Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Ventspilī 2008.gada 26.maijā (prot.Nr.8, 15.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā"

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 26.maija lēmumu Nr.123 (prot. Nr.8; 15.§)

 

1. Izteikt 5.2.punkta 5.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.3. Pabalsta kopsumma ietver maksājumu par šādiem pakalpojumiem aritmētisko summu - centrālo apkuri apkures sezonā, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulācijas nodrošināšanu visu gadu:

5.2.3.1. par centrālo apkuri - 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī par siltumenerģijas patēriņu apkurei dzīvokļa kompensējamā platībā, kas nepārsniedz dzīvokļa kopējo platību, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju apkurei;

5.2.3.2. par cirkulācijas nodrošināšanu - 55% apmērā no maksājuma summas par šo pakalpojumu mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju cirkulācijas nodrošināšanai;

5.2.3.3. par karstā ūdens sagatavošanu - 55% apmērā no maksājuma summas par katru patērēto karstā ūdens m3 mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par katru patērēto karstā ūdens m3."

2. Izteikt 5.3.punkta 5.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.2. Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50% apmērā no maksājuma summas mēnesī. Dzīvoklī ar ūdens skaitītājiem pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc pabalsta pieprasītāja nolasītiem ūdens skaitītāja rādījumiem, bet dzīvoklī bez ūdens skaitītājiem pabalsta apmēru aprēķina pēc Ventspils pilsētā noteiktajām patēriņa normām vienai personai."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

 

 

Pielikums

Ventspils pilsētas domes 06.03.2008. lēmumam Nr.51 (prot.Nr.3; 4.§)

Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr.11 pieņemti ar Ventspils pilsētas domes
26.05.2008. lēmumu Nr.123 (prot.Nr.8, 15.§)

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.pantu

 

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Apgādnieks - persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju.

1.2. Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

1.3. Dzīvokļa kompensējamā platība - platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, nosakot to vienistabas dzīvoklī - dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī - rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

1.4. Dzīvokļa pabalsts - pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

1.5. Izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeki, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa.

1.6. Krīzes situācija - situācija, kad kāda ģimene (persona) nav spējīga dzīvot tā, lai nodrošinātu savu pamatvajadzību apmierināšanu.

1.7. Līdzdarbības pienākums - personas darbība ar mērķi attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

1.8. Maznodrošināta ģimene (persona) - ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto ienākumu līmeni.

1.9. Mīkstais inventārs - apavi, apģērbs, gultas veļa u.tml. priekšmeti.

1.10. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai - naudas un/vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

1.11. Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

1.12. Pašvaldības īpašumā esošie sociālie dzīvokļi - dzīvokļi, kuri, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju realizēšanu, atrodas pašvaldības īpašumā un ir izīrēti ģimenēm (personām), kas, ievērojot šos noteikumus, atzītas par tiesīgām īrēt šos dzīvokļus.

1.13. Personas deklarētā dzīvesvieta - jebkura personas brīvi izraudzīta, ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

1.14. Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

1.15. Sociālais dienests - Ventspils pilsētas pašvaldības izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

1.16. SOPA - sociālās palīdzības un pakalpojumu administrēšanas datubāze, kur elektroniski tiek uzglabāta informācija par ģimenēm (personām) piešķirto sociālo palīdzību un pakalpojumiem.

1.17. Trūcīga ģimene (persona) - ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2.2. Noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus:

2.2.1. personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspilī deklarētajā adresē.

2.2.2. personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šādos gadījumos Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļa (turpmāk - Sociālā dienesta palīdzības nodaļa) noslēdz vienošanos, piešķirot tai maznodrošinātā statusu uz 3 mēnešiem, vienojoties, ka persona deklarēs savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 3 mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža. Ja šī vienošanās netiek izpildīta, Sociālā dienesta palīdzības nodaļa var turpmāk nepiešķirt personai maznodrošinātā statusu, ja tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspilī.

2.3. Šie noteikumi nosaka Ventspils pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.4. Šie noteikumi nosaka kārtību, saskaņā ar kuru novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk - ģimene (persona)).

2.5. Pašvaldības sociālo pabalstu nepieciešamību vai atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē un lēmumu pieņem ar Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu speciāli šim mērķim izveidota komisija.

2.6. Pašvaldības sociālo pabalstu nepieciešamību vai atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma saņemšanas Sociālā dienesta palīdzības nodaļā, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - palīdzības pieprasītājs). Iesniegumā norādāms palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, dzīvesvieta, pieprasītā palīdzība, palīdzības iesniedzēja paraksts. Mutvārdos izteiktu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā un iesniedz parakstīšanai palīdzības pieprasītājam.

2.7. Par maznodrošinātām nevar tikt atzītas personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

2.8. Pabalsta saņēmējam ir pienākums saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši iesniegumā norādītajiem mērķiem.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšanas un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība

3.1. Pašvaldības sociālo palīdzību piešķir Sociālā dienesta palīdzības nodaļa, saņemot personas iesniegumu, izvērtējot personas, tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālos resursus un pamatojoties uz:

3.1.1. iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem dokumentiem;

3.1.2. valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu personu rīcībā esošo informāciju;

3.1.3. palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem (pēc sociālā darba speciālista ieskatiem);

3.1.4. līdzdarbības pienākumu pildīšanu.

3.2. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai Sociālā dienesta palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - "deklarācija") elektroniskajā datubāzē SOPA, pamatojoties uz tajā pieejamo informāciju par personu un personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus.

3.3. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs sniedz ziņas par sevi un pārējām ģimenē dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošiem ģimenes locekļiem.

3.4. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda šādus ienākumus:

3.4.1. ienākumus no algota darba, pensijas, pabalstus, stipendijas, uzturlīdzekļus, studējošo kredītu - par pēdējiem trim mēnešiem;

3.4.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzībā un honorāriem, nekustamās mantas nomas vai īres, atsavināšanas un kustamās mantas nomas un atsavināšanas - par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.3. saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus - par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei - par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.5. personām, kuras saņem pensijas vai sociālos pabalstus no citām valstīm - par pēdējiem trim mēnešiem;

3.4.6. citus ienākumus - par pēdējiem 12 mēnešiem.

3.5. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas. Novērtējot ģimenes (personas) ienākumus, neņem vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktos ienākumus no bērna kopšanas pabalsta, kuru saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu saņem persona, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, kā arī piemaksas par darba stāžu, ko saņem pensionāri pie valsts noteiktās vecuma pensijas.

3.6. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists piemēro Latvijas Republikas Labklājības ministrijas noteikto pensijas indeksācijas koeficientu, sākot ar tekošā gada 1.aprīli un 1.oktobri tām pensijām par iepriekšējiem 3 mēnešiem, kas uzrādītas bez indeksācijas.

3.7. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

3.8. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists izlases kārtā pārbauda deklarācijā esošos datus, izmantojot valsts datu reģistrus un citus informācijas avotus piecu darba dienu laikā.

3.9. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists nepieciešamības gadījumā pārbauda ģimenes (personas) dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā.

3.10. Persona, kurai ir pārvietošanās grūtības, iesniegumu par pabalsta nepieciešamību var pieteikt:

3.10.1. ar pasta starpniecību;

3.10.2. iesūtot ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību;

3.10.3. informējot Sociālā dienesta palīdzības nodaļu pa tālruni.

3.11. Pēc šo noteikumu 3.10.punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas Sociālā dienesta palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklē personu dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

4. Kārtība, kādā ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

Par maznodrošinātu atzīstama ģimene (persona) ja:

4.1. neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs un tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 111,97, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība.";

4.2. kaut viens no pilngadīgiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs un tā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 100,00;

4.3. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

4.4. tai nav parādsaistību, izņemot:

4.4.1. studiju un studējošo kredītu;

4.4.2. kredītu mājokļa pielāgošanai invalīdam;

4.4.3. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātas personas statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona, kas nepārsniedz trīs minimālo algu apmēru;

4.4.4. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātas personas statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona tās īrētā dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijai Ventspils pilsētā;

4.4.5. parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un/vai komunālajiem pakalpojumiem;

4.5. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā triju minimālo algu apmērā;

4.6. tā nav izsniegusi aizdevumu;

4.7. tai par labu nav noslēgts uztura līgums;

4.8. ģimene (persona) nedzīvo dzīvoklī, no kura privatizācijas tā ir atteikusies par labu trešajām personām. Šādos gadījumos ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu tikai tad, ja ģimenei (personai) ir noslēgts īres līgums ar privatizētā dzīvokļa īpašnieku. Atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams konstatēt mājsaimniecības sastāvu, sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt notariāli apstiprinātu īres līgumu;

4.9. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu;

4.10. tā pēdējā gada laikā nav iegādājusies nekustamo īpašumu, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums iegūts, privatizējot īrētu dzīvokli;

4.11. tā nav pensionārs vai invalīds, kura mājoklī ir deklarēta nepilngadīga persona, kura neatrodas minētās personas aizbildnībā. Šādos gadījumos maznodrošinātas personas statusu piešķir, izvērtējot nepilngadīgās personas apgādnieku ienākumus. Maznodrošinātā statusa piešķiršanai apgādnieku ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli.

5. Pabalstu veidi

5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

5.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai.

5.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai.

5.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos.

5.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai.

5.6. Pabalsts zobu ārstēšanai un protezēšanai.

5.7. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

5.8. Pabalsts aprūpei mājās.

5.9. Pabalsts īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.

5.10. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

5.11. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei.

5.12. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām.

5.13. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā.

5.14. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm.

5.15. Pabalsts ģimenēm ar bērnu (-iem).

5.16. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

5.17. Pabalsts audžuģimenei.

5.18. Pabalsts ārkārtas situācijā.

5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

5.1.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tekstā - GMI) līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām:

5.1.1.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un kuru ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

5.1.1.2. kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

5.1.2. Pabalsta apmēru GMI līmeņa nodrošināšanai pašvaldība nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 12.decembra noteikumiem Nr.693 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai".

5.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai

5.2.1. Pabalstu var saņemt:

5.2.1.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

5.2.1.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuri nav maznodrošināti, kuriem nav apgādnieku un kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu cilvēku pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 130,61, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

5.2.2. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās kaut viens no pilngadīgiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, pabalstu piešķir ne ilgāk kā deviņus mēnešus viena kalendārā gada laikā, izņemot daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās māte vai tēvs viens audzina bērnu, kā arī ģimenes, kurās ir bērns invalīds.

5.2.3. Pabalsta kopsumma ietver maksājumu par šādiem pakalpojumiem aritmētisko summu - centrālo apkuri apkures sezonā, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulācijas nodrošināšanu visu gadu:

5.2.3.1. par centrālo apkuri - 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī par siltumenerģijas patēriņu apkurei dzīvokļa kompensējamā platībā, kas nepārsniedz dzīvokļa kopējo platību, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju apkurei;

5.2.3.2. par cirkulācijas nodrošināšanu - 55% apmērā no maksājuma summas par šo pakalpojumu mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par patērēto siltumenerģiju cirkulācijas nodrošināšanai;

5.2.3.3. par karstā ūdens sagatavošanu - 55% apmērā no maksājuma summas par katru patērēto karstā ūdens m3 mēnesī, izņemot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar trīs līdz pieciem bērniem, kurām pabalsts noteikts 60% apmērā, un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem, kurām pabalsts noteikts 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī par katru patērēto karstā ūdens m3.

5.2.4. Lai saņemtu šo pabalstu, Sociālā dienesta palīdzības nodaļā:

5.2.4.1. jāiesniedz iesniegums;

5.2.4.2. jāuzrāda līgums ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību;

5.2.4.3. jāuzrāda abonentu grāmatiņa vai maksājumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem 3 mēnešiem;

5.2.4.4. parādniekiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums par parāda saistību kārtošanu.

5.2.5. Šo saistošo noteikumu punktos 5.2.1.1. un 5.2.1.2. minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētajā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti.

5.2.6. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērns(-i), pabalsts tiek piešķirts par katru bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē vai apgūst pilna laika studiju programmu augstākās izglītības iestādē. Ja bērns mācās vakara (maiņu) skolā, tad pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kamēr bērns sasniedz 18 gadu vecumu, pie nosacījuma, ka bērns nestrādā.

5.2.7. Personām, kurām ir nedzēstas parādsaistības par siltumenerģijas piegādi, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

5.2.8. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums 5 darba dienu laikā informēt Sociālā dienesta palīdzības nodaļu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits vai ja dzīvoklis tiek privatizēts uz trešās personas vārda, ja dzīvoklis tiek mainīts.

5.2.9. Ja pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo saistošo noteikumu punktā 5.2.8. minētās prasības, Sociālā dienesta palīdzības nodaļa pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuvusi zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalstu izmaksāšanai.

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2008. saistošiem noteikumiem, kas stājas spēkā no 01.07.2008.)

5.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai

5.3.1. Pabalstu var saņemt:

5.3.1.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

5.3.1.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuri nav maznodrošināti, kuriem nav apgādnieku un kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu cilvēku pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 130,61, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

5.3.2. Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50% apmērā no maksājuma summas mēnesī. Dzīvoklī ar ūdens skaitītājiem pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc pabalsta pieprasītāja nolasītiem ūdens skaitītāja rādījumiem, bet dzīvoklī bez ūdens skaitītājiem pabalsta apmēru aprēķina pēc Ventspils pilsētā noteiktajām patēriņa normām vienai personai.

5.3.3. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās kaut viens no pilngadīgiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, pabalstu piešķir ne ilgāk kā deviņus mēnešus viena kalendārā gada laikā, izņemot daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās māte vai tēvs viens audzina bērnu, kā arī ģimenes ar bērnu invalīdu.

5.3.4. Lai saņemtu šo pabalstu, Sociālā dienesta palīdzības nodaļā:

5.3.4.1. jāiesniedz iesniegums;

5.3.4.2. jāuzrāda līgums ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību;

5.3.4.3. jāuzrāda abonentu grāmatiņa vai maksājumus apliecinoši dokumenti, kuros atspoguļots siltā un aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis, ja dzīvoklī uzstādīti ūdens skaitītāji, ne retāk kā vienu reizi gadā;

5.3.4.4. parādniekiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums par parāda saistību kārtošanu.

5.3.5. Šo saistošo noteikumu punktos 5.3.1.1. un 5.3.1.2. minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti.

5.3.6. Ja dzīvoklī nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tad trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērns(-i), pabalsts tiek piešķirts par katru bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē vai apgūst pilna laika studiju programmu augstākās izglītības iestādē. Ja bērns mācās vakara (maiņu) skolā, tad pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kamēr bērns sasniedz 18 gadu vecumu, pie nosacījuma, ka bērns nestrādā.

5.3.7. Personām, kurām nedzēstas parādsaistības par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

5.3.8. Sociālā dienesta palīdzības nodaļa, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, trūcīgiem un maznodrošinātiem pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm var sniegt materiālu palīdzību, lai kompensētu skaitītāju uzstādīšanas izdevumus 50% apmērā.

5.3.9. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums 5 darba dienu laikā informēt Sociālā dienesta palīdzības nodaļu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits, ja dzīvoklis tiek privatizēts uz trešās personas vārda, ja dzīvoklis tiek mainīts vai ja dzīvoklī tiek uzstādīti ūdens skaitītāji.

5.3.10. Ja pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo saistošo noteikumu punktā 5.3.9. minētās prasības, Sociālā dienesta palīdzības nodaļa pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuvusi zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalstu izmaksāšanai.

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2008. saistošiem noteikumiem, kas stājas spēkā no 01.07.2008.)

 

5.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos

5.4.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai ir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai), ja:

5.4.1.1. tā pastāvīgi dzīvo Ventspils pilsētā un tā ir noslēgusi pastāvīgu dzīvojamās telpas īres līgumu;

5.4.1.2. tajā vismaz vienam no ģimenes locekļiem Ventspils pilsētā dzīvesvieta ir nepārtraukti deklarēta ne mazāk kā 1 gadu;

5.4.1.3. uz to ir attiecināms vismaz viens no šiem nosacījumiem:

5.4.1.3.1. persona ir bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņa uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa vai arī tad, kad viņš beidzis mācības izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

5.4.1.3.2. persona ir atsevišķi dzīvojošs nestrādājošs pensionārs, kuram nav apgādnieku;

5.4.1.3.3. persona ir atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram nav apgādnieku;

5.4.1.3.4. personai ir piešķirts politiski represētās personas statuss;

5.4.1.3.5. visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, kuriem nav apgādnieku;

5.4.1.3.6. ģimene (persona) audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus;

5.4.1.3.7. ģimene (persona) audzina bērnu invalīdu.;

5.4.2. Pabalsta apmērs ir 2/3 (divas trešdaļas) no īres maksas, kas noteikta Ventspils pilsētas pašvaldības dzīvokļiem.

5.4.3. Pabalsts paredzēts īres maksas, kas noteikta Ventspils pilsētas pašvaldības dzīvokļiem, segšanai 2/3 (divas trešdaļas) apmērā no īres maksas.

5.4.4. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā jāiesniedz (vai jāuzrāda, ja tas tieši noteikts šajā punktā) šādi dokumenti:

5.4.4.1. jāuzrāda pase;

5.4.4.2. jāiesniedz rakstveida iesniegums par vēlmi īrēt sociālo dzīvokli, klāt pievienojot spēkā esošu dzīvojamās telpas īres līgumu;

5.4.4.3. maznodrošinātai ģimenei (personai) - Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta izziņa un lēmums par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (izziņa derīga 3 mēnešus no izdošanas brīža);

5.4.4.4. ģimenei, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, - jāuzrāda pensijas apliecība vai invalīda apliecība;

5.4.4.5. ģimenei (personai), kura audzina bērnu invalīdu, - jāuzrāda bērna invalīda apliecība;

5.4.4.6. bārenim - bāriņtiesas vai pašvaldības (līdz 01.01.1997.) lēmums par bērna ievietošanu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādē vai aizbildnības nodibināšanu;

5.4.4.7. politiski represētai personai - jāuzrāda politiski represētas personas apliecība vai pašvaldības lēmums par politiski represētas personas statusa piešķiršanu.

5.4.5. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" saskaņā ar iesniegto rēķinu, kas papildināts ar to personu sarakstu, kurām ir piešķirts pabalsts.

5.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai

5.5.1. Pabalstu var saņemt:

5.5.1.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

5.5.1.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuri nav maznodrošināti, kuriem nav apgādnieku un kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu cilvēku pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 130,61, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

5.5.2. Pabalsta apmērs ir Ls 60,00 gadā vienai mājsaimniecībai.

5.5.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.5.3.1. iesniegums;

5.5.3.2. izdevumus apliecinoši dokumenti par kurināmā iegādi.

5.6. Pabalsts zobu ārstēšanai un protezēšanai

5.6.1. Pabalsts zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu kompensēšanai pensionāriem un invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

5.6.2. Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet ne vairāk kā Ls 45,00 gadā.

5.6.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.6.3.1. iesniegums;

5.6.3.2. izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu.

5.7. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai

5.7.1. Pabalsts personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss, kā arī pensionāriem un invalīdiem, kuri nav maznodrošināti, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu cilvēku pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 130,61, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība", pacienta iemaksu daļējai segšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils administratīvajā teritorijā, kurām ir noslēgts līgums ar valsts akciju sabiedrības "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" filiāli "Kurzemes slimokase".

5.7.2. Pabalsta apmērs ir noteikts:

5.7.2.1. par katru ambulatoro apmeklējumu pie ģimenes ārsta - Ls 0,25;

5.7.2.2. par katru ambulatoro apmeklējumu pie ārsta speciālista - Ls 1,00;

5.7.2.3. par katru stacionārā pavadīto dienu, sākot no otrās - Ls 3,30.

5.7.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

5.7.4. Piešķirtā pabalsta summa mēnesī vienai personai tiek noteikta - izmantojot ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas un pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

5.8. Pabalsts aprūpei mājās

5.8.1. Ikmēneša pabalsts pensionāriem un invalīdiem, kuri atbilst visiem tālāk minētajiem apakšpunktiem:

5.8.1.1. kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (vientuļiem),

5.8.1.2. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums,

5.8.1.3. kuri pilnībā vai daļēji nespēj sevi aprūpēt.

5.8.2. Pabalstu var saņemt šo saistošo noteikumu punktā 5.8.1. minētās personas līdz 80 gadu vecumam, ja ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 130,61, kas turpmāk tiek indeksēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumiem Nr.310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".

5.8.3. Pabalsta lielums vienai personai tiek noteikts atkarībā no nepieciešamo pakalpojumu veida un apjoma:

5.8.3.1. ja persona nevar sevi aprūpēt - Ls 35,00 mēnesī;

5.8.3.2. ja persona sevi daļēji aprūpē - Ls 25,00 mēnesī.

5.8.4. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.8.4.1. iesniegums;

5.8.4.2. ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

5.8.5. Pabalstu piešķir Sociālā dienesta palīdzības nodaļa, noslēdzot trīspusēju līgumu ar aprūpējamo personu un pakalpojumu sniedzēju.

5.9. Pabalsts īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai

5.9.1. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem, kuri atbilst visiem turpmāk minētajiem apakšpunktiem:

5.9.1.1. kuriem nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (vientuļiem),

5.9.1.2. kuriem par labu nav noslēgts uztura līgums,

5.9.1.3. kuri pilnībā vai daļēji nespēj sevi aprūpēt.

5.9.2. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem līdz 70 gadu vecumam, kuriem piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, personas īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai - ietvju uzkopšanai un attīrīšanai no sniega, kā arī zāliena pļaušanai un attīrīšanai no nokritušajām koku lapām.

5.9.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteiktajiem izcenojumiem par 5.9.2.minētajiem pakalpojumiem.

5.9.4. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.9.4.1. iesniegums;

5.9.4.2. ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās;

5.9.4.3. īpašumā esošā zemesgabala plāns.

5.9.5. Piešķirtā pabalsta summas tiek pārskaitītas pakalpojuma sniedzēja uzņēmumam, pēc iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem.

5.10. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

5.10.1. Ikmēneša pabalsts bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā.

5.10.2. Ikmēneša pabalsts bērniem no trūcīgām ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā.

5.10.3. Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" noteiktajām ēdināšanas maksām.

5.10.4. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

5.10.5. Piešķirtās pabalsta summas tiek pārskaitītas pašvaldības iestādei "Izglītības pārvalde" pēc iesniegtā rēķina.

5.11. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

5.11.1. Pabalsts ģimenēm ar bērnu(-iem), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

5.11.2. Pabalstu piešķir ģimenei par katru bērnu, kurš sekmīgi mācās vispārizglītojošās skolās vai kurš sekmīgi mācās vidējā speciālā mācību iestādē. Bērniem, kuri mācās vakara (maiņu) skolā, pabalsts tiek piešķirts līdz 18 gadu vecumam pie nosacījuma, ka bērns nestrādā.

5.11.3. Pabalstu piešķir Sociālā dienesta palīdzības nodaļa trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm Ls 25,00 apmērā par katru bērnu 1 reizi gadā.

5.11.4. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.11.4.1. iesniegums;

5.11.4.2. izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās vispārizglītojošā skolā vai vidējā speciālā mācību iestādē.

5.11.5. Ja ģimenei ir piešķirts pašvaldības pabalsts mācību līdzekļu iegādei par kādu no bērniem, atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā", kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.8, tad šo saistošo noteikumu 5.11.1.punktā minētais pabalsts par šiem bērniem netiek piešķirts.

5.12. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām

5.12.1. Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās Ventspils pilsētā vai Ventspils rajonā un kuru ģimenei Ventspils Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu.

5.12.2. Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" vai attiecīgā rajona pagasta padomes noteiktajām ēdināšanas maksām.

5.12.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

5.12.4. Piešķirtās pabalsta summas tiek pārskaitītas ēdināšanas uzņēmumam, kas noslēdzis līgumu par bērnu ēdināšanu Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās ar pašvaldības iestādi "Izglītības pārvalde" vai attiecīgā pagasta padomei pēc viņu iesniegtā rēķina.

5.13. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā

5.13.1. Tiesības saņemt pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērns(-i) mācās Ventspils mūzikas vidusskolas 1.-9.klasē.

5.13.2. Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no Ventspils mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

5.13.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

5.13.4. Piešķirtās pabalsta summas tiek pārskaitītas Ventspils mūzikas vidusskolas kontā pēc iesniegtā rēķina.

5.14. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

5.14.1. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm ar 3 vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

5.14.2. Pabalsta apmērs ir Ls 10,00 par katru bērnu.

5.14.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz iesniegums.

5.14.4. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā Mātes dienā.

5.15. Pabalsts ģimenēm ar bērnu (-iem)

5.15.1. Pabalstu piešķir ģimenēm ar bērnu (-iem), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

5.15.2. Pabalsta apmērs ir:

5.15.2.1. Ls 30,00 par katru 9. vai 12.klases absolventu vispārizglītojošās skolās uz izlaidumu;

5.15.2.2. Ls 20,00 par katru nepilngadīgu bērnu uz Ziemassvētkiem pārtikas produktu un citu preču iegādei.

5.15.3. Šo saistošo noteikumu 5.15.2.2.punktā minēto pabalstu piešķir dāvanu kartes veidā.

5.15.4. Ja ģimenei ir piešķirts pašvaldības pabalsts sakarā ar izlaidumu par kādu no bērniem, atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā", kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.8, tad šo saistošo noteikumu 5.15.2.1.punktā minētais pabalsts par šiem bērniem netiek piešķirts.

5.15.5. Ja ģimenei ir piešķirts pašvaldības pabalsts sakarā ar Ziemassvētkiem par kādu no bērniem, atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā", kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.8, tad šo saistošo noteikumu 5.15.2.2.punktā minētais pabalsts par šiem bērniem netiek piešķirts.

5.15.6. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.15.6.1. iesniegums;

5.15.6.2. lai saņemtu 5.15.2.1. norādīto pabalstu, izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka skolēns ir absolvents. Šo saistošo noteikumu izpratnē absolvents ir persona, kas pielaista pie eksāmenu kārtošanas.

5.16. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

5.16.1. Pašvaldība sniedz atvieglojumus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk - bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk - pilngadību sasniedzis bērns), par kuriem Ventspils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22.punktam:

5.16.1.1. vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - Ls 175,00 apmērā vai arī līdzvērtīgas summas apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;

5.16.1.2. vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam naudas līdzekļu veidā patstāvīgas dzīves uzsākšanai - Ls 120,00 apmērā;

5.16.1.3. ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, koledžā vai augstākā mācību iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis - Ls 60,00 apmērā;

5.16.1.4. pilngadību sasniegušajam bērnam līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.

5.16.2. Šo saistošo noteikumu punktā 5.17.1.4. noteiktais pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas segšanai līdz laikam, kamēr bērnam bārenim tiek piešķirta dzīvojamā platība.

5.16.3. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālā dienesta palīdzības nodaļā jāiesniedz:

5.16.3.1. iesniegums;

5.16.3.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopija un Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas izsniegta izziņa, ka bērns bārenis ir reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā dzīvojamās platības saņemšanai šo saistošo noteikumu 5.17.1.4.punktā minētā pabalsta saņemšanai.

5.17. Pabalsts audžuģimenei

5.17.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uztura nodrošināšanai - Ls 169,00.

5.17.2. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei - Ls 75,00 un izmaksas kārtība var tikt noteikta atbilstoši bērna vajadzībām, pabalsta vietā izsniedzot apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamas lietas.

5.17.3. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi - atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības summu mēnesī, kas noteikta Ls 80,00 apmērā.

5.17.4. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu punktos 5.18.1., 5.18.2, 5.18.3. minētos pabalstus, audžuģimenei jānoslēdz līgums ar Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē un jāiesniedz iesniegums.

5.18. Pabalsts ārkārtas situācijā

5.18.1. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situā­cijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, satiksmes negadījums u.tml.) dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 2.daļai.

5.18.2. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā Ls 30,00 vienai personai (ģimenei).

5.18.3. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

5.18.4. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo saistošo noteikumu 5.18.2.punktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, izdodot attiecīgu rīkojumu.

6. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un sociālās palīdzības piešķiršanas vai atteikuma paziņošanas kārtība

6.1. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

6.2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:

1) uz 3 mēnešiem, ja kaut viens no pilngadīgiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;

2) uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs.

6.3. Sociālā dienesta palīdzības nodaļa var atteikt piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai pārtraukt daļēji vai pilnīgi sociālās palīdzības piešķiršanu, ja:

1) tiek konstatēts, ka persona (ģimene) neiesaistās savas sociālās situācijas uzlabošanā un/vai nepilda noteiktos līdzdarbības pienākumus;

2) ja tiek konstatēts, ka sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

3) ja ģimene (persona) nepiekrīt dzīves apstākļu novērtēšanai;

4) ja nav noskaidrojama ģimenes (personas) patiesā dzīvesvieta un mājsaimniecības statuss;

5) tiek konstatēts, ka bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem ir resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasītāju ar dažādiem palīdzības veidiem.

7. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

7.1. Sociālā dienesta palīdzības nodaļas lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.

7.2. Sociālā dienesta vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domē, iesniedzot motivētu iesniegumu, adresētu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram, lēmumā norādītajā termiņā.

7.3. Ventspils pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

8. Saistošo noteikumu publicēšana

Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

Spēkā esošs no 2008.04.24.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par maznodrošinātas ģimenes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 26.05.2008.Stājas spēkā: 01.07.2008.Zaudē spēku: 17.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
176970
01.07.2008
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)