Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.429

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 43.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajai apropriācijai valsts aģentūra “Nacionālais kino centrs” (turpmāk – aģentūra) piešķir valsts budžeta finansējumu (turpmāk – finansējums) filmu nozares projektiem (turpmāk – projekts).

2. Projektiem paredzēto finansējumu veido līdzekļi, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti Kultūras ministrijas apakšprogrammai “Filmu nozare”, un Valsts kultūrkapitāla fonda filmu mākslas kultūras programmu finansējums, kuru administrē aģentūra.

3. Lai projektiem piešķirtu finansējumu, aģentūra rīko atklātu konkursu.

4. Finansējumu saskaņā ar konkursa nolikumu piešķir:

4.1. spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projektu attīstīšanai, tai skaitā scenāriju rakstīšanai un filmu ražošanai;

4.2. citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem, kuru mērķis ir Latvijas filmu popularizēšana un izplatīšanas veicināšana, sabiedrības informēšana un izglītošana filmu mākslas jomā, filmu nozares speciālistu apmācība un starptautiskā sadarbība.

5. Finansējumu nepiešķir:

5.1. pabeigtiem projektiem;

5.2. amatieru filmu projektiem;

5.3. televīzijas seriālu un raidījumu projektiem;

5.4. pasūtījumu filmu projektiem un to filmu projektiem, kas iecerētas kā cita darba sastāvdaļa (kas nav saistīts ar kinematogrāfiju);

5.5. pornogrāfisku filmu projektiem un tādu filmu projektiem, kas nepamatoti atspoguļo vardarbību un satur cilvēka cieņu pazemojošu propa­gandu.

6. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem projektiem ne mazāk kā 65 % no piešķirtā finansējuma jāizlieto Latvijā.

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

7. Aģentūrai finansējuma piešķiršanas procesā ir šādas funkcijas:

7.1. organizēt projektu konkursu;

7.2. izvērtēt iesniegtos projektus;

7.3. slēgt finansēšanas līgumus un atbilstoši tiem veikt tiešos maksāju­mus;

7.4. saskaņā ar noslēgtajiem finansēšanas līgumiem veikt projektu izpildes uzraudzību.

8. Lai nodrošinātu funkciju izpildi finansējuma piešķiršanas procesā, aģentūrai ir šādi uzdevumi:

8.1. izstrādāt un apstiprināt projektu konkursa nolikumu;

8.2. izsludināt projektu konkursu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu, projektu konkursa veidu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un saņemt papildinformāciju;

8.3. informēt par projektu konkursu, publicējot aģentūras mājaslapā internetā projektu konkursa nolikumu, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar projektu konkursu, tai skaitā projektu konkursa rezultātus;

8.4. izveidot pastāvīgās ekspertu komisijas projektu konkursā iesniegto projektu izvērtēšanai;

8.5. ja nepieciešams, iesniegto projektu izvērtēšanā iesaistīt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

9. Pirms projektu konkursa izsludināšanas aģentūra izstrādā projektu konkursa nolikumu. Nolikumā norāda:

9.1. projektu konkursa aprakstu;

9.2. projekta iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību;

9.3. iesniedzamos dokumentus;

9.4. projekta noformējumam noteiktās prasības;

9.5. projektu konkursa rezultātu paziņošanas kārtību;

9.6. citu informāciju.

III. Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības

10. Projektu var iesniegt juridiska persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kā filmu producētājs (ražotājs) vai filmu izplatītājs.

11. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

11.1. projekta iesniedzējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par projekta iesniedzēja bankrotu;

11.2. projekta iesniedzējs nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

11.3. projekta iesniedzējs nav izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš ar aģentūru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem;

11.4. projekta iesniedzējs ir raidorganizācija;

11.5. vairāk nekā 25 % no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību pieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām.

IV. Projektam izvirzāmās prasības

12. Uz finansējumu pilnmetrāžas spēlfilmas veidošanai var pretendēt projekts, kura režisors ir bijis kādas pabeigtas Latvijas teritorijā izplatītas īsmetrāžas vai pilnmetrāžas spēlfilmas autors.

13. Projektu, kas nav saņēmis finansējumu, atkārtoti projektu konkursā var iesniegt ne vairāk kā trīs reizes.

14. Vienu un to pašu projektu var iesniegt vairākos projektu konkursos, bet kopējais projektam dažādos konkursos piešķirtais finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 16., 17. un 18.punktā norādīto maksimāli pieļaujamo apmēru. Ja projektu iesniedz vairākos konkursos, finansējumu piešķir dažādām ar projekta īstenošanu sais­tītām darbībām.

15. Ja projekts saskaņā ar finansēšanas līgumu, kas noslēgts ar aģentūru, ir saņēmis finansējumu filmas ražošanas posmam, tas var pretendēt uz finansējumu filmas pabeigšanai. Šādā gadījumā saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto kārtību aģentūrā iesniedz ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu. Uz šādu projektu neattiecas šo noteikumu V, VI un VII nodaļā minētās prasības.

16. Projekta finansējums nepārsniedz 50 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota, izņemot finansējumu no Eiropas Savienības sabiedriskajiem fondiem un Eiropas Padomes Eurimages fonda.

17. Finansējuma apmērs mazbudžeta filmai nepārsniedz 90 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota, izņemot finansējumu no Eiropas Savienības sabiedriskajiem fondiem un Eiropas Padomes Eurimages fonda.

18. Finansējuma apmērs sarežģītai filmai nepārsniedz 80 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota, izņemot finansējumu no Eiropas Savienības sabiedriskajiem fondiem un Eiropas Padomes Eurimages fonda.

19. Filma uzskatāma par mazbudžeta filmu, ja tās kopējās izmaksas ir mazākas par:

19.1. 600 000 latu – pilnmetrāžas spēlfilmai. Pilnmetrāžas filma šo noteikumu izpratnē ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm;

19.2. 1 000 000 latu – pilnmetrāžas animācijas filmai;

19.3. 100 000 latu – īsmetrāžas spēlfilmai un īsmetrāžas animācijas filmai;

19.4. 80 000 latu – dokumentālai filmai;

19.5. 700 000 latu – kopražojuma pilnmetrāžas spēlfilmai, kas veidota atbilstoši Eiropas filmu kopražojumu konvencijai.

20. Filma uzskatāma par sarežģītu filmu, ja tās izplatīšana Latvijā ir ierobežota un tā atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

20.1. filmas teksts galvenokārt ir latviešu valodā;

20.2. filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārais oriģināldarbs;

20.3. filmas pamatā ir Latvijas vēstures vai kultūras notikumi, ar ekoloģiju, zinātni, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi saistīti jautājumi;

20.4. izteikti mākslinieciska filma, kurā izmantotas eksperimentālas vai inovatīvas izteiksmes formas;

20.5. filma paredzēta bērniem vai jauniešiem.

21. Šo noteikumu 16., 17. un 18.punktā noteiktos finansējuma apmēra ierobežojumus nepiemēro finansējumam, kuru aģentūra piešķir šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajiem projektiem.

V. Projektu iesniegšanas kārtība

22. Projektu iesniedz aģentūrā projektu konkursa nolikumā norādītajā termiņā un kārtībā.

23. Aģentūra reģistrē iesniegtos projektus, norādot projekta veidu un nosaukumu, projekta saņemšanas datumu un laiku, kā arī projekta iesniedzēja kontaktinformāciju.

VI. Projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

24. Triju nedēļu laikā pēc noteiktā projektu iesniegšanas termiņa beigām aģentūra pārbauda:

24.1. vai projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

24.2. vai iesniegtais projekts atbilst šo noteikumu IV nodaļā (izņemot 20.punktu) un projektu konkursa nolikumā minētajām prasībām.

25. Iesniegtā projekta atbilstību šo noteikumu 20.punktam novērtē attiecīgā šo noteikumu 29.punktā minētā komisija un sniedz atzinumu aģentūras direktoram.

26. Ja projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajām prasībām, aģentūra pieņem lēmumu par iesniegtā projekta noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

27. Ja iesniegtais projekts neatbilst šo noteikumu IV nodaļā un projektu konkursa nolikumā minētajām prasībām, aģentūra var uzdot projekta iesniedzējam precizēt projektu. Ja projekta iesniedzējs aģentūras noteiktajā kārtībā un termiņā nav precizējis vai iesniedzis precizēto projektu, aģentūra pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

28. Ja iesniegtais projekts atbilst šo noteikumu IV nodaļā un projektu konkursa nolikumā minētajām prasībām, to virza tālākai izvērtēšanai saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļā minētajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

29. Lai atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā minētajiem projektu vērtēšanas kritērijiem izvērtētu iesniegtos projektus, aģentūra izveido šādas pastāvīgās ekspertu komisijas (turpmāk – komisija):

29.1. spēlfilmu komisija;

29.2. dokumentālo filmu komisija;

29.3. animācijas filmu komisija;

29.4. citu filmu nozaru projektu komisija.

30. Šo noteikumu 29.punktā minētās komisijas darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā iekļauj speciālistus, kuriem ir zināšanas vai darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses. Vismaz viens no komisijas locekļiem ir aģentūras pārstāvis.

31. Vērtējot šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētos projektus, komisija pārbauda to atbilstību šo noteikumu 37.punktā minētajiem kritērijiem. Ja iesniegtais projekts neatbilst šiem kritērijiem, komisija par to informē aģentūras direktoru. Direktors pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

32. Vērtējot šo noteikumu 4.punktā minētos projektus, komisija pārbauda to atbilstību šo noteikumu 38.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un sniedz aģentūras direktoram atzinumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Komisijas atzinumam ir ieteikuma raksturs.

33. Triju mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas aģentūras direktors, izvērtējot komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu.

34. Aģentūras darbinieku lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

35. Aģentūras direktora lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Kultūras ministrijā, bet Kultūras ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

36. Aģentūra mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iesniegtā projekta atbalstīšanu noslēdz finansēšanas līgumu ar finansējuma saņēmēju.

VII. Projekta vērtēšanas kritēriji

37. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam projektam jāatbilst vismaz trijiem šādiem kritērijiem:

37.1. filmas darbība un/vai tās veidošana noris galvenokārt Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveicē;

37.2. vismaz viens no galvenajiem varoņiem ir saistīts ar Latvijas kultūru vai teritoriju, kurā runā latviešu valodā;

37.3. scenārija autors ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs vai autors, kas runā latviešu valodā;

37.4. filmas pamatā ir aktuāli vēstures vai kultūras notikumi vai jautājumi, kas saistīti ar ekoloģiju, zinātni, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi un kas ir būtiski Latvijas iedzīvotājiem;

37.5. viena no filmas oriģinālajām gala versijām ir latviešu valodā;

37.6. vismaz divi no filmas veidotāju galvenās radošās komandas (režisors, scenārija autors, komponists, filmas mākslinieks, animācijas mākslinieks, operators) ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

38. Šo noteikumu 4.punktā minētos projektus atbilstoši to veidam vērtē viena no šo noteikumu 29.punktā minētajām komisijām pēc šādiem kvalitātes kritērijiem:

38.1. projekta profesionālā kvalitāte;

38.2. projekta mākslinieciskā kvalitāte;

38.3. projekta nozīmīgums un aktualitāte;

38.4. projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamība;

38.5. projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetence;

38.6. projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetence.

VIII. Projekta īstenošanas uzraudzība

39. Aģentūrai, veicot projekta īstenošanas uzraudzību, ir tiesības pieprasīt no finansējuma saņēmēja ziņas par projekta izpildes gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Finansējuma saņēmējs nepieciešamo informāciju aģentūrai sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

40. Ja aģentūra konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi netiek izmantoti atbilstoši finansēšanas līguma nosacījumiem, tā no finansējuma saņēmēja piedzen piešķirtos finanšu līdzekļus.

41. Ja finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas nav atmaksājis pieprasītos finanšu līdzekļus, kā arī nav vienojies ar aģentūru par citu finanšu līdzekļu atmaksas grafiku, aģentūra uzsāk tiesvedības procesu ar finansējuma saņēmēju.

IX. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumus Nr.165 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 41.nr.).

43. Šos noteikumus bez papildu konkursa rīkošanas piemēro līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.165 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”, ja līgumā noteiktais projekta pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs ir lielāks, nekā pieļaujams saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam un ja projekts pilnībā atbilst šajos noteikumos izvirzītajām finansējuma saņemšanas prasībām. Papildu finansēju­mu šādiem projektiem piešķir ne agrāk kā 2008.gada 15.augustā.

44. Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Latvijas paziņoto atbalsta programmu Nr. N233/08 “Par atbalstu filmu nozares projektiem Latvijā” un Kultūras ministrija par to ir paziņojusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ministru prezidents I.Godmanis

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 10.06.2008.Stājas spēkā: 19.06.2008.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.06.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
176964
19.06.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)