Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.560

Rīgā 2008.gada 14.jūlijā (prot. Nr.49 30.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.2.apakš­aktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekti) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu (tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) personām ar invaliditāti – ar redzes un dzirdes traucējumiem, mazinot sociālās atstumtības risku, ieviešot jaunus sociālā atbalsta pasākumus rehabilitācijas, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā iespējami tuvāk personas dzīvesvietai.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītājs – 468 personas ar dzirdes traucējumiem un 1002 personas ar redzes traucējumiem saņēmušas pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpo­jumus;

3.2. rezultāta rādītājs – 294 personas, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. speciālistu sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi darbam ar personām, kurām ir redzes vai dzirdes traucējumi;

5.2. motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana;

5.3. specializētu palīglīdzekļu nodrošināšana personām ar redzes traucējumiem;

5.4. apmācītu suņu – pavadoņu – nodrošināšana personām ar redzes traucējumiem;

5.5. zīmju valodas attīstība personām ar dzirdes traucējumiem;

5.6. projekta vadība;

5.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 782 518 la­tu, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 215 141 lats un valsts budžeta finansējums 567 377 lati.

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju projekta iesnieguma sagatavošanā un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu vai izdod administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.6. piedalās līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 76.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā līguma un vienošanās projektu;

9.2. slēdz līgumu vai vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējiem;

9.3. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

9.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību, lai īstenotu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētos projektus un veiktu maksājumus;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par līguma vai vienošanās noteikumu izpildi;

9.7. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai arī, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

9.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 75. un 77.punktā minēto, kā arī 76.punktā minētajā gadījumā, ja atbildīgā iestāde atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ir saskaņojusi projekta grozījumus;

9.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.766; 9.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. 83.punktu)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs var būt:

11.1. biedrība, kura ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kuras darbības mērķis ir sekmēt personu ar dzirdes trau­cējumiem ie­kļau­šanos sabiedrībā un kura šā mērķa sasniegšanai sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visā Latvijā, tai ir reģionālās struktūrvienības visos Latvijas plānošanas re­ģionos, kā arī tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz pakalpojumus personām ar dzirdes traucējumiem, – biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”;

11.2. valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

12. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs projekta īstenošanā veido partnerību ar:

12.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nedzirdīgo savienības Zīmju valodas centrs" vai kapitālsabiedrību, kas izveidota, reorganizējot (apvienojot) sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nedzirdīgo savienības Zīmju valodas centrs" un citas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru visas kapitāla daļas pieder šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam, šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

12.2. laikrakstu "Kopsolī" šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.766 redakcijā)

13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai veido partnerību ar Latvijas Neredzīgo biedrību.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā)

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma:

15.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 1 576 531 lats;

15.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 205 987 lati.

III. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. mājaslapu internetā, kurā ievietots līguma un vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

18.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

18.2.3. sadarbības līguma par projekta īstenošanu, ja, īstenojot šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto partnerību, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ar sadarbības partneri noslēgts minētais sadarbības līgums;

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

18.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 47., 48., 50., 51., 52., 53., 54. un 55.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādām formām:

18.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

18.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam);

18.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 16.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta nodaļas kalendāra zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finan­sējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 47., 48., 50., 51., 52., 54. un 55.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 51., 53. un 55.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 70.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs un rezultāta rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitā pušu tiesības un pienākumi projekta īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri);

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.11. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.12. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 72. un 73.punktā izvirzītajām prasībām;

24.2.13. vai projekta iesniedzēja sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegumā paredzēts – pilnveidojot atbalsta sistēmu personām ar invaliditāti, tajā iesaistīs personas ar redzes vai dzirdes traucējumiem, kā arī ņems vērā viņu viedokli un rekomendācijas;

24.3.2. projekts sniedz tiešu ieguldījumu, lai apmierinātu pieprasījumu pēc sociālās rehabilitācijas un mērķa grupas atbalsta pakalpojumiem (saskaņā ar klientu vajadzību un apmierinātības novērtējumu par sniegtajiem pakal­pojumiem);

24.3.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību katrā plānošanas reģionā;

24.3.4. projekts paredz nodrošināt pakalpojuma sasniedzamību (pieejamību);

24.3.5. projekta iesniegums ietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu;

24.3.6. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.7. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

24.3.8. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot mērķtiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu. Kritēriju piemēro, tikai vērtējot projekta iesniegumu, ko iesniedzis šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs.

(Grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.331; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

25.1. projekta iesniegums paredz mērķa grupas tiešu līdzdalību vismaz vienā projekta īstenošanas aktivitātē – pieci punkti;

25.2. projekta iesniegumā plānotas aktivitātes, lai aptaujātu personas ar redzes vai dzirdes traucējumiem, pirms sākta atbalsta sistēmas pilnveidošana personām ar invaliditāti, – trīs punkti.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

26.1. projektā plānots izstrādāt un ieviest divas vai vairāk motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas mērķa grupai, kurai līdz šim šādas programmas nebija pieejamas, – septiņi punkti;

26.2. projektā plānots izstrādāt un ieviest vienu motivācijas vai sociālās rehabilitācijas programmu mērķa grupai, kurai līdz šim šāda programma nebija pieejama, – trīs punkti;

26.3. projekta iesniegumā ir apzināti kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie speciālisti un paredzēts nodrošināt to piesaistīšanu – trīs punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir trīs punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību visos plānošanas reģionos – trīs punkti;

27.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību trijos līdz četros plānošanas reģionos – divi punkti;

27.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību vienā līdz divos plānošanas reģionos – viens punkts.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

28.1. projekta ietvaros plānoti elastīgi pakalpojumu saņemšanas laiki (piemēram, pilnu darba dienu, atsevišķu darbdienu vakaros, sestdienās, svētdienās) – trīs punkti;

28.2. projekta iesniegums paredz, ka pakalpojuma saņemšanas vieta ir sasniedzama ar sabiedrisko transportu, – trīs punkti.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir trīs punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegums ietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – trīs punkti;

29.2. projekta iesniegums neietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – nulle punktu.

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

30.1. projekta iesniegumā paredzēta tieša pozitīva ietekme – pieci punkti;

30.2. projekta iesniegumā paredzēta netieša pozitīva ietekme – trīs punkti;

30.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – nulle punktu.

31. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

31.1. projekta iesniegumā iekļauta projekta īstenošanas termiņu risku analīze – divi punkti;

31.2. projekta iesniegumā iekļauta projekta īstenošanas finanšu risku analīze – divi punkti;

31.3. projekta iesniegumā iekļauta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīze – divi punkti.

32. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir divi punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

32.1. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās at­tīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabili­tācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar dzirdes traucējumiem – divi punkti;

32.2. projekts neparedz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabilitācijas pakalpo­jumu sniegšanai personām ar dzirdes traucējumiem – nulle punktu.

(MK 21.04.2009. noteikumu Nr.331 redakcijā)

V. Pārvaldes lēmuma un administratīvā akta par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

33. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

33.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

33.2. šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5., 24.3.6., 24.3.7. un 24.3.8.apakš­punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā tas saņem punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10. un 37.11.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

34. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 42.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

34.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

34.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10., 24.2.11., 24.2.12. un 24.2.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

35. Šo noteikumu 34.punktā minētais nosacījums var ietvert:

35.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

35.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

35.3. šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu un šo noteikumu 18.2.3.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu, ja ar sadarbības partneri sadarbības līgums ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

35.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 51., 53. un 55.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;

35.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

36. Ja šo noteikumu 34. un 35.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

37. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 4.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

37.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

37.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

37.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.10. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

37.11. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

38. Pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu) piecu darbdienu laikā no pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

39. Pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas noteikumiem.

40. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

41. Pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 34. un 35.punktu.

42. Ja pieņemts pārvaldes lēmums vai administratīvais akts par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

43. Komisija izvērtē šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā pārvaldes lēmumam vai administratīvajam aktam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

44. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

45. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu, ka pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām.

46. Ja pieņemts pārvaldes lēmums vai administratīvais akts noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 38.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

47. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

47.2. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

47.2.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

47.2.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

47.2.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

47.2.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.2.5. neparedzētās izmaksas.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

48. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas);

48.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

48.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

48.4. telpu īres un nomas izmaksas;

48.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimnie­košanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

48.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

48.7. interneta un telekomunikāciju izmaksas;

48.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

49. (Svītrots ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

50. Šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

50.1. transporta izdevumus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

50.2. uzturēšanās izdevumus viesnīcā (naktsmītnē) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja projektā plānota uzturēšanās viesnīcā (naktsmītnē);

50.3. ēdināšanas izdevumus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja projektā plānots nodrošināt ēdināšanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

51. Šo noteikumu 47.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas: iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu, un inventāra (mazvērtīga inventāra priekšmetu izmaksas, ja to vērtība ir līdz 150 latiem par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes izmaksas. Šīs izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā)

52. Šo noteikumu 47.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

52.1. atlīdzības izmaksas (izņemot prēmijas un naudas balvas, pabalstus un kompensācijas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

52.2. informatīvo materiālu, kancelejas preču, transporta pakalpojumu, tulkošanas pakalpojumu, kā arī telpu īres un nomas izmaksas vai komunālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

52.3. mācību materiālu izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

52.4. telpu īres un nomas izmaksas vai komunālo pakalpojumu izmaksas un apsardzes izmaksas šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

52.5. elektronisko sakaru izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu ieviešanai (ja tiek sniegts e-pakalpojums);

52.6. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

52.7. (svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289).

53. Šo noteikumu 47.2.5.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

54. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

55. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām kā neattiecināmās izmaksas plāno uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

57. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

57.1. kas nav norādītas šo noteikumu 47.2.4.apakšpunktā un 48., 50., 51., 52., 53. un 54.punktā vai kas neatbilst šo noteikumu 49., 51. un 53.punktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

57.2. par kurām nav saistību projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un par kurām maksājumi nav veikti līgumā vai vienošanās dokumentā noteiktajā termiņā;

57.3. kas minētas šo noteikumu 55.punktā.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

58. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir personām ar redzes traucējumiem un personām ar dzirdes traucējumiem.

59. Šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir personām ar redzes traucējumiem.

60. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 11.2.apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja sadarbības partneris – ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību uzsākšanas paziņo par iesniegumu pieņemšanas vietas adresi, iesniegumu pieņemšanas laiku un to iesniegšanas veidu, kā arī citu informāciju, lai būtu iespējams saņemt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu. Minēto paziņojumu publicē laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Diena”, laikrakstā “Kopsolis” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar dzirdes traucējumiem), žurnālā “Rosme” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar redzes traucējumiem), Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā, kā arī izplata ar citu plašsaziņas līdzekļu palīdzību.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

61. Lai saņemtu šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu:

61.1. persona ar redzes traucējumiem iesniedz šo noteikumu 13.punktā minētajam sadarbības partnerim iesniegumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šādus nosacījumus:

61.1.1. persona ar redzes traucējumiem, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā redzes traucējumu dēļ noteikta invaliditāte, iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajām darbībām;

61.1.2. persona ar redzes traucējumiem, kurai nav noteikta invaliditāte, iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajām darbībām un pievieno sertificēta oftalmologa atzinumu, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta;

61.1.3. persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikta I grupas invaliditāte redzes traucējumu dēļ, papildus šo noteikumu 61.1.1.apakšpunktā minētajam var iesniegt iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajām darbībām;

61.2. persona ar dzirdes traucējumiem iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ausu, kakla un deguna speciālista konsultatīvā atzinuma kopiju, kas apliecina 3.pakāpes vai smagāku vājdzirdību.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.796)

61.1 Persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikta invaliditāte, iesniegumā par atbalsta piešķiršanu apliecina, ka piekrīt tam, ka šo noteikumu 13.punktā minētais sadarbības partneris pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informāciju par to, vai šai personai invaliditāte noteikta redzes traucējumu dēļ, vai gadījumā, ja šāda piekrišana iesniegumā nav pausta, uzrāda invaliditātes apliecību un iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka personai invaliditāte ir piešķirta redzes traucējumu dēļ.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.796 redakcijā)

62. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais sadarbības partneris reģistrē šo noteikumu 61.punktā minētos iesniegumus to saņemšanas secībā.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

63. Pēc šo noteikumu 61.1.apakšpunktā minētā iesnieguma, kā arī, ja nepieciešams, saskaņā ar šo noteikumu 61.1 punktu saņemtās informācijas izskatīšanas šo noteikumu 13.punktā minētais sadarbības partneris pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētajām darbībām personai ar redzes traucējumiem vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.796 redakcijā)

64. Pēc šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minēto iesniegumu izskatīšanas šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu personai ar dzirdes traucējumiem vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.796)

65. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais sadarbības partneris piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums, kurā atteikts piešķirt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

66. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais sadarbības partneris pēc tam, kad pieņemts šo noteikumu 63. vai 64.punktā minētais lēmums par šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu, slēdz ar personu rakstisku līgumu par šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4.apakšpunktā minēto darbību veikšanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

67. Atbalstu šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas pārstāvjiem sniedz šo noteikumu 61.punktā minēto iesniegumu saņemšanas hronoloģiskā secībā, kamēr pieejams 9.2.apakšpunktā minētajā līgumā vai vienošanās ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējiem noteiktais finansējums šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību veikšanai.

68. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, sniedzot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstu, un 13.punktā minētais sadarbības partneris, sniedzot šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto atbalstu, darbojas kā sociālo pakalpojumu sniedzēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

69. Šo noteikumu 63. un 64.punktā minētos lēmumus var apstrīdēt Labklājības ministrijā, bet tās lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā)

70. Projekta īstenošanu plāno no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

71. Projektu īsteno visā Latvijā. Projekta ietvaros ir attiecināma starptautiskā sadarbība Eiropas Savienības ietvaros.

72. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

73. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

74. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājuma veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, maksimālajā apmērā noteikto avansa maksājumu saņem atbilstoši līguma noteikumiem.

75. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

76. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

76.1. projekta mērķi;

76.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

76.3. projekta īstenošanas termiņu;

76.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

76.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

77. Nepārsniedzot šo noteikumu 51. un 53.punktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

77.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2., 47.2.3. un 47.2.4.apakš­punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētajām izmaksām. Izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2. un 47.2.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 47.2.4.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

77.4. šo noteikumu 53.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

78. (Svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1289 redakcijā)

79. Par šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

80. Līdz šo noteikumu 79.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas neplāno. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir neattiecināmas līdz šo noteikumu 82.punktā norādītajam datumam.

81. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam ir radušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumu maiņas dēļ (tai skaitā projektu iesniegumi iesniegti un apstiprināti atbilstoši citiem netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumiem), projektā uzskaita kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas pārdales kārtību.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.282 redakcijā)

82. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 79.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro ar 2009.gada 13.novembri.

83. Grozījumi šo noteikumu 9.3.apakšpunktā, kas nosaka, ka sadarbības iestāde veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību, stājas spēkā 2012.gada 2.janvārī.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.766 redakcijā)

84. Ja persona, iesniedzot iesniegumu par atbalsta piešķiršanu, ir uzrādījusi Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegto invalīda apliecību, šo noteikumu 13.punktā minētais sadarbības partneris, lemjot par atbalsta piešķiršanu personai, no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas šo noteikumu 61.1 punktā minēto informāciju nepieprasa.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.796 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.560

(Pielikums grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.331; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1289; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.282)

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 560Pieņemts: 14.07.2008.Stājas spēkā: 13.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 12.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
179636
{"selected":{"value":"24.11.2012","content":"<font class='s-1'>24.11.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2012","iso_value":"2012\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-23.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2011","iso_value":"2011\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2011","iso_value":"2011\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-13.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2009","iso_value":"2009\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2009.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2009","iso_value":"2009\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2009.-13.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-23.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)