Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Liepājā 2008.gada 3.jūlijā (prot.Nr.9, 41.§)

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk - bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk - pirmsskolas iestāde).

1.2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena līdz septiņu gadu vecumam. Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Bērns piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītību var apgūt arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību Liepājas pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.

1.3. Bērnus ar speciālām vajadzībām reģistrē, pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas izglītības pārvalde" (turpmāk - Izglītības pārvalde) Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

1.4. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas iestādē. Vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk - vecāki) ir tiesības mainīt pirmsskolas iestādi saskaņā ar
saistošo noteikumu 2.4.2.punktu. Vecākiem ir tiesības reģistrēt bērnu ne vairāk kā trijās pirmsskolas iestādēs.

1.5. Izglītības pārvaldes atbildīgajam darbiniekam (turpmāk - darbinieks), komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

2. BĒRNU REĢISTRĀCIJA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2.1. Uzņemšanai pirmsskolas iestādēs vecāki bērnus reģistrē Izglītības pārvaldē no bērna dzimšanas brīža līdz piecu gadu vecumam visu kalendāro gadu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošus dokumentus.

2.2. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu darbinieks vecāku klātbūtnē aizpilda Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk - LIIS) datu bāzē pēc vecāku sniegtās informācijas.

2.3. Vecākiem, reģistrējot pieteikumu uz kādu no speciālajām grupām, jāiesniedz ģimenes ārsta un speciālista (logopēda, okulista u.c.) atzinums par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošās programmas apguvi.

2.4. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti LIIS programmā šādos reģistros:

2.4.1. Pirmās pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Liepājā un bērns neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi:

2.4.1.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.4.1.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

2.4.1.2.1. grupā ar kustību traucējumiem,

2.4.1.2.2. grupā ar runas traucējumiem,

2.4.1.2.3. grupā ar redzes traucējumiem,

2.4.1.2.4. grupā ar somatiskām saslimšanām;

2.4.2. Otrās pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Liepājā un bērns ir uzņemts vienā pirmsskolas iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi:

2.4.2.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.4.2.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

2.4.2.2.1. grupā ar kustību traucējumiem,

2.4.2.2.2. grupā ar runas traucējumiem,

2.4.2.2.3. grupā ar redzes traucējumiem,

2.4.2.2.4. grupā ar somatiskām saslimšanām;

2.4.3. Trešās pakāpes reģistrā, ja bērns deklarēts ārpus Liepājas un neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi:

2.4.3.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.4.3.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

2.4.3.2.1. grupā ar kustību traucējumiem,

2.4.3.2.2. grupā ar runas traucējumiem,

2.4.3.2.3. grupā ar redzes traucējumiem,

2.4.3.2.4. grupā ar somatiskām saslimšanām;

2.4.4. Ceturtās pakāpes reģistrā, ja bērns deklarēts ārpus Liepājas, apmeklē kādu pirmsskolas iestādi, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi:

2.4.4.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.4.4.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

2.4.4.2.1. grupā ar kustību traucējumiem,

2.4.4.2.2. grupā ar runas traucējumiem,

2.4.4.2.3. grupā ar redzes traucējumiem,

2.4.4.2.4. grupā ar somatiskām saslimšanām.

2.5. Darbinieks aizpildīto reģistrācijas pieteikumu izdrukā divos eksemplāros, vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek Izglītības pārvaldes uzskaitē.

2.6. Pirmām kārtām ar vietām pirmsskolas iestādēs nodrošina bērnus no Pirmās pakāpes reģistra.

2.7. Speciālajās pirmsskolas iestādēs ar valodas traucējumiem pirmām kārtām ar vietām nodrošina bērnus, kuri sasnieguši obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības apguvei vecumu, un bērnus, par kuriem ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par pirmās pakāpes valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.

2.8. Bērns, kurš apmeklē vienu pirmsskolas iestādi, bet viņa brālis/māsa citu pirmsskolas iestādi, izņēmuma gadījumā paliek Pirmās pakāpes reģistrā tajā pirmsskolas iestādē, kuru apmeklē viņa brālis/māsa.

3. BĒRNU UZŅEMŠANA PIRMSSKOLAS IESTĀDĒS

3.1. Darbinieks līdz katra gada 1.maijam nosūta pirmsskolas iestādes vadītājam bērnu reģistra sarakstu.

3.2. Pirmsskolas iestādes vadītājs, pamatojoties uz darbinieka nosūtīto un iestādē reģistrēto bērnu reģistra sarakstu, no 1.maija līdz 31.maijam paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt pirmsskolas iestādi no attiecīgā gada 1.septembra.

3.3. Grupu komplektācija iestādēs notiek katru gadu no 1.maija līdz 31.augustam.

3.4. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:

3.4.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas iestādē;

3.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;

3.4.3. medicīniskā karte;

3.4.4. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām;

3.4.5. Izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu);

3.4.6. profesionālā dienesta karavīram - izziņa no dienesta vietas par tiesībām ārpus kārtas iekārtot savus bērnus pirmsskolas iestādē.

3.5. Komplektējot grupas, pirmsskolas iestādes vadītājs, pamatojumu iesniedzot Izglītības pārvaldē, ir tiesīgs prioritārā secībā ārpus reģistra uzņemt:

3.5.1. savas pirmsskolas iestādes darbinieku bērnus uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo vietu reģistrā;

3.5.2. savā pirmsskolas iestādē uzņemto audzēkņu māsas/brāļus, kuri reģistrēti ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc dzimšanas (pirmsskolas iestādes maiņas gadījumā termiņš netiek ņemts vērā);

3.5.3. bērnus, kuriem ar Izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas nomainītas uz vispārējo;

3.5.4. bērnus, ja tas noteikts normatīvajos aktos un ja saņemta izziņa no vecāku (māte/tēvs) dienesta vietas.

3.6. Ārkārtas gadījumos (pilsētā nepieciešamo speciālistu bērniem, audžuģimenēs ievietotajiem bērniem u.c.) bērnu reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu pirmsskolas iestādē ārpus kārtas izskata Liepājas pilsētas domes Izglītības komisija un par pieņemto lēmumu informē Izglītības pārvaldi.

3.7. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt pirmsskolas iestādē līdz 1.septembrim, darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā.

3.8. Pirmsskolas iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav ilgāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un/vai Izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

4. DATU PUBLISKĀ PIEEJAMĪBA

Informācija par bērnu reģistru publiski pieejama Izglītības pārvaldē, tā tiek ievietota Izglītības pārvaldes interneta mājaslapā www.lip.lv un atjaunota katra mēneša pirmajā datumā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 03.07.2008.Stājas spēkā: 06.08.2008.Zaudē spēku: 17.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 05.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
179290
06.08.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)