Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.563

Rīgā 2008.gada 21.jūlijā (prot. Nr.51 21.§)
Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību sniedzēju sertificēšanas un dispečeru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju42.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sertificē un uzrauga gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību sniedzēju;

1.2. kārtību, kādā izsniedz gaisa satiksmes vadības dispečeru apliecības;

1.3. kārtību, kādā Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtas gaisa satiksmes vadības dispečeru apliecības;

1.4. prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru apliecības derīguma uzturēšanai.

2. Noteikumi attiecas uz valsts uzraudzības iestādi – valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra), apmācību sniedzējiem, personām, kuras apgūst gaisa satiksmes vadību (turpmāk – dispečeri-studenti), un gaisa satiksmes vadības dispečeriem (turpmāk – dispečeri).

3. Par šo noteikumu īstenošanu un izpildi ir atbildīga Civilās aviācijas aģentūra.

4. Civilās aviācijas aģentūra izveido un uztur datubāzi, kurā apkopo detalizētu informāciju par:

4.1. apmācību sniedzējiem, kas sertificēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

4.2. Latvijas Republikā izsniegtajām dispečeru-studentu un dispečeru apliecībām;

4.3. personām, kurām dispečera apliecība izsniegta kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

5. Lai uzraudzītu dispečera apliecības turētāja kompetenci un dispečera apliecībā ierakstīto atzīmju spēkā esības termiņus, Civilās aviācijas aģentūra var pieprasīt informāciju no privātās vai publiskās institūcijas, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus un nodarbina dispečera apliecības turētāju, par tās struktūrvienības dispečerzonās, dispečerzonu vai lidojuma informācijas rajona sektoros, sektoru grupās un darba vietās faktiski nostrādātajām stundām.

6. Civilās aviācijas aģentūra pēc pieprasījuma sniedz šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto informāciju ar aviāciju saistītām Latvijas Republikas un ārvalstu iestādēm.

II. Prasības iestādēm, kas sagatavo gaisa satiksmes vadības dispečerus

7. Ar dispečeru sākotnējo apmācību, struktūrvienības apmācību (pārejas apmācību un pirmsprakses apmācību) un kvalifikācijas celšanu ir tiesīgs nodarboties komersants, kura pamatdarbības vieta ir Latvijas Republikā un kurš saņēmis sertifikātu, kas piešķir tiesības nodarboties ar tajā norādīto dispečeru apmācību un kvalifikācijas celšanas veidu.

8. Sertifikātu izsniedz, anulē, uz laiku aptur vai tā darbību atjauno Civilās aviācijas aģentūra.

9. Lai saņemtu sertifikātu, komersants (turpmāk – pretendents) iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu sertifikāta saņemšanai. Iesniegumā norāda paredzēto apmācību veidu, komersanta veidu, nosaukumu un juridisko adresi;

9.2. dokumentu par apmācību sniedzēja vadības struktūru un apmācību kvalitātes iekšējo kontroli;

9.3. personāla sarakstu, norādot personāla kvalifikāciju, un darba pieredzi apliecinošus dokumentus;

9.4. dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības vai lietojuma tiesības uz mācību telpām;

9.5. apmācību procesā izmantojamo aprīkojumu un iekārtu sarakstu;

9.6. sākotnējo apmācību un struktūrvienības pārejas apmācību un pirms­prakses apmācību programmu. Programmā iekļauj šādu informāciju:

9.6.1. apmācību kursu mērķis un saturs;

9.6.2. apmācību kursu izstrādes metodika;

9.6.3. teorētisko apmācību process un ilgums;

9.6.4. praktisko apmācību process un ilgums;

9.6.5. struktūrvienību apmācību plāns (dokuments, kurā detalizēti izklāstīti nepieciešamie apmācību procesi un laiks, lai piemērotu struktūr­vienības procedūras praktiskās apmācības instruktora uzraudzībā);

9.6.6. eksaminēšanas un novērtēšanas kārtība;

9.7. apmācību sniedzēja kvalitātes pārvaldības sistēmas aprakstu;

9.8. apmācību sniedzēja finansiālo novērtējumu.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus neiesniedz, ja minētā informācija ir Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu rīcībā.

11. Pretendents nodrošina, ka personām, kas norīkotas šādos amatos, ir atbilstoša kvalifikācija:

11.1. atbildīgais vadītājs;

11.2. kvalitātes vadītājs;

11.3. apmācību kursu vadītājs;

11.4. apmācību kursu izstrādātāji;

11.5. teorētisko apmācību instruktori;

11.6. praktisko apmācību (trenažieru) instruktori;

11.7. eksaminētāji un vērtētāji.

12. Civilās aviācijas aģentūra 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus, novērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 11.punkta prasībām, pārbauda pretendenta spēju nodrošināt apmācības atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) prasībām un pieņem lēmumu izsniegt sertifikātu (1.pielikums) un apstiprināt sākotnējo apmācību programmu un struktūrvienības apmācību programmu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu, pretendentu par to informējot rakstiski.

13. Civilās aviācijas aģentūra atsaka izsniegt sertifikātu, ja:

13.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem;

13.2. nav izpildītas citas šo noteikumu prasības vai citos normatīvajos aktos noteiktās dispečeru apmācību prasības.

14. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izlemšanai, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski pieprasa pretendentam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus. Jautājumu izskata pēc tam, kad ir saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti.

15. Par sertifikāta izmantošanu ir atbildīgs apmācību sniedzējs. Apmācību sniedzējs nav tiesīgs nodot sertifikātu citai personai.

16. Pēc apmācību sniedzēja sertificēšanas Civilās aviācijas aģentūra:

16.1. ne retāk kā reizi gadā veic plānotu apmācību sniedzēja auditu;

16.2. lai nodrošinātu gaisa satiksmes vadības dispečeru sagatavošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām, papildus šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajam auditam var veikt neplānotas apmācību sniedzēja pārbaudes un auditus;

16.3. ne retāk kā reizi gadā pārbauda pasniedzēju, eksaminētāju un vērtētāju kompetenci.

17. Apmācību sniedzējam sertifikāta darbības laikā ir šādi pienākumi:

17.1. iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par jebkurām izmaiņām šo noteikumu 9.punktā minētajos dokumentos;

17.2. iesniegt gada pārskata, ziņojuma un revidenta atzinuma kopiju par iepriekšējo saimnieciskās darbības gadu;

17.3. pirms izmaiņu ieviešanas sākotnējās un struktūrvienības apmācību programmās tās apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā.

18. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu uz laiku apturēt apmācību sniedzējam izsniegtā sertifikāta darbību, ja apmācību sniedzējs vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, nosakot laikposmu, kurā apmācību sniedzējam jānovērš konstatētās neatbilstības.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt apmācību sniedzējam izsniegto sertifikātu, ja apmācību sniedzējs:

19.1. noteiktā laikposmā nav novērsis konstatētās neatbilstības;

19.2. atsakās no sertifikāta izmantošanas.

III. Prasības dispečera–studenta un dispečera apliecības saņemšanai

20. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz šādas apliecības (2.pielikums):

20.1. dispečera-studenta apliecību;

20.2. dispečera apliecību.

21. Dispečera-studenta apliecību izsniedz pretendentam:

21.1. kurš nav jaunāks par 18 gadiem;

21.2. kurš ir ieguvis vismaz vidējo izglītību vai diplomu, kas dod iespēju turpināt studijas augstskolā;

21.3. kuram ir valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;

21.4. kurš ir apguvis sākotnējo apmācību programmu (3.pielikuma I daļa) un ir sekmīgi nokārtojis sākotnējo apmācību programmā paredzētos eksāmenus (ne mazāk kā 70 procenti pareizu atbilžu);

21.5. kuram ir derīga trešās klases veselības apliecība;

21.6. kurš ir nokārtojis angļu valodas eksāmenu vai iesniedzis dokumentu, kas apliecina angļu valodas zināšanas ne zemāk par ceturto līmeni (operatīvais līmenis) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām.

22. Šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minētos eksāmenus pretendents kārto pie tā apmācību sniedzēja, kur apgūta sākotnējo apmācību programma.

23. Dispečera-studenta apliecībā saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu norāda vismaz vienu:

23.1. kvalifikācijas atzīmi (pilnvarojums, kas norādīts apliecībā, nosakot īpašus nosacījumus, privilēģijas vai ierobežojumus, kādi attiecināmi uz attiecīgo apliecības turētāju);

23.2. kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, ja tāds ir (pilnvarojums, kas norādīts apliecībā, nosakot īpašus nosacījumus, privilēģijas vai ierobežojumus, kādi attiecināmi uz apliecības turētājam piešķirto attiecīgo kvalifikācijas atzīmi);

23.3. angļu valodas apstiprinājumu (pilnvarojumu, kas ierakstīts apliecībā un norāda uz apliecības turētāja angļu valodas prasmi).

24. Pēc dispečera-studenta apliecības saņemšanas tās turētājam sešu mēnešu laikā jāuzsāk struktūrvienības apmācības.

25. Apmācību sniedzējs, pie kura dispečera-studenta apliecības turētājs uzsāk struktūrvienības apmācības, piecu darbdienu laikā par to informē Civilās aviācijas aģentūru.

26. Ja dispečera-studenta apliecības turētājs šo noteikumu 24.punktā noteiktajā laikā nav uzsācis struktūrvienības apmācības, tas atkārtoti kārto šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minētos eksāmenus. Apmācību iestāde iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dispečera-studenta apliecības turētāja eksāmenu rezultātus.

27. Civilās aviācijas aģentūra anulē dispečera-studenta apliecību, ja tās turētāja atkārtotā eksāmena rezultāti ir nesekmīgi (mazāk nekā 75 procenti pareizu atbilžu).

28. Dispečera apliecību izsniedz pretendentam:

28.1. kurš nav jaunāks par 20 gadiem;

28.2. kuram ir valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;

28.3. kuram ir dispečera-studenta apliecība, kurš ir sekmīgi apguvis struktūrvienības apmācību programmas pārejas apmācības un pirmsprakses apmācības (3.pielikuma II daļa) un sekmīgi nokārtojis struktūrvienības apmācību programmā paredzētos eksāmenus (ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu);

28.4. kuram ir derīga trešās klases veselības apliecība;

28.5. kurš nokārtojis angļu valodas eksāmenu vai iesniedzis dokumentu, kas apliecina angļu valodas zināšanas ne zemāk par ceturto līmeni (operatīvais līmenis) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām.

29. Pretendents, kas nav nokārtojis šo noteikumu 28.3. vai 28.5.apakšpuntā minētos eksāmenus atbilstošā līmenī, Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā laikposmā un kārtībā tos var kārtot vēlreiz.

30. Pretendents, kas nav otro reizi nokārtojis šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētos eksāmenus, tos var kārtot trešo reizi, ja ir atkārtoti apguvis struktūrvienības pārejas apmācības un pirmsprakses apmācību programmu Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā apjomā. Pretendents eksāmenu kārto trešo reizi Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā laikposmā un kārtībā.

31. Šo noteikumu 29. un 30.punktā minētajos gadījumos atkārtotas eksāmenu kārtošanas laikposmu un kārtību Civilās aviācijas aģentūra nosaka, individuāli vērtējot katra pretendenta nepieciešamās zināšanas un nenokārtotā eksāmena rezultātus.

32. Ja pretendents šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto eksāmenu atbilstošā līmenī nenokārto trešo reizi vai 28.5.apakšpunktā minēto eksāmenu – otro reizi, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt izsniegt dispečera apliecību.

33. Ja pretendents atbilst šo noteikumu 28.punkta prasībām, Civilās aviācijas aģentūra pretendentam izsniedz apliecību 10 dienu laikā no pēdējā eksāmena nokārtošanas dienas. Dispečera apliecībā norāda vismaz vienu šo noteikumu 35.punktā minēto kvalifikācijas atzīmi, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un angļu valodas apstiprinājumu.

34. Dispečera-studenta apliecība un dispečera apliecība ir apliecības turētāja īpašums. Apliecības turētājam aizliegts tā īpašumā esošo apliecību nodot citām personām.

IV. Dispečeru kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma, instruktora apstiprinājuma, valodas apstiprinājuma, struktūrvienības apstiprinājuma un veselības apliecības saņemšanas un uzturēšanas prasības

35. Dispečera apliecībā atbilstoši tam, kāda veida gaisa satiksmes vadības pakalpojumus apliecības turētājs ir tiesīgs sniegt, ieraksta vienu vai vairākas šādas kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumus:

35.1. lidlauka gaisa satiksmes vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmi (ADV) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi lidlaukā, kuram nav publicētas instrumentālās gaisa kuģa ielidošanas un izlidošanas procedūras;

35.2. lidlauka gaisa satiksmes instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmi (ADI) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi lidlaukā, kuram ir publicētas instrumentālās gaisa kuģa ielidošanas un izlidošanas procedūras. Lidlauka gaisa satiksmes instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmei pievieno ne mazāk kā vienu no šādiem kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem (turp­māk – apstiprinājums):

35.2.1. lidlauka gaisa satiksmes un lidlauka satiksmes vadības apstiprinājumu (TWR) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi un lidlauka satiksmi no vienas dispečeru darba vietas;

35.2.2. lidlauka satiksmes vadības apstiprinājumu (GMC) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tikai lidlauka satiksmi;

35.2.3. lidlauka satiksmes instrumentālās vadības apstiprinājumu (GMS) – papildus šo noteikumu 35.2.1. vai 35.2.2.apakš­punktā minētajiem pakalpojumiem apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt lidlauka satiksmi, izmantojot lidlauka satiksmes novērošanas sistēmas;

35.2.4. lidlauka gaisa satiksmes vadības apstiprinājumu (AIR) – aplie­cības turētājs ir tiesīgs vadīt tikai gaisa satiksmi;

35.2.5. lidlauka gaisa satiksmes radara vadības apstiprinājumu (RAD) – papildus šo noteikumu 35.2.1. un 35.2.4.apakšpunktā minētajiem pakalpoju­miem apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot radara iekārtas;

35.3. pieejas procedurālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmi (APP) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt ielidojošo, izlidojošo un tranzītā lidojošo gaisa kuģu gaisa satiksmi lidlauka rajonā, neizmantojot radara iekārtas;

35.4. pieejas instrumentālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmi (APS) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt ielidojošo, izlidojošo un tranzītā lidojošo gaisa kuģu gaisa satiksmi lidlauka rajonā, izmantojot radara iekārtas. Pieejas instrumentālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmei pievieno ne mazāk kā vienu no šādiem apstiprinājumiem:

35.4.1. pieejas gaisa satiksmes radara vadības apstiprinājumu (RAD) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot primārā un sekundārā radara iekārtas;

35.4.2. precīzās pieejas gaisa satiksmes radara vadības apstiprinājumu (PAR) – papildus šo noteikumu 35.4.1.apakšpunktā minētajam apstiprinājumam apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa kuģu pieeju pēdējai taisnei pirms skrejceļa, izmantojot precīzās pieejas radara iekārtas;

35.4.3. pieejas gaisa satiksmes novērošanas radara vadības apstiprinājumu (SRA) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa kuģu pieeju pēdējai taisnei pirms skrejceļa, izmantojot novērošanas radara iekārtas;

35.4.4. pieejas gaisa satiksmes automātiskās pakārtotās novērošanas vadības apstiprinājumu (ADS) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot automātiskās pakārtotās novērošanas sistēmas;

35.4.5. pieejas termināļa gaisa satiksmes vadības apstiprinājumu (TCL) – papildus šo noteikumu 35.4.1. un 35.4.4.apakš­punktā minētajam apstiprinā­jumam apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi speciāli noteiktās gaisa telpas zonās un blakus esošo gaisa satiksmes vadības punktu vai to sektoru gaisa telpā, izmantojot jebkura veida novērošanas iekārtas;

35.5. lidojumu informācijas rajona procedurālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmi (ACP) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, neizmantojot instrumentālās gaisa satiksmes vadības iekārtas;

35.6. lidojumu informācijas rajona instrumentālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmi (ACS) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot instrumentālās gaisa satiksmes vadības iekārtas. Lidojumu informācijas rajona instrumentālās gaisa satiksmes vadības kvalifikācijas atzīmei pievieno ne mazāk kā vienu no šādiem apstiprinājumiem:

35.6.1. lidojumu informācijas rajona gaisa satiksmes radara vadības apstiprinājumu (RAD) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot radara iekārtas;

35.6.2. lidojumu informācijas rajona gaisa satiksmes automātiskās pakārtotās novērošanas vadības apstiprinājumu (ADS) – apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi, izmantojot automātisko pakārtoto novērošanas sistēmu;

35.6.3. lidojumu informācijas rajona termināļa gaisa satiksmes vadības apstiprinājumu (TCL) – papildus šo noteikumu 35.6.1. un 35.6.2.apakšpunktā minētajam apstiprinājumam apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi speciāli noteiktās gaisa telpas zonās un tām blakus esošo gaisa satiksmes vadības punktu vai to sektoru gaisa telpā, izmantojot jebkura veida novērošanas iekārtas;

35.6.4. okeāna rajona vadības apstiprinājumu (OCN) – apliecības turētājs ir tiesīgs sniegt gaisa satiksmes pakalpojumus gaisa kuģiem, kuri lido ārpus valsts kontrolējamās zonas.

36. Dispečera apliecības turētājs 30 dienu laikā no apliecības saņemšanas uzsāk struktūrvienības praktiskās apmācības. Struktūrvienības praktisko apmācību programmu, kas saskaņota Civilās aviācijas aģentūrā, dispečers apgūst privātajā vai publiskajā institūcijā, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, praktisko apmācību instruktora uzraudzībā. Dispečers apmācību gaitā gaisa satiksmes vadības pakalpojumus sniedz tikai praktisko apmācību instruktora uzraudzībā.

37. Pēc struktūrvienības praktisko apmācību programmas apgūšanas dispečers kārto struktūrvienības praktisko apmācību programmā paredzēto pārbaudījumu. Pārbaudījumu dispečers kārto Civilās aviācijas aģentūras norīkota praktisko apmācību instruktora uzraudzībā.

38. Ja saņemts pozitīvs šo noteikumu 37.punktā minētā praktisko apmācību instruktora atzinums, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu piešķirt dispečeram struktūrvienības apstiprinājumu.

39. Struktūrvienības apstiprinājums ir pilnvarojums, kurā norāda gaisa satiksmes vadības punkta atrašanās vietu, kā arī tā darba vietas un (vai) sektorus, kur dispečera apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt gaisa satiksmi.

40. Kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un struktūrvienības apstipri­nājumu dispečera apliecības turētājam piešķir uz 12 mēnešiem. Dispečera apliecības turētājs struktūrvienības apstiprinājumu uztur saskaņā ar struktūrvienības kompetences shēmu (dokuments, kurā norādīta metode, kā struktūrvienība uztur spēkā dispečera apliecības turētāja kompetenci), kura saskaņota Civilās aviācijas aģentūrā.

41. Dispečera apliecības turētājs ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms kvalifi­kācijas atzīmes apstiprinājuma un struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par attiecīgās kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma un struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

42. Civilās aviācijas aģentūra pagarina attiecīgo kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un struktūrvienības apstiprinājumu uz 12 mēnešiem, ņemot vērā šo noteikumu 3.pielikuma II daļā minētās dispečera turpmākās apmācības un novērtēšanas rezultātus, kā arī ievērojot, ka:

42.1. apliecības turētājs 12 mēnešu laikā ne mazāk kā 300 stundas ir izmantojis attiecīgās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma piešķirtās tiesības;

42.2. apliecības turētājs 12 mēnešu laikā praktisko apmācību instruktora uzraudzībā vismaz trīs stundas trenažierī ir apguvis rīcību neparedzētos gadījumos un avārijas situācijās;

42.3. apliecības turētājam ir derīga trešās klases veselības apliecība un viņš ir apguvis struktūrvienības apmācību programmas turpmākās apmācības.

43. Ja dispečera apliecības turētājs nav īstenojis atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma piešķirtās tiesības:

43.1. 28 līdz 45 dienas – tas pirms atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas apstiprinājuma tiesību īstenošanas vismaz divas stundas instruktora uzraudzībā apgūst praktiskās apmācības trenažierī;

43.2. 46 līdz 90 dienas – tas pirms atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas apstiprinājuma tiesību īstenošanas vismaz četras stundas instruktora uzraudzībā apgūst praktiskās apmācības trenažierī, kā arī apgūst teorētisko kursu ne mazāk kā astoņu stundu apjomā saskaņā ar struktūrvienības apmācību plānu;

43.3. trīs līdz 12 mēnešus – tas pirms atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas apstiprinājuma tiesību īstenošanas apgūst teorētisko kursu ne mazāk kā 20 stundu apjomā un 75 stundu apjomā praktiskās apmācības instruktora uzraudzībā saskaņā ar struktūrvienības apmācību plānu;

43.4. ilgāk nekā 12 mēnešus – tas pirms atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas apstiprinājuma tiesību īstenošanas apgūst teorētisko kursu ne mazāk kā 40 stundu apjomā un 150 stundu apjomā praktisko apmācību instruktora uzraudzībā saskaņā ar struktūrvienības apmācību plānu.

44. Struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņu atjauno, ja dispečera apliecības turētājs atbilst šo noteikumu 36. un 37.punkta prasībām.

45. Pēc tās privātās vai publiskās institūcijas ieteikuma, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, Civilās aviācijas aģentūra piešķir instruktora apstiprinājumu dispečera apliecības turētājam:

45.1. kurš ne mazāk kā trīs gadus ir sniedzis gaisa satiksmes vadības pakalpojumus;

45.2. kuram ir spēkā esoša vismaz viena no šo noteikumu 35.punktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem un ir spēkā esošs struktūrvienības apstiprinājums;

45.3. kuram ir sertifikāts par praktisko apmācību instruktoru kursu pabeigšanu, atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) vai Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) prasībām.

46. Dispečera apliecības turētājs, kurš saņēmis instruktora apstiprinājumu, ir tiesīgs pasniegt dispečeriem-studentiem un dispečeriem praktiskās apmācības atbilstoši apliecībā norādītajai kvalifikācijas atzīmei un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam.

47. Instruktora apstiprinājumu piešķir uz trim gadiem. Lai pagarinātu instruktora apstiprinājuma derīguma termiņu, uzņēmums, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, ne vēlāk kā 30 dienas pirms instruktora apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

47.1. iepriekšējo triju gadu laikā nostrādāto stundu skaitu, īstenojot atbilstošās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas apstiprinājuma tiesības;

47.2. iepriekšējo triju gadu laikā nostrādāto stundu skaitu, īstenojot instruktora apstiprinājuma tiesības.

48. Civilās aviācijas aģentūra pagarina instruktora apstiprinājumu, ja:

48.1. dispečera apliecības turētājam ir derīga kvalifikācijas zīme, kvalifikācijas zīmes apstiprinājums un struktūrvienības apstiprinājums;

48.2. dispečera apliecības turētājs 12 mēnešu laikā ne mazāk kā 250 stundas ir izmantojis attiecīgās kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma piešķirtās tiesības;

48.3. dispečera apliecības turētājs 12 mēnešu laikā ne mazāk kā 50 stundas ir izmantojis instruktora apstiprinājuma piešķirtās tiesības.

49. Dispečera-studenta apliecībā un dispečera apliecībā norādītais valodu apstiprinājums apliecina, ka apliecības turētājs ir apguvis angļu valodu ne zemāk par ceturto līmeni (operatīvais līmenis) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteikto valodas prasmes novērtējumu.

50. Civilās aviācijas aģentūra vai tās norīkots apmācību sniedzējs regulāri novērtē apliecību turētāju (izņemot apliecību turētājus, kam ir piešķirts angļu valodas apstiprinājums par sesto līmeni (eksperta līmenis)) angļu valodas zināšanu līmeni:

50.1. ne retāk kā reizi divos gados, ja apliecības turētājam piešķirts angļu valodas apstiprinājums par ceturto līmeni (operatīvais līmenis);

50.2. ne retāk kā reizi četros gados, ja apliecības turētājam piešķirts angļu valodas apstiprinājums par piekto līmeni (paaugstinātais līmenis).

51. Ja šo noteikumu 50.punktā minētā angļu valodas zināšanu novērtējuma rezultāti apliecina, ka dispečera apliecības turētāja angļu valodas zināšanas ir zemākas par ceturto līmeni (operatīvais līmenis), Civilās aviācijas aģentūra, ņemot vērā dispečera apliecības turētāja darba pieredzi, piešķirtās kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumus un struktūrvienības apstiprinājumu, var atļaut viņam turpināt gaisa satiksmes vadību cita dispečera apliecības turētāja uzraudzībā, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

52. Šo noteikumu 21.5. un 28.4.apakš­punktā minēto veselības apliecību izsniedz Civilās aviācijas aģentūra vai tās pilnvarota aviācijas medicīnas iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā.

53. Veselības apliecība ir derīga:

53.1. 24 mēnešus no izsniegšanas, ja persona apliecības izsniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;

53.2. 12 mēnešus no izsniegšanas, ja persona apliecības izsniegšanas dienā ir 41 gadu veca vai vecāka.

54. Dispečeram aizliegts īstenot ar dispečera apliecību piešķirtās tiesības, ja aviācijas medicīnas iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā, ir apturējusi dispečera apliecības turētāja veselības apliecības darbību vai nav pagarinājusi tās derīguma termiņu.

55. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt dispečera apliecības vai tajās norādītās kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma, instruktora apstiprinājuma, struktūrvienības apstiprinājuma vai angļu valodas apstiprinājuma derīguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, ja:

55.1. tiek konstatēts, ka apliecības turētāja teorētiskās vai praktiskās zināšanas neatbilst šo noteikumu prasībām;

55.2. dispečera apliecības turētājs, īstenojot ar apliecību piešķirtās tiesības, ir pieļāvis pārkāpumu, kas varētu apdraudēt drošu gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu;

55.3. aviācijas medicīnas personāls atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā, ir apturējis dispečera apliecības turētāja veselības apliecības darbību vai nav pagarinājis tās derīguma termiņu.

56. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt dispečera apliecību, ja:

56.1. dispečera apliecības turētājs noteiktā laikā neizpilda Civilās aviācijas aģentūras noteiktos pasākumus apturētās apliecības vai apstiprinājuma darbības termiņa atjaunošanai;

56.2. dispečera apliecības turētājs, izmantojot ar apliecību piešķirtās tiesības, rīkojies ļaunprātīgi vai pieļāvis būtiskas kļūdas, kuru dēļ noticis aviācijas nelaimes gadījums;

56.3. aviācijas medicīnas personāls atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā, pieņēmis lēmumu, ka dispečera apliecības turētāja veselības stāvoklis neatbilst trešajai veselības klasei;

56.4. dispečera apliecības turētājs šo noteikumu 51.punktā minētajā laikā nav nokārtojis angļu valodas zināšanu pārbaudi.

57. Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 55. un 56.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē dispečera apliecības turētāju un tās struktūrvienības vadību, kurā dispečera apliecības turētājs īsteno ar apliecību piešķirtās tiesības.

V. Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtas gaisa satiksmes vadības dispečeru apliecības atzīšana

58. Latvijas Republikā atzīst jebkuras Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu dispečera apliecību un tajā norādīto kvalifikācijas atzīmi, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un angļu valodas apstiprinājumu, ja dispečera apliecība izsniegta atbilstoši Eiropas Savienības prasībām par gaisa satiksmes vadības dispečera licencēšanu un apliecības turētājs nav jaunāks par 20 gadiem.

59. Lai Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera apliecības turētājs (turpmāk – ārvalstu dispečera apliecības turētājs) Latvijas Republikā varētu vadīt gaisa satiksmi, ārvalstu dispečera apliecības turētājs Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

59.1. iesniegumu par Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera apliecības atzīšanu;

59.2. Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

59.3. derīgu vismaz trešās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

59.4. apliecību par Latvijas Republikas valsts valodas zināšanu līmeni atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām.

60. Papildus šo noteikumu 59.punktā noteiktajām prasībām ārvalstu dispečera apliecības turētājs saņem struktūrvienības apstiprinājumu šo noteikumu 36., 37. un 38.punktā noteiktajā kārtībā. Privātā vai publiskā institūcija, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, izveido struktūrvienības praktisko apmācību programmu ārvalstu dispečera apliecības turētājam, ņemot vērā tā kompetenci un darba pieredzi, un iesniedz to apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā. Civilās aviācijas aģentūra struktūrvienības praktisko apmācību programmu apstiprina sešu nedēļu laikā.

61. Civilās aviācijas aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 59.punktā minētajiem dokumentiem un šo noteikumu 38.punktā minētā praktisko apmācību instruktora atzinumu, piecu darbdienu laikā ārvalstu dispečera apliecības turētājam piešķir struktūrvienības apstiprinājumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa Direktīvas 2006/23/EK par Kopienas gaisa satiksmes vadības dispečera licenci.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.563
Sertifikātā iekļaujamā informācija

1. Izdevējas iestādes pilns nosaukums.

2. Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

3. Sertificētie apmācību veidi.

4. Apliecinājums par komersanta atbilstību Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.563 “Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību sniedzēju sertificēšanas un dispečeru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība” 9.punkta prasībām.

5. Sertifikāta izdošanas datums.

6. Sertifikāta derīguma termiņš.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.563
Dispečeru-studentu un dispečeru apliecību raksturojums

1. Dispečeru-studentu un dispečeru apliecības ir valsts valodā. Apliecībā iekļauj:

1.1. apliecības izdevējas valsts un izdevējas iestādes nosaukumu;*

1.2. apliecības nosaukumu;*

1.3. apliecības izdevējas iestādes piešķirto apliecības sērijas numuru (ar arābu cipariem);

1.4. apliecības turētāja vārdu, uzvārdu (latīņu alfabēta burtiem);

1.5. apliecības turētāja dzimšanas datumu;

1.6. apliecības turētāja valsts piederību;

1.7. apliecības turētāja parakstu;

1.8. atļaujas derīguma apliecinājumu un apliecības turētāja pilnvaru apliecinājumu īstenot attiecīgās privilēģijas, norādot*:

1.8.1. kvalifikācijas atzīmi, tās piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tās derīguma termiņš;

1.8.2. kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.3. valodas apstiprinājumu, tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.4. instruktoru apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.5. struktūrvienību apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.9. apliecības izdevējas iestādes atbildīgās amatpersonas parakstu un apliecības izdošanas datumu;

1.10. licences izdevējas iestādes zīmogu vai spiedogu.

2. Dispečeru-studentu un dispečeru apliecības ir no pirmās šķiras papīra baltā krāsā vai līdzvērtīga materiāla baltā krāsā.

Piezīme:

* Pievieno teksta tulkojumu angļu valodā.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.563
Prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācībām

I. Dispečeru sākotnējās apmācības

1. Lai nodrošinātu gaisa satiksmes vadības dispečera drošu, ātru un efektīvu spēju vadīt gaisa satiksmi un sagatavotu pretendentus gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta apliecības saņemšanai, sākotnējo apmācību kursā apgūst gaisa satiksmes vadības dispečera profesijas pamatus un kvalifikācijas atzīmju apmācību pamatus atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) prasībām.

2. Sākotnējo apmācību kurss ietver šādus priekšmetus:

2.1. aviācijas tiesības;

2.2. gaisa satiksmes vadības pārvaldība, ietverot civilas un militāras sadarbības procedūras;

2.3. meteoroloģija;

2.4. navigācija;

2.5. gaisa kuģi un lidojuma principi, ietverot gaisa satiksmes vadības dispečeru un pilotu savstarpēju saprašanos;

2.6. cilvēkfaktors;

2.7. iekārtas un sistēmas;

2.8. profesionālā darba vide;

2.9. drošums un drošuma kultūra;

2.10. drošības pārvaldības sistēmas;

2.11. ārkārtas situācijas;

2.12. sistēmu defekti;

2.13. valodas zināšanas;

2.14. radiotelefonijas frazeoloģija.

3. Sākotnējo apmācību kursa priekšmetus pasniedz tā, lai pretendentus sagatavotu dažādu gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniegšanai, uzsverot drošuma aspektus.

4. Sākotnējo apmācību kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, tajā skaitā apmācībām ar trenažieri. Civilās aviācijas aģentūrā apstiprinātas mācību iestādes sākotnējo apmācību plānā ir noteikts sākotnējo apmācību kursa saturs, ilgums, nobeiguma eksāmena saturs un novērtējuma kritēriji. Iegūtā kompetence nodrošina to, ka pretendents spēj rīkoties situācijās, kas saistītas ar sarežģītu un blīvu satiksmi.

II. Struktūrvienības apmācības

5. Struktūrvienības apmācību programma sastāv no četrām daļām:

5.1. pārejas apmācības;

5.2. pirmsprakses apmācības;

5.3. praktiskās apmācības;

5.4. turpmākās apmācības.

6. Pārejas apmācības un pirmsprakses apmācības organizē apmācību sniedzējs. Praktiskās apmācības un turpmākās apmācības organizē attiecīgā gaisa satiksmes vadības uzņēmuma norīkota praktisko apmācību instruktora vadībā.

7. Pārejas apmācībās dispečers-students apgūst praktiskās apmācības uzsākšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas par konkrētās struktūrvienības gaisa telpas uzbūvi, īpatnībām, procedūrām.

8. Pirmsprakses apmācībās dispečers-students, izmantojot gaisa satiksmes vadības trenažieri un citas specifiskas modelēšanas metodes, pilnveido konkrētās struktūrvienības gaisa satiksmes vadības dispečera darbā nepieciešamās praktiskās iemaņas.

9. Praktiskās apmācības notiek konkrētās struktūrvienības gaisa satiksmes vadības dispečera darba vietā, un šo apmācību mērķis ir sagatavot dispečeru-studentu patstāvīgi vadīt gaisa satiksmi.

10. Turpmākās apmācības ietver apmācības gaisa satiksmes vadības dispečera kompetences uzturēšanai, kvalifikācijas celšanas kursus, apmācības rīcībai ārkārtas situācijās un, ja nepieciešams, valodas apmācības. Turpmākās apmācības sastāv no teorētiskiem un praktiskiem kursiem, tai skaitā apmācībām ar trenažieriem. Lai to nodrošinātu, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji izveido struktūrvienību kompetences uzturēšanas shēmu, sīki izstrādājot procesus, personāla komplektēšanu un laiku, kas vajadzīgs, lai sniegtu attiecīgas turpmākās apmācības.

11. Pārejas apmācību un pirmsprakses apmācību programmu izstrādā apmācību sniedzējs, praktisko apmācību un turpmāko apmācību programmu izstrādā gaisa satiksmes vadības uzņēmums. Struktūrvienības apmācību programmu apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā reizi trijos gados. Struktūrvienības apmācību programmā iekļauj šādu informāciju:

11.1. apmācību kursa mērķis un saturs;

11.2. apmācību kursu izstrādes metodika;

11.3. teorētisko apmācību process un ilgums;

11.4. praktisko apmācību process un ilgums;

11.5. eksaminēšana un novērtēšana;

11.6. dispečera kompetences uzturēšanas shēma, kurā norāda:

11.6.1. dispečera kompetences uzturēšanai nepieciešamo turpmāko teorētisko un praktisko apmācību procesu;

11.6.2. dispečera pienākumu kvalitātes novērtēšanas procesu;

11.6.3. novērtēšanas procesā sasniedzamos mērķus;

11.6.4. atbildīgās personas, kuras veic un kontrolē novērtēšanas procesu.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.563
Valodu prasmju novērtēšana

1. Lai saņemtu angļu valodas apstiprinājumu, pretendents pierāda, ka spēj:

1.1. tekoši runāt;

1.2. skaidri un precīzi izteikt vispārīgas un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamas frāzes;

1.3. lietot darba pienākumu pildīšanai atbilstošus saziņas veidus, sniedzot un saņemot ziņojumus, atrisinot neskaidrus jautājumus (piemēram, pārbaudot, apstiprinot vai no­skaidrojot informāciju);

1.4. ātri un sekmīgi atrisināt valodas problēmas, kas rodas sarežģītu un neparedzētu apstākļu dēļ;

1.5. saprast aeronavigācijas vidē lietotus dialektus vai akcentus.

2. Valodu zināšanas iedala šādos līmeņos:

2.1. pirmspamata līmenis;

2.2. pamata līmenis;

2.3. pirmsoperatīvais līmenis;

2.4. operatīvais līmenis;

2.5. paaugstināts līmenis;

2.6. eksperta līmenis.

Nr.
p.k.

Līmenis

Dzimtās valodas un (vai) reģionālo variantu (dialektu) ietekme uz aeronavigācijas vidē saprotamu izrunu

Attiecīgu gramatikas struktūru un teikumu modeļu lietojums

Vārdu krājums

Valodas plūdums

Izpratnes spējas

Mijiedarbība

1.

Eksperta līmenis – 6

Dzimtā valoda un (vai) dialekts neietekmē aeronavigācijas vidē saprotamu izrunu un netraucē uztveri

Konsekventi lieto gan elementāras, gan sarežģītas gramatiskās struktūras un teikumu modeļus

Pietiekams vārdu krājums, lai precīzi un efektīvi sazinātos par zināmiem un nezināmiem tematiem. Vārdu krājums ir bagāts un niansēts un liecina par noskaņu izpratni

Spēj izvērsti runāt, valodai dabiski plūstot, bez piepūles. Dažādo runas plūsmu, lai panāktu stilistisku efektu, piemēram, lai uzsvērtu svarīgāko. Spontāni izmanto diskursus

Precīza izpratne gandrīz jebkurā kontekstā, ietver valodniecisku un kultūras smalkumu izpratni

Atbild bez pūlēm visās situācijās. Jūt verbālas un neverbālas nianses un pareizi uz tām reaģē

2.

Paaugstināts līmenis – 5

Dzimtā valoda un (vai) dialekts faktiski neietekmē aeronavigācijas vidē saprotamu izrunu un netraucē uztveri

Lieto elementāras gramatiskās struktūras un teikumu modeļus. Mēģina lietot arī teikumus ar sarežģītu uzbūvi, taču ar kļūdām, dažreiz tas traucē uztvert jēgu

Pietiekams vārdu krājums, lai precīzi un efektīvi sazinātos par vienkāršiem, konkrētiem un ar darbu saistītiem tematiem

Spēj runāt ilgi un relatīvi viegli par pazīstamiem tematiem, taču neizmanto runas plūsmas dažādošanu kā stilistisku līdzekli. Spēj izmantot diskursus

Precīza izpratne, runājot par vien­kāršiem, konkrētiem ar darbu saistītiem tematiem un gandrīz precīza, sastopoties ar valodisku vai situatīvu sarežģīju­mu vai neparedzētu notikumu pavērsie­nu. Spēj saprast dažādus runas variantus (dialektus un/vai akcentus)

Atbildes ir tūlītējas, pienācīgas un plašas. Runātāja un klausītāja attiecības pārvalda efektīvi

3.

Operatīvais līmenis – 4

Dzimtā valoda un (vai) dialekts tikai dažreiz ietekmē aeronavigācijas vidē saprotamu izrunu un traucē uztveri

Lieto elementāras gramatiskās struktūras un teikumu modeļus. Var gadīties kļūdas, jo īpaši neparastos vai neparedzētos apstākļos, dažreiz tas traucē uztvert jēgu

Pietiekams vārdu krājums, lai precīzi un efektīvi sazinātos par vienkāršiem, konkrētiem ar darbu saistītiem tematiem. Spēj pārveidot teikumus, ja neparastos vai negaidītos apstākļos pietrūkst vārdu krājuma

Noteiktā ritmā valodu pagausina. Brīžiem zūd valodas veiklība, taču tas netraucē sazināties. Diskursus lieto ierobežoti

Galvenokārt precīza izpratne, runājot par vienkāršiem, kon­krētiem ar darbu saistītiem tematiem, ja runas variants (dialekts un/vai akcents) ir saprotams šīs valodas lietotāju starptautis­kajai kopienai. Sastopoties ar valo­disku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notiku­mu pavērsienu, izpratne var būt gausāka vai jāiz­manto noskaidro­šanas paņēmieni

Parasti atbildes ir tūlītējas, pienācīgas un plašas. Sāk un uztur infor­mācijas apmaiņu, pat ja notikumu pavērsiens ir neparedzēts. Pietiekami labi risina klajus pārpratumus, pārbaudot, pārliecinoties vai noskaidrojot tos

4.

Pirms­operatīvais ­līmenis – 3

Dzimtā valoda un (vai) dialekts bieži ietekmē aero­navigācijas vidē saprotamu izrunu un traucē uztveri

Ne vienmēr labi pārvalda elementāras gramatiskās struktūras un teikumu modeļus, kas saistīti ar paredzamām situācijām. Kļūdas bieži traucē uztvert jēgu

Pietiekams vārdu krājums, lai pre­cīzi un efektīvi sazinātos par vienkāršiem, konkrētiem ar darbu saistītiem tematiem, taču vārdu izvēle bieži vien ir ierobežota, reizēm nepareiza. Nespēj veiksmīgi pārfrāzēt teikumus

Izsakās valodas blokiem, bet izteiksme bieži vien nav pienā­cīga. Vilcināšanās vai lēnums, domājot par konstrukcijām, var kavēt efektīvu saziņu

Galvenokārt precīza izpratne, runājot par vienkāršiem, kon­krētiem un ar darbu saistītiem tematiem, ja runas variants (dialekts un/vai akcents) ir sapro­tams šīs valodas lietotāju starptautis­kajai kopienai. Var nesaprast valodisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu

Dažreiz atbildes ir tūlītējas, pienācīgas un plašas. Var sākt un uzturēt informācijas apmaiņu pietiekami viegli, ja runa ir par zināmiem tematiem un paredzamām situācijām. Problēmas, ja rodas neparedzēts notikumu pavērsiens

5.

Pamata
līmenis – 2

Dzimtā valoda un (vai) dialekts nopietni ietekmē aeronavigācijas vidē saprotamu izrunu un bieži traucē uztveri

Uzrāda tikai ierobežotu dažu vienkāršu iegaumētu gramatisko struktūru un teikumu paraugu prasmi

Ierobežots vārdu krājums, to veido atsevišķi vārdi un iegaumētas frāzes

Var veidot īsus, izolētus, iegaumētus izteikumus ar biežām pauzēm, meklējot izteicienus un mēģinot izrunāt mazāk zināmus vārdus

Izpratne aprobežojas ar atsevišķām iegaumētām frāzēm, ja tās izrunā uzmanīgi un lēni

Atbilde prasa ilgu laiku un bieži nav pienācīga. Aprobežojas ar vienkāršas, ikdienišķas informācijas apmaiņu

6.

Pirmspamata līmenis – 1

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Valodas līmenis ir zemāks par pamata līmeni

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību sniedzēju sertificēšanas un dispečeru apliecību izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 563Pieņemts: 21.07.2008.Stājas spēkā: 26.07.2008.Zaudē spēku: 24.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 25.07.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
178819
26.07.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)