Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.447

Rīgā 2008.gada 17.jūnijā (prot. Nr.42 35.§)
Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum
Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju27.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum.

2. Šie noteikumi attiecas uz lidostām, kurās gada laikā pārvadāto pasažieru skaits sasniedz 2 000 000 pasažieru vai pārvadāto kravu apjoms pārsniedz 50 000 tonnu.

3. Ja lidosta sasniedz šo noteikumu 2.punktā minēto kravu apgrozījumu, bet nesasniedz attiecīgo pasažieru apgrozījumu, šos noteikumus nepiemēro tām lidlauka pakalpojumu kategorijām, kuras attiecas tikai uz pasažieriem.

4. Institūcija, kas pārvalda lidostas infrastruktūru, kā arī koordinē un kontrolē aviācijas operatoru darbību lidostā (turpmāk – lidostas administrācija), fiziskā vai juridiskā persona, kas atbildīga par pasažieru, pasta vai kravas pārvadāšanu pa gaisu (turpmāk – lidostas lietotājs), kā arī Eiropas Kopienas fiziskā vai juridiskā persona, kas nodarbojas ar šo noteikumu pielikumā minēto viena vai vairāku pakalpojumu sniegšanu trešajām pusēm (turpmāk – lidlauka pakalpojumu sniedzējs), nodrošina, ka grāmatvedībā lidlauka sniegtie pakalpojumi tiek nodalīti no citām darbībām, ko veic attiecīgi lidostas administrācija, lidostas lietotājs vai lidlauka pakalpojumu sniedzējs.

5. Satiksmes ministrijas nolīgts eksperts, kas ir neatkarīgs no lidostas administrācijas, lidostas lietotāja un lidlauka pakalpojumu sniedzēja, reizi gadā pārbauda, vai saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu lidlauka sniegtie pakalpojumi ir nodalīti no citām darbībām, kā arī pārbauda, vai nenotiek finanšu plūsma starp lidostas administrācijas kā lidostas iestādes darbību un tās darbībām lidlauka sniegto pakalpojumu jomā. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar visu lidostas administrācijas, lidostas lietotāja vai lidlauka pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama minētajai pārbaudei.

6. Lidostas administrācija izveido lidostas lietotāju pārstāvju komiteju (turpmāk – lidostas lietotāju komiteja), kurā ir tiesības būt katram lidostas lietotājam. Lidostas lietotāju intereses lidostas lietotāju komitejā var pārstāvēt šim nolūkam izveidota organizācija. Lidostas lietotāju komiteju izveido un tās darbību nodrošina lidostas administrācija.

7. Lidostas administrācija organizē kopīgas lidostas administrācijas, lidostas lietotāju komitejas un lidlauka pakalpojumu sniedzēju sanāksmes par šo noteikumu piemērošanu. Sanāksmes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā.

8. Lai lidostas pakalpojumu sniedzējs būtu tiesīgs sniegt lidlauka pakalpojumus trešajām personām vai sev, tas noslēdz attiecīgu līgumu ar lidostas administrāciju. Lidostas administrācija nav tiesīga atteikt līguma noslēgšanu šo noteikumu 11. un 15.punktā minētajos gadījumos, ciktāl šajos noteikumos nav paredzēts citādi.

9. Šo noteikumu izpratnē lidlauka lietotājs sniedz lidlauka pakalpojumus sev (turpmāk – pašpakalpojumi), ja tas nav noslēdzis līgumus par šo pakalpo­jumu saņemšanu no trešajām personām. Lidlauka lietotāji nav savstarpēji uzskatāmi par trešajām personām, ja viens kontrolē (2004.gada 20.janvāra Padomes Regulas Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 3.panta pirmās daļas izpratnē) otru vai cita fiziskā vai juridiskā persona kontrolē abus.

10. Lēmumus, ko valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) un Satiksmes ministrija pieņēmusi saskaņā ar šiem noteikumiem, var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Lidlauka pakalpojumu sniegšana trešajām personām un pašpakalpojumi

11. Lidlauka pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uz pieeju tirgum, lai sniegtu lidlauka pakalpojumus trešajām personām, ja tas šo noteikumu noteiktajā kārtībā saņēmis Civilās aviācijas aģentūras apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai.

12. Lidostas administrācija nodrošina, lai lidostas lietotājam neatkarīgi no tā, kādā lidostas daļā tas darbojas, būtu iespēja izvēlēties vismaz starp diviem lidlauka pakalpojumu sniedzējiem šādās lidlauka pakalpojumu kategorijās:

12.1. bagāžas apstrāde;

12.2. apkalpošana uz perona;

12.3. degvielas uzpilde;

12.4. ienākošo, izejošo un tranzīta kravu un pasta fiziska pārkraušana posmā starp lidostas termināli un gaisa kuģi.

13. Lidostas administrācija drīkst atteikt līguma slēgšanu ar lidlauka pakalpojumu sniedzēju, ja tā jau noslēgusi šādu līgumu vismaz ar diviem citiem lidlauka pakalpojumu sniedzējiem katrā no šo noteikumu 12.punktā minētajām lidlauka pakalpojumu kategorijām, ja tā nodrošina, ka kritēriji, uz kuru pamata izvēlēti lidlauka pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem slēgt līgumu, ir atbilstoši, objektīvi, atklāti un nediskriminējoši.

14. Vismaz viens lidlauka pakalpojumu sniedzējs, ar kuru lidostas administrācija noslēgusi līgumu, ir tāds, kuru tieši vai netieši nekontrolē:

14.1. lidostas administrācija;

14.2. tāds lidostas lietotājs, kas pārvadājis vairāk nekā 25 % pasažieru vai kravas, kas reģistrēti lidostā gadu pirms tā gada, kad izvēlēti lidlauka pakalpojumu sniedzēji;

14.3. persona, kas tieši vai netieši kontrolē vai kuru tieši vai netieši kontrolē lidostas administrācija vai šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētais lidostas lietotājs.

15. Lidostas lietotājs var nodarboties ar pašpakalpojumiem, ja tas šo noteikumu noteiktajā kārtībā saņēmis Civilās aviācijas aģentūras apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai. Attiecībā uz paš­pakalpojumiem piemērojamas šo noteikumu 12. un 13.punkta prasības.

III. Centralizēta infrastruktūra

16. Ja lidlauka pakalpojumu centralizētās infrastruktūras sadalīšana vai paplašināšana ir sarežģīta, finansiāli neizdevīga vai negatīvi ietekmē apkārtējo vidi, šādas infrastruktūras pārvaldi nodrošina lidostas administrācija vai lidostas administrācijas pilnvarota persona.

17. Slēdzot līgumus, lidostas administrācija var uzlikt par pienākumu lidlauka pakalpojumu sniedzējiem vai pašpakalpojumu īstenotājiem lietot šo infrastruktūru.

18. Lidostas administrācija nodrošina, ka centralizētās infrastruktūras pārvalde nekavē lidlauka pakalpojumu sniedzēju vai pašpakalpojumu īstenotāju pieeju centralizētajai infrastruktūrai, ciktāl tas nepieciešams šo noteikumu prasību īstenošanā.

19. Lidostas administrācija nodrošina, ka centralizētās infrastruktūras pārvalde ir atklāta, objektīva un nediskriminējoša.

IV. Izņēmumi

20. Ja lidostas platība vai jauda ir ierobežota infrastruktūras pārslogotības un intensīvas izmantošanas dēļ un nav iespējams nodrošināt iespēju sniegt lidlauka pakalpojumus vai īstenot pašpakalpojumus, lidostas administrācija var slēgt līgumus ar ierobežotu lidlauka pakalpojumu sniedzēju skaitu vai arī noteikta veida līgumus neslēgt vispār, lai:

20.1. ierobežotu lidlauka pakalpojumu sniedzēju skaitu atsevišķās lidlauka pakalpojumu kategorijās visā lidostā vai tās daļā, izņemot šo noteikumu 12.punktā minētās pakalpojumu kategorijas. Šajā gadījumā piemēro šo noteikumu 13. un 14.punkta nosacījumus;

20.2. atļautu sniegt lidlauka pakalpojumus tikai vienam lidlauka pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 12.punktā minētajās lidlauka pakalpojumu kategorijās (vienā vai vairākās);

20.3. atļautu īstenot pašpakalpojumus ierobežotam lidostas lietotāju skaitam tajās lidlauka pakalpojumu kategorijās, kas nav minētas šo noteikumu 12.punktā, ja šos lidostas lietotājus izvēlas, pamatojoties uz atbilstošiem, objektīviem, atklātiem un nediskriminējošiem kritērijiem;

20.4. aizliegtu pašpakalpojumus vai atļautu tos īstenot tikai vienam lidostas lietotājam šo noteikumu 12.punktā minētajās lidlauka pakalpojumu kategorijās.

21. Ja lidostas administrācija izmanto šo noteikumu 20.punktā paredzētās tiesības, tā, pieņemot attiecīgu lēmumu:

21.1. nosaka tās lidlauka pakalpojumu kategorijas, attiecībā uz kurām tiek noteikts izņēmums, norādot perona platību, bagāžas konveijeru skaitu, degvielas piegādes veidu, pasta termināļa atrašanās vietu attiecībā pret peronu un citus nosacījumus, kas to pamato;

21.2. pievieno pasākumu plānu, kā novērst saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu noteiktos ierobežojumus.

22. Lidostas administrācija informē Satiksmes ministriju par plānoto izņēmumu piemērošanu saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu un sniedz pamatojumu četrus mēnešus pirms izņēmumu stāšanās spēkā. Satiksmes ministrija izskata saņemto informāciju un, ja atzīst izņēmumu piemērošanu par pamatotu, nosūta paziņojumu par izņēmumiem un to pamatojumu Eiropas Komisijai trīs mēnešus pirms to stāšanās spēkā.

23. Ja Eiropas Komisija saskaņā ar Padomes 1996.gada 15.oktobra Direktīvas 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (turpmāk – Direktīva 96/67/EK) 9.panta piekto daļu iebilst vai uzliek par pienākumu grozīt šo noteikumu 22.punktā minēto Satiksmes ministrijas lēmumu, Satiksmes ministrija nekavējoties pieņem attiecīgu lēmumu un paziņo to lidostas administrācijai.

24. Izņēmumu piemērošanas ilgums, ko lidostas administrācija var noteikt saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu, nepārsniedz trīs gadus. Minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minēto gadījumu.

25. Ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms šo noteikumu 24.punktā minētā termiņa beigām lidostas administrācija paziņo Satiksmes ministrijai par jauniem plānotajiem izņēmumiem. Satiksmes ministrija par to paziņo Eiropas Komisijai šo noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā.

26. Izņēmumu piemērošanas ilgums, ko lidostas administrācija var noteikt saskaņā ar šo noteikumu 20.2.apakšpunktu, nepārsniedz divus gadus. Trīs mēnešus pirms šā termiņa beigām, ja nepieciešams, lidostas administrācija šo noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā var lūgt Satiksmes ministrijai šāda izņēmuma termiņa vienreizēju pagarināšanu uz diviem gadiem. Satiksmes ministrija vēršas Eiropas Komisijā atbilstoši Direktīvas 96/67/EK 9.panta sestajai daļai.

V. Lidlauka pakalpojumu sniedzēju izvēle

27. Šī nodaļa attiecas uz šo noteikumu 13. un 20.punktā minētajiem gadījumiem.

28. Lidlauka pakalpojumu sniedzējus izvēlas:

28.1. lidostas administrācija sadarbībā ar lidostas lietotāju komiteju, ja lidostas administrācija nesniedz līdzīgus lidlauka pakalpojumus, tai nav tiešas vai netiešas kontroles pār komersantu, kas sniegs šos pakalpojumus, un tai nav līdzdalības šā komersanta darbībā;

28.2. Satiksmes ministrija pēc saskaņošanas ar lidostas administrāciju un lidostas lietotāju komiteju, ja lidlauka pakalpojumu sniedzēja izvēle saskaņā ar šo noteikumu 28.1.apakšpunktu nav iespējama.

29. Lidostas administrācija vai Satiksmes ministrija atbilstoši šo notei­kumu 28.punktā minētajai kompetencei pēc konsultācijām ar lidostas lietotāju komiteju izstrādā konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj lidlauka pakalpojumu sniedzējam noteiktās tehniskās prasības, kas ir atbilstošas, objektīvas, atklātas un nediskriminējošas. Konkursa nolikumā norāda arī termiņu, uz kuru izvēlas lidlauka pakalpojumu sniedzēju. Šis termiņš nedrīkst būt ilgāks par septiņiem gadiem.

30. Konkursa nolikumu kopā ar uzaicinājumu uz konkursu nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

31. Pretendentam, kas pieteicies izsludinātajā konkursā, jāpierāda, ka tas spēj izpildīt konkursa nolikuma prasības.

32. Lidlauka administrācija vai Satiksmes ministrija ir tiesīga pieaicināt ekspertus, lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus un izvēlētos atbilstošāko lidlauka pakalpojumu sniedzēju.

33. Lidlauka administrācija vai Satiksmes ministrija atbilstoši šo noteikumu 28.punktā noteiktajai kompetencei par savu lēmumu piecu dienu laikā paziņo visiem pretendentiem.

34. Ja lidlauka pakalpojumu sniedzējs beidz darbību pirms noteiktā termiņa beigām, to aizvieto ar citu lidlauka pakalpojumu sniedzēju, kuru izvēlas saskaņā ar šajā nodaļā noteikto lidlauka pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūru.

35. Ja pakalpojumu sniedzēju skaits lidostā tiek ierobežots saskaņā ar šo noteikumu 13. un 20.punktu, lidostas administrācija pati var sniegt lidlauka pakalpojumus, nepiemērojot šajā nodaļā noteikto lidlauka pakalpojumu sniedzēju izvēles procedūru.

36. Par visiem lēmumiem, kas pieņemti, izvēloties lidlauka pakalpojumu sniedzējus, lidostas administrācija informē lidostas lietotāju komiteju un Satiksmes ministriju.

VI. Lidlauka pakalpojumu sniegšanas darbības atļauja

37. Lai sniegtu lidlauka pakalpojumus trešajām personām vai īstenotu pašpakalpojumus, nepieciešams Civilās aviācijas aģentūras apliecinājums par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai.

38. Lidlauka pakalpojumu sniegšanas pretendents (turpmāk – pretendents) atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulai Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (turpmāk – Regula Nr. 1899/2006), un pretendentam ir jāpierāda, ka viņam ir izveidota:

38.1. drošuma pārvaldīšanas sistēma;

38.2. lidlauka aprīkojuma tehniskās ekspluatācijas programma;

38.3. personāla apmācības programma;

38.4. operatīvo darbību instrukcija;

38.5. vides aizsardzības programma.

39. Lai saņemtu apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai, pretendents Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

39.1. iesniegumu, kurā iekļauj:

39.1.1. juridiskā persona – pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, juridisko adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi;

39.1.2. fiziskā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, faksa numuru un elektroniskā pasta adresi;

39.2. šādus dokumentus (uzrādot oriģinālus) vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas:

39.2.1. pretendenta komercreģistra reģistrācijas apliecību;

39.2.2. civiltiesiskās apdrošināšanas polisi;

39.2.3. reģistrācijas valsts izsniegtus dokumentus, kas apliecina iekārtu, gaisa kuģu, aprīkojuma un personu drošības prasību ievērošanu un atbilstību Regulai Nr. 1899/2006.

40. Šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus neiesniedz, ja minētā informācija ir Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu rīcībā.

41. Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 39.punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas divu mēnešu laikā pieņem lēmumu izsniegt apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai vai atteikumu izsniegt apliecinājumu. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai, ja pretendents atbilst šo noteikumu 38.punktā minētajām prasībām.

42. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Ja pretendents 10 dienu laikā pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma saņemšanas neiesniedz attiecīgos dokumentus vai informāciju, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt apliecinājuma izsniegšanu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai un paziņo par to pretendentam.

43. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt apliecinājumu par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai, ja konstatē, ka lidlauka pakalpojumu sniedzējs neatbilst šo noteikumu 38.punktā minētajām prasībām un Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās neatbilstības.

44. Civilās aviācijas aģentūra par šo noteikumu 43.punktā minētā lēmuma pieņemšanu nekavējoties rakstiski informē lidlauka pakalpojumu sniedzēju un lidostas administrāciju.

VII. Pieeja infrastruktūrai

45. Lidostas administrācija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu lidlauka pakalpojumu sniedzējiem un pašpakalpojumus īstenojošiem lidostas lietotājiem pieeju lidostas infrastruktūrai tiktāl, cik tas nepieciešams viņu pienākumu veikšanai un ciktāl tas nepieciešams šo noteikumu īstenošanā.

46. Lidostas administrācijai ir tiesības, slēdzot līgumus ar lidlauku pakalpojumu sniedzējiem, noteikt maksu par pieeju lidostas infrastruktūrai. Maksa nosakāma saskaņā ar atbilstošiem, objektīviem, atklātiem un nediskriminējošiem kritērijiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1996.gada 15.oktobra Direktīvas 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.447
Lidlauka sniegto pakalpojumu saraksts

1. Administratīvie pakalpojumi uz zemes un pārraudzība:

1.1. lidostas lietotāja pārstāvība, norēķini lidostas lietotāja vārdā un biroja telpu nodrošināšana tā pārstāvjiem;

1.2. gaisa kuģa bagāžas iekraušanas kontrole, informācijas apmaiņa un sakaru nodrošināšana;

1.3. kravas konteineru apstrādāšana, uzglabāšana un uzraudzība;

1.4. citi pārraudzības pakalpojumi pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc tā, kā arī administratīvie pakalpojumi, kurus pieprasa lidostas lietotājs.

2. Pasažieru apkalpošana – jebkura veida palīdzība pasažieriem, tiem ielidojot, izlidojot, pārsēžoties vai caurbraucot, ieskaitot pasažieru biļešu un lidojuma dokumentu pārbaudi, bagāžas reģistrāciju un tās nogādāšanu šķirošanas vietā.

3. Bagāžas apstrāde – bagāžas apstrāde tās šķirošanas vietā, bagāžas šķirošana, bagāžas sagatavošana izlidošanai, bagāžas iekraušana iekārtās, ar kurām to ir paredzēts nogādāt no gaisa kuģa uz bagāžas šķirošanas vietu un otrādi, un izkraušana no tām, kā arī bagāžas transportēšana no bagāžas šķirošanas vietas uz bagāžas saņemšanas vietu.

4. Kravas un pasta apstrāde:

4.1. attiecībā uz kravu – eksporta, tranzīta un importa kravas, kā arī ar kravu saistīto pavaddokumentu apstrāde un drošības procedūru izpilde, par ko puses ir vienojušās, vai nepieciešamās procedūras;

4.2. attiecībā uz pastu – saņemtā un nosūtāmā pasta, kā arī ar pastu saistīto dokumentu apstrāde un drošības procedūru izpilde, par ko puses ir vienojušās, vai nepieciešamās procedūras.

5. Apkalpošana uz perona:

5.1. gaisa kuģa sagaidīšana, izvadīšana uz perona pēc tā ielidošanas un pirms tā izlidošanas, ja šos pakalpojumus nenodrošina gaisa satiksmes dienests;

5.2. palīdzība gaisa kuģa novietošanā un vajadzīgo iekārtu nodrošināšana, ja šos pakalpojumus nenodrošina gaisa satiksmes dienests;

5.3. informācijas apmaiņa starp gaisa kuģi un pakalpojumu sniedzēju uz perona, ja šos pakalpojumus nenodrošina gaisa satiksmes dienests;

5.4. bagāžas iekraušana un izkraušana, kā arī gaisa kuģa apkalpes, pasažieru un bagāžas pārvadāšana starp gaisa kuģi un termināli;

5.5. gaisa kuģa dzinēja iedarbināšanai nepieciešamo ierīču nodrošināšana;

5.6. gaisa kuģa pārvietošana pēc ielidošanas un pirms izlidošanas, kā arī tam vajadzīgo ierīču nodrošināšana;

5.7. dzērienu un pārtikas nogādāšana un iekraušana gaisa kuģī, kā arī izkraušana no tā.

6. Gaisa kuģu apkalpošana:

6.1. gaisa kuģa iekšējā un ārējā tīrīšana, kā arī tā tualetes un ūdens sistēmas tīrīšana;

6.2. gaisa kuģa salona apsildīšana un atdzesēšana, sniega un ledus noņemšana un gaisa kuģa atledošana;

6.3. gaisa kuģa kabīnes pārkārtošana un tās apgādāšana ar piemērotu kabīnes aprīkojumu, šā aprīkojuma uzglabāšana.

7. Nodrošināšana ar degvielu un eļļu:

7.1. degvielas uzpildīšanas un izsūknēšanas nodrošināšana gaisa kuģim, ieskaitot degvielas uzglabāšanu un degvielas piegāžu kvalitātes un kvantitātes kontroli;

7.2. eļļas un citu šķidrumu uzpildīšana vai nomaiņa.

8. Gaisa kuģa tehniskā apkope:

8.1. regulārā apkope pirms lidojuma;

8.2. ārpuskārtas apkope pēc lidostas lietotāja pieprasījuma;

8.3. rezerves daļu un vajadzīgā aprīkojuma nodrošināšana;

8.4. pieprasījums pēc gaisa kuģim piemērotas vietas lidlaukā vai lidlauka angārā vai šīs vietas rezervēšana.

9. Lidojuma vadības un gaisa kuģa apkalpes nodrošināšana:

9.1. gaisa kuģa sagatavošana tā izlidošanai no lidlauka vai no citas vietas;

9.2. palīdzība gaisa kuģim lidojuma laikā, ieskaitot gaisa kuģa maršruta maiņu;

9.3. pakalpojumu nodrošināšana gaisa kuģim pēc lidojuma;

9.4. gaisa kuģa apkalpes apkalpošana.

10. Pārvadājumi:

10.1. apkalpes, pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumu organizēšana un pārvadāšana starp vienas lidostas dažādiem termināļiem, izņemot tādus pašus pārvadājumus starp gaisa kuģi un kādu citu punktu tās pašas lidostas robežās;

10.2. īpaši pārvadājumi pēc lidostas lietotāja pieprasījuma.

11. Gaisa kuģa pārtikas piegādātāju pakalpojumi:

11.1. sakari ar piegādātājiem un to koordinēšana;

11.2. pārtikas un dzērienu sagatavošana, kā arī vajadzīgā aprīkojuma uzglabāšana;

11.3. pārtikas un dzērienu aprīkojuma tīrīšana;

11.4. pārtikas un dzērienu aprīkojuma, kā arī bāra un pārtikas sagatavošana un nosūtīšana.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 447Pieņemts: 17.06.2008.Stājas spēkā: 23.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 22.07.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
178588
23.07.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"