšprojektam var piešķirt avansa maksājumu 20 % apmērā no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma. Avansu izmaksā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma parakstīšanas starp apakš­projekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju.

27. Apsaimniekotājs pēc apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja apakšprojekta starpposma pārskata par apakšprojekta finansējuma izlietojumu apstiprināšanas izmaksā 60 % no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma (starpposmu pārskata par apakšprojekta finansējuma izlietojumu iesniegšanas kārtību nosaka apakšprojekta ieviešanas līgumā).

28. Atlikušo maksājuma daļu, kas ir ne mazāka kā 20 % no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma, ap­saimniekotājs izmaksā pēc tam, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja noslēguma pārskatu par apakšprojekta finansējuma izlietojumu.

V. Apakšprojekta izmaksas

29. Programmas līdzfinansējuma apjomu apakšprojektam aprēķina, ņemot vērā attiecināmās izmaksas.

30. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās apakšprojekta ieviešanas līguma darbības laikā un ir veiktas un uzskaitītas tā iesnieguma iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ar kuru apsaimniekotājs noslēdzis apakšprojekta īstenošanas līgumu, kā arī ja minētās izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās ir apliecinātas ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem.

31. Apakšprojekta attiecināmās izmaksas ir:

31.1. tiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

31.1.1. darbaspēka izmaksas – apakšprojekta īstenošanā iesaistīto darbinieku atalgojums, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un citi obligātie maksājumi. Darbinieku atalgojums un izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgā profila darbinieka pakalpojumu tirgus cenas;

31.1.2. ceļa un uzturēšanās izdevumi komandējumiem iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partneru darbiniekiem, kuri piedalās apakšprojekta īstenošanā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un ar darbinieku darba braucieniem saistīto izdevumu atlīdzināšanu;

31.1.3. materiālu un kancelejas preču izmaksas;

31.1.4. biroja tehnikas un aprīkojuma izmaksas ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām tirgus cenām;

31.1.5. ārējo pakalpojumu izmaksas;

31.1.6. administratīvās izmaksas;

31.1.7. citas izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta ieviešanu un līguma prasību izpildei saistītajiem pakalpojumiem, tai skaitā informācijas izplatīšana, projekta specifisks vērtējums, audits, rakstiskā un mutiskā tulkošana, materiālu pavairošana, apdrošināšana, projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku apmācība un finanšu pakalpojumu izmaksas;

31.1.8. ieguldījumi natūrā, ko veido iekārtu vai materiālu piešķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt;

31.2. netiešās attiecināmās izmaksas, ko veido:

31.2.1. īpaši pamatotas izmaksas un kas neietver izmaksas, kuras piešķirtas kādai citai līgumā noteiktajai budžeta pozīcijai;

31.2.2. finansējuma saņēmēja pieskaitāmo izmaksu procentu likme, kas nepārsniedz 15 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

32. Apakšprojekta neattiecināmās izmaksas ir:

32.1. nodrošinājuma nākotnes zaudējumu vai parādu segšanas izmaksas;

32.2. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

32.3. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja apakšprojekta finansējuma saņēmējam ir tiesības to saņemt atpakaļ;

32.4. izmaksas, kas tika segtas no citiem finanšu avotiem;

32.5. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem, valūtas maiņas komisijas maksa un ar to saistītie zaudējumi;

32.6. soda naudas, finanšu sodi un tiesu izmaksas;

32.7. nekustamā īpašuma iegāde;

32.8. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz iesnieguma iesniedzēja un trešās personas līgumu, kas noslēgts pirms apakš­projekta ieviešanas līguma noslēgšanas vai pēc apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktā apakšprojekta īstenošanas termiņa beigām;

32.9. pārējās apakšprojekta izmaksas, kas nav attiecināmas, tai skaitā tās izmaksas, kas saistītas ar apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu.

VI. Apakšprojekta īstenošanas termiņš un vieta

33. Apakšprojekta īstenošanas termiņš ir ne īsāks kā seši mēneši un ne garāks kā 24 mēneši no apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas dienas. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

34. Apakšprojektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

VII. Konkursa izsludināšanas kārtība

35. Konkursu izsludina līdz 2008.gada 1.oktobrim.

36. Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

37. Apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Apakšprojekta iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas līdz konkursa termiņa pēdējai dienai. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, iesniegumu iesniegšanas termiņu un apsaimniekotāja adresi.

VIII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

38. Apsaimniekotājs nodrošina apakšprojekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo normatīvo aktu un vadlīniju publicēšanu apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv).

39. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, iesnieguma iesniedzējs sagatavo un iesniedz apsaim­niekotājam apakšprojekta iesniegumu, kas sastāv no apakšprojekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums), kura ir pieejama programmas apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un kuras elektronisko versiju aizpilda MS Excel formātā, un šo noteikumu 40.punktā noteiktos dokumentus.

40. Papildus iesniedz šādus dokumentus:

40.1. attiecībā uz iesnieguma iesniedzēju:

40.1.1. iesnieguma iesniedzēja apliecinājums (1.pielikums);

40.1.2. iesnieguma iesniedzēja organizācijas statūtu vai nolikuma kopija, reģistrācijas apliecības par organizācijas juridisko stāvokli kopija un nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

40.1.3. iesnieguma iesniedzēja gada pārskata kopija (peļņas vai zaudējumu aprēķins un pārskati (bilance) par iepriekšējo pārskata gadu);

40.1.4. institūcija, kura pēc apakšprojekta apstiprināšanas nodrošinās apakšprojekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, izziņa par apakš­projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, norādot piešķiramā finansējuma apjomu;

40.1.5. iesnieguma iesniedzēja lēmums par piedalīšanos apakšprojektā, norādot apakšprojekta kopējās izmaksas un priekšfinansējuma avotus (tai skaitā paša ieguldījumu apakšprojektā);

40.1.6. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu;

40.1.7. apakšprojekta vadībā iesaistīto personu dzīvesgājuma apraksti (Curriculum Vitae);

40.1.8. loģiskās plānošanas matrica;

40.2. attiecībā uz sadarbības partneri, ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu:

40.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopija. Ja ir ārvalstu sadarbības partneris, iesniedz sadarbības partnera valstī noteiktajā kārtībā izdotu sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopiju vai juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

40.2.2. sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājums apakšprojektam (3.pielikums). Ja sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, partnerības apliecinājumu sniedz latviešu valodā. Ja sadarbības partneris ir Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, partnerības apliecinājumu sniedz angļu valodā;

40.2.3. iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām;

40.2.4. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav maksātnespējīgs un tam nav nodokļu parādu. Ja ir ārvalstu sadarbības partneris, iesniedz sadarbības partnera valstī noteiktajā kārtībā izdotu dokumentu, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav maksātnespējīgs un tam nav nodokļu parādu. Ja nacionālās likumdošanas akti šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un likvidācijas procesā).

41. Ja papildus iesniedzamais dokuments nav izdots latviešu valodā, tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

42. Iesnieguma iesniedzējs aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 40.punktā minētos dokumentus iesniedz piecos eksemplāros – oriģinālu un četras kopijas, uz apakšprojekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot “oriģināls” un “kopija”. Apakšprojekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniskā veidā kompaktdiskā (CD) vai nosūtot uz apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā.

43. Apakšprojekta iesnieguma oriģinālu un kopiju noformē atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Dokumenti ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

44. Iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumu iesniedz apsaimniekotājam personīgi vai nosūta elektroniski uz apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, vai nosūta pa pastu, uz aploksnes norādot:

44.1. adresātu – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 25–102, Rīga, LV-1050, Latvija;

44.2. konkursa nosaukumu – “Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai”;

44.3. iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

44.4. norādi “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

45. Ja iesnieguma iesniedzējs iesniedz apakšprojekta iesniegumu elektroniski, apakšprojekta iesnieguma veidlapu un nepieciešamos papildu dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

46. Apakšprojekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdaini ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā.

47. Iesnieguma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti.

48. Ja tiek konstatēts, ka iesnieguma iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, programmas apsaimniekotājs var izskatīt iespēju apturēt apakšprojekta iesnieguma tālāku virzību.

49. Apakšprojekta iesniegumu var nosūtīt pa pastu, elektroniski vai iesniegt personīgi.

50. Apsaimniekotājs izskata tos apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti apsaimniekotājam vai nodoti pasta iestādei (pasta zīmogs) līdz konkursa attiecīgās kārtas sludinājumā norādītajam termiņam.

51. Apakšprojekta iesniegumu, kas saņemts pēc apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, neatver, un apsaimniekotājs informē iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad apakšprojekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

52. Pa faksu nosūtīti apakšprojekta iesniegumi netiek pieņemti.

IX. Apakšprojekta iesnieguma izvērtēšana

53. Apsaimniekotājs reģistrē saņemtos apakšprojektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus.

54. Apakšprojektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai apsaimniekotājs izveido apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbību nosaka apsaimniekotāja apstiprināta kārtība. Apakšprojektu iesniegumu kvalitatīvai izvērtēšanai var tikt pieaicināti neatkarīgi eksperti.

55. Vērtēšanas komisiju vada Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Komisijas locekļi ir Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamenta, Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta, Vides aizsardzības departamenta, Dabas aizsardzības departamenta, Investīciju departamenta direktori vai to vietnieki un pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Valsts kancelejas.

56. Vērtēšanas komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu.

57. Apakšprojektu iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums) un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

58. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija pārbauda apakšprojektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai apakšprojekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

59. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam rakstiski pieprasa noteiktā termiņā sniegt papildu informāciju vai precizēt apakšprojekta iesniegumu. Termiņš papildu informācijas sniegšanai vai apakšprojekta iesnieguma precizēšanai nedrīkst būt garāks par trijām darbdienām.

60. Ja precizētais apakšprojekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai šo noteikumu 59.punktā minēto informāciju apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs neiesniedz apsaimniekotāja noteiktajā termiņā, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu, izņemot gadījumus, ja veiktie precizējumi ļauj apsaimniekotājam pieņemt lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbilstoši šo noteikumu 66.punktam.

61. Apsaimniekotājs 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu nosūta pa pastu iesnieguma iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot noraidīšanas iemeslus.

62. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija, vērtējot katru apakšprojekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, summē iegūtos punktus. Maksimālais punktu skaits ir 76 punkti. Ja apakšprojekta iesniegums saņem mazāk nekā 4 punktus jebkurā no norādītajiem kritērijiem, izņemot kritēriju “Starptautiskā ietekme” un “Darba vietu izveidošana un mazo un vidējo komersantu iesaiste”, tas tiek noraidīts.

63. Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisija savstarpēji salīdzina apakšprojektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja divi vai vairāki apakšprojekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam apakšprojekta iesniegumam, kuram ir mazākas kopējās attiecināmās izmaksas. Ja divi vai vairāki apakšprojekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un apakšprojektiem ir vienādas kopējās attiecināmās izmaksas, priekšroka tiek dota tam apakšprojekta iesniegumam, kurā ir paredzēta partnerības veidošana ar Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu juridisku personu vai valsts vai pašvaldību iestādi, vai starptautisku organizāciju, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

64. Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par to apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu, kas konkursam pieejamā programmas līdzfinansējuma ietvaros, savstarpēji salīdzinot apakšprojektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, ir ieguvuši lielāko punktu skaitu.

65. Ja, sarindojot apakšprojekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, apakšprojekta iesniegums konkursam pieejamā programmas līdzfinansējuma ietvaros nepietiekama finansējuma dēļ nav ieguvis pietiekamu punktu skaitu, lai pretendētu uz programmas līdzfinansējuma saņemšanu, tas tiek noraidīts. Apsaimniekotājs 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu pa pastu nosūta projekta iesniedzējam vēstuli ar pamatojumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ.

66. Lai nodrošinātu savlaicīgu un atbilstošu apakšprojekta ieviešanu, apsaimniekotājs var pieņemt lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kurā var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai iesnieguma iesniedzējs varētu noslēgt apakšprojekta ieviešanas līgumu:

66.1. jāprecizē apakšprojekta ieviešanas laika grafiks;

66.2. jāprecizē apakšprojekta iesnieguma budžets un finanses, ja pieļautas aritmētiskas kļūdas;

66.3. no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 32.punktā noteiktas kā neattiecināmās;

66.4. jāsniedz papildu informācija, ja apakšprojekta iesniegumā nav iekļauta pilnīga informācija vai iekļautā informācija ir neskaidra.

67. Pēc šo noteikumu 66.punktā minēto nosacījumu precizēšanas kopējais apakšprojekta iesnieguma vērtējums punktu skalā netiek mainīts, kā arī programmas līdzfinansējuma apjoms apakšprojektam netiek palielināts.

68. Apsaimniekotājs konkursa rezultātus publicē mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv).

X. Apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšana

69. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu pieņemšanas programmas iesnieguma iesniedzējam nosūta vēstuli par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicina projekta iesniedzēju noslēgt ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu par apakšprojekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumu izpildi.

70. Iesnieguma iesniedzējs pēc vēstules saņemšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz apsaimniekotājam attiecīgās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, piešķiršanu apakšprojektam ar tajā norādītu apakšprojektam piešķiramā finansējuma apjomu.

71. Iesnieguma iesniedzējs pēc vēstules saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu un līdz apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanai iesniedz apsaimniekotājam šo noteikumu 66.punktā minētos precizējumus, ja attiecībā uz apakšprojekta iesniegumu ir pieņemts lēmums par apakšprojekta apstiprināšanu.

72. Apsaimniekotājs slēdz ar iesnieguma iesniedzēju apakšprojekta ieviešanas līgumu par programmas apakšprojekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumu izpildi pieejamā finansējuma ietvaros.

73. Iesnieguma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc lēmuma par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu noslēdz ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu. Ja iesnieguma iesniedzējs nenoslēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apsaimniekotāju 30 dienu laikā vai līdz apakš­projekta ieviešanas līguma noslēgšanai neiesniedz šo noteikumu 70.punktā minēto dokumentu, iesnieguma iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

74. Ja šo noteikumu 73.punktā minēto iemeslu dēļ apakšprojekta ieviešanas līgums ar iesnieguma iesniedzēju netiek noslēgts, apsaimniekotājs slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ar iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu pēc kvalitātes vērtēšanas kritēriju izvērtēšanas.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.688
Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums

1. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācija Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa “Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai” nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

2. Apakšprojekta mērķi un apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar apakšprojekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības dokumentos noteiktajām horizontālajām prioritātēm: ilgtspējīga attīstība, dzimumu līdztiesība un laba pārvaldība.

4. Apakšprojekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības principus.

5. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc apakšprojekta pabeigšanas glabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, var to uzrādīt, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms apakšprojekta apstiprināšanas, apakšprojekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

6. Apakšprojekta iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav sniedzis apzināti nepatiesu vai sagrozītu informāciju un piekrīt, ka programmas apsaimniekotājs to pārbauda.

7. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar programmas apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas tika līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem.

8. Apakšprojektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas ar programmas apsaimniekotāju.

9. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un tā sadarbības partnerim būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību. Tāpat apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēs nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze vai izpratne par apakšprojekta darbības jomu.

10. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un sadarbības partneriem) apņemas panākt vienošanos ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē programmas apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

11. Ja apakšprojekta īstenošanā ir iesaistīti sadarbības partneri, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apņemas sadarbības partneriem nosūtīt projekta pārskatu kopijas.

12. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai.

13. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

14. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tieši atbildīgs par apakšprojekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par apakšprojekta rezultātiem. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav starpnieks.

15. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pēc programmas apsaimniekotāja pieprasījuma iesniegs tam nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

16. Aprēķinātais programmas līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no apakšprojekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

17. Programmas apsaimniekotājam iesniegtās apakšprojekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajiem apakšprojekta iesnieguma oriģināliem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt programmas apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, tam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un programmas apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja  institūcijas vadītāja vārds un uzvārds

Amats

Paraksts

Z.v.

Datums un vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “Datums”, “Paraksts” un “Zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gadac 25.augusta noteikumiem Nr.688

KN688P2_PAGE_02.JPG (15223 bytes)

KN688P2_PAGE_04.JPG (22682 bytes)

KN688P2_PAGE_10.JPG (35485 bytes)

KN688P2_PAGE_11.JPG (39498 bytes)

KN688P2_PAGE_12.JPG (77092 bytes)

KN688P2_PAGE_13.JPG (44592 bytes)

KN688P2_PAGE_14.JPG (39235 bytes)

KN688P2_PAGE_15.JPG (48069 bytes)

KN688P2_PAGE_16.JPG (47769 bytes)

KN688P2_PAGE_17.JPG (49767 bytes)

KN688P2_PAGE_18.JPG (45817 bytes)

KN688P2_PAGE_20.JPG (23801 bytes)

KN688P2_PAGE_21.JPG (62521 bytes)

KN688P2_PAGE_22.JPG (14796 bytes)

KN688P2_PAGE_23.JPG (182054 bytes)

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.688
Partnerības apliecinājums apakšprojektam

_____________________________________________________________
(apakšprojekta iesnieguma nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu apakšprojekta ieviešanu, apakšprojekta sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas apsaimniekotājam sadarbības partneris ir iepazinies ar apakšprojekta iesniegumu un izpratis savu lomu apakšprojekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris pilnvaro apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju parakstīt apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apsaimniekotāju un pārstāvēt to visos ar apakšprojekta īstenošanu saistītajos darījumos.

3. Sadarbības partneris apņemas regulāri sniegt apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam pilnīgu informāciju par sadarbības partnera apakšprojekta īstenotajām aktivitātēm.

4. Sadarbības partneris savas kompetences ietvaros pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un partneriem) panāk vienošanos ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakš­projekta attiecināmajām izmaksām.

Sadarbības partnera institūcija

Sadarbības partnera institūcijas vadītāja vārds un uzvārds

Amats

Paraksts

Z.v.

Datums un vieta

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “Datums”, “Paraksts” un “Zīmoga vieta” (“Z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


Partnerības apliecinājuma apakšprojektam tulkojums angļu valodā

Partnership statement for the sub-project

_____________________________________________________________
(title of the sub-project application)

To ensure successful implementation of sub-project the collaboration partner agrees with the following principles of good partnership practice:

1. Before submission of the sub-project application to the Intermediary the collaboration partner have familiarized himself with the sub-project application form and have recognized his role within the sub-project.

2. The collaboration partner authorizes the sub-project applicant to sign a cooperation agreement with the Intermediary and to represent it in all deals concerning the implementation of the sub-project.

3. The collaboration partner undertakes the duty to provide the sub-project applicant regular information regarding the collaboration partner’s implementation part of the sub-project.

4. Before submission of proposal concerning the substantial amendments to the sub-project (for example, amendments related to the activities and partners), the collaboration partner must reach an agreement with the sub-project applicant. If it is not possible to reach such agreement, the sub-project applicant informs that to the Intermediary and submits the Intermediary respective proposals on necessary amendments.

This is to confirm that the collaboration partner of the sub-project is aware that in the case it will be established that the collaboration partner of the sub-project by purpose or by negligence have provided false information, or by breaching the conditions of respective legal acts have tried to obtain information of limited access or attempted to influence the Intermediary during the evaluation of sub-projects applications, the sub-project applicant will be denied to receive the programme co-finance and the Intermediary may apply to law enforcement institutions.

If sub-project application will be approved for receiving the co-finance from the programme, this is to guarantee the financing for the project in following amount: ________ euro, which is ________ % from the eligible costs, and ________ euro contribution in kind, which is ________ % from the eligible cost of the sub-project.

Collaboration partner’s organization

Name, Surname

Job title

Signature

Seal

Date and time

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.688
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Apakšprojekta iesnieguma noformējums

1.1.

Iesniegts apakšprojekta iesnieguma viens oriģināls un četras kopijas

1.2.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti un ir datorrakstā

1.3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā

1.4.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija iesniegta kompaktdiskā (CD) vai nosūtīta uz e-pasta adresi

1.5.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta MS Excel formātā

1.6.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija atbilst oriģinālam

1.7.

Apakšprojekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 40.punktā noteiktie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 41., 42. un 43.punktā noteiktajām prasībām

1.8.

Apakšprojekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā

2.

Apakšprojekta atbilstība

2.1.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums atbilst šo noteikumu 17.punktā noteiktajām prasībām

2.2.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.3.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera (ja apakšprojektā ir iesaistīts finanšu partneris) finansējums ir vismaz 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.4.

Apakšprojekta iesniegumā norādītais apakšprojekta īstenošanas termiņš atbilst šo noteikumu 33.punktā noteiktajām prasībām

2.5.

Apakšprojekta aktivitātes īsteno Latvijā

3.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs

3.1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona

3.2.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu

3.3.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapu parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

4.

Sadarbības partneris

4.1.

Sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.688
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Vērtē­jums

1.

Vides politikas integrācija un sadarbība

1.1. skaidri noteikts un sasniedzams mērķis(-i), kas ir vērsts uz šo noteikumu 3.punktā noteikto mērķu sasniegšanu;

1.2. precīzi definēti darba uzdevumi, lai sasniegtu apakšprojektā izvirzīto mērķi(-us), un izstrādāts rīcības plāns to īstenošanai;

1.3. izvēlētās darba metodes ir atbilstošas un efektīvi izmantojamas, lai sasniegtu apakšprojekta mērķi(-us) un izpildītu uzdevumus;

1.4. secīgi un skaidri definētas apakšprojektā plānotās aktivitātes, lai izpildītu definētos uzdevumus;

1.5. precīzi definēts sasniedzamais rezultāts(-i) un ir identificēta iegūstamā vērtība;

1.6. pietiekami plaši parādīta apakšprojekta saikne ar citiem projektiem un pētījumu programmām, kuros ir iesaistīts apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs;

1.7. apakšprojekts ietver starpdisciplinārus pētījumus;

1.8. apakšprojekts ietver sadarbību zinātnieku, komersantu un investoru/finansistu vidū;

1.9. ietverta esošās politikas analīze

0–10

2.

Ieguldījums sabiedrības informētības paaugstināšanā

2.1. parādīta iesaistīto mērķgrupu kapacitātes palielināšana;

2.2. paredzēta projekta rezultātu izplatīšana nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī;

2.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir ieinteresēts rezultātu izplatīšanā;

2.4. izvēlētās informācijas izplatīšanas metodes ir efektīvas, vai tās ir tieši vai netieši vērstas uz definēto mērķgrupu;

2.5. precīzi definētas mērķgrupas

0–10

3.

Apakšprojekta partnerības izvērtējums

3.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partneru iepriekšējās darbības pieredzes izvērtējums;

3.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partneru finansiālā ilgtspēja;

3.3. piesaistītā personāla profesionalitātes un darba pieredzes izvērtējums;

3.4. apakšprojekta vadītajam un personālam ir pieredze līdzīga tipa projektu vadībā, līdzdalībā zinātniskajās organizācijās

0–10

4.

Vides problēmas, integrācijas un ilgtspējības izvērtējums

4.1. izvēlētās apakšprojekta aktivitātes atrisinās definēto vides problēmu un to ietekme uz vides problēmu ir vērtējama kā zema, vidēja vai augsta;

4.2. definētā vides problēma ir plaši izplatīta – vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī;

4.3. apakšprojekta realizācija ietekmēs ekonomikas un sociālos sektorus;

4.4. cik ilgstoša būs apakšprojekta rezultātu ietekme

0–10

5.

Inovācija un progress

5.1. inovācija ietekmē visu procesu kopumā vai tikai daļu no tā;

5.2. projekta realizācija atstās ietekmi vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī;

5.3. cik lielas mērķgrupas ietekmēs projekta realizācija

0–10

6.

Apakšprojekta daudzkārto­šanās/multi­plicējošais efekts un ieviešanas potenciāls

6.1. ir identificētas interešu grupas, kas būtu potenciālie līdzvērtīgu projektu ieviesēji;

6.2. ir paredzēti speciāli pasākumi/aktivitātes, kas popularizētu projektu un tā rezultātus;

6.3. projekta popularizācija plānota vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī;

6.4. kādas problēmas sagaidāmas citiem projekta ieviesējiem;

6.5. ir izvērtēti projekta ieviešanas riski;

6.6. vai apakšprojekts ir ļoti specifisks un ir saistīts tikai ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja risināmajām problēmām, vai to var attiecināt uz tā paša sektora citiem labuma saņēmējiem, vai to var attiecināt uz citiem valsts ekonomikas sektoriem

0–10

7.

Apakšprojekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

7.1. apakšprojekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām;

7.2. mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums (value for money – izmaksas – rezultāts);

7.3. apakšprojekta attiecināmo izmaksu posteņi atbilst šo noteikumu 31.punktā noteiktajām prasībām;

7.4. ir izanalizēti finansiālie un administratīvie apakšprojekta ieviešanas riski

0–10

8.

Starptautiskā ietekme

8.1. apakšprojektā plānotā citu valstu labākās prakses, zināšanu un pieredzes pārņemšana veicinās apakšprojekta mērķu sasniegšanu;

8.2. apakšprojektā ir iesaistīts citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts partneris

0–3

9.

Darbavietu izveidošana un mazo un vidējo komersantu iesaiste

9.1. apakšprojekta darbības rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas;

9.2. apakšprojekta partneris ir mazais un vidējais komersants;

9.3. apakšprojekta darbībā ir iesaistīti mazie un vidējie komersanti

0–3

Piezīmes.

1. Katram no 1. līdz 7.apakšprojektu vērtēšanas kritērija rādītajam piešķir noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 10 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 līdz 4 – vāji, 4 līdz 5 – apmierinoši, 5 līdz 6 – labi, 7 līdz 8 – ļoti labi, 9 līdz 10 – izcili.

2. Ja apakšprojekts kādā no 1. līdz 7.apakš­projektu vērtēšanas kritērijiem saņem vērtējumu, kas zemāks vai vienāds ar 4, tas tiek noraidīts.

3. 8. un 9.kritērijam kā papildu kritērijiem piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – netiek izmantots, 1 – vāja ietekme, 2 – vidēja ietekme, 3 – stipra ietekme.

4. Kritērija vērtējums ir vidējais aritmētiskais no kritērija rādītāju vērtējumiem.

5. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 76 punkti.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vides politikas integrācija .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 688Pieņemts: 25.08.2008.Stājas spēkā: 30.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 29.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
180382
30.08.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)