Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 587 "Filmu klasifikācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.457

Rīgā 2008.gada 17.jūnijā (prot. Nr.42 54.§)
Filmu klasifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka filmu klasifikācijas indeksus, to piešķiršanas kritēri­jus un kārtību, kādā filmu producenti vai filmu izplatītāji pēc filmu klasifikācijas indeksiem klasificē izplatītās filmas Latvijas Republikas teritorijā, kā arī nosaka filmu klasifikācijas komisijas darbības regulējumu, lai aizsargātu bērnus no kaitīga satura filmām.

2. Kaitīga satura filma šo noteikumu izpratnē ir filma, kurā tiek attēlota seksuāla darbība, vardarbība, šausminoši skati, narkotisko vai citu atkarību izraisošu vielu lietošana vai necenzētu vārdu lietošana, kas var kaitēt bērnu normālai fiziskajai, garīgajai un tikumiskajai attīstībai.

3. Filmu klasifikācijas indekss attiecas uz visām filmām, kas tiek izplatī­tas Latvijas Republikas teritorijā:

3.1. publiski demonstrējot filmas uz kinoekrāniem vai videoekrāniem (kinoteātros un citās kinofilmu, videofilmu vai DVD (ciparvideodisks) filmu rādīšanas vietās);

3.2. izplatot filmu videoierakstus vai DVD ierakstus komerciāliem nolūkiem;

3.3. pārraidot filmas televīzijas raidorganizāciju programmās un elektronisko sakaru tīklos.

4. Šo noteikumu izpildi uzrauga valsts aģentūra “Nacionālais kino centrs” (turpmāk – Nacionālais kino centrs).

II. Filmu klasifikācija

5. Filmu klasifikācijas indeksus nosaka atbilstoši skatītāju vecuma ierobežojumu klasifikācijai. Filmu klasifikācijas indeksus filmu izplatītāji labi redzamā veidā izvieto uz katras Latvijas Republikas teritorijā izplatītās filmas:

5.1. U (universālai auditorijai – filma paredzēta visu vecumu personām);

5.2. 7+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu);

5.3. 12+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 12 gadu vecu­mu);

5.4. 16+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 16 gadu vecu­mu);

5.5. 18+ (filma nav paredzēta nepilngadīgai personai).

6. Filmas klasifikācijas indeksu nosaka filmas producents vai filmas izpla­tītājs saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem filmu klasifikācijas indeksu piešķiršanas kritērijiem. Filmas producents vai filmas izplatītājs Nacionālajā kino centrā iesniedz filmas reģistrācijas iesniegumu. Ja filmas klasifikācijas indeksu saskaņā ar šiem noteikumiem ir noteicis filmas producents, filmas izplatītājs ņem vērā filmas producenta noteikto filmas klasifikācijas indeksu. Filmām, kuras atļauts publiski demonstrēt bez reģistrā­cijas, skatītāju vecuma ierobežojumus saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem klasifikācijas kritērijiem nosaka pasākuma rīkotājs.

7. Nacionālais kino centrs pārbauda filmas producenta vai filmas izplatī­tāja noteiktā filmas klasifikācijas indeksa atbilstību šiem noteikumiem un, ja filmas klasifikācijas indekss atbilst šiem noteikumiem, to ieraksta filmas reģistrācijas apliecībā. Filmas izplatītājam ir pienākums filmas klasifikācijas indeksu darīt zināmu patērētājiem.

8. Nacionālais kino centrs, reģistrējot filmu un tās izplatīšanas tiesības, nodrošina, lai viena nosaukuma filma, kuru ar atšķirīgām izplatīšanas tiesībām reģistrē vairāki izplatītāji, būtu ar vienu filmas klasifikācijas indeksu.

9. Nacionālā kino centra darbinieku lēmumus un faktisko rīcību par filmas klasifikācijas indeksa piešķiršanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Nacionālā kino centra direktoram. Nacionālā kino centra direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

III. Filmu klasifikācijas komisija, tās uzdevumi un tiesības

10. Filmu klasifikācijas komisija (turpmāk – komisija) ir koleģiāla konsultatīva institūcija. Komisijas darbības mērķis ir pēc Nacionālā kino centra, filmu producentu, filmu izplatītāju vai privātpersonu pieprasījuma saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem filmu klasifikācijas kritērijiem ieteikt konkrētai filmai piešķiramo filmas klasifikācijas indeksu.

11. Komisija iesaka filmas klasifikācijas indeksu šādos gadījumos:

11.1. filmas producentam vai filmas izplatītājam rodas neskaidrības par filmai piešķiramo filmas klasifikācijas indeksu;

11.2. Nacionālajam kino centram rodas šaubas par filmas producenta vai filmas izplatītāja noteikto filmas klasifikācijas indeksu;

11.3. citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, bērnu vecākiem un citām privātpersonām, rodas šaubas par filmai piešķirto filmas klasifikācijas indeksu.

12. Komisija izskata privātpersonu iesniegumus un sūdzības par filmu klasifikācijas indeksiem un saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem filmu klasifikācijas kritērijiem attiecīgajai filmai iesaka filmas klasifikācijas indeksu.

13. Komisijas locekļi saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem filmu klasifikācijas kritērijiem izstrādā ieteikumus par konkrētai filmai piešķiramo filmas klasifikācijas indeksu. Ieteikumu izstrādē ņem vērā pieaicināto ekspertu zināšanas par bērnu vecuma posmu pazīmēm un viedokli par filmas iespējamo ietekmi uz bērnu attīstību.

14. Nacionālā kino centra direktors izvērtē komisijas ieteikumus un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par filmas klasifikācijas indeksa grozīšanu, ņemot vērā šo noteikumu pielikumā minētos filmu klasifikācijas kritērijus. Ja viena nosaukuma filmu ar atšķirīgām izplatīšanas tiesībām reģistrējuši vairāki izplatītāji, Nacionālais kino centrs nodrošina izplatītāju informēšanu par filmas klasifikācijas indeksa maiņu, publicējot attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

15. Komisijai ir šādas tiesības:

15.1. uzaicināt uz komisijas sēdi psihologu un citus speciālistus;

15.2. izveidot darba grupas atsevišķu jautājumu padziļinātai izpētei.

IV. Komisijas sastāvs un darbība

16. Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina kultūras ministrs. Komisijas sastāvā ir:

16.1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārstāvis;

16.2. Kultūras ministrijas pārstāvis;

16.3. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

16.4. Nacionālās radio un televīzijas padomes pārstāvis;

16.5. Nacionālā kino centra norīkots filmu izplatītāju pārstāvis;

16.6. Nacionālā kino centra pārstāvis;

16.7. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas pārstāvis.

17. Komisijas locekļi ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Komisijas priekšsēdētājs:

17.1. vada komisijas darbu;

17.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv komisiju;

17.3. sasauc komisijas sēdes un apstiprina to darba kārtību;

17.4. uzaicina piedalīties komisijas sēdēs attiecīgos speciālistus;

17.5. paraksta komisijas lēmumus, sēžu protokolus un citus komisijas dokumentus.

18. Komisijas locekļi:

18.1. sagatavo un iesniedz komisijā priekšlikumus un informāciju par problēmām, kas saistītas ar šo noteikumu īstenošanu;

18.2. piedalās komisijas sēdēs un lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā.

19. Komisijas loceklis par darbu komisijā nesaņem atlīdzību.

20. Komisijas sēžu starplaikā komisijas darbību koordinē atbildīgais sekretārs.

21. Komisijas atbildīgais sekretārs:

21.1. sagatavo komisijas sēdes materiālus, darba kārtību un informē par to komisijas locekļus;

21.2. apkopo informāciju par komisijas lēmumu izpildi;

21.3. kārto komisijas lietvedību.

22. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Nacionālais kino centrs.

23. Komisijas priekšsēdētājs pēc Nacionālā kino centra pieprasījuma sasauc komisijas sēdi. Komisijas locekļus par komisijas sēdi informē pa elektronisko pastu vismaz trīs darbdienas pirms attiecīgās sēdes, norādot sēdes datumu, vietu, laiku un darba kārtību. Sēdes laiku un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs.

24. Komisijas sēdes ir atklātas, ja vien ar īpašu komisijas lēmumu nav noteikts citādi.

25. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

26. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas lēmumus ieraksta sēdes protokolā. Pieņemto lēmumu komisijas atbildīgais sekretārs nodod Nacionālā kino centra direktoram turpmākai izskatīšanai.

V. Noslēguma jautājumi

27. Filmas producents vai filmas izplatītājs, kas reģistrējis filmu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Nacionālajā kino centrā iesniegumu par filmas klasifikācijas indeksa piešķiršanu.

28. Latvijā ir tiesības bez papildu marķējuma izplatīt filmas, kas ir likumīgi ražotas vai laistas apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuras ir likumīgi ražotas kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse.

Ministru prezidenta vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Kultūras ministre H.Demakova
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.457
Filmu klasifikācijas kritēriji

Nr.
p.k.

Paskaidrojumi

Vecuma grupa

universāla auditorija (U)

7+

12+

16+

18+

1.

Vispārīgie paskaidrojumi

Filma paredzēta visu vecumu personām

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu

Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu

Filma nav paredzēta nepilngadīgai personai

2.

Saturs

Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi

Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi

Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi

Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi

Nav ierobežojumu

3.

Tēma

Problemātisku tēmu traktējums ir saprātīgs un piemērots bērniem

Problemātisku tēmu traktējums ir saprātīgs un piemērots bērniem

Problemātiskas tēmas ir pieļaujamas ar pusaudžiem piemērotu izklāstu

Nav ierobežojumu

Nav ierobežojumu

4.

Valoda

Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzēta vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzētu vārdu lietošana ir reta un attaisnota ar filmas kontekstu bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Ir pieļaujama necenzētu vārdu lietošana bez norā­dēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Nav ierobežojumu

5.

Kailums

Pieļaujams kailums atsevišķās ainās bez seksuāla konteksta

Pieļaujams kailums bez seksuāla konteksta

Pieļaujams kailums seksuālā kontekstā, bet ainas ir attēlotas bez akcenta uz detaļām

Pieļaujams kailums seksuālā kontekstā, bet ainas ir attēlotas bez akcenta uz detaļām

Nav ierobežojumu

6

Sekss

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību

Pieļaujamas norādes uz seksuālu uzvedību

Pieļaujama satu­riski attaisnotas seksuālās uzvedī­bas atainošana bez akcenta uz detaļām

Nav ierobežojumu

7.

Vardarbība vai cietsirdīga uzvedība

Pieļaujamas atsevišķas netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz varmācību vai cietsirdīgu uzvedību. Viegli izteikti draudi vai bailes. Nav pieļaujama detaļu atainošana

Pieļaujamas atsevišķas netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz varmācību vai cietsirdīgu uzvedību. Viegli izteikti draudi vai bailes. Nav pieļaujama detaļu atainošana

Pieļaujama saturiski attaisnota varmācība vai cietsirdīga uzvedība. Nav pieļaujama detaļu atainošana. Netiek akcentēti fiziskie ievainojumi vai asinis. Pieļaujamas norādes uz seksuā­lu varmācību vai tās īsi attēlojumi bez fizisku detaļu atainojuma

Pieļaujama saturiski attaisnota varmācība vai cietsirdīga uzvedība. Nav pieļaujama detaļu atainošana. Netiek akcentēti fiziskie ievainojumi vai asinis. Seksuālas varmācības ainas ir diskrētas un īsas

Nav ierobežojumu

8.

Ieroči un cita atdarināmā tehnika

Pieļaujamas tikai atsevišķas saturiski attaisnotas norādes uz reālu ieroču un citas atdarināmās tehnikas izmantošanu

Nedrīkst idealizēt reālus, tai skaitā mūsdienu, ieročus. Nav pieļaujama detalizēta cīņu vai citu bīstamu darbību atainošana

Nedrīkst ietvert atdarināmas bīstamu darbību (piemēram, kautiņi, kāršana, pašnāvības) detaļas. Nedrīkst idealizēt reālus, tai skaitā mūsdienu, ieročus

Nav pieļaujams bīstamu cīņas veidu tehnikas detalizēts attēlojums. Nedrīkst akcentēt viegli pieejamu nāvējošu ieroču (it īpaši nažu) lietošanu

Nav ierobežojumu

9.

Šausmas

Šausmu efekti ir viegli izteikti un īslaicīgi. Ainu atrisinājums ir pozitīvs

Nedrīkst būt biedējošas ilgstošas vai intensīvas ainas. Fantastikas attēlojums pieļaujams kā iespaidu mazinošs faktors

Nav pieļaujama ilgstoša vai detalizēti attēlota sāpju nodarīšana vai ievainošana

Nav pieļaujama ilgstoša vai detalizēti attēlota sāpju nodarīšana vai ievainošana

Nav ierobežojumu

10.

Narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošana

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu ir atļautas, bet tās ir saturiski attaisnotas, norādot uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu ir atļautas, bet tās ir saturiski attaisnotas, norādot uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Pieļaujamas atsevišķas īsas atsauces uz narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu, bet tās ir attaisnotas ar filmas kontekstu, un tās norāda uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas attēlojums ir pieļaujams bez atklātām pamācošām detaļām. Filma kopumā nedrīkst reklamēt vai veicināt narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu

Nav ierobežojumu

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Filmu klasifikācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 457Pieņemts: 17.06.2008.Stājas spēkā: 28.06.2008.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
177279
28.06.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)