Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.578

Rīgā 2008.gada 21.jūlijā (prot. Nr.51 14.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.1.pasākuma “Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 1.2.1.1.aktivitātes “Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana” 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (turpmāk – apakš­aktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

3. Sākotnējās profesionālās izglītības programmas šo noteikumu izpratnē ir (turpmāk – profesionālās izglītības programma):

3.1. licencētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas līdz to akreditācijai, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc to īstenošanas uzsākšanas;

3.2. akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā)

4. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītojamie profesionālās izglītības programmās.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā)

5. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 13.punktā minētās darbības un veicinot šādu rādītāju sasniegšanu:

5.1. iznākuma rādītājs – 65 000 sākotnējā profesionālajā izglītībā izglītojamo ir saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu mērķstipendiju veidā, tai skaitā 2 400 izglītojamo mērķstipendijas 2013./2014. mācību gadā saņēmuši šo noteikumu 11.1 punktā minētā finansējuma ietvaros un 4 900 izglītojamo mērķstipendijas saņēmuši 2014./2015. mācību gadā;

5.2. rezultāta rādītājs – 67 % profesionālajā izglītībā izglītojamo ir saņēmuši tiešu Eiropas Sociālā fonda atbalstu no kopējā profesionālajā izglītībā izglītojamo skaita.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.610 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; MK 08.07.2014. noteikumiem Nr.385)

6. Apakšaktivitāti īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

7. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Izglītības un zinātnes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.1.2. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

7.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

7.1.4. nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu;

7.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

7.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.3. saskaņo šo noteikumu 74.punktā minētos projekta grozījumus;

7.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

7.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 11.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi
apakšaktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūra. Sadarbības iestāde:

8.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

8.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

8.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par projekta īstenošanu un tam pieejamā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apguvi;

8.7. sagatavo projekta maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

8.10. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 73. un 74.punktā minēto;

8.11. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakšaktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

8.13. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to atbildīgajā iestādē.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.486)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

10. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, kuru 2007.–2013.gada plānošanas periodā atbildīgā iestāde organizē vienā atlases kārtā.

11. Apakšaktivitātei pieejamais publiskais finansējums ir 40 314 346 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 34 374 308 euro un valsts budžeta finansējums 5 940 038 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1236 redakcijā; sk. 81.punktu)

11.1 Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 11. punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, šo noteikumu 48. punktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ir 13 886 368 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 11 840 308,95 euro un valsts budžeta finansējums – 2 046 059,05 euro.

(MK 08.07.2014. noteikumu Nr.385 redakcijā)

12. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85,27 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236)

13. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir:

13.1. mērķstipendiju fonda nodrošināšana akreditētām profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas;

13.2. mērķstipendijas piešķiršana izglītojamajiem, kas mācās profesi­onālās izglītības programmās, saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

14. Projekta iesniedzējs ir Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – projekta iesniedzējs).

15. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar akreditētām izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde).

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.771; MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.619)

16. Lai īstenotu projektu, projekta iesniedzējs ar katru profesionālās izglītības iestādi noslēdz sadarbības līgumu, kurā ietver vismaz šādus noteikumus:

16.1. mērķstipendiju fonda apmēru;

16.2. mērķstipendiju fonda finansējuma sadalījumu pa gadiem;

16.3. pārskata sniegšanas kārtību, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņus un apmērus;

16.4. veicamos pienākumus projekta īstenošanā.

17. Projektu īsteno par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu.

III. Projektu iesniegumu atlase

18. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

19. Uzaicinājumā norāda:

19.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

19.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

19.3. mājaslapas adresi internetā, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

19.4. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

20.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

20.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

20.2.1. projekta iesniedzēja saskaņā ar šo noteikumu prasībām izstrādāta kārtība, kādā profesionālās izglītības iestādēm piešķir mērķstipendijām paredzēto finansējumu, uzrauga tā izlietojumu, kā arī, ja nepieciešams, pārskata un pārdala piešķirto finansējumu;

20.2.2. projekta iesniedzēja saskaņā ar šo noteikumu prasībām izstrādātas vienotas vadlīnijas profesionālās izglītības iestādēm par noteikumiem mērķ­stipendiju piešķiršanai profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem;

20.2.3. sadarbības standartlīguma projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 16.punkta prasībām;

20.2.4. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts (2.pielikums);

20.2.5. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

20.2.6. šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētās projekta ieviešanas informācijas sistēmas apraksts (ja attiecināms);

20.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1604)

21. Projekta iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu un noformē projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

21.1. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un aizpilda visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

21.2. projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģināl­eksemplāram;

21.3. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopijas ir cauršūtas (caur­auklotas), lapas sanumurētas, un visi dokumenti ir noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādi un noformēšanu noteiktajā kārtībā;

21.4. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

21.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību – aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, projekta īstenošanas noteikumiem un izmaksu plānojumu;

21.6. nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 32.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 33.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

21.7. projekta iesnieguma aizpildīšanā projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno pilnos latos atbilstoši šo noteikumu 47., 51. un 52.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

22. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

22.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identisku tā elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā – visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

22.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

23. Šo noteikumu 19.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi vai elektroniska dokumenta formā:

23.1. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā šo apgalvojumu pamato;

23.2. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

24. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

25. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 31.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 32.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 33.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.

26. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus.

27. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

28. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums.

29. Projekta iesniegumus vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

30. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

31. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji) ir šādi:

31.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

31.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

31.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

31.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

31.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

31.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu (viens oriģināls un divas apliecinātas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai arī elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, kā arī visi iesniegtie dokumenti ir noformēti atbilstoši noteiktajām prasībām;

31.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

31.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

31.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 70.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

31.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

31.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 12.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

31.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajam finansējumam un nepārsniedz to;

31.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

31.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 47. un 51.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

31.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 50., 54. un 56.punktā minēto izmaksu ierobežojumus;

31.16. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.610; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.630)

32. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji) ir šādi:

32.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 14.punktā minētā institūcija;

32.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

32.3. projekts paredz īstenot šo noteikumu 13.punktā minētās atbalstāmās darbības;

32.4. projekta iesniegumā ir norādīta katram plānošanas reģionam mērķstipendijām pieejamā apmēra teritoriālā kvota, kuru nosaka atbilstoši pamatizglītības absolventu skaitam plānošanas reģionā;

32.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

32.6. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

32.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

32.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

32.9. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē šo noteikumu 5.punktā noteikto iznākuma rādītāja sasniegšanu;

32.10. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

32.11. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

32.12. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

32.13. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības;

32.14. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

33. Kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

33.1. projekta iesniegumā paredzēts piešķirt mērķstipendijas:

33.1.1. mazāk nekā 7 000 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem (viens punkts);

33.1.2. no 7 000 līdz 9 000 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem (divi punkti);

33.1.3. vairāk nekā 9 000 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem (trīs punkti);

33.2. projekta iesniegumā profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem paredzēto mērķstipendiju piešķiršanas nosacījumi:

33.2.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kādā veidā tiks nodrošināta mērķstipendiju piešķiršana (0 punktu);

33.2.2. projekta iesniegumā ir definēta mērķstipendiju sadales kārtība – ir izstrādāta kārtība, kā profesionālās izglītības iestādēm piešķir mērķstipendijām paredzēto finansējumu, ir sniegts apraksts, kā profesionālās izglītības iestādes piešķir mērķstipendijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem (viens punkts);

33.2.3. projekta iesniegumā mērķstipendijas sadales kārtība ir skaidri definēta – ir izstrādāta kārtība, kā profesionālās izglītības iestādēm piešķir mērķstipendijām paredzēto finansējumu, ir izstrādātas vadlīnijas, kā profesionālās izglītības iestādes piešķir mērķstipendijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem (divi punkti);

33.3. mērķstipendiju piešķiršanas nosacījumi un to plānotā ietekme profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanā:

33.3.1. mērķstipendijas paredzēts piešķirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, nevērtējot to sekmību un mācību procesa apmeklētību (viens punkts);

33.3.2. mērķstipendijas paredzēts piešķirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, izvērtējot to sekmību un mācību procesa apmeklētību (divi punkti);

33.3.3. mērķstipendijas paredzēts piešķirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, izvērtējot to sekmību un mācību procesa apmeklētību un papildu iesaisti profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību procesa (trīs punkti);

33.4. projekta iesniegums demonstrē sasaisti (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām profesionālās izglītības infrastruktūras attīstībai:

33.4.1. nav savstarpēji papildinošas ietekmes (0 punktu);

33.4.2. ir savstarpēji papildinoša ietekme (divi punkti);

33.5. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

33.5.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

33.5.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai ir izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

33.5.3. projekta iesniegumā izvērtēti iespējamie riski, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

33.5.4. projekta iesniegumā izvērtēti iespējamie riski, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti).

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.771)

V. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

34. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja atbilstība visiem šo noteikumu 31.punktā un 32.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā” un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 33.punktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem nav saņemts mazāk par deviņiem punktiem.

35. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4., 31.5., 31.6., 31.7., 31.10., 31.11., 31.12., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.9., 32.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 33.2., 33.3. vai 33.4.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par diviem punktiem un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajā projekta iesnieguma kvalitātes kritērijā saņemts mazāk par trijiem punktiem.

37. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt ar nosacījumu. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 26.pantā minēto, var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

37.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 31.8., 31.9., 31.13., 31.14., 31.15., 31.16., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.11., 32.12., 32.13., 32.14.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

37.2. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka izmaksu kopsumma netiek palielināta un šo noteikumu 50., 54. un 56.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

37.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.630)

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

38.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

38.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

39. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

40. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētās projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas saņemšanas dienas izvērtē to un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

41. Ja projekta iesniedzējs nodrošina nosacījumu izpildi šo noteikumu 39.punktā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

41.1. projekta iesniedzējam – atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

41.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

42. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina nosacījumu izpildi šo noteikumu 39.punktā noteiktajā termiņā vai neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

43. Ja projekts tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

44. Projekta iesniedzējam 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, vai šo noteikumu 42.punktā minētajos gadījumos ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

45. Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti sludināt projektu iesniegumu atlasi.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

46. Projekta ietvaros izmaksas iedala attiecināmās un neattiecināmās izmaksās. Šo noteikumu 47.1., 47.2. un 47.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm. Šo noteikumu 47.4.apakšpunktā un 52.punktā minētās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā)

47. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. mērķstipendijas piešķiršanas izmaksas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;

47.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.3. projekta ieviešanas informācijas sistēmas izstrādes un attīstības izmaksas;

47.4. projekta administrēšanas izmaksas.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā; 47.4.apakšpunkts stājas spēkā 09.07.2010., sk. 79.punktu)

48. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. (zaudējis spēku ar 09.07.2010.; sk. 78.punktu);

48.2. mērķstipendija šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajiem profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa izglītojamajam ir no 14,23 līdz 28,46 euro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajam – no 28,46 līdz 71,14 euro mēnesī;

48.3. mērķstipendija šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajiem profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst profesionālo kvalifikāciju Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otrās projekta iesnieguma atlases kārtas ietvaros. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamajam ir no 71,14 līdz 113,83 euro.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.771; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.610; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.233; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

49. Šo noteikumu 48.3.apakšpunktā minēto mērķstipendiju nepiešķir šādos gadījumos:

49.1. ikmēneša sekmju vērtējumā izglītojamā mācību sasniegums ir mazāks par četrām ballēm vai nav ieskaitīts, vai ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un tie pārsniedz divas mācību stundas vienā mācību nedēļā;

49.2. izglītojamais atrodas ieslodzījuma vietā;

49.3. izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā;

49.4. izglītojamā ir grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;

49.5. papildus stipendijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību, izglītojamais saņem arī citu normatīvajos aktos noteiktu valsts atbalstu noteiktas nozares izglītības programmas apguvei.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.610; grozījumi punktā stājas spēkā 01.09.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

49.1 Šo noteikumu 49.punktā minētie gadījumi, kad mērķstipendiju nepiešķir, ir attiecināmi arī uz šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minēto mērķstipendiju.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.630 redakcijā)

50. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,2 procentus no šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajām izmaksām.

50.1 Šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, sākot ar dienu, kad stājas spēkā vienošanās par projekta īstenošanu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1604 redakcijā)

51. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā)

52. Neattiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

52.1. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

52.2. (zaudējis spēku ar 09.07.2010., sk. 78.punktu).

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.771)

52.1 Šo noteikumu 47.4.apakšpunktā minētajām izmaksām piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā)

53. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja.

54. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 7114,36 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

55. Šo noteikumu 47.4. apakšpunktā noteiktā administrēšanas izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

55.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

55.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

55.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

55.4. telpu īres, nomas izmaksas;

55.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

55.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

55.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

55.8. komandējuma vai darba braucienu izmaksas.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1604 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.619; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.486)

56. (Zaudējis spēku ar 09.07.2010., sk. 78.punktu)

57. Šo noteikumu 52.punktā minētās neattiecināmās izmaksas finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

58. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

58.1. nav norādītas šo noteikumu 47. un 51.punktā;

58.1.1 neatbilst šo noteikumu 48.2. un 48.3.apakšpunktā minētajam izmaksu ierobežojumam;

58.2. neatbilst šo noteikumu 50., 52.1 un 54.punktā noteiktajam izmaksu ierobežojumam;

58.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

58.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.610; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.630)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina vienotu profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo atlases un mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumu piemērošanu visos plānošanas reģionos, katram plānošanas reģionam nosakot mērķstipendijām pieejamo finansējuma apmēru – teritoriālo kvotu. Teritoriālo kvotu nosaka, šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajām mērķstipendiju izmaksām plānotos līdzekļus sadalot proporcionāli pamatizglītības iestāžu absolventu skaitam 2006./2007.mācību gadā attiecīgajā plānošanas reģionā. Sākot ar 2009./2010.mācību gadu, teritoriālo kvotu nosaka, šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajām mērķstipendiju izmaksām plānotos līdzekļus sadalot proporcionāli izglītojamo skaitam profesionālās izglītības programmās 2008.gada 1.oktobrī attiecīgajā plānošanas reģionā, sākot ar 2011./2012.mācību gadu, – proporcionāli izglītojamo skaitam profesionālās izglītības programmās kārtējā mācību gada 1.oktobrī attiecīgajā plānošanas reģionā (turpmāk – plānošanas reģionam piešķiramo mērķstipendiju procentuālā daļa). Mērķstipendiju summu plānošanas reģionam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

sr =k × rp, kur
100

sr – plānošanas reģionam piešķiramā mērķstipendiju summa (euro);

k – mērķstipendiju kopsumma (euro);

rp – plānošanas reģionam piešķiramo mērķstipendiju procentuālā daļa (procenti).

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.486; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

60. Profesionālās izglītības iestādei piešķiramā mērķstipendiju fonda apmēru nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam profesionālās izglītības programmās. Mērķstipendiju summu profesionālās izglītības iestādei aprēķina, izmantojot šādu formulu:

sp =sr × ap, kur
ar

sp – profesionālās izglītības iestādei piešķiramā mērķstipendiju summa (euro);

sr – plānošanas reģionam piešķiramā mērķstipendiju summa (euro);

ap – izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādē;

ar – izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās plānošanas reģionā.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

60.1 Valsts dibinātai profesionālās izglītības iestādei piešķiramā mērķstipendiju fonda un normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību minētās stipendijas fonda kopējais apmērs nepārsniedz vidēji 49,80 euro mēnesī katram izglītojamajam profesionālās izglītības programmā.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

60.2 Izglītības iestādei, kuras izglītojamie profesionālās izglītības programmās nesaņem normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību minēto stipendiju vai citu normatīvajos aktos noteiktu valsts atbalstu profesionālās izglītības programmas apguvei, mērķstipendiju fonda kopējais apmērs nepārsniedz vidēji 35,57 euro mēnesī katram izglītojamajam profesionālās izglītības programmā.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

60.3 Profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem, kuri iegūst profesionālo kvalifikāciju Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otrās projekta iesnieguma atlases kārtas ietvaros, mērķstipendiju fonda apmērs nepārsniedz vidēji 99,60 euro mēnesī katram izglītojamajam.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.610 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1236; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

61. Ja profesionālā izglītības iestāde neizpilda šo noteikumu 16.2. un 16.3.apakš­punktā minētos sadarbības līguma nosacījumus, finansējuma saņēmējam ir tiesības pārskatīt profesionālās izglītības iestādei piešķirtā mērķstipendiju fonda apmēru saskaņā ar šo noteikumu 20.2.1.apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēja apstiprināto kārtību, ņemot vērā finanšu līdzekļu apguves rezultātus, izglītojamo skaita izmaiņas, sekmību vai mācību stundu neattaisnotus kavējumus.

62. Ja profesionālā izglītības iestāde neizpilda šo noteikumu 16.punktā minētos sadarbības līguma nosacījumus, finansējuma saņēmējam ir tiesības lauzt sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības iestādi.

63. Ņemot vērā finanšu līdzekļu apguves rezultātus, finansējuma saņēmējam ir tiesības ne biežāk kā divreiz gadā pārskatīt plānošanas reģionam un profesionālās izglītības iestādei piešķirto mērķstipendijas apmēru, šim nolūkam izveidojot komisiju un iekļaujot tajā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvi.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.771)

64. Mērķstipendiju profesionālās izglītības iestādes izglītojamajam piešķir, sākot ar pirmo mācību gadu, papildus stipendijai, kas minēta normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību, ievērojot šo noteikumu 49.punktu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā)

65. Mērķstipendiju profesionālās izglītības iestādes izglītojamajam piešķir konkursa kārtībā attiecīgajai profesionālās izglītības iestādei noteiktā mērķstipendiju fonda ietvaros, ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību.

66. Profesionālā izglītības iestāde:

66.1. izstrādā un, saskaņojot ar finansējuma saņēmēju, apstiprina mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu atbilstoši šo noteikumu 20.2.2.apakšpunktā minētajām vadlīnijām;

66.2. izveido mērķstipendijas piešķiršanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā personāla un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus;

66.3. nodrošina mērķstipendijas saņēmēju atlasi;

66.4. katru mēnesi izdod rīkojumu par mērķstipendiju piešķiršanu;

66.5. izmaksā mērķstipendijas izglītojamajiem, nodrošinot izmaksu atsevišķu uzskaiti grāmatvedībā;

66.6. sagatavo un iesniedz finansējuma saņēmējam informāciju par mērķstipendijas fonda izlietojumu;

66.7. nodrošina projekta dokumentācijas atsevišķu reģistrāciju un glabāšanu.

67. Ja vairākiem mērķstipendijas pretendentiem ir līdzvērtīgi konkursa rezultāta rādītāji, mērķstipendijas piešķiršanas komisija mērķstipendiju piešķir, ievērojot šādu secību:

67.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku aizgādības palikušajam, kā arī izglītojamajam no trūcīgas ģimenes;

67.2. izglītojamajam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;

67.3. izglītojamajam, kas ir godalgots starptautiskajos, valsts, reģionālajos vai pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs;

67.4. izglītojamajam, kas ir piedalījies starptautiskajos, valsts, reģionālajos vai pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs vai ir iesaistīts attiecīgās profesionālās izglītības iestādes sabiedriskās dzīves aktivitātēs;

67.5. ja šo noteikumu 67.1., 67.2., 67.3. un 67.4.apakšpunktā minēto kritēriju lietošana nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, mērķstipendijas piešķiršanas komisija lemj par citiem gadījumiem mērķstipendijas piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 20.2.2.apakšpunktā minētajām vadlīnijām un šo noteikumu 66.1.apakšpunktā minētajam profesionālās izglītības iestādes izstrādātajam nolikumam.

68. Mērķstipendiju izglītojamajam var piešķirt līdz 10 mēnešiem kārtējā mācību gadā.

69. Ja izglītojamais mērķstipendijas saņemšanas laikā zaudē tiesības saņemt mērķstipendiju saskaņā ar šo noteikumu 49.punktu vai vairs neatbilst šo noteikumu 67.punktā minētajiem kritērijiem, viņam pārtrauc mērķstipendijas piešķiršanu. Profesionālās izglītības iestādei ir tiesības mērķstipendijas piešķiršanas nolikumā noteikt papildu nosacījumus, kad mērķstipendiju nepiešķir.

70. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas un īsteno ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.233 redakcijā)

70.1 Šo noteikumu 48.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ko plānots finansēt no šo noteikumu 11.1 punktā minētā finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc tam, kad izdarīti attiecīgi grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos, bet izdevumus par minētās atbalstāmās darbības īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc tam, kad izdarīti attiecīgi grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.610 redakcijā)

71. Finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

72. Īstenojot projektu, projekta finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

73. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, izņemot šo noteikumu 74.punktā minētos gadījumos.

74. Finansējuma saņēmējs pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

74.1. projekta mērķi;

74.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

74.3. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.486);

74.4. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

74.5. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.486).

75. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali šo noteikumu 47.1., 47.2. un 52.2.apakšpunktā noteikto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām izmaksām. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par minētās izmaksu pārdales pamatotību. Sadarbības iestāde izmaksu pārdali var neņemt vērā vai uzskatīt par nenotikušu, ja finansējuma saņēmējs to nav pamatojis.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 14.07.2009. noteikumu Nr.771 redakcijā)

76. Lai nodrošinātu šo noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz šo noteikumu 13.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, finansējuma saņēmējs līdz 2009.gada 1.augustam izstrādā un iesniedz sadarbības iestādē ar atbildīgo iestādi saskaņotu projekta grozījuma pieprasījumu.

77. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās mērķstipendijas piešķiršanas izmaksas attiecībā uz profesionālās izglītības iestāžu otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī arhitektūras un būvniecības izglītības tematisko jomu profesionālās izglītības programmās ir attiecināmas, sākot ar dienu, kad stājas spēkā vienošanās par projekta īstenošanu. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās mērķstipendijas piešķiršanas izmaksas pārējiem profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem ir attiecināmas, sākot ar dienu, kad stājas spēkā vienošanās grozījumi par projekta īstenošanu.

78. Šo noteikumu 48.1. un 52.2.apakšpunkts un 56.punkts ir spēkā līdz 2010.gada 8.jūlijam.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā)

79. Šo noteikumu 47.4.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 9.jūlijā.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.619 redakcijā)

80. (Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.630)

81. Šo noteikumu 11. un 11.1 punktā norādīto finansējumu euro līdz 2013.gada 31.decembrim pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1236 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.578

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.619)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.578

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 578Pieņemts: 21.07.2008.Stājas spēkā: 09.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 08.08.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
179509
{"selected":{"value":"18.07.2014","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2013","iso_value":"2013\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-07.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2013","iso_value":"2013\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2013.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-03.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2008","iso_value":"2008\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2008.-11.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)