Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 29.§)
Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtību pilsētās, kā arī kārtību, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtību, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.

2. Līdzvērtīgu zemi piešķir bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem (turpmāk – pretendenti), kas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesnieguši pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemi par īpašumā neatjaunoto, 1940.gada 21.jūlijā piederējušo zemes īpašumu vai tā daļu (turpmāk – bijušais zemes īpašums) tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja par to nav piešķirta kompensācija vai līdzvērtīga zeme.

II. Fonda izveidošanas kārtība

3. Fondu izveido pilsētas (novada) dome ar lēmumu par fonda izveidošanu.

4. Fondā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iekļauj pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemi, ko atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta trešajai daļai un 6.panta pirmajai un piektajai daļai izmanto zemes reformas pabeigšanai.

5. Pēc pretendenta ierosinājuma fondā var iekļaut zemes starpgabalu, ja tas robežojas ar pretendenta īpašumā esošu zemesgabalu un pilsētas (novada) dome nav pieņēmusi lēmumu par tā piekritību saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu.

6. Starpgabalu, kas iekļauts fondā atbilstoši šo noteikumu 5.punktam, var piešķirt īpašumā kā līdzvērtīgu zemi tikai tam pretendentam, kurš ierosinājis starpgabala iekļaušanu fondā. Ja pretendenta bijušā zemes īpašuma vērtība ir zemāka par fondā iekļautā starpgabala kadastrālo vērtību, starpību starp piešķirtās līdzvērtīgās zemes kadastrālo vērtību un bijušā zemes īpašuma vērtību sedz pretendents, kā maksāšanas līdzekli izmantojot privatizācijas sertifikātus vai euro. Maksāšanas līdzekli izvēlas pretendents.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

7. Pilsētas (novada) dome pieņem lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā, ja pilsētas administratīvajā teritorijā ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā zeme, kā arī šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā.

8. Zemesgabalu sagatavo (tai skaitā izveido) iekļaušanai fondā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pilsētas (novada) domes noteiktajā kārtībā. Fondā iekļaujamos zemesgabalus veido atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam teritorijas plānojumam, nodrošinot tiem piekļuvi (izņemot starpgabalu).

8.1 Ja fondā ir iekļauts zemesgabals, kas neatbilst pašvaldības apstiprinātajam teritorijas plānojumam vai kam nav nodrošināta piekļuve (izņemot starpgabalu), pilsētas (novada) dome sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par zemesgabala sadalīšanu vai apvienošanu ar citu fondā esošu zemesgabalu attiecīgo zemesgabalu sadala vai apvieno ar citu fondā esošu zemesgabalu, lai nodrošinātu tā atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam vai nodrošinātu tam piekļuvi, un izdara šo noteikumu 10.4. vai 10.5.apakšpunktā minēto atzīmi.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

8.2 Zemesgabalu tā sadalīšanas vai apvienošanas laikā pretendentam nepiedāvā. Ja zemesgabala sadalīšana vai apvienošana nav pabeigta šo noteikumu 8.1 punktā minētajā termiņā, pašvaldība noņem šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minēto atzīmi un piedāvā zemesgabalu pretendentam.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

9. Lēmumā par zemesgabala iekļaušanu fondā norāda:

9.1. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

9.2. zemesgabala platību, norādot, vai tā ir uzmērīta vai nav uzmērīta;

9.3. zemesgabala adresi, ja tāda ir piešķirta;

9.4. zemesgabala kadastrālo vērtību, kas aprēķināta kā vēsturiskā kadastrālā vērtība uz 2007.gada 31.decembri;

9.5. zemesgabala plānoto (atļauto) izmantošanas veidu saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu;

9.6. ka zemesgabals ir starpgabals (ja tā ir) un pretendentu, pēc kura ierosinājuma starpgabals iekļauts fondā;

9.7. zemesgabala apgrūtinājumus, ja tādi ir.

10. Pašvaldība fondā iekļautos zemesgabalus uzskaita elektroniskā reģistrā (turpmāk – fonda saraksts) un norāda:

10.1. tā lēmuma datumu un numuru, uz kuru pamatojoties zemesgabals iekļauts fondā;

10.2. šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju;

10.3. atzīmi, ka par zemesgabalu ir pieņemts starplēmums (atzinums) (turpmāk – starplēmums) par tā piešķiršanu pretendentam. Norāda starplēmuma datumu un numuru;

10.4. atzīmi, ka zemesgabals tiek sadalīts vai apvienots ar citu fondā esošu zemesgabalu;

10.5. atzīmi, ka zemesgabals ir sadalīts vai apvienots ar citu fondā esošu zemesgabalu.

(Grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

11. Ja zemesgabals fondā ir iekļauts, pilsētas (novada) dome nevar ar jaunu lēmumu atcelt pieņemto lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā. Zemesgabalu no fonda izslēdz:

11.1. bez pilsētas (novada) domes lēmuma:

11.1.1. ja fondā iekļautais zemesgabals ir piešķirts pretendentam īpašumā;

11.1.2. pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar kuru uz fondā iekļauto zemesgabalu atjaunotas īpašuma tiesības;

11.1.3. ja izbeigušies šo noteikumu 6.punktā minētie apstākļi (pretendents atsaucis ierosinājumu vai pretendentam izbeigtas īpašuma tiesības uz zemesgabalu, kas robežojas ar starpgabalu);

11.2. ar motivētu pilsētas (novada) domes lēmumu, ja:

11.2.1. ir stājies spēkā jauns teritorijas plānojums vai izdarīti grozījumi esošajā teritorijas plānojumā un tāpēc fondā iekļauto zemesgabalu nav iespējams piešķirt pretendentam īpašumā;

11.2.2. fondā iekļautais zemesgabals nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai.

12. Pilsētas (novada) dome publicē vietējā laikrakstā (ja tāda nav, – rajona laikrakstā) informāciju par zemesgabala iekļaušanu fondā vai izslēgšanu no fonda, kā arī nosūta lēmumu par zemesgabala iekļaušanu fondā Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizēšanai.

13. Pašvaldība fonda sarakstu aktualizē, publicē savā mājaslapā internetā un izvieto personām pieejamā pašvaldības telpā nākamajā darbdienā pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par zemesgabala iekļaušanu fondā vai zemesgabala izslēgšanu no fonda.

III. Līdzvērtīgas zemes piešķiršanas kārtība

14. Pretendentiem līdzvērtīgu zemi piešķir, ja šādas tiesības ir atzītas:

14.1. pašvaldības lēmumā, kas pieņemts līdz 1995.gada 15.novembrim;

14.2. pilsētas zemes komisijas lēmumā vai atzinumā;

14.3. Centrālās zemes komisijas lēmumā, kas pieņemts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.4. tiesas spriedumā.

15. Pilsētas zemes komisija līdz 2008.gada 31.jūlijam ierakstītā pasta sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi vai, ja tādas nav, uz deklarēto dzīvesvietas adresi ar pavadvēstuli nosūta pretendentam paziņojumu par bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940.gada 21.jūliju, kā arī informē par pilsētas (novada) domes izveidoto fondu un tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pilsētas zemes komisija vienlaikus ar paziņojumu var nosūtīt pretendentam līdzvērtīgu zemesgabalu piedāvājumu (turpmāk – zemesgabalu piedāvājums) un iesnieguma veidlapu (1.pielikums) ar lūgumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas informēt par savu izvēli, atsūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu. Zemesgabalu piedāvājums ir uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

16. Ja pretendents līdz 2008.gada 1.septembrim šo noteikumu 15.punktā minēto paziņojumu nav saņēmis, pretendents par to rakstiski informē attiecīgo pilsētas zemes komisiju.

17. Visiem pretendentiem vienlaikus nosūta to zemesgabalu piedāvājumu, uz kuriem tiem ir tiesības pretendēt, un līdzvērtīga zemesgabala piešķiršanas iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Zemesgabalu piedāvājumā par katru zemesgabalu norāda šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju. Zemesgabalu, par kuru fonda sarakstā ir atzīme, ka attiecībā uz to ir pieņemts starplēmums par tā piešķiršanu preten­dentam, citam pretendentam nepiedāvā, izņemot gadījumu, ja šo starplēmumu vēlāk atceļ.

18. Pretendents no zemesgabalu piedāvājuma izvēlas zemesgabalus atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta otrajai un 2.1 daļai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt ierobežojumu attiecībā uz zemesgabalu skaitu, kurus pretendents var izvēlēties no zemesgabalu piedāvājuma.

(MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

19. Pretendenti, iesniedzot notariāli apliecinātu (vai pilsētas zemes komisijas apliecinātu) kopīgi parakstītu vienošanos, kurā norādītas domājamās daļas, kādās līdzvērtīgā zeme piešķirama katram pretendentam, var lūgt vienu līdzvērtīgu zemesgabalu piešķirt kopīpašumā (2.pielikums). Pretendenti (vai viens no pretendentiem) iesniedz vienošanos attiecīgajā pilsētas zemes komisijā.

20. Pretendents mēneša laikā no zemesgabalu piedāvājuma saņemšanas dienas par savu izvēli rakstiski paziņo pilsētas zemes komisijai, nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu. Veidlapā norāda izvēlētos zemesgabalus prioritārā secībā ar kārtas numuru. Ja pretendents noteiktajā termiņā par savu izvēli nepaziņo vai nepiekrīt piedāvājumam, pilsētas zemes komisija pretendentam nosūta nākamo zemes­gabalu piedāvājumu, ja tāds ir.

21. (Svītrots ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

22. Ja uz vienu līdzvērtīgu zemesgabalu piesakās vairāki pretendenti, zemesgabalu piešķir tam pretendentam, uz kura bijušā zemes īpašuma atrodas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti. Ja šādi pretendenti ir vairāki vai nav neviens šāds pretendents, zemesgabalu piešķir tam pretendentam, kura bijušā zemes īpašuma vērtība ir vislielākā (ja ir vairāki pretendenti ar vienādu vislielāko bijušā zemes īpašuma vērtību, pilsētas (novada) dome veic izlozi).

23. Ja saskaņā ar šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem pretendenta izvēlei atbilst vairāki līdzvērtīgi zemesgabali, viņam piešķir to līdzvērtīgo zemesgabalu, kuru viņš saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu ir izvēlējies kā pirmo prioritāro.

24. Zemesgabalu piedāvājumu izsūta un līdzvērtīgās zemes pieprasījumu izskata neatkarīgi no pretendenta pieprasījuma iesniegšanas datuma, pašvaldības lēmuma pieņemšanas datuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās datuma.

25. Pretendenta izvēli apstiprina ar pilsētas zemes komisijas starplēmumu par līdzvērtīgās zemes piešķiršanu. Starplēmumam pievieno zemesgabala grafisko pielikumu – zemes robežu shēmu (izdruku no Kadastra kartes) (3.pielikums). Zemesgabala grafisko pielikumu sagatavo Valsts zemes dienests vai pašvaldība, kurai ir pieejami pēdējie aktuālie Kadastra kartes dati.

26. Pilsētas zemes komisija starplēmumu un zemesgabala grafisko pielikumu mēneša laikā no starplēmuma pieņemšanas dienas iesniedz Valsts zemes dienestā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Starplēmums ir pamats, lai veiktu zemes kadastrālo uzmērīšanu. Pamatojoties uz zemes robežu plānu, pilsētas zemes komisija pieņem lēmumu par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā.

IV. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanas kārtība

27. Pieprasījumu bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (turpmāk – pieprasījums) Valsts zemes dienestam iesniedz pašvaldība vai pilsētas zemes komisija. Pieprasījumam pievieno:

27.1. kādu no šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem;

27.2. bijušā zemes īpašuma grafisko attēlojumu;

27.3. kādu no šiem dokumentiem, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā tāds ir:

27.3.1. uzziņu par zemesgabala tirgus vērtību;

27.3.2. zemes pirkuma līgumu;

27.3.3. hipotēku ierakstu zemesgrāmatā;

27.3.4. zemes kadastrālo novērtējumu;

27.3.5. citu dokumentu, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam.

28. Ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā ir vairāki šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētie dokumenti, pieprasījumam pievieno jaunāko dokumentu.

29. Ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā nav neviena no šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, bet ir izstrādāts vēsturiskais zemes vērtību zonējums vai ir pieņemts pilsētas domes lēmums, ar kuru apstiprināta zemes tirgus vērtība līdz 1940.gada 21.jūlijam, pieprasījumā norāda šajos dokumentos minēto bijušajam īpašumam tuvināto viena kvadrātmetra zemes tirgus vērtību.

30. Bijušā zemes īpašuma vērtību Valsts zemes dienests aprēķina 14 dienu laikā pēc pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījuma saņemšanas.

31. Ja pašvaldība vai pilsētas zemes komisija Valsts zemes dienestam nav iesniegusi nevienu no šo noteikumu 27.3.apakš­punktā minētajiem dokumentiem, kā arī pieprasījumā nav norādīta bijušajam īpašumam tuvinātā viena kvadrātmetra zemes tirgus vērtība, Valsts zemes dienests bijušā zemes īpašuma vērtību aprēķina:

31.1. izmantojot tirgus cenu līmenim tuvināto zemes tirgus vērtību, ko nosaka, analizējot informāciju par nekustamo īpašumu tirgu līdz 1940.gada 21.jūlijam. Šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajos dokumentos norādīto tirgus vērtību teritoriāli piesaista pilsētas apbūves plānam, apzina bijušā zemes īpašuma tuvumā esošo zemesgabalu tirgus vērtību un izpēta zemes vērtību noteicošos faktorus (piemēram, lietošanas mērķis, platība) salīdzinājumā ar zemes īpašumu, kam jānosaka vērtība. Vairākiem bijušā zemesgabala tuvumā esošiem līdzīgiem zemesgabaliem nosaka kvadrātmetra vidējo vērtību un attiecina uz bijušo zemes īpašumu kā tirgus cenu līmenim tuvināto zemes tirgus vērtību;

31.2. bijušajām lauku apvidu zemēm, kas atrodas pilsētas pašreizējās administratīvajās teritorijās, – pēc blakus esošo pagastu zemes vidējiem novērtējumiem ballēs saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, izmantojot šādu formulu:

Vb = P x B x 5,28, kur

Vb – bijušā zemes īpašuma vērtība euro;

P – bijušā zemes īpašuma platība vai daļa no platības hektāros;

B – vidējais viena hektāra zemes novērtējums ballēs zemes nacionalizācijas dienā;

5,28 – viena ballhektāra vērtība euro.

(Grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

32. Bijušā zemes īpašuma vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vb = F x V x KL, kur

Vb – bijušā zemes īpašuma vērtība euro;

F – bijušā zemes īpašuma platība vai daļa no platības kvadrātmetros;

V – bijušā zemes īpašuma tirgus vērtība vai tuvinātā zemes tirgus vērtība līdz 1940.gada 21.jūlijam 1924.–1941.gada latos (turpmāk – pirmskara lats) par kvadrātmetru;

KL – koeficients pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1159 redakcijā)

33. Koeficientu pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro aprēķina Valsts zemes dienests, izmantojot šādu formulu:

KLCL, kur
K1 × K2
 

KL – koeficients pirmskara lata pārrēķināšanai uz euro;

CL – Londonas dārgmetālu tirgus asociācijas tīmekļa vietnē (http://www.lbma.org.uk) dienas sākumā noteiktais viena grama zelta kurss euro pēdējo četru nedēļu laikā pirms pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas;

K1 – viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū tajā gadā, kad sastādīti dokumenti, kas tiek izmantoti bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (4.pielikums);

K2 – Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss pirmskara latos tajā gadā, kad sastādīti dokumenti, kas tiek izmantoti bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanai (4.pielikums).
(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1159 redakcijā)

34. Ja bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanā izmanto:

34.1. tuvināto zemes tirgus vērtību, – šo noteikumu 33.punktā minētos lielumus K1 un K2 piemēro uz 1940.gadu;

34.2. dokumentus, kas sastādīti līdz 1924.gadam, – šo noteikumu 33.punktā minētos lielumus K1 un K2 piemēro uz 1924.gadu.

35. Valsts zemes dienests izsniedz vai nosūta ar pavadvēstuli pašvaldībai vai pilsētas zemes komisijai bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu. Protokolā norāda:

35.1. bijušā zemes īpašuma adresi;

35.2. bijušā zemes īpašuma grupas un grunts numuru;

35.3. bijušā zemes īpašuma vai tā daļas platību;

35.4. datumu, kad saņemts pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījums par bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanu;

35.5. dokumentu, kas tiek izmantots bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķināšanā;

35.6. bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķinu;

35.7. aprēķināto bijušā zemes īpašuma vērtību.

36. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu persona var apstrīdēt mēneša laikā no tā saņemšanas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu.

37. Bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu un bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķinā izmantotos dokumentus pastāvīgi glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

V. Noslēguma jautājumi

38. Šajos noteikumos minētā līdzvērtīgā zemesgabala kadastrālā vērtība ir tāda, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī un kuru aprēķina kā vēsturisko kadastrālo vērtību.

39. Fondu ar pilsētas domes lēmumu izveido triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

40. Tos līdzvērtīgos zemesgabalus, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija iekļauti līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumu Nr.264 “Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” 53.punktu, iekļauj fondā ar jaunu pilsētas domes lēmumu, izņemot tos zemesgabalus, par kuriem ir pieņemts pilsētas zemes komisijas starplēmums par zemesgabala kā līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Līdzvērtīga zemesgabala piešķiršanas iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Iesnieguma paraugs par zemesgabala piešķiršanu kopīpašumā

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1159)

02.JPG (52857 bytes)

03.JPG (31546 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Zemesgabala grafiskais pielikums

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2010. noteikumiem Nr.570)

04.JPG (55751 bytes)

05.JPG (26571 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū un viena Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss 1924.–1941.gada latos

Nr.
p.k.

Gads

Viena grama tīra zelta vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros pasaules tirgū (koeficients K1)

Amerikas Savienoto Valstu dolāra vidējais kurss 1924.–1941.gada latos (koeficients K2)

1.

1924.

0,6650

5,1830

2.

1925.

0,6640

5,1830

3.

1926.

0,6650

5,1830

4.

1927.

0,6640

5,1830

5.

1928.

0,6630

5,1800

6.

1929.

0,6620

5,1850

7.

1930.

0,6620

5,1850

8.

1931.

0,6620

5,1850

9.

1932.

1,1250

3,1260

10.

1933.

1,1250

3,1260

11.

1934.

1,1250

3,1260

12.

1935.

1,1250

3,1180

13.

1936.

1,1250

4,1090

14.

1937.

1,1250

5,1000

15.

1938.

1,1250

5,1650

16.

1939.

1,1250

5,3000

17.

1940.

1,1250

5,3000

18.

1941.

1,1250

5,3000

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352
Vidējais viena hektāra zemes novērtējums zemes nacionalizācijas dienā

(Pielikums MK 21.06.2010. noteikumu Nr.570 redakcijā)

Nr.p.k.

Rajons, pagasts
(atbilstoši 1993.gada 10.februāra administratīvi teritoriālajam iedalījumam)

Balles

Rudzu vienības (t/ha)

1. Aizkraukles rajons:
1.1. Aiviekstes pagasts271,9
1.2. Aizkraukles pagasts362,5
1.3. Bebru pagasts312,2
1.4. Daudzeses pagasts261,8
1.5. Iršu pagasts251,8
1.6. Klintaines pagasts352,4
1.7. Kokneses pagasts362,5
1.8. Kurmenes pagasts26 1,8
1.9. Mazzalves pagasts29 2,0
1.10. Neretas pagasts30 2,1
1.11. Pilskalnes pagasts30 2,1
1.12. Seces pagasts 33 2,3
1.13. Sērenes pagasts 28 2,0
1.14. Skrīveru pagasts 42 2,9
1.15. Staburaga pagasts 28 2,0
1.16. Sunākstes pagasts 26 1,8
1.17. Valles pagasts 29 2,0
1.18. Vietalvas pagasts 25 1,8
1.19. Zalves pagasts 27 1,9
2. Alūksnes rajons:
2.1. Apes lauku teritorija 30 2,1
2.2. Alsviķu pagasts 26 1,8
2.3. Annas pagasts 30 2,1
2.4. Gaujienas pagasts 30 2,1
2.5. Ilzenes pagasts 30 2,1
2.6. Jaunalūksnes pagasts30 2,1
2.7. Jaunannas pagasts 30 2,1
2.8. Jaunlaicenes pagasts 25 1,8
2.9. Kalncempju pagasts 31 2,2
2.10. Liepnas pagasts 25 1,8
2.11. Malienas pagasts 29 2,0
2.12. Mālupes pagasts 29 2,0
2.13. Mārkalnes pagasts 26 1,8
2.14. Pededzes pagasts 26 1,8
2.15. Trapenes pagasts 36 2,5
2.16. Veclaicenes pagasts 26 1,8
2.17. Virešu pagasts 30 2,1
2.18. Zeltiņu pagasts 25 1,8
2.19. Ziemeru pagasts 25 1,8
3. Balvu rajons:
3.1. Baltinavas pagasts 31 2,2
3.2. Balvu pagasts 29 2,0
3.3. Bērzkalnes pagasts 27 1,9
3.4. Bērzpils pagasts 27 1,9
3.5. Briežuciema pagasts 30 2,1
3.6. Krišjāņu pagasts 25 1,8
3.7. Kubuļu pagasts 29 2,0
3.8. Kupravas pagasts 27 1,9
3.9. Lazdukalna pagasts 27 1,9
3.10. Lazdulejas pagasts 28 2,0
3.11. Medņevas pagasts 27 1,9
3.12. Rugāju pagasts 25 1,8
3.13. Susāju pagasts 27 1,9
3.14. Šķilbēnu pagasts 31 2,2
3.15. Tilžas pagasts 26 1,8
3.16. Vectilžas pagasts 27 1,9
3.17. Vecuma pagasts 27 1,9
3.18. Vīksnas pagasts 25 1,8
3.19. Žīguru pagasts 27 1,9
4. Bauskas rajons:
4.1. Bārbeles pagasts 33 2,3
4.2. Brunavas pagasts 41 2,9
4.3. Ceraukstes pagasts 59 4,1
4.4. Codes pagasts 53 3,7
4.5. Dāviņu pagasts 39 2,7
4.6. Gailīšu pagasts 59 4,1
4.7. Iecavas pagasts 38 2,7
4.8. Īslīces pagasts 64 4,5
4.9. Mežotnes pagasts 59 4,1
4.10. Rundāles pagasts 56 3,9
4.11. Skaistkalnes pagasts 38 2,7
4.12. Stelpes pagasts 38 2,7
4.13. Svitenes pagasts 64 4,5
4.14. Vecsaules pagasts 36 2,6
4.15. Vecumnieku pagasts 33 2,3
4.16. Viesturu pagasts 65 4,6
5. Cēsu rajons:
5.1. Amatas pagasts 25 1,8
5.2. Drabešu pagasts 332,3
5.3. Drustu pagasts 28 2,0
5.4. Dzērbenes pagasts 26 1,8
5.5. Inešu pagasts 26 1,8
5.6. Jaunpiebalgas pagasts 25 1,8
5.7. Kaives pagasts 26 1,8
5.8. Liepas pagasts 32 2,2
5.9. Līgatnes pagasts 37 2,6
5.10. Mārsnēnu pagasts 34 2,4
5.11. Mores pagasts 28 2,0
5.12. Nītaures pagasts 29 2,0
5.13. Priekuļu pagasts 41 2,9
5.14. Raiskuma pagasts 31 2,2
5.15. Raunas pagasts 32 2,2
5.16. Skujenes pagasts 25 1,8
5.17. Stalbes pagasts 33 2,3
5.18. Straupes pagasts 34 2,4
5.19. Taurenes pagasts 27 1,9
5.20. Vaives pagasts 35 2,5
5.21. Vecpiebalgas pagasts 27 1,9
5.22. Veselavas pagasts 33 2,3
5.23. Zaubes pagasts 29 2,0
5.24. Zosēnu pagasts 25 1,8
6. Daugavpils rajons:
6.1. Subates lauku teritorija 32 2,2
6.2. Ambeļu pagasts 24 1,7
6.3. Bebrenes pagasts 30 2,1
6.4. Biķernieku pagasts 29 2,0
6.5. Demenes pagasts 32 2,2
6.6. Dubnas pagasts 33 2,3
6.7. Dvietes pagasts 33 2,3
6.8. Eglaines pagasts 32 2,2
6.9. Kalkūnes pagasts 33 2,3
6.10. Kalupes pagasts 33 2,3
6.11. Laucesas pagasts 37 2,6
6.12. Līdumnieku pagasts30 2,1
6.13. Līksnas pagasts 35 2,5
6.14. Maļinovas pagasts 31 2,2
6.15. Medumu pagasts 25 1,8
6.16. Naujenes pagasts 30 2,1
6.17. Nīcgales pagasts 34 2,4
6.18. Pilskalnes pagasts 34 2,4
6.19. Salienas pagasts 31 2,2
6.20. Skrudalienas pagasts 33 2,3
6.21. Sventes pagasts 35 2,5
6.22. Šēderes pagasts 32 2,2
6.23. Tabores pagasts 33 2,3
6.24. Vaboles pagasts 31 2,2
6.25. Vecsalienas pagasts 28 2,0
6.26. Višķu pagasts 36 2,5
7. Dobeles rajons:
7.1. Auces lauku teritorija 45 3,1
7.2. Annenieku pagasts 40 2,8
7.3. Augstkalnes pagasts 60 4,2
7.4. Auru pagasts 57 4,0
7.5. Bēnes pagasts 43 3,0
7.6. Bērzes pagasts 55 3,9
7.7. Bikstu pagasts 39 2,7
7.8. Bukaišu pagasts 55 3,9
7.9. Dobeles pagasts 53 3,7
7.10. Īles pagasts 36 2,5
7.11. Jaunbērzes pagasts 57 4,0
7.12. Krimūnu pagasts 57 4,0
7.13. Lielauces pagasts 36 2,5
7.14. Naudītes pagasts 40 2,8
7.15. Penkules pagasts 54 3,8
7.16. Tērvetes pagasts 60 4,2
7.17. Ukru pagasts 40 2,8
7.18. Vītiņu pagasts 45 3,1
7.19. Zebrenes pagasts 36 2,5
8. Gulbenes rajons:
8.1. Beļavas pagasts 27 1,9
8.2. Daukstu pagasts 32 2,2
8.3. Druvienas pagasts 28 2,0
8.4. Galgauskas pagasts 29 2,0
8.5. Jaungulbenes pagasts 28 2,0
8.6. Lejasciema pagasts 28 2,0
8.7. Litenes pagasts 27 1,9
8.8. Lizuma pagasts 30 2,1
8.9. Līgo pagasts 28 2,0
8.10. Rankas pagasts 30 2,1
8.11. Stāmerienas pagasts 31 2,2
8.12. Stradu pagasts 32 2,2
8.13. Tirzas pagasts 30 2,1
9. Jelgavas rajons:
9.1. Kalnciema lauku teritorija33 2,3
9.2. Cenu pagasts 38 2,7
9.3. Elejas pagasts 63 4,4
9.4. Glūdas pagasts 57 4,0
9.5. Jaunsvirlaukas pagasts 59 4,1
9.6. Lielplatones pagasts 64 4,5
9.7. Līvbērzes pagasts 54 3,8
9.8. Ozolnieku pagasts 38 2,7
9.9. Platones pagasts 60 4,2
9.10. Sesavas pagasts 63 4,4
9.11. Sidrabenes pagasts 44 3,1
9.12. Svētes pagasts 52 3,6
9.13. Valgundes pagasts 33 2,3
9.14. Vilces pagasts 55 3,8
9.15. Vircavas pagasts 63 4,4
9.16. Zaļenieku pagasts 61 4,3
10. Jēkabpils rajons:
10.1. Aknīstes lauku teritorija 31 2,2
10.2. Viesītes lauku teritorija33 2,3
10.3. Asares pagasts 31 2,2
10.4. Atašienes pagasts 27 1,9
10.5. Ābeļu pagasts 29 2,0
10.6. Dignājas pagasts 30 2,1
10.7. Dunavas pagasts 30 2,1
10.8. Elkšņu pagasts 27 1,9
10.9. Gārsenes pagasts 32 2,2
10.10. Kalna pagasts 26 1,8
10.11. Krustpils pagasts 35 2,4
10.12. Kūku pagasts 33 2,3
10.13. Leimaņu pagasts27 1,9
10.14. Mežāres pagasts 29 2,0
10.15. Rites pagasts 26 1,8
10.16. Rubenes pagasts 30 2,1
10.17. Salas pagasts 32 2,2
10.18. Saukas pagasts 33 2,3
10.19. Sēlpils pagasts 28 2,0
10.20. Variešu pagasts 29 2,0
10.21. Vīpes pagasts 29 2,0
10.22. Zasas pagasts 31 2,2
11. Krāslavas rajons:
11.1. Andrupenes pagasts 22 1,5
11.2. Andzeļu pagasts 22 1,5
11.3. Asūnes pagasts 23 1,6
11.4. Aulejas pagasts 24 1,7
11.5. Bērziņu pagasts 27 1,9
11.6. Dagdas pagasts 27 1,9
11.7. Ezernieku pagasts 24 1,7
11.8. Grāveru pagasts 22 1,5
11.9. Indras pagasts 32 2,2
11.10. Izvaltas pagasts 28 2,0
11.11. Kalniešu pagasts 28 2,0
11.12. Kaplavas pagasts 28 2,0
11.13. Kastuļinas pagasts 27 1,9
11.14. Kombuļu pagasts 27 1,9
11.15. Konstantinovas pagasts 27 1,9
11.16. Krāslavas pagasts 28 2,0
11.17. Ķepovas pagasts 23 1,6
11.18. Piedrujas pagasts 32 2,2
11.19. Robežnieku pagasts 27 1,9
11.20. Skaistas pagasts 27 1,9
11.21. Svariņu pagasts 27 1,9
11.22. Šķaunes pagasts 27 1,9
11.23. Šķeltovas pagasts 25 1,8
11.24. Ūdrīšu pagasts 27 1,9
12. Kuldīgas rajons:
12.1. Alsungas pagasts 27 1,9
12.2. Ēdoles pagasts 27 1,9
12.3. Gudenieku pagasts 27 1,9
12.4. Īvandes pagasts 27 1,9
12.5. Kabiles pagasts 31 2,2
12.6. Kurmāles pagasts 27 1,9
12.7. Laidu pagasts 26 1,8
12.8. Nīkrāces pagasts 26 1,8
12.9. Padures pagasts 33 2,3
12.10. Pelču pagasts 28 2,0
12.11. Raņķu pagasts 30 2,1
12.12. Rendas pagasts 27 1,9
12.13. Rudbāržu pagasts29 2,0
12.14. Rumbas pagasts 28 2,0
12.15. Skrundas pagasts 30 2,1
12.16. Snēpeles pagasts 29 2,0
12.17. Turlavas pagasts 33 2,3
12.18. Vārmes pagasts 27 1,9
13. Liepājas rajons:
13.1. Durbes lauku teritorija 39 2,7
13.2. Aizputes pagasts 37 2,6
13.3. Bārtas pagasts 32 2,2
13.4. Bunkas pagasts 37 2,6
13.5. Cīravas pagasts 31 2,2
13.6. Dunalkas pagasts 38 2,7
13.7. Dunikas pagasts 27 1,9
13.8. Embūtes pagasts 29 2,0
13.9. Gaviezes pagasts 32 2,2
13.10. Gramzdas pagasts 32 2,2
13.11. Grobiņas pagasts 35 2,4
13.12. Kalētu pagasts 39 2,7
13.13. Kalvenes pagasts 29 2,0
13.14. Kazdangas pagasts39 2,7
13.15. Lažas pagasts 31 2,2
13.16. Medzes pagasts 37 2,6
13.17.Nīcas pagasts 28 2,0
13.18. Otaņķu pagasts 35 2,5
13.19. Priekules pagasts 39 2,7
13.20. Rucavas pagasts 26 1,8
13.21.Sakas pagasts231,6
13.22.Tadaiķu pagasts382,7
13.23.Vaiņodes pagasts322,2
13.24.Vecpils pagasts282,0
13.25.Vērgales pagasts312,2
13.26.Virgas pagasts372,6
14.Limbažu rajons:
14.1.Ainažu lauku teritorija292,0
14.2.Alojas lauku teritorija302,1
14.3.Salacgrīvas lauku teritorija312,2
14.4.Staiceles lauku teritorija282,0
14.5.Braslavas pagasts352,4
14.6.Brīvzemnieku pagasts292,0
14.7.Katvaru pagasts302,1
14.8.Lēdurgas pagasts372,6
14.9.Liepupes pagasts332,3
14.10.Limbažu pagasts342,4
14.11.Pāles pagasts352,4
14.12.Salacas pagasts282,0
14.13.Skultes pagasts322,2
14.14.Umurgas pagasts322,2
14.15.Vidrižu pagasts322,2
14.16.Viļķenes pagasts322,2
15.Ludzas rajons:
15.1.Blontu pagasts261,8
15.2.Briģu pagasts251,7
15.3.Ciblas pagasts261,8
15.4.Cirmas pagasts312,2
15.5.Goliševas pagasts251,7
15.6.Isnaudas pagasts302,1
15.7.Istras pagasts221,5
15.8.Lauderu pagasts221,5
15.9.Līdumnieku pagasts261,8
15.10.Malnavas pagasts332,3
15.11.Mežvidu pagasts302,1
15.12.Mērdzenes pagasts251,7
15.13.Miglinieku pagasts282,0
15.14.Nautrēnu pagasts282,0
15.15.Nirzas pagasts241,7
15.16.Nukšas pagasts271,9
15.17.Pasienes pagasts241,7
15.18.Pildas pagasts261,8
15.19.Pureņu pagasts302,1
15.20.Pušmucovas pagasts251,7
15.21.Rundēnu pagasts221,5
15.22.Salnavas pagasts302,1
15.23.Zaļesjes pagasts251,7
15.24.Zvirgzdenes pagasts322,2
16.Madonas rajons:
16.1.Cesvaines lauku teritorija282,0
16.2.Aronas pagasts271,9
16.3.Barkavas pagasts312,2
16.4.Bērzaunes pagasts241,7
16.5.Dzelzavas pagasts322,2
16.6.Ērgļu pagasts302,1
16.7.Indrānu pagasts292,0
16.8.Jumurdas pagasts302,1
16.9.Kalsnavas pagasts271,9
16.10.Lazdonas pagasts302,1
16.11.Liezēres pagasts271,9
16.12.Ļaudonas pagasts302,1
16.13.Mārcienas pagasts271,9
16.14.Mētrienas pagasts312,2
16.15.Murmastienas pagasts302,1
16.16.Ošupes pagasts292,0
16.17.Praulienas pagasts332,3
16.18.Sarkaņu pagasts271,9
16.19.Sausnējas pagasts271,9
16.20.Varakļānu pagasts292,0
16.21.Vestienas pagasts241,7
17.Ogres rajons:
17.1.Ķeguma lauku teritorija342,4
17.2.Lielvārdes lauku teritorija382,7
17.3.Birzgales pagasts352,4
17.4.Jumpravas pagasts382,7
17.5.Krapes pagasts352,4
17.6.Ķeipenes pagasts352,4
17.7.Lauberes pagasts352,4
17.8.Lēdmanes pagasts362,5
17.9.Madlienas pagasts352,4
17.10.Mazozolu pagasts302,1
17.11.Meņģeles pagasts322,2
17.12.Ogresgala pagasts352,4
17.13.Rembates pagasts362,5
17.14.Suntažu pagasts372,6
17.15.Taurupes pagasts352,4
17.16.Tīnūžu pagasts362,5
18.Preiļu rajons:
18.1.Aglonas pagasts261,8
18.2.Aizkalnes pagasts312,2
18.3.Galēnu pagasts312,2
18.4.Jersikas pagasts302,1
18.5.Pelēču pagasts292,0
18.6.Preiļu pagasts322,2
18.7.Riebiņu pagasts322,2
18.8.Rožkalnu pagasts302,1
18.9.Rožupes pagasts302,1
18.10.Rudzātu pagasts322,2
18.11.Rušonu pagasts292,0
18.12.Saunas pagasts322,2
18.13.Silajāņu pagasts292,0
18.14.Sīļukalna pagasts292,0
18.15.Stabulnieku pagasts352,4
18.16.Sutru pagasts352,4
18.17.Turku pagasts302,1
18.18.Upmalas pagasts352,4
18.19.Vārkavas pagasts352,4
19.Rēzeknes rajons:
19.1.Audriņu pagasts302,1
19.2.Bērzgales pagasts292,0
19.3.Čornaja pagasts261,8
19.4.Dekšāres pagasts292,0
19.5.Dricānu pagasts302,1
19.6.Feimaņu pagasts271,9
19.7.Gaigalavas pagasts302,1
19.8.Griškānu pagasts261,8
19.9.Ilzeskalna pagasts322,2
19.10.Kantinieku pagasts312,2
19.11.Kaunatas pagasts271,9
19.12.Lendžu pagasts292,0
19.13.Lūznavas pagasts292,0
19.14.Maltas pagasts302,1
19.15.Mākoņkalna pagasts241,7
19.16.Nagļu pagasts302,1
19.17.Ozolaines pagasts322,2
19.18.Ozolmuižas pagasts322,2
19.19.Pušas pagasts231,6
19.20.Rikavas pagasts362,5
19.21.Sakstagala pagasts312,2
19.22.Silmalas pagasts312,2
19.23.Sokolu pagasts362,5
19.24.Stoļerovas pagasts261,8
19.25.Stružānu pagasts312,2
19.26.Vērēmu pagasts312,2
19.27.Viļānu pagasts362,5
20.Rīgas rajons:
20.1.Baldones lauku teritorija332,3
20.2.Saulkrastu lauku teritorija382,7
20.3.Allažu pagasts342,4
20.4.Ādažu pagasts342,4
20.5.Babītes pagasts382,7
20.6.Carnikavas pagasts342,4
20.7.Daugmales pagasts342,4
20.8.Garkalnes pagasts342,4
20.9.Inčukalna pagasts352,4
20.10.Krimuldas pagasts402,8
20.11.Ķekavas pagasts392,7
20.12.Mālpils pagasts392,7
20.13.Mārupes pagasts392,7
20.14.Olaines pagasts362,5
20.15.Ropažu pagasts322,2
20.16.Salas pagasts352,4
20.17.Salaspils pagasts382,7
20.18.Sējas pagasts342,4
20.19.Siguldas pagasts402,8
20.20.Stopiņu pagasts342,4
21.Saldus rajons:
21.1.Brocēnu lauku teritorija322,2
21.2.Blīdenes pagasts322,2
21.3.Ezeres pagasts372,6
21.4.Gaiķu pagasts322,2
21.5.Jaunauces pagasts412,9
21.6.Jaunlutriņu pagasts362,5
21.7.Kursīšu pagasts352,4
21.8.Lutriņu pagasts362,5
21.9.Nīgrandes pagasts332,3
21.10.Novadnieku pagasts352,4
21.11.Pampāļu pagasts332,3
21.12.Remtes pagasts322,2
21.13.Rubas pagasts332,3
21.14.Saldus pagasts433,0
21.15.Šķēdes pagasts312,2
21.16.Vadakstes pagasts402,8
21.17.Zaņas pagasts372,6
21.18.Zirņu pagasts342,4
21.19.Zvārdes pagasts402,8
22.Talsu rajons:
22.1.Valdemārpils lauku teritorija312,2
22.2.Abavas pagasts332,3
22.3.Balgales pagasts352,4
22.4.Dundagas pagasts261,8
22.5.Gibuļu pagasts342,4
22.6.Īves pagasts302,1
22.7.Kolkas pagasts241,7
22.8.Kūļciema pagasts312,2
22.9.Laidzes pagasts362,5
22.10.Laucienes pagasts342,4
22.11.Lībagu pagasts342,4
22.12.Lubes pagasts292,0
22.13.Mērsraga pagasts241,7
22.14.Rojas pagasts261,8
22.15.Strazdes pagasts332,3
22.16.Valdgales pagasts332,3
22.17.Vandzenes pagasts352,4
22.18.Virbu pagasts332,3
23.Tukuma rajons:
23.1.Cēres pagasts312,2
23.2.Degoles pagasts382,7
23.3.Džūkstes pagasts433,0
23.4.Engures pagasts261,8
23.5.Irlavas pagasts372,6
23.6.Jaunpils pagasts402,8
23.7.Jaunsātu pagasts372,6
23.8.Kandavas pagasts342,4
23.9.Lapmežciema pagasts261,8
23.10.Lestenes pagasts392,7
23.11.Matkules pagasts312,2
23.12.Pūres pagasts352,4
23.13.Sēmes pagasts312,2
23.14.Slampes pagasts422,9
23.15.Smārdes pagasts362,5
23.16.Tumes pagasts402,8
23.17.Vānes pagasts22,2
23.18.Viesātu pagasts312,2
23.19.Zantes pagasts312,2
23.20.Zemītes pagasts322,2
23.21.Zentenes pagasts312,2
24.Valkas rajons:
24.1.Sedas lauku teritorija332,3
24.2.Bilskas pagasts271,9
24.3.Blomes pagasts302,1
24.4.Brantu pagasts282,0
24.5.Ērģemes pagasts261,8
24.6.Ēveles pagasts312,2
24.7.Grundzāles pagasts261,8
24.8.Jērcēnu pagasts332,3
24.9.Kārķu pagasts271,9
24.10.Launkalnes pagasts312,2
24.11.Palsmanes pagasts261,8
24.12.Plāņu pagasts312,2
24.13.Smiltenes pagasts362,5
24.14.Trikātas pagasts362,5
24.15.Valkas pagasts342,4
24.16.Variņu pagasts302,1
24.17.Vijciema pagasts332,3
24.18.Zvārtavas pagasts271,9
25.Valmieras rajons:
25.1.Mazsalacas lauku teritorija332,3
25.2.Bērzaines pagasts332,3
25.3.Brenguļu pagasts352,4
25.4.Burtnieku pagasts352,4
25.5.Dikļu pagasts362,5
25.6.Ipiķu pagasts322,2
25.7.Jeru pagasts302,1
25.8.Kauguru pagasts352,4
25.9.Kocēnu pagasts352,4
25.10.Ķoņu pagasts362,5
25.11.Lodes pagasts302,1
25.12.Matīšu pagasts352,4
25.13.Naukšēnu pagasts332,3
25.14.Ramatas pagasts332,3
25.15.Rencēnu pagasts362,5
25.16.Sēļu pagasts352,4
25.17.Skaņkalnes pagasts322,2
25.18.Vaidavas pagasts372,6
25.19.Valmieras pagasts362,5
25.20.Vecates pagasts362,5
25.21.Vilpulkas pagasts352,4
25.22.Zilākalna pagasts312,2
26.Ventspils rajons:
26.1.Piltenes lauku teritorija342,4
26.2.Ances pagasts261,8
26.3.Jūrkalnes pagasts261,8
26.4.Popes pagasts251,8
26.5.Puzes pagasts302,1
26.6.Tārgales pagasts342,4
26.7.Ugāles pagasts312,1
26.8.Usmas pagasts251,8
26.9.Užavas pagasts281,9
26.10.Vārves pagasts342,4
26.11.Ziru pagasts292,0
26.12.Zlēku pagasts302,1
27.Bijušais Abrenes apriņķis:
27.1.Bijušais Kacēnu pagasts292,0
27.2.Bijušais Upmales pagasts292,0
27.3.Bijušais Linavas pagasts312,2
27.4.Bijušais Purvmalas pagasts302,1
27.5.Bijušais Augšpils pagasts302,1
27.6.Bijušais Gauru pagasts292,0
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 05.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
176327
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2010","iso_value":"2010\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)