Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.122

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.101, 8.§)
Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

ģeodēziskais atbalsta tīkls – tādu punktu apkopojums, kuriem ir plaknes un/vai augstuma koordinātas kādā no noteiktām koordinātu sistēmām ar precizitāti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, un kuri nostiprināti apvidū ar noteikta veida centriem;

globālās navigācijas satelītu sistēma (GNSS) – augstas precizitātes koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu raidītos signālus;

topogrāfiskais plāns – samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli;

topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu (turpmāk – topogrāfiskā uzmērīšana) Rīgas pilsētas teritorijā, iegūtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, datu bāzes uzturēšanu un informācijas izsniegšanu no datu bāzes.

3. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētā izpilda, ievērojot ar Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 1. un 2.nodaļā (turpmāk – Būvnormatīvs) noteikto, kā arī šo noteikumu prasības.

4. Topogrāfisko uzmērīšanu un topo­grāfiskā plāna sastādīšanu Rīgas pilsētas teritorijā veic atbilstoši mērogam 1:500. Pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī teritorijās, kuru situācijas elementus topogrāfiskajā plānā nav iespējams attēlot mērogā 1:500, topogrāfisko uzmērīšanu veic un plānu sastāda mērogā 1:250.

5. Topogrāfiskā uzmērīšana, izmantojot citu mērogu, atbilstoši konkrētā mēroga uzmērījuma noteiktībai var notikt tikai ar SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atļauju.

6. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), fiziskām un juridiskām personām, kas pasūta topogrāfiskās uzmērīšanas darbus.

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

7. Topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums:

7.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem, kā arī Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktu koordinātām un augstumiem mērniecības darbu izpildītāji saņem SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.2. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus, par kuriem SIA “Rīgas ĢeoMetrs” ir izsniedzis informāciju. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla un izveidotā uzmērīšanas tīkla punkti;

7.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta topogrāfiskajai uzmērīšanai, mērniecības darbu izpildītāji veido sabiezinošo uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;

7.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots Rīgas pilsētas stacionārais GNSS tīkls, mērniecības darbu izpildītājiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par kuriem informāciju sniegusi SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.5. piekļuves paroli Rīgas pilsētas stacionārā GNSS tīkla izmantošanai uzmērīšanas vajadzībām pēc mērniecības darbu izpildītāju rakstiska pieprasījuma izsniedz un reģistrē SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.6. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt Būvnormatīva 32. un 33.punktā noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” izvērtēšanai;

7.7. mērniecības darbu izpildītāji par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotā uzmērīšanas tīkla punktiem noformē atskaiti, lietā iekļaujot šādus dokumentus:

– topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– uzmērīšanas tīkla projekta shēmu;

– ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

– mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus;

– darba pārbaudes aktu.

8. Informācijas izsniegšana mērniecības darbu izpildītājiem:

8.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mērniecības darbu izpildītājiem izsniedz šādu informāciju:

– Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus;

– spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru sarkanās līnijas, to pagrieziena punktu koordinātas;

8.2. informācijas saņemšanai mērniecības darbu izpildītāji iesniedz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrā pasūtījumu (saskaņā ar 1.pielikumu), kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pas­tu (adrese: rgm@riga.lv);

8.3. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrs 5 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un nosūta to uz mērniecības darbu izpildītāja norādīto adresi. Informācijas sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums.

9. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:

9.1. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums:

9.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas precizitāti, ievērojot Būvnormatīva 2.3. un 2.4.apakšnodaļā noteikto;

9.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā atbilstoši 2.pielikumā noteiktajam objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumiem, kā arī 3.pielikumā noteiktajiem apzīmējumu pierakstu standartiem. Izdrukājot krāsainos topogrāfiskos plānus, jāievēro 4.pielikumā noteiktie izdrukas krāsu standarti;

9.1.3. uzmērot un attēlojot akciju sabiedrības “Rīgas siltums” siltumtrases, ievērot 5.pielikumā norādīto cauruļvadu diametru atbilstību kanāla un bezkanāla trases platumam;

9.2. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, mērniecības darbu izpildītājiem teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk. parkos, skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar diametru virs 15cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei nav izvirzītas īpašas prasības;

9.3. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātie topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;

9.4. topogrāfisko plānu zīmēšanā, izmantojot grafiskās programmatūras (MicroStation, AutoCad), mērniecības darbu izpildītājiem jānodrošina attēloto līnijveida un punktveida elementu attēlojuma (līmenis, krāsa, līnijas stils, biezums, tips) atbilstība 2.pielikumā noteiktajām prasībām. Pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu attēlojuma parametriem jāsaglabājas; atbilstības tabula – 6.pielikumā. Topogrāfisko plānu zīmēšanas programmatūru MicroStation un AutoCad resursu faili ir pieejami SIA “Rīgas ĢeoMetrs”.

10. Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām.

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana topogrāfiskās informācijas datu bāzē

11. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrā iesniedz:

11.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu; uz plāna jābūt apliecinājumam (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā inženierkomunikāciju turētāja arhīva materiāliem;

11.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, t.sk. apakšzemes inženierkomunikāciju, turētāju saskaņojumiem;

11.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju .dgn vai .dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai Flach disks) vai nosūtot to uz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” pa e-pastu (adrese: rgm@riga.lv);

11.4. šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto atskaiti.

12. Mērniecības darbu izpildītājiem Rīgas pilsētā pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

13. Inženierkomunikāciju turētājiem mērniecības darbu izpildītāji topogrāfisko plānu iesniedz izdrukas (papīra) un digitālā (.dgn vai .dwg failu formāts) formātā.

14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus, inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

15. Inženierkomunikāciju turētāji 5 darba dienu laikā uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna:

15.1. izsniedz apliecinājumu (ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu) par plāna atbilstību arhīva datiem, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir korekta;

15.2. raksta piezīmes par labojumiem topogrāfiskajā plānā un papildu uzmērīšanu, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir nekorekta.

16. Pēc konstatēto kļūdu novēršanas un, ja nepieciešams, papildu uzmērījumu veikšanas mērniecības darbu izpildītājs inženierkomunikāciju turētājam iesniedz topogrāfisko uzmērījumu jauno versiju (papīra un digitālā formātā) un iepriekšējo versiju ar piezīmēm (papīra formātā) atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

17. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku pieejamību un ievietojot to SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mājas lapā (www.rigasgeometrs.lv).

18. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, SIA “Rīgas ĢeoMetrs” ne ilgāk kā 15 darba dienu laikā kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzē jau iepriekš uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no topogrāfiskās informācijas datu bāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā un šajos noteikumos noteiktos precizitātes rādītājus vai nav uzmērīti un attēloti), SIA “Rīgas ĢeoMetrs” veic arī uzmērījuma pārbaudi dabā.

19. Pēc izvērtēšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna veic atzīmes, uzrādot konstatētās neatbilstības Būvnormatīvā un šajos noteikumos minētajām prasībām (ja tādas izvērtējuma rezultātā konstatētas). Topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu paraksta pārbaudes veicējs, norādot amatu un datumu, sniedzot paraksta atšifrējumu. Topogrāfisko plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam.

20. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar SIA “Rīgas ĢeoMetrs” pārbaudes veicēja atzīmēm atkārtoti iesniegt šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atkārtotai izvērtēšanai un saskaņošanai.

21. Ja pēc topogrāfiskā plāna atkārtotas iesniegšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” konstatē, ka iesniedzējs nav novērsis šo noteikumu 19.punktā minētajā, iepriekš izsniegtajā topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumā minētās neatbilstības, SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajam sagatavo atkārtotu topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu, bet uz nākamo saskaņošanu šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti no mērniecības darbu izpildītājiem tiek pieņemti un reģistrēti kā no jauna iesniegti.

22. Tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” 2 darba dienu laikā iekļauj mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtos datus topogrāfiskās informācijas datu bāzē, apliecinot to ar attiecīgu spiedogu un parakstiem uz precizētā topogrāfiskā plāna oriģināla un izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājiem.

23. Mērniecības darbu izpildītāju izgatavoto topogrāfisko plānu izvērtēšana iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē ir maksas pakalpojums. Izdevumus, kas saistīti ar plānu izvērtēšanu, kā arī šo noteikumu 8.1.apakšpunktā paredzētās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji.

IV. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana

24. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju LKS-92 koordinātu sistēmā atbilstoši šajos noteikumos minētajām objektu attēlojuma prasībām, saglabājot tās rīcībā esošos uzkrātos vēsturiskos datus. Topogrāfiskās informācijas datu bāze tiek uzturēta, izmantojot MicroStation pro­grammatūru .dgn failu formātā, nodrošinot objektu attēlojumu atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām.

25. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

25.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

25.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

25.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu un šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem inženierkomunikācijas raksturojošiem elementiem;

25.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

26. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

26.1. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” tai noteikto uzdevumu izpildei;

26.2. Rīgas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

26.3. Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

26.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topo­grāfiskajai uzmērīšanai;

26.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

26.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

26.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantojumu.

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus SIA “Rīgas ĢeoMetrs” sagatavo un izsniedz:

27.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

27.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

27.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

28. Izdevumi, kas saistīti ar topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu, tiek segti no Rīgas pašvaldības struktūrvienībām ieplānotiem līdzekļiem, kuri paredzēti SIA “Rīgas ĢeoMetrs” uzdoto uzdevumu izpildei, un ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot maksas pakalpojumus šo noteikumu 26.4., 26.6. un 26.7.apakšpunktā minētajām personām.

29. Informācijas apmaiņa starp SIA “Rīgas ĢeoMetrs”, Rīgas pašvaldību un Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

30. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Noslēguma jautājumi

31. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” un inženierkomunikāciju turētāji līdz 31.12.2010., izmantojot to rīcībā esošo informāciju, nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizāciju.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.54)

32. Pēc SIA “Rīgas ĢeoMetrs” un konkrētā inženierkomunikāciju turētāja veiktās topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizācijas pabeigšanas un sadarbības līguma par informācijas apmaiņu noslēgšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” informē mērniecības darbu izpildītājus par izgatavoto topogrāfisko plānu saskaņošanas ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju pārtraukšanu.

33. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu – laikrakstā “5 min”; saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
1.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008.saistošajiem noteikumiem Nr.122
Pasūtījuma veidlapa

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
2.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008.saistošajiem noteikumiem Nr.122
Digitālajos topogrāfiskajos plānos (mērogs 1:500) attēloto objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

(Pielikums Rīgas domes 09.02.2010. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

3.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122
Apzīmējumu pierakstu saīsinājumi

(Pielikums Rīgas domes 09.02.2010. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Abonentaab.
Administratīvā ēkaadm.
Aizaugušiaizaug.
Aizbērta (daļēji vai pilnībā aizbērta skataka)aizb.
Aizlieta (daļēji vai pilnībā aizlieta skataka)aizl.
Akaaka
Akmensakm.
Aramzemear.
Artēzisksart.
Asfalta segumsA
Astronomisks punktsastr.
Augļu dārzsa.d.
Augstspiediena vadsa.sp.v.
Autoostaaut.
Autouzpildes stacijaaut.uzp.
Avotsav.
Baseinsbas.
Betonsbet.
Braslsbr.
Bruģa segums (kaltais bruģis)Br
Bruģa segums (apaļakmeņu bruģis)B
Būvniecības stadijābūv.st.
Caurules augšac.a.
Cementbruģa segumscbr.
Cementbetona segumsc
Cisternacist.
Cokolscok.
Darbnīcadarbn.
Diametrsd
Drenāžadr.
Drupasdrp.
Dzelzsbetonsdz.bet.
Dzirnavasdzirn.
DzīvojamaDz
Elektriskā apakšstacijael.ap-st.
Elektrolīnijas pārvadeELP
Ezersez.
Garāžagar.
Gaterisgat.
Gājēju tiltsgāj.
Gruntsg
Grants segumsgr.
Ģeoloģisks urbumsĢeol.
Hidrantshidr.
Hidrometriskais postenishidr.post.
Hidrometriskais vērumshidr.vēr.
Institūtsinst.
Izjaucamsizjauc.
Jaukta tipa būveJ
Jaunbūvejaunb.
Kabeliskab.
Kabeļu augšakab.a.
Kapličakapl.
Kamerakam.
Kameras leja [apakša] (piem., siltumtrases)kam.l.
Kanalizācijak.
Kanālskan.
Kanāla augša (piem., siltumtrases)kan.a.
Kanāla leja [apakša] (piem., siltumtrases)kan.l.
Koka (ugunsnedrošs)K
Kokzāģētavakokzāģ.
Kolektorskol.
Kombinātskomb.
Kravas platformakr.platf.
Ķieģeļu rūpnīcaķieģ.rūpn.
Lapu koki: 
- AlksnisAl
- ApseAp
- BērzsBe
- GobaGo
- KastanisKa
- KļavaKl
- Lazda (kā koks)La
- LiepaLi
- OsisOs
- OzolsOz
- PapelePa
- PīlādzisPi
- SkābardisSk
- VīksnaVk
- VītolsVi
Lecektislec.
Lidostalid.
Lietusūdens kanalizācijas ievads no ēkas pazemēLK
Mālsm
Mālsmiltsm.s.
Medicīniskais punktsmed.
Meniķismen.
Metālamet.
Meteoroloģiskā stacijameteo.
Mūra (ugunsdrošs)M
Naftas vadsn.v.
Nav atrodama (s)n.atr.
Nav atverama (s)n.atv.
Nav pieejama (s)n.pie.
NeapdzīvojamaN
Novērošanas tornisnov.
Observatorijaobserv.
OļiO
Optiskais(kabelis)opt.
Orientierpunktsor.p.
Pagalmspag.
Pamatipam.
Pazemespaz.
Pārplūdusi (aka)pārpl.
Piestātnepiest.
Piketspk.
Policijapolic.
Poliklīnikapolikl.
Prožektorsprož.
Radiotornisrad.
Rezervuārsrezerv.
Saimniecības ēkasS
Sakņu dārzss.d.
Sakaru kabelissak.kab.
Sargstabssargst.
Signalizācija
Centralizācija
Bloķēšana
(Dzelzceļa vadības kabeļi)
SCB
Signalizācijas kabelissign.kab.
Siltumnīcasiltumn.
SiltumtraseSt.
Skatbunkursskatb.
Skatakask.a.
Skābbarībaskb.
Skolask.
SlimnīcaSlimn.
Smiltss
Smilšmālssm
Spiedvadssp
Stabsstb.
Stacijastac.
Starmetisstarm.
Strautsstr.
Teknet.
Telefona kabelistel.kab.
Telefona līnijatel.līn.
TelevīzijaTV
Televīzijas kabelisTV kab.
Tīrumstīr.
Tornistorn.
Tramvajstramv.
Transformatorstr.
TualeteT
Tunelistun.
Urbumsurb.
Ūdensūd.
Ūdenskritumsūd.krit.
Ūdenstornisūd.torn.
Ūdens urbums (spice)ūd.urb.
ŪdensvadsŪ
Ugunsdzēsībasug.dzēs.
Vads (piem., ELP gaisa vads)v.
VeikalsVeik.
VentilisVent.
Veterinārais punktsvet.
ViesnīcaViesn.
Zemspiediena vadsz.sp.v.
Zem asfalta segumaz.A
Zem cementbetona segumaz.c.
Zem bruģa seguma (kaltais bruģis)z.Br
Zem bruģa seguma (apaļakmeņu bruģis)z.B
Zem cementbruģa segumaz.cbr.
Zem grants segumaz.gr.
Zem grunts segumaz.g.
Zibens novadītājs (110 un 330 kV ELP)z.n.
4.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122
Krāsaina topogrāfiskā plāna (ar pazemes komunikācijām) izdrukas krāsu un līniju biezuma standarts

(Pielikums Rīgas domes 09.02.2010. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Krāsu standarts uz papīra

Līniju biezuma standarts uz papīra

MicroStation līnijas biezumsAutoCad līnijas biezumsPapīra izdrukas līnijas biezums (mm)
00.130.10
10.300.20
20.500.50
5.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122
Akciju sabiedrības "Rīgas siltums" siltumtīklu cauruļvadu diametru atbilstība kanāla un bezkanāla trases platumam

(Pielikums Rīgas domes 09.02.2010. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

Skaits un diametrs (mm)

Kanāla platums (m)

2xd 40

0,8

2xd 50

0,8

2xd 65

0,8

2xd 80

0,8

2xd 100

1,1

2xd 125

1,1

2xd 150

1,1

2xd 200

1,4

2xd 250

1,4–1,7

2xd 300

1,4–1,7

2xd 350

1,4–1,7

2xd 400

2,26

2xd 450

2,26

2xd 500

2,26

2xd 600

2,26–2,96

2xd 700

2,96

2xd 800

3,06

2 kl ar d 60=1,66 m

2 kl ar d 90=2,26 m

kl ar d 60, kl ar d 90=1,96 m

2 kl ar d 120=2,86 m

Skaits un diametrs a/b (mm)

Bezkanāla platums (m)

2xd 108/180

0,6

2xd 114/200

0,6

2xd 133/200

0,6

2xd 139/225

0,7

2xd 159/250

0,7

2xd 219/315

0,9

2xd 273/400

1,0

2xd 324/450

1,2

2xd 377/500

1,2

2xd 426/560

1,3

2xd 530/710

1,6

2xd 630/800

1,8

Aprēķina formula

2xd a/b = bx2 + 200 (lielajiem +250)=platums mm

Saīsinājumi: kl - kanāls; d - diametrs; a - iekšējais diametrs; b - ārējais diametrs.

Bezkanāla siltumtīkliem atkarībā no ražotājfirmas skaitļi nedaudz mainās.

1. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir 200 mm un mazāks, siltumtīkli tiek attēloti ar divām paralēlām cauruļvadu ass līnijām mērogā, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d108/180) šādi:

2. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir lielāks par 200 mm, tad siltumtīkli tiek attēloti ar četrām paralēlām līnijām mērogā, no kurām divas atbilst cauruļvadu ass līnijām un divas - siltumtīklu ārējo kontūru līnijām, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d630/800) šādi:

6.pielikums
Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122
MicroStation programmatūras līmeņu atbilstība AutoCad programmatūras slāņiem, tajos ietilpstošie elementi un to krāsu numuri

(Pielikums Rīgas domes 09.02.2010. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

MicroStation līmenis

AutoCad slāņa nosaukums

Ietilpstošie elementi

AutoCad elementu krāsas

AutoCad slāņa krāsa

1

kokivisi koki, to diametri, koku rindas un to apraksts, atsevišķi krūmi, celmi, sausi koki

3-green

3-green

dzīvžogi, krūmu rindas

103

2

hidro_objekt

izobātas, izobātas kritumrādis un teksts, dziļuma atzīmes punkts un teksts, atsevišķi virsūdens un zemūdens akmeņi

134

134

3

hidro_buv

enkurvieta, knehts, piestātne, laipa, peldoša piestātne, doks, pārceltuve, dambis, aizsargvalnis, mols, viļņlauzis

132

132

nostiprināta krastmala

174

 pāļu kopa ūdenī, ūdens dzirnavas, ģeneratora rats, ūdensteces aizsprostojums, hidrotehnikas paskaidrojošais teksts, slūžas, meniķis, pludmale

134

 

4

ekas_tekstbūves raksturojošais teksts, funkcionālais izmantošanas veids

7-white

7-white

5

ekas_adrēkas adrese, apdzīvotas vietas, viensētas nosaukums

7-white

7-white

6

uden_urb

artēziskie urbumi, ūdens urbumi (spices), dzeramā ūdens akas, rokas pumpji, ūdenssūkņi, strūklakas, ūdensapgādes objekta paskaidrojošais teksts

134

134

 urbumi un to apraksti, skatrakumi

134

 

7

zemspr

zemsprieguma kabeļi ar aizsargcaurulēm, materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas, zemējuma kontūrs, pazemes detalizācija

54

54

 dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

10

 

luksofora kabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

50

 tramvaja zemsprieguma elektrokabeļi ar aizsargcaurulēm, to materiāli, diametri, elektrokabeļu nozarojuma, gala un savienojuma uzmavas

210

 

8

gaze

zema, vidēja un augsta spiediena un maģistrālie pazemes gāzes vadi, to materiāli, diametri, cauruļu augšas augstumatzīmes, gala uzmavas, pazemes cisternas, palīglīnijas, elektroaizsardzības kabeļi un to apraksts

1-red

1-red

9

uvūdensvadi, materiāli, diametri, uzmavas, augstumatzīmes, palīglīnijas, tecēšanas virziens

120

120

10

kupicaskupicas

7-white

7-white

11

lklietus un drenāžas kanalizāciju pazemes elementi, materiāli, diametri, teknes, augstumatzīmes, tecēšanas virziens, palīglīnijas, gala uzmava, pazemes aka

15

15

 siltumtīklu drenāžkanalizācija, tās materiāli, diametri, tekņu atzīmes

136

 

 caurtekas, to materiāli, diametri, teknes augstumatzīmes

170

 

12

kom_viet_virsz

vietēja rakstura un neatpazīstamu komunikāciju virszemes caurules, to materiāli, diametri, cauruļu augšas augstumatzīmes, nenoteiktas skatakas ar augstumatzīmēm

130

130

 nenoteiktu komunikāciju informatīvie stabiņi, hidranti, ventiļi un aizbīdņi ar to augstumatzīmēm

7-white

 

naftas virszemes vads, tā materiāli, diametri, gala uzmava

222

 virszemes gaisa, tvaika, pelnu caurules, tehnoloģiskie cauruļvadi ar to materiāliem, diametriem un augstumatzīmēm, palīglīnijas

130

 

 virszemes degvielas vadi ar to materiāliem, diametriem un augstumatzīmēm, palīglīnijas, degvielas sadales krāna simboli un akas

225

 

13

planseteplanšetu robežas

1-red

1-red

14

stabi

vēja ģeneratora, vējdzirnavu, sakaru antenas masta, lokatora, meteoposteņa, zibensnovedēja simboli, atsevišķs kaps, krusts, soliņš

7-white

7-white

 afišu staba, visu materiālu stabu, fermu, metāla cauruļu un karogmastu simboli, balstu - stabu savienojošā līnija, saites, atsaites, pulkstenis

7-white

 

15

dzelzcelsšaursliežu un standarta dzelzceļš, atsevišķas sliedes

204

204

 dzelzceļa elektrolīnija, tās saites, atsaites, teksts

12

 

 dzelzceļa elektrības transformatora skapis un sadales skapis

10

 

 dzelzceļa pārmijas un strupceļi, visa veida stabi, dzelzceļa luksofori, km un piketu stabi, barjeras, rupors

6

 

 gabarītu vārti, dzelzceļa elementu paskaidrojošais teksts, palīglīnijas

6

 

 dzelzceļa sakaru skapis

80

 

16

celazim

ceļa zīmes, km stabi, signālstabiņi un piketstabiņi, norādes, reklāmas, transporta pieturzīmes, aprakstošais teksts, palīglīnijas

2-yellow

2-yellow

 luksofori

50

 

 bākas, bojas, krasta navigācijas zīmes

132

 

17

tel_kab

telefonsakaru kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes, sakaru kabeļu nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

5

5

gāzes sakaru kabelis un tā apraksts, uzmavas

1

optiskie kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes, kabeļu nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

131

augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrotīklu sakaru kabeļi

60

 dzelzceļa sakaru kabelis un tā apraksts, uzmavas

80

 

 televīzijas, interneta, signalizācijas pazemes kabeļi, to aizsargcaurules, markas, diametri, augstumatzīmes

9

 

18

elektro_virsz

110-330kV augstsprieguma, 6-20kV vidēja sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas, visa veida elektrobalstu simboli, A, V, trīskāju un

30

 četrkāju tipa balstu savienojuma līnija, elektrolīniju stutes stabi un balstu atsaites, elektropiekarkabeļi, vadu skaits

30

 

 elektrokabeļu skataka ar augstumatzīmi, sadales skapji, cilpkastes, transformatora apakšstacijas un punkti, to nosaukumi un numuri

54 

 

 zemsprieguma kabeļu ievadi ēkās (uzskaites sadales skapji), virszemes detalizācija

54

 

 augstsprieguma un vidēja sprieguma ievadi ēkās, virszemes detalizācija

60

 

19

geodezija

visa veida ģeodēziskie punkti un to numuri, augstumatzīmes, hidrogrāfijas postenis

2-yellow

2-yellow

20

sltsiltumtrases pazemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes, siltumtrašu pazemes kanāli, kameras, uzmavas, apraksts

136

136

 siltumsūkņu vadi un apraksts

143

 

21

ter_konturveģetāciju un teritoriju ar dabisku segumu kontūru ierobežojoša līnija

7-white

7-white

 stiga

3

 

23

ter_simbkrāces, sēklis, akmens grupa virs ūdens, ūdensaugi

134

72

 smiltājs, akmeņaina grunts, izrakņāta vieta

16

 

 krūmājs

103

 

 pārejami un nepārejami purvi, pārpurvojusies vieta

84

 

 pļava, meldrājs, niedrājs, sūneklis, ganības, atmata, zāliens, augļu un ogu dārzi, tehnisko kultūraugu plantācijas, atsevišķs pļavas simbols, atsevišķs zāliena simbols

82

 

 mežs, jaunaudze, rets mežs, vējgāze, izdegums, izcirtums, mežu raksturojumi, krūmājs

82

 

 kapsēta

7-white

 

24

spk_virszspiediena kanalizācijas skataku vāki ar augstumatzīmēm, virszemes detalizācija

66

66

25

rob_topotopogrāfisko uzmērījumu robežas, teksts

215

215

26

tram_troltramvaju un trolejbusu virszemes komunikācijas un to elementi (stabi, luksofori )

200

200

tramvaju sliedes un pazemes komunikāciju virszemes daļas

210

27

gaze_virsz

zema, vidēja, augsta spiediena un virszemes gāzes vadi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes, gāzes skatakas, ventiļi un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija

 

1-red

 hidroslēgi ar augstumatzīmēm, gāzes skapji (skaitītāji), gāzes vada ieejas ēkās, palīglīnijas, šķidrās gāzes balonu un cisternu simboli

1-red

 

29

rob_kad_nrīpašuma robežas, kadastra Nr.

4-cyan

4-cyan

30

kortiklskoordinātu tīkla krusti, koordinātu pieraksts

7-white

7-white

31

nogazesdabīgas nogāzes, kraujas, gravas, bedres

32

32

32

reljefshorizontāles, kritumrādis (bergštrihs), horizontāles teksts

32

32

33

piesaistesvisa veida piesaistes

atbilstoši komunikāciju krāsai

34

paz_buvpazemes būves, tuneļi,

12

12

35

zogivisa veida žogi, atsevišķas žogu detaļas mērogā, žoga stabi, vārtu līnijas, barjeras

41

41

36

udenspastāvīgas un nepastāvīgas krastu līnijas, avoti, hidrogrāfijas teksti un nosaukumi, tecēšanas virzieni, ūdenslīmeņa atzīmes vieta

170

170

hidro_buvūdens rezervuāri, nosēdbaseini

176

 

 grāvis, grāvja teksts

172

 

37

celivisa veida segumi, visas ielu un ceļu malas un atdalošās kontūras

212

212

38

sk_virszsaimnieciskās kanalizācijas skatakas un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija

44

44

39

paligbuvpalīgbūves, pagaidbūves (siltumnīcas, metāla garāžas, kioski, šķūņi)

252

252

40

ekaskapitālu ēku kontūras

7-white

7-white

41

betoninostiprinātas nogāzes, vertikālas un slīpas visa veida atbalstsienas (koka, dzelzsbetona, mūra)

7-white

7-white

 atsevišķi akmeņi, akmeņu krāvumi, akmeņu grēda, dabas piemineklis, mikroformu teksts

7-white

 

 alas, klintis

32

 

 kapitālas un vieglas konstrukcijas tilti, pontontilti, aprakstošais teksts, palīglīnijas

14

 

42

buvdet

drupas, cokola un grīdas atzīmes (simbols un augstums), būvdetaļas, visu materiālu margas, brandmūris, aizsargapmale un tās teksts , virziens uz leju

145

145

 tornis, dūmeņa kontūra un simbols, tvertnes kontūra un simbols, pieminekļu, skulptūru, mūžīgās uguns simboli un līnija, soliņš, tvertnes

7

 

 caurbrauktuves, ēku stāvu skaitu atdalošās līnijas

253

 

 pārkares, balkoni, nojumes un galerijas starp divām ēkām

254

 

 celtnis, celtņa sliedes, telfers

242

 

43

tel_kan

telefona kabeļu kanalizācija, tās materiāli, diametri, augstumatzīmes, kanālu izvietojuma telefona kanalizācijā simboli, palīglīnijas

5

5

 dzelzceļa sakaru kanalizācija, tās apraksts un elementi

80

 

 optisko kabeļu kanalizācija, tās materiāli, diametri, augstumatzīmes, kanālu izvietojuma telefona kanalizācijā simboli, palīglīnijas

131

 

 augstsprieguma elektrolīniju sakaru kanalizācija un tās apraksts

60

 

 televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācija, tās apraksts un elementi

9

 

44

apgaism_virsz

dekoratīvās lampas, visa veida apgaismes stabi, starmeši, apgaismes sadales skapji, dekoratīvās lampas, apgaismes stabi, starmeši, visa veida apgaismes balsti, piekaru lampas un citi apgaismes elementi, apgaismes elektrolīnija, piekarkabelis un to apraksts

230

230

45

apgaismapgaismes kabeļi, to aizsargcaurules, materiāli, diametri, augstumatzīmes, palīglīnijas, nozarojuma, gala un savienojošās uzmavas

230

230

46

aizsargjoslasielu sarkanās līnijas, servitūti, apgrūtinājumi, teksts

1

1

komunikāciju koridora līnija un pagrieziena punkts, apraksts

30

30

47

sk

saimnieciskās (arī rūpnieciskās) kanalizācijas pazemes elementi, to materiāli, diametri, tekņu un dibena atzīmes, tecēšanas virzieni, palīglīnijas, uzmavas

44

44

48

lk_virsz

lietus un drenāžas kanalizāciju skatakas, visa veida lietus restes un to augstumatzīmes, virszemes detalizācija, palīglīnijas

15

15

 renes

15

 

 siltumtīklu drenāžkanalizācijas skataka ar augstumatzīmi

136

 

49

sakari_virsz

visu materiālu telefonlīniju balsti, stutes un atsaites

102

5

taksofona kabīnes, taksofoni, sakaru kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes

5

 visa veida sakaru sadales skapji un kastes, kabeļa ievada redzamā daļa

5

 

 telefona signāla atjaunotāja simbols

5

 

 optisko kabeļu kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

131

 

 augstsprieguma elektrolīniju sakaru kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

60

 

 dzelzceļa sakaru kanalizācija, tās apraksts un elementi

80

 

 gaisvadu telefona līnija (piekarkabelis) un tās apraksts

102

 

 gaisvadu televīzijas, interneta, signalizācijas līnijas, kanalizācijas aku vāki un to augstumatzīmes, palīglīnijas

9

 

50

dz_pilset_robRīgas pilsētas un dzelzceļa nodalījuma robeža un krasta līnijas, to pagrieziena punkti, apraksts

7-white

7-white

51

uv_virszūdensvada hidranti, aku vāki ar augstumatzīmēm, spiedūdens pumpji, ūdens krāni

120

120

53

spkspiedienkanalizācijas pazemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes

66

66

54

punktiuzmērītā punkta piketa Nr.

jebkura 

7

55

kodilauka kods

jebkura 

7

56

ielu_nosielas nosaukums

7-white

7-white

57

kom_vietnaftas pazemes vads, tā materiāli, diametri, gala uzmava

222

130

 pazemes gaisa, tvaika, pelnu caurules, tehnoloģiskie cauruļvadi, to materiāli, diametri, palīglīnijas, gala uzmavas

130

 

 zibensnovedēja zemējuma kontūrs un tā aprakstošais teksts

130

 

 vietēja rakstura un neatpazīstamas pazemes komunikācijas, to materiāli, diametri, kameru, komunikāciju kontūras

130

 

 pazemes degvielas vadi, to materiāli, diametri, palīglīnijas, uzmavas

225

 

58

Augstumiaugstumatzīmes punkts un teksts

7-white

7-white

59

sl_paliglsarkanās līnijas palīglīnijas un teksts (platums)

1-red

1-red

60

slt_virszsiltumtrases virszemes elementi, to materiāli, diametri, augstumatzīmes

136

136

 siltumsūkņu urbums

143

 

61

augstspr

augstsprieguma un vidēja sprieguma kabeļi, to aizsargcaurules, materiāli, diametri, augstumatzīmes, uzmavas, virszemes detalizācija

60

60

 dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis, tā apraksts un elementi, uzmavas

10

 

 tramvaja un trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabelis, tā apraksts un elementi, uzmavas

210

 

62

ter_tekstkrāces, sēklis

134

82

smiltājs, akmeņaina grunts

16

 

mežs, jaunaudze, rets mežs, vējgāze, izdegums, izcirtums, mežu raksturojumi

82

 

pārejami un nepārejami purvi, pārpurvojusies vieta

84

 

krūmi

103

 

pļava, meldrājs, niedrājs, sūneklis, tīrums, ganības, atmata, zāliens, mazdārziņi, augļu, ogu, sakņu dārzi, kokaudzētavas un tehnisko kultūru plantācijas

82

 

kapsēta

7-white

 

kūdras ieguves vieta, izrakņāta vieta, izgāztuve, noteikta materiāla uzbērums, krautne (ogles, kūdra, celmi, akmeņi)

16

 

akmeņu grupa virs ūdens, ūdensaugi, pludmales apzīmējuma simbols

134

63

ramistopogrāfiskā plāna rāmis un aprakstošā informācija

7-white

7-white

logotips

jebkura

MicroStation programmatūras līniju biezuma atbilstība AutoCad programmatūras līniju biezumam

MicroStation līnijas biezums

AutoCad līnijas biezums

0

0.13

1

0.30

2

0.50

MicroStation programmatūras fonta nosaukuma atbilstība AutoCad programmatūras fonta nosaukumam

MicroStation fonta nosaukums

AutoCad fonta nosaukums

1

Romlatsw

2

Romlatcw (adrese)

71

Romlatsw (kad. Nr.)

MicroStation programmatūras krāsu nosaukuma atbilstība AutoCad programmatūras krāsu nosaukumam

Krāsu paletes

MicroStation

AutoCad

0

7

1

5

2

3

3

1

4

2

5

6

6

30

7

4

9

9

10

230

11

60

12

120

13

204

15

130

16

250

17

170

18

103

20

50

21

200

22

20

23

131

26

80

27

10

29

210

32

252

33

172

34

82

36

41

43

14

47

132

48

253

53

212

54

32

64

254

68

95

71

136

75

242

77

222

79

143

82

102

83

12

87

134

91

24

94

44

98

84

101

215

111

145

118

15

129

174

132

54

141

225

145

176

147

16

180

66

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 122Pieņemts: 27.05.2008.Stājas spēkā: 28.06.2008.Zaudē spēku: 14.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
177292
{"selected":{"value":"04.03.2010","content":"<font class='s-1'>04.03.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.03.2010","iso_value":"2010\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2008","iso_value":"2008\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2008.-03.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.03.2010
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"