Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 8.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti “Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.2.pasākuma “Tūrisms” 3.4.2.1.aktivitātes “Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība” 3.4.2.1.2.apakš­aktivitāti “Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm, sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību, izveidojot veloceliņu infrastruktūru un ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu ilgtspējas nodrošināšanas prasības.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Noteikumos lietoti šādi termini:

5.1. veloceliņš – braukšanai ar velosipēdiem izbūvēts ceļš; celiņš, kurā apvienota braukšana ar velosipēdiem un gājēju kustība; braukšanai ar velosipēdiem paredzēta josla vai brauktuve, kas apzīmēta ar atbilstošām ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem;

5.2. velonovietne – vieta velosipēdu novietošanai, kas aprīkota ar velostatīvu vai veloskapjiem;

5.3. tūrisma objekts – viens no tūristu piesaistes veidiem, ko raksturo unikalitāte vai tipiskums, estētiskā vai vēsturiskā vērtība, piemēram, dabas objekts, vieta, ēka vai būve;

5.4. atpūtas vieta – atklāta teritorijas daļa, kas paredzēta īslaicīgai tūristu atpūtai;

5.5. autostāvvieta – iekārtota vieta stāvlaukumā, kas paredzēta transportlīdzekļu novietošanai un apzīmēta ar atbilstošām ceļa zīmēm, un kurā var novietot vismaz piecus autotransporta līdzekļus.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas:

7.1. atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

7.1.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

7.1.2. piemērot n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.1.3. informēt sabiedrību un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

7.2.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, tās sastāvu saskaņot ar atbildīgo iestādi, kā arī izstrādāt vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pēc vērtēšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi veikt projektu iesniegumu atlasi un nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu;

7.2.3. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādāt, apstiprināt un publicēt sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, vērtēšanas metodiku, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, vienošanās par projekta īstenošanu paraugu, iekļaujot starpposmu un noslēguma pārskatu formu un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.4. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēju (turpmāk – projekta iesniedzējs);

7.2.5. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

7.2.6. nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli;

7.2.7. nodrošināt n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.8. analizēt problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus par to, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

7.2.9. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavot izdevumu deklarāciju;

7.2.10. informēt sabiedrību un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtiem projektu iesniegumiem;

7.2.11. nodrošināt datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

7.2.12. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un vienošanās nosacījumu izpildi.

8. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 5 110 364 lati. To veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 343 809 lati un pašvaldību budžeta finansējums – ne mazāk kā 766 555 lati.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.725 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

9. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, ja tās īpašumā ir zeme (ierakstīta zemesgrāmatā vai atrodas projekta iesniedzēja grāmatvedības bilancē), uz kuras projekta ietvaros projekta iesniedzējs veiks investīcijas, un tā nav iznomāta vai nodota patapinājumā.

10. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs:

10.1. nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

10.2. centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi, vai sadarbības iestādi šā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

11. Finansējumu piešķir esošo veloceliņu rekonstrukcijai vai jaunu veloceliņu izbūvei vismaz septiņu kilometru garumā, kas nodrošina valsts nozīmes tūrisma attīstību, ja plānotais veloceliņš ir savienots ar autostāvvietu un atpūtas vietu, projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 3 514 020 latu un projekts nenes ienākumus.

12. Finansējumu nepiešķir šādām darbībām:

12.1. darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 13.1.apakš­punktā minēto gadījumu;

12.2. esošo veloceliņu renovācijai;

12.3. velosipēdu nomai un velosipēdu servisa izveidei.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

13.1. būvprojekta sagatavošanas un infrastruktūras izbūvei nepieciešamās inženierizpētes izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas radušās Eiropas Savienības fondu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu), nepārsniedzot septiņus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6. un 13.7.apakšpunktā;

13.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Šajā punktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz pakalpojuma līguma pamata;

13.3. veloceliņu rekonstrukcijas un izbūves izmaksas. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

13.4. veloceliņu informatīvās infrastruktūras (informatīvas norādes, informatīvi stendi) izveides un uzstādīšanas izmaksas;

13.5. atpūtas vietu iekārtošanas un rekonstrukcijas izmaksas:

13.5.1. velonovietņu izveidošanas un uzstādīšanas izmaksas;

13.5.2. atkritumu tvertņu iegādes, izveides un uzstādīšanas izmaksas;

13.5.3. soliņu, galdiņu, ugunskura vietu un cita atpūtas vietas labiekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes, izveides un uzstādīšanas izmaksas;

13.5.4. sabiedrisko tualešu izveides, uzstādīšanas un rekonstrukcijas izmaksas;

13.6. teritorijas apzaļumošanas (zālājs ap jaunizveidoto veloceliņu) izmaksas, apgaismes iekārtu rekonstrukcijas, iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

13.7. projekta ietvaros popularizēto mārketinga pasākumu – drukātu tipogrāfisko materiālu (brošūras, kartes, plakāti, katalogi), videomateriālu un audiomateriālu – izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Atbalstāmi tikai tie mārketinga pasākumi, kuri tieši popularizē jaunizveidoto veloceliņu;

13.8. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta īstenošanā saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

13.9. pievienotās vērtības nodoklis, kas tieši saistīts ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt pilnībā vai daļēji atbilstoši nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

14.1. projekta administrēšanas izmaksas;

14.2. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

14.3. nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 13.9.apakšpunktā minēto gadījumu;

14.4. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

14.5. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

14.6. izmaksas, kas attiecas uz līzinga un nomas darījumiem;

14.7. ēku, būvju demontāžas, renovācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas, būvniecības un nostiprināšanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 13.5.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

14.8. lietotu preču un lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

14.9. kārtējās veloceliņa uzturēšanas izmaksas;

14.10. esoša veloceliņa renovācijas izmaksas;

14.11. velosipēdu nomas un velosipēdu servisa izveides izmaksas;

14.12. izmaksas, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 13.1.apakš­punktā minēto gadījumu.

15. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

16. Ieguldījumi ir attiecināmi, ja tie piecus gadus pēc projekta īstenošanas būs projekta iesniedzēja īpašumā un netiks iznomāti, nodoti lietošanā trešajām personām.

17. Projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūras.

18. Finansējumu šo noteikumu ietvaros neapvieno ar finansējumu citu finansējuma programmu vai individuālo finansējumu projektu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot valsts budžeta dotācijas atbilstoši pašvaldības teritorijas attīstības indeksam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts budžeta dotāciju piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

19. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 700 000 latu. Minimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 100 000 latu.

21. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 42 mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1113 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

22. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina par visu pieejamo finansējumu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek pieteikti projektu iesniegumi visam aktivitātē pieejamam finansējumam, organizē projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu par atlikušo finansējumu.

23. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

23.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

23.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

24. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš, norādot projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu, projektu iesniegšanas adresi un sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi.

25. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

25.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

25.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

25.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (izziņa projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām) vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro sadarbības iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (2.pielikums);

25.2.2. projekta iesniedzēja nolikuma kopija;

25.2.3. pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

25.2.4. būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija;

25.2.5. būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādīto visu inženierkomunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju izsniegtas tehnisko noteikumu kopijas;

25.2.6. būvvaldes apstiprināta būvprojekta (skiču projekta stadijā) kopija, ja būvvaldē netiek iesniegts akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

25.2.7. būvvaldes akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) kopija (ja piemērojams);

25.2.8. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopija, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās, ja būvprojekts sagatavots pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

25.2.9. tā būvinženiera sertifikāta kopija, kas izstrādājis tāmi, ja būvprojekts ir sagatavots un akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

25.2.10. pašvaldības domes (padomes) lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta iesnieguma kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus;

25.2.11. Finanšu ministrijas piekrišanas vēstule projekta īstenošanai, ja projekta iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā;

25.2.12. dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, – zemesgrāmatā reģistrēta īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija. Ja īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, iesniedz Valsts zemes dienesta izziņas oriģinālu par īpašuma piederību projekta iesniedzējam un sastāvu, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju;

25.2.13. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projekta ietvaros, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros (ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis);

25.2.14. plānotā veloceliņa kartogrāfiskais materiāls, kurā norādītas autostāvvietas un atpūtas vietas, tūrisma informācijas, veloceliņu informatīvās infrastruktūras (informatīvas norādes, informatīvi stendi), tūristu mītnes, sabiedriskās ēdināšanas, sabiedriskā transporta, tūrisma objektu atrašanās vietas, kā arī sasaiste ar jau esošu veloceliņu, ja tas paredzēts projekta iesniegumā;

25.2.15. ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, – Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, kā arī novērtējuma ziņojums. Projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, bet ietekmes uz Natura 2000 teritoriju procedūra nav jāpiemēro, pievieno lēmumu par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus.

26. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu:

26.1. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

26.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

26.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas datumu tiek uzskatīts sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums.

27. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

27.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

27.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

27.3. projekta iesnieguma oriģināls ir noformēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

27.4. projekta iesnieguma veidlapas 6.1. un 6.2.sadaļu papildus iesniedz elektroniski vienā eksemplārā (informāciju iesniedz XLS datņu formātā, ierakstītu nepārrakstāmā CD).

28. Ja projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus iesniedz papīra formā, tos iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, numurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, pēdējās lapas otrajā pusē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autoru, datumu, izstrādāšanas vietu un parakstu. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “Kopija”. Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi, necaurauklotu projekta iesniegumā.

29. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

29.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

29.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

29.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņa beigām;

29.4. projekta iesniegums – projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti kopā – ir parakstīts ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu;

29.5. projekta iesnieguma veidlapas 6.1. un 6.2.sadaļu iesniedz XLS datņu formātā.

30. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

31. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisiju izveido šādā kārtībā:

31.1. komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un valsts tūrisma politikas īstenotāja institūcijas pārstāvji;

31.2. komisijas sastāvu saskaņo ar atbildīgo iestādi;

31.3. komisijas priekšsēdētāju un balss­tiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

31.4. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

32. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināta darba kārtība.

33. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums):

33.1. kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas atbilstības kritēriji):

33.1.1. projekta gatavība, to iesniedzot;

33.1.2. plānotā veloceliņa labiekārtojums (minimālais punktu skaits – pieci punkti);

33.1.3. tūrisma informācijas pieejamība līdzās plānotajam veloceliņam;

33.1.4. tūristu mītnes un sabiedriskās ēdināšanas vietas pieejamība līdzās plānotajam veloceliņam;

33.1.5. projekta ietvaros paredzētie veloceliņa mārketinga pasākumi vietējā un starptautiskā līmenī (minimālais punktu skaits – trīs punkti);

33.1.6. plānotā veloceliņa sasaiste ar sabiedrisko transportu;

33.1.7. tūrisma objektu iekļaušana veloceliņa maršrutā;

33.1.8. projektā plānotā veloceliņa sasaiste ar jau izveidotu veloceliņu;

33.1.9. veiktās investīcijas pret plānoto tūristu skaitu objektā gada laikā pēc projekta īstenošanas;

33.1.10. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Makroekonomiskā stabilitāte” – pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte;

33.1.11. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Vienlīdzīgas iespējas” – projektā paredzētās specifiskās aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

33.1.12. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Ilgstpējīga attīstība” – projektā paredzētās specifiskās aktivitātes negatīvas ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai;

33.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

33.2.1. projekta atbilstības kritēriji:

33.2.1.1. projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins veikts aritmētiski pareizi;

33.2.1.2. projekta izmaksas atbilst šo noteikumu 13., 14. un 15.punktam;

33.2.1.3. pieprasītā finansējuma apmērs ir pareizi aprēķināts un nepārsniedz šo noteikumu 19. un 20.punktā minēto apmēru;

33.2.1.4. plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;

33.2.1.5. veloceliņš ir savienots ar vismaz vienu autostāvvietu;

33.2.1.6. veloceliņš ir savienots ar labiekārtotu atpūtas vietu;

33.2.1.7. projekta ietvaros paredzētā izbūvējamā veloceliņa garums ir vismaz septiņi kilometri;

33.2.1.8. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu;

33.2.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

33.2.2.1. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 9.punktam;

33.2.2.2. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 10.1.apakšpunktam;

33.3. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

33.3.1. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

33.3.2. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks, un tas atbilst šo noteikumu 27.3.apakšpunktam;

33.3.3. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, projekta iesniegumam ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti (minēti papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā). Visi dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

33.3.4. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un atbilst šo noteikumu 25.1.apakšpunktam;

33.3.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, un projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 27.3.apakš­punktam;

33.3.6. projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz šo noteikumu 21.punktā minēto termiņu;

33.3.7. projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros nav iesniedzis vairāk par vienu projekta iesniegumu;

33.3.8. projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā;

33.3.9. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

33.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

33.3.11. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – oriģināls un kopija (ja tas iesniegts papīra formā).

34. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “jā” vai “nē” (“jā” – atbilst, “nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 33.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

35. Projektu iesniegumu vērtēšanas secība:

35.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 33.3.10.apakšpunktam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 33.3.10.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem šo noteikumu 33.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

35.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 33.3.10.apakšpunktā minētajam kritērijam, uzsāk projekta iesnieguma atbilstības vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2.1., 33.3.2. un 33.3.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam šo noteikumu 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2.1., 33.3.2. un 33.3.7.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem šo noteikumu 33.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

35.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2.1., 33.3.2. un 33.3.7.apakš­punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

35.4. visus iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un atbilst šo noteikumu 35.1., 35.2. un 35.3.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem, sarindo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Šo noteikumu 33.2.1.1., 33.2.1.2., 33.2.1.3., 33.2.1.4., 33.2.1.8., 33.2.2.2., 33.3.1., 33.3.3., 33.3.4., 33.3.5., 33.3.6., 33.3.8., 33.3.9. un 33.3.11.apakšpunktā minētos kritērijus izvērtē tikai tiem projektu iesniegumiem, kuriem pēc savstarpējās salīdzināšanas ir izpildītas šo noteikumu 37.2. un 37.3.apakšpunktā minētās prasības.

36. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

37. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

37.1. projekta iesniegums atbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, visiem projektu iesniegumu atbilstības un administratīvajiem kritērijiem;

37.2. projekta iesniegums šo noteikumu 33.1.2.apakšpunktā minētajā kritērijā ir ieguvis vismaz piecus punktus un šo noteikumu 33.1.5.apakšpunktā minētajā – vismaz trīs punktus;

37.3. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 60 punktu;

37.4. projekta iesniegums ir saņēmis augstāku vērtējumu par atbilstību kvalitātes kritērijiem, savstarpēji salīdzinot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku novērtējumu šo noteikumu 33.1.8.apakšpunktā minētajā kritērijā. Ja pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 33.1.8.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtējums ir vienāds, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku vērtējumu šo noteikumu 33.1.7.apakšpunktā minētajā kritērijā. Ja arī pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 33.1.7.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtējums ir vienāds, priekšroka tiek dota projekta iesniegumam ar augstāku vērtējumu šo noteikumu 33.1.1.apakšpunktā minētajā kritērijā.

38. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

38.1. projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2.1., 33.3.2., 33.3.7. vai 33.3.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

38.2. projekta iesniegums šo noteikumu 33.1.2. vai 33.1.5.apakšpunktā minētajos kritērijos nav ieguvis nevienu punktu;

38.3. sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar kvalitātes kritērijiem, projekta iesniegums nepietiekama finansējuma ietvaros nesaņem pietiekamu punktu skaitu (vairāk nekā šo noteikumu 38.4.apakšpunktā noteiktais minimālais punktu skaits, ņemot vērā projektu iesniegumu secību pēc sarindošanas);

38.4. projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 60 punktu.

39. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

39.1. jāprecizē projekta iesnieguma finanšu plāns un izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apmēru un intensitāti nedrīkst palielināt;

39.2. jāiesniedz papildu informācija, lai nodrošinātu informācijas atbilstību vērtēšanas kritērijiem;

39.3. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 12. un 14.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

39.4. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

39.5. jāprecizē finansējuma apmērs atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktam;

39.6. jāapliecina, ka nodokļu un citi valsts vai pašvaldību noteiktie obligātie maksājumi veikti pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

39.7. projekta iesniegums jāprecizē atbilstoši šo noteikumu 33.2.1.1., 33.2.1.2., 33.2.1.3., 33.2.1.4., 33.2.1.8., 33.2.2.2., 33.3.1., 33.3.3., 33.3.4., 33.3.5., 33.3.6., 33.3.8., 33.3.9. un 33.3.11.apakšpunktam;

39.8. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 27., 28. un 29.punktam.

40. Šo noteikumu 39.punktā minēto informāciju pieprasa pēc projekta vērtēšanas. Pēc informācijas iesniegšanas projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

41. Sadarbības iestāde nosaka lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu. Izpildes termiņš nav garāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi nav izpildīti lēmumā minētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi sadarbības iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Šo noteikumu 41.punktā minēto termiņu nepagarina.

43. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma IV nodaļa. Šo noteikumu 41.punktā minētā atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

44. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu.

45. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

46. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājuma veidi:

46.1. avansa maksājums ne vairāk kā 20 % apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, ja sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi;

46.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, un kuru var pieprasīt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos;

46.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1113 redakcijā)

47. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēra.

48. Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

48.1. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis vienošanos ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu;

48.2. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

48.3. projekta īstenošanai ir atvērts norēķinu konts Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

49. Finansējuma saņēmējam sadarbības iestādes norādītajā kontā jāatmaksā norādītā summa, ja avansa maksājums pārsniedz apstiprināto finansējumu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām.

50. Finansējuma saņēmējs saņem starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

50.1. finansējuma saņēmējs ir noslēdzis vienošanos ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu;

50.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris norēķinu kontu Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

50.3. ieguldījumi, izņemot šo noteikumu 13.2., 13.8. un 13.9.apakšpunktā minētās izmaksas, iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas būs finansējuma saņēmēja īpašumā;

50.4. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

50.5. ieguldījumi ir nepieciešami projekta īstenošanai, ir paredzēti apstiprinātajā projekta iesniegumā un ir veikti, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības principu, tas ir, ievērojot ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu;

50.6. izmaksas ir radušās vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajā periodā (tas ir, šīs vienošanās darbības laikā, ja vien tajā nav paredzētas tādas attiecināmās izmaksas, kas veiktas pirms vienošanās slēgšanas atbilstoši šo noteikumu 13.1.apakšpunktam) un ir pamatotas ar samaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

50.7. finansējuma saņēmējs ir sagatavojis starpposmu un noslēguma pārskatus un iesniedzis sadarbības iestādē vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu paredzētajā laikā;

50.8. pēc sadarbības iestādes uzraudzības pārbaudes starpposmu un noslēguma pārskati ir apstiprināti.

51. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

51.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

51.2. nav īstenota kāda no aktivitātēm, kas noteikta vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu, bet projekta mērķis ir sasniegts;

51.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

51.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir nesamērīgas un nav ekonomiski pamatotas;

51.5. projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, ir maldinājis sadarbības iestādi un sniedzis nepatiesu informāciju.

52. Sadarbības iestādei ir tiesības starp­posmu un noslēguma pārskatu izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no projekta iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju.

53. Sadarbības iestādei ir tiesības starp­posmu un noslēguma pārskatu izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

54. Sadarbības iestāde maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķinu projekta īstenošanai atvērtā projekta iesniedzēja kontā Valsts kasē (norādīts maksājuma pieprasījumā).

55. Sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izmaksājamā finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, iepirkuma dokumentāciju un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas sagatavoti, ievērojot maksājumus un darījumus apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības.

56. Laužot vienošanos par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde pieprasa finansējuma saņēmējam pilnā apmērā atmaksāt izmaksāto finansējumu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums pēc sadarbības iestādes pieprasījuma pilnā apmērā atmaksāt saņemto finansējumu.

57. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta ieviešanu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

58. Projekta iesniedzējs glabā projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz projektu izvērtēšanas beigām, bet, ja projekts ir apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.348

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.348
Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.348
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

punktu skala

1.

Projekta gatavība, to iesniedzot:

0–15 (min. 0)

projekta iesniegumam nav pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums, nepieciešamie tehniskie noteikumi, būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā un akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

0

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitek­tūras uzdevums un visi nepieciešamie tehniskie noteikumi

3

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

6

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

15

2.

Plānotā veloceliņa labiekārtojums:

0–13 (min. 5)

plānotā veloceliņa izveide neparedz nevienu no šādiem infrastruktūras labiekārtošanas pasākumiem – norāžu uzstādīšana un velonovietņu izveide

0

plānotā veloceliņa izveide paredz vienu no šādiem infrastruktūras labiekārtošanas pasākumiem – norāžu uzstādīšana vai velonovietņu izveide

5

plānotā veloceliņa izveide paredz abus infrastruktūras labiekārtošanas pasākumus – norāžu uzstādīšana un velonovietņu izveide

13

3.

Tūrisma informācijas pieejamība līdzās plānotajam veloceliņam:

0–5 (min. 0)

tuvāk par 500 m no plānotā veloceliņa nav neviena no šādiem objektiem – tūrisma informācijas birojs, tūrisma informācijas centrs, tūrisma informācijas punkts, tūrisma informācijas stends vai publiski pieejams interneta lietošanas punkts

0

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir pieejams viens no šādiem objektiem – tūrisma informācijas birojs, tūrisma informācijas centrs, tūrisma informācijas punkts, tūrisma informācijas stends vai publiski pieejams interneta lietošanas punkts

2

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir pieejami divi vai vairāk objekti – tūrisma informācijas birojs, tūrisma informācijas centrs, tūrisma informācijas punkts, tūrisma informācijas stends vai publiski pieejams interneta lietošanas punkts

5

4.

Tūristu mītnes un sabiedriskās ēdināšanas vietas pieejamība līdzās plānotajam veloceliņam:

0–10 (min. 0)

tuvāk par 500 m no plānotā veloceliņa nav nevienas tūristu mītnes un sabiedriskās ēdināšanas vietas

0

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir pieejama tūristu mītne vai sabiedriskās ēdināšanas vieta

5

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir pieejama tūristu mītne un sabiedriskās ēdināšanas vieta

10

5.

Projekta ietvaros paredzēti veloceliņa mārketinga pasākumi vietējā un starptautiskā līmenī:

0–10 (min. 3)

mārketinga pasākumi nav paredzēti vai paredzēts tikai viens mārketinga pasākuma veids

0

paredzēti vismaz divi mārketinga pasākumu veidi

3

paredzēti vismaz trīs mārketinga pasākumu veidi

6

paredzēti četri vai vairāki mārketinga pasākumu veidi

10

6.

Plānotā veloceliņa sasaiste ar sabiedrisko transportu:

0–5 (min. 0)

tuvāk par 500 m no plānotā veloceliņa nav sabiedriskā transporta pieturvietas

0

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir vietējā vai starptautiskā sabiedriskā transporta pieturvieta

3

ne tālāk par 500 m no plānotā veloceliņa ir vietējā un starptautiskā sabiedriskā transporta pieturvieta

5

7.

Tūrisma objektu iekļaušana veloceliņa maršrutā:

0–5 (min. 0)

plānotā veloceliņa maršrutā nav neviena tūrisma objekta

0

plānotais veloceliņš savieno vismaz divus tūrisma objektus

3

plānotais veloceliņš savieno trīs un vairākus tūrisma objektus

5

8.

Plānotā veloceliņa sasaiste ar jau izveidotu veloceliņu:

0–20 (min. 0)

plānotais veloceliņš netiks sasaistīts ar jau izveidotu veloceliņu

0

plānotais veloceliņš tiks piesaistīts vienam jau izveidotam veloceliņam

15

plānotais veloceliņš tiks piesaistīts diviem vai vairākiem jau izveidotiem veloceliņiem

20

9.

Projekta ietvaros veiktās investīcijas pret plānoto tūristu skaitu objektā gada laikā pēc projekta īstenošanas:

0–10 (min. 0)

investīcijas vairāk nekā 200 latu uz vienu piesaistīto tūristu

0

investīcijas 150–200 latu uz vienu piesaistīto tūristu

4

investīcijas 100–150 latu uz vienu piesaistīto tūristu

8

investīcijas mazāk nekā 100 latu uz vienu piesaistīto tūristu

10

1.1. Kritēriji horizontālajām prioritātēm


10.

Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte ir:

0–3

85 %

0

75,01–84,99 %

1

65,01–75 %

2

līdz 65 %

3

11.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

0–2

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

projektā paredzētas 1–3 specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

1

projektā paredzētas četras un vairākas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

2

12.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes negatīvas ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:

0–2

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes negatīvas ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

0

projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes negatīvas ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

2

2. Atbilstības kritēriji

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

13.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi


14.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apmērs atbilst aktivitātē noteiktajam


15.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram


16.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos


17.

Veloceliņš ir savienots ar vismaz vienu autostāvvietu


18.

Veloceliņš ir savienots ar labiekārtotu atpūtas vietu


19.

Projekta ietvaros paredzētā izbūvējamā veloceliņa garums ir vismaz septiņi kilometri


20.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu


2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

21.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, un tā atbilst noteiktajām prasībām


22.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos


3. Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

23.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats


24.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks


25.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta iesniegumam ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti (minēti papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā), un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām


26.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta


27.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu


28.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laikposmu


29.

Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros nav iesniedzis vairāk par vienu projekta iesniegumu


30.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā


31.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā


32.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā


33.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija (ja tas iesniegts papīra formā))


Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 31.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 30.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
176093
{"selected":{"value":"14.10.2011","content":"<font class='s-1'>14.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.10.2011","iso_value":"2011\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2010","iso_value":"2010\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2010.-13.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2008","iso_value":"2008\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2008.-15.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)