Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.386

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā (prot. Nr.36 19.§)
Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā.

2. Šie noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem, kuri, pildot dienesta pienākumus, strādā sporta jomā.

3. Sertifikācija ietver sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un attiecīga sporta speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanu.

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

5. Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija), izņemot šo noteikumu 26.punktā minēto gadījumu, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz piecas personas. Komisija darbojas atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbil­stības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām.

II. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība

6. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificē­jamais sporta speciālists), iesniedz komisijai:

6.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruni, darba vietu un amatu, sporta veidu (darbības jomu);

6.2. dokumentu kopijas par iegūto izglītību un apgūtajām tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmām (uzrāda oriģinālus vai apliecinātus norakstus);

6.3. ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk – pārskats). Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, pārskats no attiecīgā darba devēja nav jāiesniedz;

6.4. ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītas sporta federācijas rakstisku atzinumu vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam izvirzītajām prasībām;

6.5. ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

6.6. divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm).

7. Komisija:

7.1. veic sertifikāciju, pamatojoties uz sertificējamā sporta speciālista iesniegumu;

7.2. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmena prasības un vērtēšanas sistēmu;

7.3. sniedz priekšlikumus Latvijas Sporta federāciju padomes valdei par sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāva apstiprināšanu triju personu sastāvā;

7.4. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sertifikācijas eksāmenu komisijas darbības kārtību;

7.5. pieņem šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sertifikācijas rakstiski paziņo sertificējamam sporta speciālistam sertifikācijas norises laiku, vietu, saturu un vērtēšanas sistēmu;

7.6. pieņem šo noteikumu 23.punktā minētos dokumentus sporta speciālista resertifikācijai, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas rakstiski paziņo resertificējamam sporta speciālistam par resertifikācijas iesnieguma izskatīšanas rezultātu un veic resertifikāciju saskaņā ar resertificējamā sporta speciālista iesniegumu;

7.7. septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena nosūta sertificējamam sporta speciālistam informāciju par eksāmena rezultātiem;

7.8. mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas komisijā pieņem lēmumu par attiecīgās kategorijas sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu;

7.9. sagatavo un izsniedz sertificētajam (resertificētajam) sporta speciālis­tam sertifikātu;

7.10. izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu;

7.11. veido un uztur elektronisku sertificēto sporta speciālistu reģistru;

7.12. izskata sporta speciālista sūdzību par sertifikācijas eksāmena norisi un vērtējumu un pieņem lēmumu par atkārtota sertifikācijas eksāmena rīkošanu, par atteikumu rīkot atkārtotu sertifikācijas eksāmenu, par sertifikācijas eksāmena vērtējuma pārskatīšanu vai par atteikumu pārskatīt sertifikācijas eksāmena vērtējumu. Par pieņemto lēmumu komisija piecu darbdienu laikā rakstiski informē sūdzības iesniedzēju;

7.13. izskata un izvērtē šo noteikumu 31.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtos priekšlikumus par sertifikāta anulēšanu un pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu vai atteikumu anulēt sertifikātu;

7.14. ievieto un regulāri atjauno Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā internetā sertificēto sporta speciālistu sarakstu un to sporta speciālistu sarakstu, kuriem sertifikāti anulēti.

8. Sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

9. Komisijas vadītājs sertifikātu apstiprina ar parakstu un komisijas zīmogu pēc tam, kad sertifikātu ir parakstījis Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.968 redakcijā)

10. Komisijas darbību nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome.

III. Prasības sporta speciālistam

11. Personām, kuras darbojas sporta jomā, īstenojot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, vadot sporta treniņus (nodarbības), vai darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo vai metodisko darbu, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu personām, ja tās apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts (izņemot šo noteikumu 12.punktā minētās personas).

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.968)

12. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

13. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.968 redakcijā)

14. Sertifikācija paredz četru kategoriju sertifikātus:

14.1. A kategorijas sertifikāts;

14.2. B kategorijas sertifikāts;

14.3. C kategorijas sertifikāts;

14.4. D kategorijas sertifikāts.

15. Persona, kura ir ieguvusi A, B vai C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus (nodarbības) vai darboties sporta jomā, veicot izglītojošo vai metodisko darbu.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.968 redakcijā)

16. Persona, kura ir ieguvusi D kategorijas sertifikātu, ir tiesīga sniegt atbalstu personām, kuras apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, konsultējot un iesakot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, sportiskās meistarības pilnveidošanai. Persona, kura ir ieguvusi D kategorijas sertifikātu, ir tiesīga vadīt sporta treniņus (nodarbības) saskaņā ar tādu personu izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) plānu, kuras ir ieguvušas A, B vai C kategorijas sertifikātu, tikai šo personu īslaicīgas prombūtnes laikā.

17. Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

17.1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;

17.2. pēdējos piecus gadus strādājusi sporta trenera amatā;

17.3. strādājot sporta trenera amatā, pēdējo piecu gadu laikā ir sagata­vojusi sportistus vai komandas, kuras startējušas Latvijas izlases komandas sastāvā attiecīgajās sacensībās un uzrādījušas augsta līmeņa rezultātu noteik­šanas kritērijiem (2.pielikums) atbilstošus augstus rezultātus;

17.4. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par personas atbilstību A kategorijas sporta speciālistam izvirzītajām prasībām;

17.5. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

18. Komisija B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

18.1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, izņemot šo noteiku­mu 28.punktā minēto gadījumu;

18.2. pēdējos piecus gadus strādājusi sporta trenera amatā;

18.3. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par personas atbilstību B kategorijas sporta speciālistam izvirzītajām prasībām;

18.4. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

19. Komisija C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

19.1. ieguvusi vidējo izglītību;

19.2. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu par personas atbilstību C kategorijas sporta speciālistam izvirzītajām prasībām;

19.3. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stun­das), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;

19.4. nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

20. Komisija D kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

20.1. ieguvusi vidējo izglītību;

20.2. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu tālākizglītības programmu (ne mazāk kā 40 stundas), kas ietver pamatzināšanas sporta veida tehniskajos un drošības noteikumos, sporta medicīnā, iesācēju nodarbību un sacensību organizēšanā, attiecīgā sporta veida pamatiemaņu apguvē, pedagoģiskās un psiholoģiskās saskarsmes pamatos;

20.3. nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

21. Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.

22. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta treneru kvalifikācijas studiju programmā, ir tiesīgs saņemt B kategorijas sertifikātu.

IV. Sporta speciālistu resertifikācija

23. Resertificējamais sporta speciālists ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju pro­grammā iesniedz komisijai:

23.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruni, darba vietu un amatu, sporta veidu (darbī­bas jomu);

23.2. dokumentu kopijas par sertifikāta derīguma laikā apgūtajām tālākizglītības programmām ne mazāk kā 60 stundu apjomā (oriģinālus vai apliecinātus norakstus);

23.3. šo noteikumu 12.punktā minētā persona – diploma kopiju par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (uzrāda oriģinālu vai apliecinātu norakstu);

23.4. darba devēja apstiprinātu pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem. Ja persona pēdējo piecu gadu laikā ir strādājusi pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem. Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, pārskats no attiecīgā darba devēja nav jāiesniedz;

23.5. ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu – sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītās sporta federācijas rakstisku atzinumu vai – ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas – Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam izvirzītajām prasībām;

23.6. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

23.7. divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm).

24. Komisija izskata šo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu atbilstī­bu attiecīgās kategorijas sertifikāta iegūšanai izvirzītajām prasībām.

25. Ja komisija atzīst, ka šo noteikumu 23.punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas sertifikāta piešķiršanai noteiktajām prasībām, komi­sija resertificējamam sporta speciālistam piešķir sertifikātu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

26. Ja komisija atzīst, ka šo noteikumu 23.punktā minētie dokumenti neatbilst attiecīgās kategorijas sertifikāta piešķiršanai noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu atteikt resertifikāciju. Resertificējamam sporta speciālistam nosūta motivētu resertifikācijas atteikumu, bet viņam ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu.

27. Ja sporta speciālists B, C vai D kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam piešķir augstākas kategorijas sertifikātu. Augstākas kategorijas sertifikātu sporta speciālistam piešķir ne agrāk kā pēc gada (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas sertifikāta piešķiršanu).

28. Sporta speciālists, kuram piešķirts C kategorijas sertifikāts, pēc diviem gadiem (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas sertifikāta piešķiršanu) var pretendēt uz B kategorijas sertifikāta iegūšanu, ja viņam ir augstākā izglītība un viņa audzēkņi šajā laikā startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā attiecīgajās sacensībās un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem (2.pielikums).

V. Sertificējamā (resertificējamā) sporta speciālista tiesības

29. Sertificējamam (resertificējamam) sporta speciālistam ir tiesības:

29.1. saņemt sertifikācijas eksāmena programmu Latvijas Sporta federā­cijas padomes birojā;

29.2. Latvijas Sporta federāciju padomes birojā saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena norises vietu un laiku un kārtot sertifikācijas eksāme­nu ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma iesniegšanas;

29.3. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un septiņu dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;

29.4. ja sertifikācija atteikta, triju mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniegt komisijai iesniegumu par atkārtotu eksāmena kārtošanu. Minēta­jam iesniegumam nav jāpievieno dokumenti, kurus sertificējamais (reserti­ficējamais) sporta speciālists komisijā iesniedzis iepriekš;

29.5. 30 dienu laikā no resertifikācijas iesnieguma iesnieg­šanas dienas saņemt informāciju par tā izskatīšanas rezultātu;

29.6. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu;

29.7. iesniegt Latvijas Sporta federāciju padomes valdē sūdzību par serti­fikācijas eksāmenu komisijas sastāvu un lūgt izveidot jaunu sertifikācijas eksāmena komisiju;

29.8. iesniegt komisijā sūdzību par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu;

29.9. apstrīdēt Latvijas Sporta federāciju padomes valdē komisijas lēmumu par sertifikāciju, resertifikāciju vai sertifikāta anulēšanu. Latvijas Sporta federāciju padomes valdes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Sertifikāta anulēšanas kārtība

30. Sertifikātu var anulēt, ja sporta speciālists pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus vai sporta ētikas normas.

31. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu komisijā var iesniegt:

31.1. Izglītības un zinātnes ministrija;

31.2. (svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1089);

31.3. Latvijas Sporta federāciju padome;

31.4. atzīta sporta federācija;

31.5. iestāde vai organizācija, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

32. Sertifikātu anulē komisija, pieņemot lēmumu mēneša laikā no dienas, kad priekšlikums iesniegts komisijā.

33. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu Latvijas Sporta federāciju padome piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo:

33.1. sporta speciālistam;

33.2. priekšlikuma iesniedzējam;

33.3. iestādei vai organizācijai, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

34. Sporta speciālists sertifikātu nodod komisijai piecu darbdienu laikā pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Noteikumu III nodaļa attiecībā uz D kategorijas sporta speciālistiem stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

36. Sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.386
08.JPG (31006 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.386
Augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritēriji

1. Par augsta līmeņa rezultātiem atzīstami sportistu vai komandu rezultāti (izcīnītās vietas), kas sasniegti, startējot Latvijas izlases komandas sastāvā, un nav zemāki par šā pielikuma 1., 2., 3. un 4.tabulā minētajiem rezultātiem (izcīnītajām vietām).

2.  1. un 3.tabulu piemēro individuālajās disciplīnās (arī divniekos, četriniekos, astoņniekos, dubultspēlēs, stafetēs, pludmales volejbolā), 2. un 4.tabulu – komandu sporta spēlēs (veidos) (basketbolā, futbolā, galda tenisā, handbolā, hokejā, kērlingā, tenisā, volejbolā, florbolā, regbijā, virves vilkšanā un citos sporta veidos) un komandu vērtējumā.

3. Par augsta līmeņa rezultātiem netiek atzīti sportistu vai komandu rezultāti (izcīnītās vietas), kas sasniegti sacensībās (attiecīgajā disciplīnā vai svara kategorijā), kurās dalībvalstu skaits ir bijis mazāks par astoņām (izņemot gadījumu, ja ir izcīnīta medaļa) vai dalībnieku skaits ir bijis mazāks par 25 (komandu skaits – mazāks par 15) un ja sportista vai komandas izcīnītās vietas kārtas skaitlis ir mazāks par skaitli, kas apzīmē pusi no dalībnieku vai komandu kopskaita (ieskaitot kvalifikācijas sacensības, ja tādas notikušas).

4. Par augsta līmeņa rezultātiem netiek atzīti sportistu vai komandu rezultāti (izcīnītās vietas), kas sasniegti sacensībās neklātienē, kā arī sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas nav atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā vai Starptautisko Sporta federāciju ģenerālajā asociācijā (GAISF).

5. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules junioru čempionātiem un Eiropas junioru čempionātiem uzskata attiecīgās pasaules vai Eiropas federācijas rīkotos čempionātus, kuros drīkst piedalīties sportisti, kas vecāki par 18 gadiem, bet jaunāki par attiecīgās federācijas noteikto vecuma ierobežojumu.

6. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules jaunatnes čempionātiem un Eiropas jaunatnes čempionātiem uzskata attiecīgās pasaules federācijas vai Eiropas federācijas rīkotos čempionātus, kuros drīkst piedalīties sportisti, kas jaunāki par 18 gadiem.

7. Sacensībās, kas notiek pēc vienmīnusa sistēmas un kurās netiek noskaidrotas zaudējušo sportistu vai komandu vietas, pusfinālā zaudējušos uzskata par 3.vietas ieguvējiem, ceturtdaļfinālā zaudējušos – par 5.vietas ieguvējiem, astotdaļfinālā zaudējušos – par 9.vietas ieguvējiem.

 

1.tabula

OLIMPISKIE SPORTA VEIDI UN DISCIPLĪNAS

Individuāli (arī divnieki, četrinieki, astoņnieki, dubultspēles, stafetes un pludmales volejbols)

 

Sacensības

Vieta

Olimpiskās spēles

1.–24.vieta

Pasaules čempionāts

1.–20.vieta

Eiropas čempionāts

1.–16.vieta

Pasaules kauss (kopvērtējums)

1.–16.vieta

Eiropas kauss (kopvērtējums)

1.–14.vieta

Pasaules čempionāts junioriem

1.–12.vieta

Eiropas čempionāts junioriem

1.–10.vieta

Pasaules čempionāts jauniešiem

1.–12.vieta

Eiropas čempionāts jauniešiem

1.–10.vieta

Eiropas Jaunatnes olimpiāde

1.–10.vieta

 

 

 

2.tabula

OLIMPISKIE SPORTA VEIDI UN DISCIPLĪNAS

Komandu sporta spēles (veidi) (basketbols, futbols, handbols, hokejs, kērlings, volejbols) un komandu vērtējums

 

Sacensības

Vieta

Olimpiskās spēles

dalība

Pasaules čempionāts

dalība finālturnīrā

Eiropas čempionāts

dalība finālturnīrā

Pasaules kauss (kopvērtējums)

1.–12.vieta

Eiropas kauss (kopvērtējums)

1.–8.vieta

Pasaules čempionāts junioriem

1.–12.vieta

Eiropas čempionāts junioriem

1.–10.vieta

Pasaules čempionāts jauniešiem

1.–10.vieta

Eiropas čempionāts jauniešiem

1.–8.vieta

Eiropas Jaunatnes olimpiāde

1.–6.vieta

 

 

3.tabula

NEOLIMPISKIE SPORTA VEIDI UN DISCIPLĪNAS

Individuāli (arī divnieki, četrinieki, astoņnieki, dubultspēles, stafetes)

 

Sacensības

Vieta

Pasaules čempionāts

1.–20.vieta

Eiropas čempionāts

1.–16.vieta

Pasaules kauss (kopvērtējums)

1.–16.vieta

Eiropas kauss (kopvērtējums)

1.–14.vieta

Pasaules čempionāts junioriem

1.–12.vieta

Eiropas čempionāts junioriem

1.–10.vieta

Pasaules čempionāts jauniešiem

1.–12.vieta

Eiropas čempionāts jauniešiem

1.–10.vieta

 

4.tabula

NEOLIMPISKIE SPORTA VEIDI UN DISCIPLĪNAS

Komandu sporta spēles (veidi) (galda teniss, florbols, regbijs, teniss, virves vilkšana un citi sporta veidi) un komandu vērtējums

 

Sacensības

Vieta

Pasaules čempionāts

dalība finālturnīrā

Eiropas čempionāts

dalība finālturnīrā

Pasaules kauss (kopvērtējums)

1.–10.vieta

Eiropas kauss (kopvērtējums)

1.–6.vieta

Pasaules čempionāts junioriem

1.–8.vieta

Eiropas čempionāts junioriem

1.–7.vieta

Pasaules čempionāts jauniešiem

1.–8.vieta

Eiropas čempionāts jauniešiem

1.–7.vieta

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 386Pieņemts: 02.06.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Zaudē spēku: 30.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 05.06.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
176335
{"selected":{"value":"02.02.2009","content":"<font class='s-1'>02.02.2009.-29.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2009","iso_value":"2009\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2009.-29.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2008","iso_value":"2008\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-01.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-02.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)