Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1153 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.455

Rīgā 2008.gada 17.jūnijā (prot. Nr.42 50.§)
Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
ohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā. Noteikumi izdoti saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu Nr. 1083/2006/EK, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu Nr. 1260/1999/EK, un Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu Nr. 1828/2006/EK, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Regulu Nr. 1083/2006/EK, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1080/2006/EK par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.

2. Noteikumi attiecas uz vadošo iestādi, maksājumu iestādi, sertifikācijas iestādi, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi, Iepirkumu uzraudzības biroju (turpmāk – institūcijas), revīzijas iestādi un Eiropas Savienības fondu finansē­juma saņēmēju.

3. Finanšu ministrija pilda šādas revīzijas iestādes funkcijas:

3.1. sagatavo vienoto revīzijas stratēģiju un nodrošina tās aktualizāciju;

3.2. nodrošina institūcijās un revīzijas iestādē izveidotās Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu;

3.3. veic Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus vadošajā iestādē, Iepirkumu uzraudzības birojā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā;

3.4. veic sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīziju;

3.5. sagatavo gada kontroles ziņojumu;

3.6. veic noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju;

3.7. sagatavo noslēguma kontroles ziņojumu;

3.8. veic papildu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus atbilstoši iekšējo auditu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības sadarbojas ar revīzijas iestādi tās funkciju īstenošanā:

4.1. sagatavo informāciju iekļaušanai vienotajā revīzijas stratēģijā;

4.2. veic Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus attiecīgi atbildīgajā iestādē, sadarbības iestādē, maksājumu iestādē un sertifikā­cijas iestādē;

4.3. sagatavo informāciju iekļaušanai gada kontroles ziņojumā.

5. Institūcijas un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina revīzijas iestādei, kā arī atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienībām neierobežotu pieeju visu veidu dokumentiem, reģistriem un citai ar Eiropas Savienības fondu projektu vadību saistītajai informācijai.

II. Vienotā revīzijas stratēģija

6. Vienotā revīzijas stratēģija ir plānošanas dokuments, kuru sadarbībā ar atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūr­vienībām sagatavo revīzijas iestāde un kurā norāda mērķus, darbības jomas un metodiku revīzijas iestādes funkciju plānošanai un īstenošanai Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodam.

7. Atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienība un revīzijas iestāde Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus un sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīzijas plāno tā, lai katru gadu, pamatojoties uz vienotajā revīzijas stratēģijā iekļauto auditu un revīziju rezultātiem, revīzijas iestāde varētu sagatavot viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

8. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un Valsts kase līdz 2008.gada 7.jūlijam iesniedz revīzijas iestādē informāciju par:

8.1. iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā izvirzītajām prioritātēm atbilstoši veiktajam riska novērtējumam attiecībā uz Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem 2007.–2013.gada plānošanas periodam;

8.2. iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem un noslēgtajiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem laikposmam no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam;

8.3. iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem laikposmā no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam;

8.4. izmaiņām iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā atbilstoši veiktajam riska novērtējumam.

9. Revīzijas iestāde izvērtē šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, pieprasa atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei un Valsts kasei iesniegt papildu informāciju.

10. No 2009.gada līdz 2015.gadam atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un Valsts kase katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz revīzijas iestādē informāciju par:

10.1. iekšējā audita struktūrvienības plānotajiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem laikposmā no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam;

10.2. izmaiņām iekšējā audita struktūrvienības stratēģiskajā plānā atbilstoši veiktajam riska novērtējumam.

11. Revīzijas iestāde vienoto revīzijas stratēģiju iesniedz apstiprināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāram (turpmāk – valsts sekretārs) un līdz 2008.gada 18.septembrim nosūta to Eiropas Komisijai.

12. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc vienotās revīzijas stratēģijas nosūtīšanas Eiropas Komisijai nodrošina tās ievietošanu Eiropas Savienības fondu mājaslapā internetā (www.esfondi.lv) un informē par to institūcijas.

13. Revīzijas iestāde laikposmā no 2009.gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 30.jūnijam aktualizē vienoto revīzijas stratēģiju, pamatojoties uz:

13.1. šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju;

13.2. informāciju par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu un sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīziju rezultātiem;

13.3. izmaiņām Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā.

14. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc aktualizētās vienotās revīzijas stratēģijas nosūtīšanas Eiropas Komisijai nodrošina tās ievietošanu Eiropas Savienības fondu mājaslapā internetā (www.esfondi.lv) un informē par to institūcijas.

III. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējums

15. Vadošā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta sagatavošanu, pamatojoties uz institūciju un revīzijas iestādes iesniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas Nr. 1828/2006/EK, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Regulu Nr. 1083/2006/EK, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu pielikumu Nr.XII, un tā ievietošanu Eiropas Savienības fondu mājaslapā internetā (www.esfondi.lv).

16. Vadošā iestāde laikposmā no 2008.gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 30.jūnijam nodrošina Eiropas Savienības vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizēšanu.

17. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas novērtējumu veic, lai pārliecinātos par šo noteikumu 15.punktā minētā Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta atbilstību normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles jomā.

18. Revīzijas iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas novērtējuma veikšanu institūcijās, kā arī atbilstības novērtē­juma ziņojuma un viedokļa sagatavošanu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu.

19. Atbilstības novērtējuma ziņojumā konstatēto trūkumu novēršanai revīzijas iestāde sagatavo trūkumu novēršanas plānu un nosūta to institūcijām saskaņošanai.

20. Institūcijas apstiprina trūkumu novēršanas plānu, kurā norāda veicamos pasākumus atbilstības novērtējuma ziņojumā identificēto trūkumu novēršanai, kā arī par trūkumu novēršanu atbildīgo amatpersonu un trūkumu novēršanas termiņu.

21. Institūcijas ir atbildīgas par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši plānā noteiktajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas apraksta, atbilstības novērtējuma ziņojuma un viedokļa par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

22. Revīzijas iestāde veic trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanas uzraudzību un līdz 2008.gada 18.decembrim nosūta Eiropas Komisijai Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu, atbilstības novērtējuma ziņojumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu, kā arī informāciju par institūciju apstiprinātā trūkumu novēršanas plāna izpildi.

IV. Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas audits

23. Lai pārbaudītu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību, revīzijas iestāde atbilstoši šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktajam, bet atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienība atbilstoši šo noteikumu 4.2.apakšpunktā noteiktajam veic Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditus, kuros nodrošina pamatprasību ievērošanas pārbaudi atbilstoši institūcijām deleģētajām funkcijām.

24. Pamatprasības vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei:

24.1. skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas vadošajā iestādē, atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē, kā arī starp vadošo iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;

24.2. izstrādāta procedūra projektu pieteikumu atlasei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības jomā un procedūras ievērošana;

24.3. skaidra un atbilstoša informācijas un vadlīniju sniegšana Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības jomā;

24.4. izstrādāta procedūra pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un Eiropas Savienības fondu uzraudzībai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības jomā un procedūras ievērošana;

24.5. skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības jomā;

24.6. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēma finansējuma uzskaitei, uzraudzībai un pārskatu sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības jomā un saskaņā ar starpresoru vienošanos;

24.7. pasākumi revīzijas iestādes atklāto sistēmisko trūkumu novēršanai un labošanai.

25. Pamatprasības sertifikācijas iestādei un maksājumu iestādei:

25.1. skaidri noteiktas un nodalītas funkcijas sertifikācijas iestādē un maksājumu iestādē, kā arī starp sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;

25.2. skaidra un izsekojama dokumentācija un informācijas sistēma pierādījumiem par sertificēto izdevumu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

25.3. izstrādāta procedūra izdevumu sertificēšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana;

25.4. izstrādāta procedūra nepamatoti veikto maksājumu uzskaitei un to atgūšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana.

26. Pamatprasības Iepirkumu uzraudzības birojam:

26.1. skaidri noteiktas, nodalītas funkcijas Iepirkumu uzraudzības birojā;

26.2. izstrādāta procedūra iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudei atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un procedūras ievērošana;

26.3. skaidra un izsekojama dokumentācija pierādījumiem par Eiropas Savienības fondu vadību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

27. Revīzijas iestāde izdod vadlīnijas atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienībām šo noteikumu 24. un 25.punktā minēto pamatprasību ievērošanas novērtējuma veikšanai.

28. Eiropas Savienības fonda vadības un kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanas novērtējumu sagatavo, pamatojoties uz šādām kategorijām:

28.1. darbojas labi, ja trūkumi nav konstatēti vai konstatētie trūkumi neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;

28.2. darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, ja konstatētie trūkumi būtiski neietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;

28.3. darbojas daļēji un ir nepieciešami uzlabojumi, ja konstatētie trūkumi būtiski ietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;

28.4. nedarbojas, ja ir konstatēti liela apjoma sistemātiski un būtiski trūkumi, kuri nozīmīgi ietekmē Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību.

29. Revīzijas iestāde nodrošina, ka atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Valsts kases iekšējā audita struktūrvienības:

29.1. veic Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu saskaņā ar vienoto revīzijas stratēģiju un normatīvajiem aktiem iekšējā audita jomā;

29.2. ievada Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā informāciju par noslēgtajiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem, konstatētajiem trūkumiem un ieteikumiem, kā arī informāciju par ieteikumu ieviešanu.

30. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un Valsts kase 10 darbdienu laikā pēc audita slēgšanas iesniedz revīzijas iestādē ziņojumu (kopiju) par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu, kas veikts saskaņā ar vienoto revīzijas stratēģiju.

31. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas audita ziņojumu saņemšanas nosūta to kopijas Eiropas Komisijai.

V. Sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīzija

32. Revīzijas iestāde saskaņā ar vienoto revīzijas stratēģiju veic sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu (turpmāk – sertificētie izdevumi) revīziju atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē un pie attiecīgā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja, lai pārliecinātos, ka darbības programmas ietvaros sertificētie izdevumi – Eiropas Komisijai nosūtītajās izdevumu deklarācijās iekļautie veiktie attiecināmie izdevumi – ir attiecināmi un veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles jomā.

33. Sertifikācijas iestāde divas reizes gadā iesniedz revīzijas iestādē:

33.1. sarakstu par sertificētajiem izdevumiem laikposmā no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim – līdz kārtējā gada 15.janvārim;

33.2. sarakstu par sertificētajiem izdevumiem laikposmā no kārtējā gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam – līdz kārtējā gada 15.jūlijam.

34. Revīzijas iestāde 10 darbdienas pirms sertificēto izdevumu revīzijas sākšanas informē par to atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi.

35. Revīzijas iestāde sagatavo sertificēto izdevumu revīzijas ziņojuma projektu un ieteikumu ieviešanas grafika projektu un nosūta to komentāru sniegšanai attiecīgajai atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei.

36. Ja attiecīgajai atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei ir komentāri par šo noteikumu 35.punktā minēto ziņojuma projektu un ieteikumu ieviešanas grafika projektu, tos rakstiski iesniedz revīzijas iestādē 10 darbdienu laikā pēc minēto projektu saņemšanas.

37. Revīzijas iestāde sagatavo sertificēto izdevumu revīzijas ziņojumu un ieteikumu ieviešanas grafiku, izvērtējot sniegtos komentārus un, ja nepiecie­šams, veicot precizējumus. Valsts sekretāra apstiprinātu sertificēto izdevumu revīzijas ziņojumu un valsts sekretāra saskaņotu ieteikumu ieviešanas grafiku nosūta attiecīgajai atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei.

38. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde sagatavoto un apstiprināto ieteikumu ieviešanas grafiku iesniedz revīzijas iestādē 10 darbdienu laikā pēc apstiprināta sertificēto izdevumu revīzijas ziņojuma un saskaņotā ieteikumu ieviešanas grafika saņemšanas. Attiecīgā iestāde ir atbildīga par ieteikumu ieviešanu.

39. Pamatojoties uz Eiropas Komisijas pieprasījumu, revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā nosūta Eiropas Komisijai sertificēto izdevumu revīzijas ziņojuma kopiju.

40. Revīzijas iestāde ievada informāciju par veikto sertificēto izdevumu revīziju, konstatētajiem trūkumiem un ieteikumiem, kā arī to ieviešanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā.

41. Revīzijas iestāde uzrauga sertificēto izdevumu revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanu.

42. Revīzijas iestāde var veikt papildu sertificēto izdevumu revīziju, ja konstatē, ka darbības programmas ietvaros sertificētie izdevumi nav veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles jomā.

VI. Gada kontroles ziņojums

43. Revīzijas iestāde laikposmā no 2008.gada līdz 2015.gadam katru gadu sagatavo un līdz 31.decembrim nosūta Eiropas Komisijai valsts sekretāra apstiprinātu gada kontroles ziņojumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti.

44. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un Valsts kase gada kontroles ziņojuma sagatavošanai iesniedz revīzijas iestādē:

44.1. pārskatus par veiktajiem auditiem saskaņā ar vienoto revīzijas stratēģiju, norādot informāciju par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas audita konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem;

44.2. šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā minēto pamatprasību ievēro­šanas novērtējumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību;

44.3. informāciju par apstiprināto ieteikumu īstenošanu, veiktajiem pasākumiem sistēmas uzlabošanai, kā arī norāda, vai ir atklāti sistemātiski un būtiski trūkumi.

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto informāciju atbildīgā iestāde, sadar­bības iestāde un Valsts kase iesniedz revīzijas iestādē:

45.1. līdz 2008.gada 1.augustam – par laikposmu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam;

45.2. laikposmā no 2009.gada līdz 2015.gadam katru gadu līdz 1.augustam – par laikposmu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz kārtējā gada 30.jūnijam.

46. Gada kontroles ziņojumu un viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību revīzijas iestāde sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 44.punktā minēto informāciju, revīzijas iestādes veikto Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un sertifikācijas iestādes apstiprināto izdevumu revīziju rezultātiem.

47. Viedokli par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību revīzijas iestāde sagatavo atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajām kategorijām.

48. Revīzijas iestāde nodrošina valsts sekretāra apstiprinātā gada kontroles ziņojuma ievietošanu Eiropas Savienības fondu mājaslapā internetā (www.esfondi.lv) un 10 darbdienu laikā pēc gada kontroles ziņojuma nosūtīšanas Eiropas Komisijai informē par to institūcijas.

VII. Noslēguma izdevumu deklarācijas revīzija un noslēguma kontroles ziņojums

49. Revīzijas iestāde saskaņā ar vienoto revīzijas stratēģiju veic darbības programmas noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju, lai pārliecinātos, ka noslēguma izdevumu deklarācijā iekļautie sertificētie izdevumi ir attiecināmi un veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles jomā.

50. Par veikto noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju revīzijas iestāde līdz 2017.gada 1.februārim sagatavo ziņojuma projektu un nosūta to komentāru sniegšanai vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, attiecīgajai atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei.

51. Ja vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei vai attiecīgajai atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei ir komentāri par šo noteikumu 50.punktā minēto ziņojuma projektu, tos rakstiski iesniedz revīzijas iestādē 15 darbdienu laikā pēc ziņojuma projekta saņemšanas.

52. Revīzijas iestāde, pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem, 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas sagatavo ziņojumu par veikto noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju un atzinumu, kā arī iesniedz tos apstiprināšanai valsts sekretāram.

53. Revīzijas iestāde informāciju par veikto noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju ievada Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu nosūtīšanas Eiropas Komisijai.

54. Revīzijas iestāde sagatavo noslēguma kontroles ziņojumu un iesniedz to apstiprināšanai valsts sekretāram.

55. Revīzijas iestāde līdz 2017.gada 24.martam nosūta Eiropas Komisijai šādus valsts sekretāra apstiprinātus dokumentus:

55.1. ziņojumu par veikto noslēguma izdevumu deklarācijas revīziju un atzinumu katrai darbības programmai;

55.2. noslēguma kontroles ziņojumu.

56. Šo noteikumu 55.punktā minēto dokumentu kopijas revīzijas iestāde nosūta vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei.

57. Revīzijas iestāde nodrošina šo noteikumu 55.punktā minēto dokumentu ievietošanu Eiropas Savienības fondu mājaslapā internetā (www.esfondi.lv) 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu nosūtīšanas Eiropas Komisijai un informē par to institūcijas.

VIII. Noslēguma jautājums

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumus Nr.529 “Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 129.nr.).

Ministru prezidenta vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 455Pieņemts: 17.06.2008.Stājas spēkā: 28.06.2008.Zaudē spēku: 31.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
177278
28.06.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)