Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2008.gada 28.jūlijā (prot. Nr.53 29.§)
Maksātnespējas procesa administratora apmācības, apliecinājumu izsniegšanas, eksaminācijas, kvalifikācijas pilnveidošanas, atestācijas, sertifikāta izsniegšanas un atjaunošanas, tā darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 14.panta trešo daļu,
15.panta ceturto daļu, 16.panta trešo daļu un 17.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) apmācības kārtību, apliecinājumu izsniegšanas, eksaminācijas, kvalifikācijas pilnveidošanas, atestācijas, maksātnespējas procesa administratora sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī tā darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu 1.punktā minētos valsts pārvaldes uzdevumus veic biedrība “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – biedrība), pamatojoties uz noslēgto deleģējuma līgumu, un šo uzdevumu izpildē ir padota valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksāt­nespējas administrācija).

3. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu administratoram pieņem biedrība, pamatojoties uz administratoru sertifikācijas komisijas (turpmāk – komisija) vērtējumu un citiem kritērijiem, kas paredzēti šajos noteikumos.

4. Komisijas sastāvā ir divi biedrības pārstāvji, izņemot biedrības priekš­sēdētāju, un trīs augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ir specializējušies kādā no šo noteikumu 5.punktā minētajiem priekšmetiem. Komisijas personāl­sastāvu saskaņā ar biedrības priekšsēdētāja priekšlikumu apstiprina tieslietu ministrs.

II. Pretendenta apmācības organizēšana administratora kvalifikācijas iegūšanai

5. Persona, kura vēlas iegūt administratora kvalifikāciju (turpmāk – pretendents), apgūst mācību programmu, kurā iekļauti šādi priekšmeti (kursi):

5.1. civiltiesības un civilprocess;

5.2. administratīvais process;

5.3. maksātnespējas process;

5.4. grāmatvedība un finanses;

5.5. nodokļi un to administrēšana;

5.6. ekonomika un komersantu pārvalde;

5.7. darba tiesības un darba aizsardzība;

5.8. lietvedība un arhīvniecība.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētās administratoru mācību programmas apguve ir obligāts priekšnosacījums, lai kārtotu administratoru eksāmenu (turpmāk – eksāmens) un iegūtu sertifikātu.

7. Ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācības uzsākšanas biedrība savā mājaslapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos apmācībai, norādot pieteikšanās termiņu un samaksas kārtību.

8. Lai pieteiktos apmācībai, pretendents līdz paziņojumā noteiktajam termiņam iesniedz biedrībā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina samaksu par personas apmācību administratora kvalifikācijas iegūšanai.

9. Biedrība informē pretendentu par apmācības laiku un vietu, nosūtot attiecīgu paziņojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma.

10. Ja pretendents uz apmācību neierodas, samaksa par personas apmācību administratora kvalifikācijas iegūšanai tiek atmaksāta pilnā apmērā. Lai atgūtu samaksāto summu, pretendents mēneša laikā no apmācības sākuma dienas iesniedz biedrībā iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu. Iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārskaitāma nauda.

11. Pēc apmācības beigšanas biedrība pretendentam izsniedz apliecinājumu (1.pielikums).

III. Pretendenta eksāmena organizēšana administratora sertifikāta iegūšanai

12. Ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena biedrība savā mājaslapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam, norādot pieteikšanās termiņu, samaksas kārtību, kā arī eksāmena norises laiku un vietu.

13. Lai kārtotu eksāmenu, pretendents biedrībā iesniedz iesniegumu par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanas eksāmena kārtošanai (2.pielikums) (turpmāk – iesniegums). Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus (iesniedzot kopijas, uzrāda oriģinālus):

13.1. valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs vai valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs;

13.2. darba pieredzes aprakstu (CV);

13.3. dokumentu, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina biedrībā iesniedzamie izglītības dokumenti;

13.4. maksājumu apliecinošu dokumentu par eksāmena samaksu.

14. Ja pretendents šo noteikumu 13.punktā minēto iesniegumu un dokumentu kopijas iesniedz elektroniski, pretendentam ir pienākums pirms eksāmena uzrādīt dokumentu oriģinālus.

15. Iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.

16. Biedrība izskata iesniegumu un dokumentus un ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas rakstiski paziņo pretendentam par atļauju vai atteikumu kārtot eksāmenu. Izskatot pretendenta iesniegumu un dokumentus, biedrība pārbauda, vai pretendentam ir biedrības vai Maksātnespējas administrācijas izsniegts derīgs apliecinājums.

17. Biedrība neizskata iesniegtos dokumentus, ja ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar lūgumu neizskatīt iesniegumu un dokumentus.

18. Biedrība pretendentam atsaka eksāmena kārtošanu, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

18.1. uz pretendentu attiecas kāds no Maksātnespējas likuma 13.panta otrajā daļā minētajiem ierobežojumiem;

18.2. pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus;

18.3. pretendentam nav šajos noteikumos noteiktā kārtībā izsniegta derīga apliecinājuma.

19. Eksāmena jautājumus, kas atbilst administratoru mācību programmai, sagatavo komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus. Eksāmena jautājumus komisija saskaņo ar biedrības priekšsēdētāju.

20. Biedrībai ir pienākums organizēt un nodrošināt eksāmena norisi atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. Komisijai nav atļauts piedalīties eksāmena norisē.

21. Biedrības norīkots darbinieks (turpmāk – darbinieks) pirms eksāmena identificē pretendentu, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu, kā arī reģistrē pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena reģistrācijas žurnālā (3.pielikums) (turpmāk – reģistrācijas žurnāls). Reģistrācijas žurnālā darbinieks izdara atzīmi arī par to pretendentu, kas uz eksāmenu nav ieradies.

22. Ja pretendents šo noteikumu 13.punktā minēto iesniegumu un dokumentu kopijas ir iesniedzis elektroniski, darbinieks pirms eksāmena pārbauda šo dokumentu oriģinālus. Ja pretendents neievēro šo noteikumu 14.punktā minēto pienākumu, darbinieks nepielaiž pretendentu pie eksāmena kārtošanas un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistrācijas žurnālā.

23. Pēc reģistrācijas pretendents ieņem vietu telpā atbilstoši darbinieka norādei. Pēc vietas ieņemšanas darbinieks pretendentam izsniedz eksāmena darba izpildes lapas (4.pielikums).

24. Pirms eksāmena kārtošanas darbinieks iepazīstina pretendentus ar eksāmena norises kārtību.

IV. Eksāmena norise, vērtēšanas kārtība un sertifikāta izsniegšana

25. Pretendents eksāmenu kārto rakstiski šim nolūkam atbilstošās telpās. Telpas nodrošina biedrība.

26. Eksāmena sākumā pēc darbinieka uzaicinājuma pretendents izvelk eksāmena biļeti.

27. Pretendents eksāmena laikā atbild uz 10 jautājumiem. Atbilžu sagatavo­šanas laiks uz biļetē norādītajiem eksāmena jautājumiem ir 120 minūtes.

28. Beidzoties eksāmena laikam vai pabeidzot atbilžu sagatavošanu pirms noteiktā laika, pretendents nodod darbiniekam eksāmena biļeti un eksāmena darba izpildes lapas.

29. Darbinieks eksāmena darba izpildes pirmajai lapai uzlīmē pretendenta identifikācijas numuru (pretendentu darbi ir anonīmi) un atzīmē to reģistrācijas žurnālā. Eksāmena darba izpildes lapas un biļeti darbinieks ieliek aploksnē, aploksni aizlīmē un parakstās uz tās.

30. Pretendents pēc eksāmena biļetes un eksāmena darba izpildes lapas nodošanas atstāj telpas, kur noticis eksāmens.

31. Eksāmena laikā nav atļauts:

31.1. palīdzēt citiem vai sarunāties ar citiem;

31.2. lietot sakaru līdzekļus, portatīvos un piezīmju datorus (tiem jābūt izslēgtiem);

31.3. izmantot palīgmateriālus, literatūru.

32. Izņēmuma gadījumā darbinieks var atļaut eksāmena norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents savu darba izpildes lapu un biļeti nodod darbiniekam, un darbinieks uz pretendenta darba izpildes lapas atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam atbilžu sagatavošanas laiks netiek pagarināts.

33. Ja pretendents neievēro šo noteikumu 31.punktā minētos nosacījumus, darbinieks viņu brīdina un eksāmena darba izpildes pirmajā lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara atzīmi par izteikto brīdinājumu. Ja pretendents pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu izdara atkārtoti, darbinieks eksāmena darba izpildes pirmajā lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu par to, ka eksāmens nav nokārtots, un attiecīgo pretendentu izraida no telpas, kurā notiek eksāmens.

34. Pēc eksāmena norises darbinieks reģistrācijas žurnālu, aploksnes ar pretendentu eksāmena darbu izpildes lapām un biļetēm nodod biedrības priekšsēdētājam. Reģistrācijas žurnāls līdz eksāmena darbu izvērtēšanai atrodas pie biedrības priekšsēdētāja un nav pieejams citām personām.

35. Biedrības priekšsēdētājs aploksnes ar eksāmena darba izpildes lapām un biļetēm nodod komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksāmena norises.

36. Pēc komisijas priekšsēdētāja ieteikuma biedrība eksāmenu vērtēšanā kā ekspertus var pieaicināt personas, kurām ir praktiskā darba pieredze ar maksātnespējas procesiem saistītā jomā vai arī pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze.

37. Katrs komisijas loceklis, kas vērtē konkrēto eksāmena darbu, izdarot vērtējumu, parakstās eksāmena darba vērtēšanas lapā (5.pielikums).

38. Komisija eksāmena darbu nevērtē un eksāmena darba vērtēšanas lapā izdara ierakstu, ka eksāmens nav nokārtots, ja:

38.1. konstatē, ka eksāmena darba izpildes lapā pretendents ir norādījis savu vārdu vai uzvārdu;

38.2. uz eksāmena darba izpildes lapas saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu ir atzīme, ka eksāmens nav nokārtots.

39. Katru atbildi uz eksāmena jautājumiem vērtē pēc 10 punktu sistēmas.

40. Minimālā punktu summa, kas eksāmena darba vērtēšanas laikā jāsaņem pretendentam, lai eksāmens būtu nokārtots, ir 70 punktu.

41. Ja pretendents kaut uz vienu atbildi saņem vērtējumu, kas mazāks par pieciem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

42. Katra eksāmena darba vērtēšanas rezultātus ieraksta eksāmena darba vērtēšanas lapā. Minēto lapu komisija pievieno eksāmena darbam.

43. Ja saņemts pretendenta iesniegums, pretendentam izsniedz konkrētā eksāmena darba vērtēšanas lapas atzīmju daļas izrakstu, nenorādot vērtētāju.

44. Komisija ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc eksāmena darbu izpildes lapu un biļešu saņemšanas iesniedz biedrības priekšsēdētājam eksāmena darbu vērtējumus. Biedrības priekšsēdētājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu.

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto lēmumu un sertifikāta saņemšanas laiku un vietu pretendentam un Maksātnespējas administrācijai paziņo piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmumā norādītais sertifikāta saņemšanas laiks nav ilgāks par divām nedēļām no lēmuma pieņemšanas dienas.

46. Sertifikātu (6.pielikums) izsniedz uz diviem gadiem. Izsniegtos sertifikātus biedrība reģistrē sertifikātu reģistrā.

47. Biedrība mājaslapā internetā par administratoru, kuram ir izsniegts sertifikāts, norāda šādu informāciju:

47.1. vārds un uzvārds;

47.2. datums, kad biedrība pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu;

47.3. sertifikāta reģistrācijas numurs;

47.4. sertifikāta darbības termiņš.

48. Ja biedrība sertifikātu atzinusi par nederīgu (sertifikāts ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts), administratoram izsniedz sertifikāta dublikātu. Pirms sertifikāta dublikāta saņemšanas administrators uzrāda doku­mentu, kas apliecina samaksu par administratora sertifikāta dublikāta izsniegšanu. Sertifikāta dublikāta darbības termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajam sertifikātam.

49. Biedrības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību par pretendenta apmācības un eksāmena organizēšanu, eksāmena norisi, administratora sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu mēneša laikā var apstrīdēt Maksātnespējas administrācijā. Maksātnespējas administrācijas lēmumu par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

V. Administratoru kvalifikācijas pilnveide, atestācija un sertifikāta atjaunošana

50. Lai nokārtotu atestāciju, administrators mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz biedrībā pārskatu par darbību iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa laikā (7.pielikums) (turpmāk – pārskats).

51. Ja administrators mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām nav iesniedzis pārskatu, biedrība triju darbdienu laikā no dienas, kad beidzas termiņa skaitījums pārskata iesniegšanai, nosūta administratoram informācijas pieprasījumu par pārskata iesniegšanu, lai varētu atestēt administratoru. Ja 10 dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas administrators nav iesniedzis pārskatu, biedrība pieņem lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu.

52. Biedrība atestē administratoru un pieņem lēmumu par administratora atestāciju un sertifikāta atjaunošanu līdz administratora sertifikāta kārtējā darbības termiņa pēdējai darbdienai.

53. Atestācijas laikā biedrība izvērtē administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītājus par pēdējiem diviem administratora sertifikāta darbības termiņa gadiem. Izskatot pārskatu par pēdējiem diviem administratora sertifikāta darbības termiņa gadiem, biedrība pārbauda, vai administratoram ir biedrības vai Maksātnespējas administrācijas izsniegts derīgs apliecinājums (šo noteikumu 55.3. un 55.4.apakšpunkts).

54. Administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītāji par pēdējiem diviem administratora sertifikāta darbības termiņa gadiem tiek vērtēti, summējot šo noteikumu 55.punktā minētos punktus. Lai administrators nokārtotu ates­tāciju, summārais rādītājs ir vismaz 20 punkti, kuros obligāti ietilpst šo noteikumu 55.3. un 55.4.apakšpunktā norādītie punkti.

55. Vērtējot administratora darbības rādītājus, tiek piešķirti punkti:

55.1. par katru administratora lietvedībā uzsākto, bet nepabeigto tiesiskās aizsardzības procesu vai maksātnespējas procesu – pieci punkti;

55.2. par katru administratora pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu vai maksātnespējas procesu vērtēšanas perioda laikā – 15 punkti;

55.3. par semināra (apmācība, kas notiek vienu dienu un nav ilgāka par sešām stundām) apmeklējumu – pieci punkti. Vismaz viena semināra apmeklējums pēdējos divos administratora sertifikāta darbības gados ir obligāts;

55.4. par kursa (apmācība, kas notiek vismaz divas dienas, un kopējais apmācības ilgums ir vismaz 16 stundas) noklausīšanos – 10 punkti. Vismaz viena kursa noklausīšanās pēdējos divos administratora sertifikāta darbības gados ir obligāta;

55.5. par atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā – mīnus 30 punkti;

55.6. par katru Maksātnespējas administrācijā iesniegtu sūdzību, kuru izskatot ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, – mīnus 10 punkti;

55.7. par uzraudzības kārtībā Maksātnespējas administrācijas konstatētajiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā – mīnus pieci punkti.

56. Kursus un seminārus administratora kvalifikācijas pilnveidei organizē biedrība vai Maksātnespējas administrācija. Kursu un semināru saturs atbilst administratoru apmācības programmai vai citiem ar administratoru darbību saistītiem jautājumiem.

57. Par biedrības vai Maksātnespējas administrācijas organizētajiem semināriem un kursiem administrators samaksā semināra vai kursa organizatora noteikto maksu organizatora noteiktā termiņā pirms semināra vai kursa. Ja administrators uz semināru vai kursu neierodas, samaksa par to tiek atmaksāta pilnā apmērā. Lai atgūtu samaksāto summu, administrators mēneša laikā no semināra vai kursa norises dienas iesniedz semināra vai kursa organizatoram iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu. Iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārskaitāma nauda.

58. Ja administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītāju vērtējums atbilst šo noteikumu 54.punktā minētajiem nosacījumiem, biedrība pieņem lēmumu par administratora atestāciju un sertifikāta atjaunošanu un izsniedz jaunu sertifikātu ar iepriekšējā sertifikāta numuru, un nosaka tā darbības termiņu uz diviem gadiem, skaitot no iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

59. Šo noteikumu 58.punktā minēto lēmumu paziņo administratoram un Maksātnespējas administrācijai piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

60. Biedrības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību saistībā ar administratora atestēšanu un sertifikāta atjaunošanu mēneša laikā var apstrīdēt Maksātnespējas administrācijā. Maksātnespējas administrācijas lēmumu par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

61. Persona, kurai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.panta ceturto daļu ir tiesības uz sertifikāta atjaunošanu, apgūst šajos noteikumos noteikto mācību programmu un kārto eksāmenu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

VI. Sertifikāta darbības izbeigšana un anulēšana

62. Biedrība pieņem lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu, ja:

62.1. uz administratoru attiecas kāds no Maksātnespējas likuma 17.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;

62.2. šo noteikumu 51.punktā noteiktajā gadījumā;

62.3. summārais rādītājs atestācijas nokārtošanai un sertifikāta atjaunošanai ir mazāks par šo noteikumu 54.punktā minēto rādītāju.

63. Ja administratoram sertifikāta darbība tiek izbeigta, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas un maksātnespējas procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu.

64. Biedrībai ir pienākums izvērtēt Maksātnespējas administrācijas ierosināto jautājumu par sertifikāta darbības izbeigšanu un sniegt atbildi Maksātnespējas administrācijai 10 darbdienu laikā no ierosinājuma saņemšanas dienas.

65. Biedrība lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem Maksātnespējas likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā.

66. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu, biedrībai ir tiesības pieprasīt no administratora nepieciešamo informāciju par izskatāmo jautājumu un, ja nepieciešams, uzaicināt administratoru ierasties attiecīgajā sēdē. Administratora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

67. Ja sertifikāta darbība izbeigta vai sertifikāts anulēts:

67.1. biedrība par to vienas darbdienas laikā informē Maksātnespējas administrāciju;

67.2. Maksātnespējas administrācija pēc šo noteikumu 67.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Pēc administratora atcelšanas Maksātnespējas administrācija maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu;

67.3. biedrība precizē mājaslapā internetā informāciju par administratoru.

68. Ja pieņemts lēmums par sertifikāta darbības izbeigšanu vai anulēšanu, personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt administratora kvalifikāciju no jauna.

69. Biedrības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību par sertifikāta darbības izbeigšanu vai anulēšanu mēneša laikā var apstrīdēt Maksātnespējas administrācijā. Maksātnespējas administrācijas lēmumu par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

70. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie sertifikāti ir derīgi līdz tajos noteiktajam termiņam.

71. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-1.PIEL.JPG (69254 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-2.PIEL.JPG (53316 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-3.PIEL.JPG (59878 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-4.PIEL.JPG (41510 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-5.PIEL.JPG (72591 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598
KN-598-6.PIEL.JPG (35539 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.598

KN-598-7.PIEL_PAGE_1.JPG (93664 bytes)

KN-598-7.PIEL_PAGE_2.JPG (104174 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējas procesa administratora apmācības, apliecinājumu izsniegšanas, eksaminācijas, kvalifikācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 598Pieņemts: 28.07.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 31.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
179070
01.01.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)