Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.389

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā (prot. Nr.36 26.§)
Noteikumi par Eiropas komunikāciju tīklu projektu un to grozījumu vērtēšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas komunikāciju tīklu projektu iesniegumu (turpmāk – projektu iesniegumi) vērtēšanas kritērijus un prasības to iesniedzējiem;

1.2. kārtību, kādā Eiropas komunikāciju tīklu budžeta vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde):

1.2.1. publicē Eiropas Komisijas uzsau­kumus;

1.2.2. pieņem un izvērtē projektu iesniegumus, kā arī iesniedz tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

1.2.3. izvērtē Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

II. Eiropas Komisijas uzsaukuma publicēšana

2. Vadošā iestāde, pamatojoties uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Eiropas Komisijas uzsaukumu, nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu vadošajā iestādē. Beigu termiņu nosaka ne vēlāk par divām nedēļām pirms Eiropas Komisijas noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa Eiropas Komisijā.

3. Vadošā iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vadošās iestādes mājaslapā internetā informāciju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem, Eiropas Komisijas uzsaukuma nosacījumiem, kā arī citu ar projektu iesniegumu iesniegšanu un vērtēšanu saistītu informāciju.

III. Projektu iesniegumu pieņemšana un izvērtēšana

4. Projekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu un pievieno tam šo noteikumu 6.punktā un Eiropas Komisijas uzsaukumā minētos dokumentus.

5. Vadošā iestāde reģistrē projektu iesniegumus Eiropas komunikāciju tīklu projektu iesniegumu reģistrā.

6. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrācijas:

6.1. izvērtē projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstību šādiem kritērijiem:

6.1.1. projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstība Eiropas Komisijas uzsaukumā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

6.1.2. projekta ieviešanas iestādei ir pietiekams finansiālais nodroši­nājums, lai īstenotu projektu, un ir pievienoti to apliecinoši dokumenti;

6.1.3. projekta ieviešanas iestādei ir pietiekams tehniskais nodrošinājums, lai īstenotu projektu, un ir pievienoti to apliecinoši dokumenti;

6.2. izvērtē projekta atbilstību šādiem kritērijiem:

6.2.1. projekts atbilst nozares attīstības stratēģijai un pamatnostādnēm;

6.2.2. projekts atbilst Eiropas komunikāciju tīklu vadlīnijās (Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 23.jūlija Lēmums 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Lēmums 1364/2006/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumu 96/391/EK un Lēmumu 1229/2003/EK) noteiktajiem mērķiem;

6.2.3. projekts atbilst Eiropas komunikāciju tīkla ikgadējā programmā vai Eiropas komunikāciju tīkla daudzgadējā pro­grammā noteiktajiem mērķiem;

6.2.4. investīciju (būvdarbu) projekts pēc tā īstenošanas atradīsies Eiropas komunikāciju tīklā;

6.2.5. projektam pieprasītais Eiropas komunikāciju tīklu budžeta procentuālais līdzfinansējums atbilst Eiropas Padomes 2007.gada 20.jūnija Regulai (EK) Nr. 680/2007, kas paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju tīklu jomā;

6.2.6. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstu valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanai (ja projekta īstenošanai nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums);

6.2.7. projekts (vai tā daļa) netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

6.2.8. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz Eiropas Komisijas uzsaukumā noteikto termiņu (ja Eiropas Komisijas uzsau­kumā tāds ir noteikts);

6.3. izvērtē projekta iesnieguma atbilstību šādiem kritērijiem:

6.3.1. ir izvēlēta pareizā Eiropas Komisijas uzsaukumam pievienotā projekta iesnieguma veidlapa;

6.3.2. projekta iesniegums ir pareizi un pilnībā aizpildīts un ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi un dokumenti;

6.3.3. projekta iesniegumā nav aritmētisku kļūdu projekta budžeta aprēķinā;

6.3.4. projekta iesniegums sagatavots angļu valodā;

6.3.5. projekta iesniegumam pievienoti projekta iesnieguma veidlapā noteiktie ar ietekmi uz vidi saistītie dokumenti atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

7. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst šajos noteikumos un Eiropas Komisijas uzsaukumā noteiktajiem kritērijiem, vadošā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

8. Ja projekta iesniegumā vai projektā nav norādīta pilnīga šo noteikumu 6.punktā minētā informācija, vadošā iestāde sagatavo atzinumu un nosūta to projekta iesniedzējam, norādot precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu.

9. Projekta iesniedzējs vadošajā iestādē iesniedz precizēto projekta iesniegumu atzinumā norādītajā termiņā. Precizēto projekta iesniegumu vadošā iestāde izvērtē vienas darbdienas laikā un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā vai arī par projekta iesnieguma noraidīšanu.

10. Ja projekta iesniedzējs precizēto projekta iesniegumu neiesniedz vadošās iestādes atzinumā norādītajā termiņā, vadošā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu kā neatbilstošu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

11. Ja vadošā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprinā­šanu, projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu kopā ar pielikumiem vienas darbdienas laikā pēc vadošās iestādes lēmuma saņemšanas iesniedz vadošajā iestādē:

11.1. papīra formā divos eksemplāros (oriģināls un kopija);

11.2. elektroniskā formā, ja dokuments ir noformēts atbilstoši elektro­nisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

11.3. citā formā, ja to nosaka Eiropas Komisijas uzsaukums.

12. Vadošā iestāde apstiprina projekta iesniegumu, oriģinālu kopā ar pa­vadvēstuli atdod projekta iesniedzējam nosūtīšanai Eiropas Komisijai, bet kopiju saglabā projekta lietā (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski).

13. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta iesnieguma iesniegšanu Eiropas Komisijā Eiropas Komisijas uzsaukumā norādītajā laikā un vietā.

14. Vadošā iestāde nosūta projekta iesniegumu Eiropas Komisijai elektro­niski atbilstoši Eiropas Komisijas uzsaukumā noteiktajām prasībām.

15. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Eiropas Komisijas rakstiski informē atbalsta saņēmēju par projekta apstiprinā­šanu vai noraidīšanu Eiropas Komisijā līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas komunikāciju tīklu budžeta līdzekļiem.

IV. Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikuma izvērtēšana, apstiprināšana un iesniegšana Eiropas Komisijā

16. Atbalsta saņēmējs vai ieviešanas iestāde var iesniegt pamatotus Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumus, lai pagarinātu projekta īstenošanas laiku vai grozītu citus Eiropas Komisijas lēmuma noteikumus, kas attiecas uz projektu (piemēram, ja ir mainījušies atbalsta saņēmēja pamatdati (kontaktinformācija un bankas rekvizīti), plānotas izmaiņas projekta ieviešanas termiņā, sagaidāmajos rezultātos un auditējamās vērtībās, notikušas izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu summā vai to sadalījumā pa projekta aktivitātēm). Eiropas Komisijas lēmuma grozījumi nedrīkst mainīt kopējo projekta mērķi.

17. Atbalsta saņēmējs vai ieviešanas iestāde laikus, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē izvērtēšanai rakstiskus Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumus.

18. Vadošā iestāde divu nedēļu laikā pēc to saņemšanas izvērtē Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumus un, ja tie ir nepilnīgi, pieprasa atbalsta saņēmējam vai ieviešanas iestādei precizēt Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumus, nosakot termiņu precizēto priekšlikumu iesniegšanai.

19. Ja vadošajai iestādei nav iebildumu pret Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu priekšlikumiem, vadošā iestāde lūgumu par Eiropas Komisijas lēmuma grozīšanu ne vēlāk kā mēnesi pirms Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datumu nosūta Eiropas Komisijai.

20. Vadošajai iestādei ir tiesības ierosināt, sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā Eiropas Komisijas lēmuma grozījumus, pirms tam tos rakstiski saskaņojot ar atbalsta saņēmēju vai ieviešanas iestādi.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas komunikāciju tīklu projektu un to grozījumu vērtēšanu un iesniegšanu Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 389Pieņemts: 02.06.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 05.06.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
176338
06.06.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)