Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 50.§)
Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 20.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru eksāmena (turpmāk – eksāmens) un zvērinātu notāru regulārās un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes (turpmāk – kvalifikācijas pārbaude) kārtību, jomas, kurās tiek pārbaudītas pretendenta un zvērināta notāra zināšanas un prasmes, un to vērtēšanas kārtību.

2. Eksāmena uzdevums ir noteikt zvērināta notāra amata pretendenta (turpmāk – pretendents) zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas zvērināta notāra profesionālajai darbībai, lai no pretendentu vidus atlasītu augsti kvalificētus speciālistus zvērināta notāra amata pienākumu pildīšanai.

3. Kvalifikācijas pārbaudes uzdevums ir noteikt zvērināta notāra zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas zvērināta notāra profesionālajai darbībai, lai veicinātu zvērinātu notāru nepārtrauktu profesionālās un akadēmiskās kvalifikācijas celšanu visas zvērināta notāra prakses laikā un uzlabotu zvērinātu notāru sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti.

II. Jomas, kurās tiek pārbaudītas pretendenta vai zvērināta notāra zināšanas un prasmes

4. Lai pretendents nokārtotu eksāmenu vai zvērināts notārs nokārtotu kvalifikācijas pārbaudi, pārbauda viņa zināšanas un prasmes šādās jomās:

4.1. vispārīgā tiesību teorija;

4.2. konstitucionālās tiesības;

4.3. administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;

4.4. notariāta tiesības (Notariāta likums un no tā izrietošie normatīvie akti);

4.5. civiltiesības un civilprocesa tiesības;

4.6. finanšu un nodokļu tiesības;

4.7. darba tiesības;

4.8. jūras tiesības;

4.9. komerctiesības;

4.10. krimināltiesības;

4.11. starptautiskā civilprocesuālā un kriminālprocesuālā sadarbība;

4.12. notāru ētika;

4.13. lietvedība un arhīvniecība;

4.14. sociālā kompetence un sociālais intelekts;

4.15. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

III. Eksāmenu komisija

5. Pretendenta vai zvērināta notāra zināšanu un prasmju pārbaudei Notariāta likumā noteiktajā kārtībā izveidotās eksāmenu komisijas (turpmāk – komisija) locekļi vismaz nedēļu pirms eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Vēlēšanu procesu var organizēt neklātienē elektroniskas balsošanas veidā. Vēlēšanu procesu organizē Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk – padome). Komisijas sekretāra pienākumus pilda padomes norīkota persona.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

6. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas komisijas locekļu, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

7. Komisijas sēdes ir slēgtas. Tiesības iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar pretendentu un zvērinātu notāru novērtēšanas procesu, piešķir komisijas priekšsēdētājs ar rakstisku atļauju, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

8. Komisijas sēdes vada un par eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes norises gaitu un atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī rezultātu novērtēšanu atbild komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Atklājot sēdi, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

9. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta un zvērināta notāra vērtēšanā, ja attiecīgais pretendents vai zvērināts notārs ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, kā arī ir komisijas locekļa vai viņa laulātā adoptētājs vai adoptētais, komisijas locekļa vai viņa laulātā aizgādnībā vai aizgādībā. Komisijas loceklis nepiedalās vērtēšanā arī tad, ja komisijas loceklis ir personīgi vai mantiski tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Šādos gadījumos komisijas loceklis par šiem apstākļiem paziņo komisijai un komisijas sekretārs, norādot iemeslu, to fiksē komisijas sēdes protokolā. Šajā gadījumā attiecībā uz attiecīgā pretendenta vai zvērināta notāra novērtēšanu pieļaujama atkāpe no šo noteikumu 6.punkta.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

10. Komisijas sēdes protokolē. Protokolā norāda eksāmena vai kvalifi­kācijas pārbaudes norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentus, kuri kārto eksāmenu, un zvērinātus notārus, kuri kārto kvalifikācijas pārbaudi, kā arī pretendentus un zvērinātus notārus, kuri nav ieradušies, izvilktās eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes biļetes numuru, mutiski uzdotos jautājumus, uz tiem sniegtās atbildes un vērtējumu. Protokola neatņemami pielikumi ir komisijas locekļu aizpildītās pretendentu un zvērinātu notāru zināšanu un prasmju vērtējuma lapas un eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes rakstisko atbilžu tīrraksti. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījušies vērtēšanā, un komisijas sekretārs.

IV. Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes organizēšana

11. Lēmumu par eksāmena un regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu pieņem tieslietu ministrs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā. Šo lēmumu tieslietu ministrs izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena vai regulārās kvalifikācijas pārbaudes norises dienas.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

12. Ja ir iestājies Notariāta likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais gadījums, padome par to divu nedēļu laikā pēc tam, kad stājies spēkā galīgais nolēmums par disciplinārsoda piemērošanu, paziņo tieslietu ministram.

13. Pēc šo noteikumu 12.punktā minētā padomes paziņojuma saņemšanas tieslietu ministrs triju nedēļu laikā pieņem lēmumu par ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un paziņo par to zvērinātam notāram individuāli. Paziņojumā norāda ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes norises datumu, laiku un vietu, kā arī pamatojumu.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

14. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, četru nedēļu laikā no eksāmena izsludināšanas dienas iesniedz tieslietu ministram attiecīgu iesniegumu, kurā izsaka gribu kārtot eksāmenu un apliecina savu atbilstību Notariāta likuma 16.panta prasībām, pievienojot dzīves gājuma aprakstu (CV) un šādus dokumentus:

14.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

14.2. trešā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasmes apliecības kopiju vai tā dokumenta kopiju, kas apliecina pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu latviešu valodā, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda minēto dokumentu oriģinālus;

14.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu atbilstoši Notariāta likuma 9.panta prasībām, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda minētā dokumenta oriģinālu;

14.4. komersanta vai iestādes apliecinātu izziņu, kas apliecina darba pieredzes iegūšanu (atbilstoši Notariāta likuma 9.pantā noteiktajām prasībām) attiecīgā laikposmā;

14.5. kredītiestādes apliecinātu maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina samaksu par eksāmena kārtošanu.

15. Divu nedēļu laikā no šo noteikumu 14.punktā minētā termiņa beigām tieslietu ministrs izvērtē šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu un dokumentus un pieņem lēmumu par pretendenta tiesībām kārtot eksāmenu vai pamatotu atteikumu pretendentam kārtot eksāmenu. Par pieņemto lēmumu tieslietu ministrs nedēļas laikā paziņo adresātam, kā arī padomei. Tieslietu ministra lēmumu pretendents mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Zvērināts notārs, kurš vēlas kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi, triju nedēļu laikā pēc regulārās kvalifikācijas pārbaudes izsludināšanas dienas iesniedz padomē tieslietu ministram adresētu attiecīgu iesniegumu, kurā izsaka gribu kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

17. Triju nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts zvērināta notāra iesniegums un padomes atzinums par noteikta kredītpunktu skaita piešķiršanu zvērinātam notāram un par zvērināta notāra pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no regulārās kvalifikācijas pārbaudes, tieslietu ministrs izvērtē minētos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

17.1. par zvērināta notāra tiesībām kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi;

17.2. par zvērināta notāra tiesībām kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi un daļēju zvērināta notāra atbrīvošanu no regulārās kvalifikācijas pārbaudes;

17.3. par zvērināta notāra pilnīgu atbrīvošanu no regulārās kvalifikācijas pārbaudes;

17.4. par pamatotu atteikumu daļēji atbrīvot zvērinātu notāru no regulārās kvalifikācijas pārbaudes un par tiesībām kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi;

17.5. par pamatotu atteikumu pilnībā atbrīvot zvērinātu notāru no regulārās kvalifikācijas pārbaudes un par tiesībām kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi.

18. Par šo noteikumu 17.punktā pieņemto lēmumu tieslietu ministrs nedēļas laikā paziņo, nosūtot paziņojumu padomei un zvērinātam notāram.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

19. Par eksāmena vai regulārās kvalifikācijas pārbaudes norises vietu un laiku padome vismaz piecas darbdienas pirms norises dienas informē pretendentu vai zvērinātu notāru.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

21. (Svītrots ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

V. Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes norise

(Nodaļa MK 04.01.2011. noteikumu Nr.3 redakcijā)

22. Eksāmenam un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudei ir trīs daļas:

22.1. pirmajā daļā pārbauda pretendenta vai zvērināta notāra sociālo kompetenci un sociālo intelektu, intervijas veidā novērtējot pretendenta vai zvērināta notāra komunikācijas un organizatoriskās prasmes, personālvadības prasmes, konfliktu identificēšanas un risināšanas prasmes, sistēmiskas domāšanas prasmes, kā arī uzdodot citus ar sociālo intelektu un sociālo kompetenci saistītus jautājumus;

22.2. otrajā daļā pārbauda pretendenta vai zvērināta notāra praktiskās zināšanas un prasmes, uzdodot sagatavot zvērināta notāra darbībā nepieciešamā dokumenta projektu;

22.3. trešajā daļā pārbauda pretendenta vai zvērināta notāra teorētiskās zināšanas un prasmes, uzdodot sagatavot atbildes uz diviem teorijas jautājumiem un vienu prakses jautājumu (kāzusu).

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

23. Regulārajai kvalifikācijas pārbaudei ir divas daļas:

23.1. pirmajā daļā pārbauda zvērināta notāra praktiskās zināšanas un prasmes, uzdodot sagatavot zvērināta notāra darbībā nepieciešamā dokumenta projektu. Šīs daļas norise un rezultātu novērtēšana tiek veikta saskaņā ar eksāmena un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas (šo noteikumu 22.2.apakšpunkts) norises un rezultātu vērtēšanas kārtību;

23.2. otrajā daļā pārbauda zvērināta notāra teorētiskās zināšanas un prasmes, uzdodot sagatavot atbildes uz diviem teorijas jautājumiem un vienu prakses jautājumu (kāzusu). Šīs daļas norise un rezultātu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar eksāmena un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas (šo noteikumu 22.3.apakšpunkts) norises un rezultātu vērtēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

23.1 Eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmo daļu rīko atsevišķā dienā. Komisijas locekļi, kuri vērtē eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otro un trešo daļu, var nepiedalīties eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā. Ja eksāmens vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaude rīkojama pieciem vai mazāk pretendentiem vai pieciem vai mazāk zvērinātiem notāriem, eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmo daļu var rīkot vienā dienā ar otro un trešo daļu.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

24. Pretendents vai zvērināts notārs nav izturējis eksāmenu vai kvalifikācijas pārbaudi, ja viņš kādā no eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes daļām ir saņēmis neapmierinošu vērtējumu.

25. Ja pretendents vai zvērināts notārs nokavē eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes sākumu, tas tiek ierakstīts protokolā un viņam ir tiesības piedalīties eksāmenā vai kvalifikācijas pārbaudē tikai ar komisijas priekšsēdētāja atļauju. Šādā gadījumā uzdevumu izpildes laiks netiek pagarināts.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

26. Ja pretendents vai zvērināts notārs nevar ierasties uz eksāmenu vai kvalifikācijas pārbaudi attaisnojošu iemeslu dēļ, viņš par neierašanos un neierašanās iemesliem paziņo padomei vai komisijai līdz eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes sākumam. Komisija izlemj, vai neierašanās iemesli ir atzīstami par attaisnojošiem, un norāda to protokolā.

27. Pirms eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes uzsākšanas komisijas sekretārs pārbauda komisijas rīcībā esošo pretendenta vai zvērināta notāra personas datu atbilstību pretendenta vai zvērināta notāra personu apliecinošajam dokumentam.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

28. Eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes laikā eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes norises telpā (turpmāk – eksāmena telpa) drīkst atrasties tikai pretendenti, kuri kārto eksāmenu, zvērināti notāri, kuri kārto kvalifikācijas pārbaudi, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

29. Kārtojot eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otro daļu, pretendentam vai zvērinātam notāram ir tiesības izmantot visus līdzpaņemtos vai komisijas izsniegtos normatīvos aktus bez komentāriem un pierakstījumiem. Kārtojot eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmo un trešo daļu, pretendentam vai zvērinātam notāram nav tiesību izmantot normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru vai citus palīglīdzekļus.

30. Ja pretendents eksāmena laikā vai zvērināts notārs kvalifikācijas pārbaudes laikā izmanto saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikāciju līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmanto palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), traucē citus pretendentus vai zvērinātus notārus vai nestrādā patstāvīgi, komisijas priekšsēdētājs izraida attiecīgo pretendentu vai zvērinātu notāru no eksāmena telpas. Šādā gadījumā komisija aizliedz pretendentam vai zvērinātam notāram piedalīties eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes turpmākā kārtošanā un protokolā izdara atzīmi par eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes nenokārtošanu, liekot vērtējumu 1.

31. Eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes laikā aizliegts atstāt eksāmena telpu. Izņēmuma gadījumā komisijas priekšsēdētājs var atļaut iziet no eksāmena telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam vai zvērinātam notāram. Šādā gadījumā pretendents vai zvērināts notārs savu rakstu darbu nodod komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz tā atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendenta vai zvērināta notāra prombūtnes faktu un laiku atzīmē arī protokolā. Pretendentam vai zvērinātam notāram eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes uzdevumu izpildes laiks netiek pagarināts.

32. Eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā pretendentus un zvērinātus notārus pēc uzvārdiem alfabēta secībā pa vienam aicina eksāmena telpā. Pretendenta vai zvērināta notāra sociālo kompetenci un sociālo intelektu personālatlases speciālists vērtē intervijas veidā, uzdodot 11 jautājumus (tai skaitā problēmsituācijas). Ja nepieciešams, personālatlases speciālistam ir tiesības uzdot precizējošus papildu jautājumus.

33. Pēc eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu, kura laikā personālatlases speciālists izvērtē eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā sniegtās pretendenta vai zvērināta notāra atbildes. Pēc pārtraukuma komisijas priekšsēdētājs paziņo pirmās daļas rezultātus.

34. Pirms eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas uzsākšanas pretendents vai zvērināts notārs izvēlas aizlīmētu aploksni, kurā atrodas neaizlīmēta aploksne un divas papīra lapas ar individuālo šifrēto kodu. Pretendents vai zvērināts notārs vienu papīra lapu ar individuālo šifrēto kodu, uz kuras uzraksta savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, ieliek neaizlīmētajā aploksnē, to aizlīmē un iesniedz komisijas priekšsēdētājam. Saņemto individuālo šifrēto kodu pretendents vai zvērināts notārs norāda eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbā, lai identificētu savu personu.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

35. Eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrajā daļā komisija uzaicina pretendentu vai zvērinātu notāru izvēlēties eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes biļeti ar uzdevumu. Atbilstoši biļetē norādītajam uzdevumam pretendents vai zvērināts notārs rakstiski sagatavo attiecīgu dokumenta projektu.

36. Eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrajā daļā dokumenta projekta sagatavošanai ir paredzētas trīs stundas.

37. Pretendents vai zvērināts notārs, kurš izpildījis eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbu, iesniedz to kopā ar uzdevuma lapu komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena telpu. Pēc eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu, kura laikā komisija izvērtē rakstiskos darbus. Pēc pārtraukuma komisijas priekšsēdētājs paziņo otrās daļas rezultātus.

38. Ja komisija nenosaka citu secību, eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešajā daļā pretendentus un zvērinātus notārus aicina eksāmena telpā pēc uzvārdiem alfabēta secībā. Pretendents vai zvērināts notārs izvēlas eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas biļeti.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

39. Kārtojot eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešo daļu, eksāmena telpā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā pieci pretendenti, kuri kārto eksāmenu, vai zvērināti notāri, kuri kārto ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi.

40. Pārdomām un atbildes plāna izstrādāšanai tiek dotas 15 minūtes katram jautājumam. Mutiskas atbildes sniegšanai tiek dotas ne vairāk kā 10 minūtes katram jautājumam.

41. Pēc atbildes plāna izstrādāšanas komisija noklausās pretendenta vai zvērināta notāra atbildi uz prakses jautājumu (kāzusu) un teorijas jautājumiem. Pēc atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti. Pretendents vai zvērināts notārs, kurš pabeidzis eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešo daļu, atstāj eksāmena telpu.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

VI. Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtēšana

(Nodaļa MK 04.01.2011. noteikumu Nr.3 redakcijā)

42. Personālatlases speciālists novērtē katru pretendenta vai zvērināta notāra sniegto atbildi uz eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas jautājumiem ar attiecīgu punktu skaitu (1.pielikums). Par katru atbildi piešķirtos punktus personālatlases speciālists ieraksta pretendenta vai zvērināta notāra prasmju vērtējuma lapā, kas paredzēta eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajai daļai (2.pielikums), un, ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu.

43. Pēc visu atbilžu novērtēšanas personālatlases speciālists, ja nepieciešams, uzraksta īsu komentāru par pretendenta vai zvērināta notāra sniegtajām atbildēm un intervijas gaitu, kā arī paraksta vērtējuma lapu.

44. Komisijas sekretārs saskaita punktus, kas piešķirti par pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas atbildēm. Ja eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā pretendents vai zvērināts notārs ir saņēmis vismaz astoņus punktus, viņš saņem vērtējumu "ieskaitīts", bet, ja saņemto punktu skaits ir mazāks par astoņiem, pretendents vai zvērināts notārs saņem vērtējumu "neieskaitīts". Par saņemto vērtējumu izdara attiecīgu atzīmi protokolā.

45. Ja pretendents vai zvērināts notārs eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā ir saņēmis vērtējumu "neieskaitīts", eksāmens vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaude nav nokārtota.

46. Kad komisijas priekšsēdētājs paziņojis, ka eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas novērtēšana ir pabeigta, pretendentus un zvērinātus notārus aicina eksāmena telpā un paziņo pirmās daļas rezultātus.

47. Komisija vērtē pretendenta vai zvērināta notāra zināšanas un prasmes šajos noteikumos noteiktajā kārtībā desmit ballu sistēmā saskaņā ar eksāmena un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās un trešās daļas vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

48. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbu, ieraksta vērtējumu pretendentu un zvērinātu notāru zināšanu un prasmju vērtējuma lapā, kas paredzēta eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrajai daļai (4.pielikums), ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu un paraksta vērtējuma lapu.

49. Pēc visu eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbu vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu). Pēc otrās daļas novērtēšanas pabeigšanas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni ar papīra lapu ar individuālo šifrēto kodu, pretendenta vai zvērināta notāra vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz to komisijas sekretāram. Katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrajā daļā iegūto vidējo vērtējumu ieraksta protokolā.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

50. Kad komisijas priekšsēdētājs paziņojis, ka eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbu novērtēšana ir pabeigta, pretendentus un zvērinātus notārus aicina eksāmena telpā un paziņo otrās daļas rezultātus.

51. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta vai zvērināta notāra atbildes uz katru eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas jautājumu, katras atbildes vērtējumu ieraksta pretendenta vai zvērināta notāra zināšanu un prasmju vērtējuma lapā, kas paredzēta eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešajai daļai (5.pielikums), ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu un paraksta vērtējuma lapu. Kopējo vērtējumu iegūst, summējot visus trīs vērtējumus un izdalot ar trīs. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu).

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

52. Katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas atbilžu vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos kopējos visu triju atbilžu vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas atbilžu vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu). Katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas iegūto vidējo vērtējumu ieraksta protokolā.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

53. Ja zvērināts notārs ir atbrīvots no regulārās kvalifikācijas pārbaudes teorētisko zināšanu un prasmju pārbaudes (šo noteikumu 23.2.apakšpunkts), par šo daļu viņš saņem maksimālo vērtējumu – desmit balles.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

54. (Svītrots ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

55. Kad komisijas priekšsēdētājs paziņojis, ka eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas novērtēšana ir pabeigta, pretendentus un zvērinātus notārus aicina eksāmena telpā un paziņo trešās daļas rezultātus.

56. Ja pretendents vai zvērināts notārs eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā ir saņēmis vērtējumu "ieskaitīts", galīgo eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes novērtējumu nosaka šo noteikumu 57.punktā minētajā kārtībā.

57. Ja zvērināts notārs kārto regulāro kvalifikācijas pārbaudi, galīgo kvalifikācijas pārbaudes novērtējumu nosaka, summējot abās zvērināta notāra kvalifikācijas pārbaudes daļās iegūto vidējo vērtējumu un dalot ar divi. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz sešas balles, uzskatāms, ka zvērināts notārs kvalifikācijas pārbaudi nav nokārtojis.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

58. Katra pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra kvalifikācijas pārbaudes galīgo vērtējumu ieraksta protokolā.

59. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalījās eksāmenā vai kvalifikācijas pārbaudē.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

60. Protokola oriģināleksemplāru glabā padomē.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

61. Pēc protokola parakstīšanas komisija sagatavo atsevišķu lēmumu par eksāmena rezultātiem un atsevišķu lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem.

62. Lēmums par eksāmena rezultātiem stājas spēkā, kad to ir parakstījis komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalījās eksāmenā. Lēmuma par eksāmena rezultātiem oriģināleksemplāru glabā padomē. Eksāmena galarezultātus padome triju dienu laikā pēc eksāmena paziņo pretendentam un Tieslietu ministrijai.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

63. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem triju darbdienu laikā iesniedz tieslietu ministram apstiprināšanai. Lēmums par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem stājas spēkā Notariāta likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā. Kvalifikācijas pārbaudes rezultātus triju dienu laikā pēc lēmuma par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem spēkā stāšanās dienas tieslietu ministrs paziņo zvērinātam notāram.

(Grozīts ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

64. Šajos noteikumos minētos paziņojumus zvērinātiem notāriem nosūta elektroniski.

(MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.485
Eksāmena un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 04.01.2011. noteikumu Nr.3 redakcijā)

1. Pretendenta eksāmena vai zvērināta notāra ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas vērtēšanas mērķis – noskaidrot, vai pretendentam vai zvērinātam notāram piemīt attiecīgās prasmes un cik lielā mērā pretendents vai zvērināts notārs ir spējīgs tās pielietot zvērināta notāra amata pienākumu pildīšanā.

2. Par atbildēm uz eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmās daļas jautājumiem piešķir:

2.1. 0 punktus – pretendents vai zvērināts notārs neatbild uz jautājumu pēc būtības vai pēc atbildes secināms, ka pretendentam vai zvērinātam notāram nav izpratnes par uzdoto jautājumu attiecībā uz vērtēto prasmi, tā nepiemīt vai piemīt, bet tiek pielietota minimālā līmenī (līdz 30 %);

2.2. 0,5 punktus – pretendentam vai zvērinātam notāram ir izpratne par uzdoto jautājumu attiecībā uz vērtēto prasmi, tā piemīt un pretendents vai zvērināts notārs ir spējīgs to pielietot daļēji (30–70 %);

2.3. 1 punktu – pretendentam vai zvērinātam notāram ir ļoti laba izpratne par uzdoto jautājumu attiecībā uz vērtēto prasmi, tā piemīt un pretendents vai zvērināts notārs ir spējīgs to pielietot pilnībā vai gandrīz vienmēr (71–100 %).

2. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

Zvērināta notāra amata pretendenta vai zvērināta notāra prasmju vērtējuma lapa

(eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajai daļai)

     
(pārbaudījuma norises vieta) (pārbaudījuma datums un laiks)
Personālatlases speciālists  
  (vārds, uzvārds)
Pretendents vai zvērināts notārs  
  (vārds, uzvārds)
1. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
2. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
3. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
4. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
5. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
6. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
7. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
8. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
9. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
10. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti
11. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
   
______ punkti

Personālatlases speciālista komentārs

 
 
 
Personālatlases speciālista paraksts    
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 23.04.2019. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

Praktisko un teorētisko zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji

(eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes otrajai un trešajai daļai)

Nr.
p. k.
Novērtējums Skaidrojums,
novērtējuma kritēriji
Garīgā darbība Apguves līmenis
1. Desmit balles Izcila izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Izcila prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas. Spēja darboties kā nozares ekspertam Analīze, sintēze, izvērtēšana Izcili
2. Deviņas balles Pilnīga izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas Analīze, sintēze, izvērtēšana Teicami
3. Astoņas balles Pietiekama izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas Analīze, sintēze, izvērtēšana Ļoti labi
4. Septiņas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēti arī atsevišķi mazāksvarīgi trūkumi sarežģītāko jautājumu risināšanā Zināšanu lietošana standartsituācijās Labi
5. Sešas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēti arī atsevišķi trūkumi sarežģītāko jautājumu risināšanā Zināšanu lietošana standartsituācijās Gandrīz labi
6. Piecas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta daļēja prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēta atsevišķu svarīgu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne Neapmierinoši
7. Četras balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta daļēja prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēta svarīgu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne Neapmierinoši
8. Trīs balles Apgūtas virspusējas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, taču nav prasmes tās praktiski izmantot Neapmierinoši
9. Divas balles Nav izpratnes par biežāk lietotajiem zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Neapmierinoši
10. Viena balle Nav apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti Neapmierinoši
4. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 04.01.2011. noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

Zvērināta notāra amata pretendentu vai zvērinātu notāru zināšanu un prasmju vērtējuma lapa

(eksāmena, regulārās un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes praktisko zināšanu un prasmju pārbaudei)

     

(pārbaudījuma norises vieta)

(pārbaudījuma datums un laiks)

Pārbaudījuma vērtētājs  

(vārds, uzvārds)

Nr. p.k.

Pretendentam vai zvērinātam notāram piešķirtais šifrētais kods

Biļetes numurs

Vērtējums (1–10)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

           
           
           
           
           

 

Pārbaudījuma vērtētāja paraksts  

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 04.01.2011. noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2019. noteikumiem Nr. 178)

Zvērināta notāra amata pretendenta vai zvērināta notāra zināšanu un prasmju vērtējuma lapa

(eksāmena, regulārās un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes teorētisko zināšanu un prasmju pārbaudei)

     

(pārbaudījuma norises vieta)

(pārbaudījuma datums un laiks)

Pārbaudījuma vērtētājs  

(vārds, uzvārds)

Pretendents vai zvērināts notārs  

(vārds, uzvārds)

Biļete Nr.________

Jautājuma numurs

Vērtējums (1–10)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

       
       
       
Kopējais vērtējums (1–10)      

 

Pārbaudījuma vērtētāja paraksts  

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 485Pieņemts: 30.06.2008.Stājas spēkā: 09.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 08.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
177801
{"selected":{"value":"26.04.2019","content":"<font class='s-1'>26.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.04.2019","iso_value":"2019\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-25.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2008","iso_value":"2008\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2008.-06.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva