Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.34 13.§)
Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas līguma par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā (turpmāk – līgums) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Līgums stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
Projekts pieņemts un apstiprināts ar
Ministru kabineta
2008.gada 27.maija noteikumiem Nr.374
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas līgums par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, turpmāk tekstā “Dalībnieki”,

– ievērojot 1990.gada 12.maijā Tallinā parakstīto Deklarāciju par Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas vienprātību un sadarbību, ar kura tika atjaunots 1934.gada 12.septembrī Ženēvā noslēgtais Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Savstarpējais saprašanās un sadarbības līgums un deklarācija,

– īstenojot 1992.gada 2.jūnijā Pērnavā parakstīto Vienošanās protokolu par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Aizsardzības ministriju sadarbību kopējās drošības jomā,

– atzīstot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk tekstā - NATO), un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES), lomu starptautiskā miera un drošības nodrošināšanā,

– cenšoties dot savu ieguldījumu miera uzturēšanā, drošības un stabilitātes veicināšanā Eiropā, jo īpaši Baltijas reģionā,

– atzīmējot Dalībnieku esošo sadarbību aizsardzības jomā,

– ņemot vērā nepieciešamību stiprināt Dalībnieku sadarbības praktiskos pamatus,

ir vienojušies šādi:

1. PANTS
Mērķis un darbības joma

1. Šī Līguma mērķis ir iezīmēt ietvaru Dalībnieku sadarbībai aizsardzības jomā.

2. Šim Līgumam nav jābūt pretrunā ar Dalībnieku nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai starptautisko tiesību normām. Pretrunu gadījumā priekšroka ir starptautisko tiesību normām vai nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Jebkādu šādu pretrunu gadījumā Dalībnieki informē viens otru.

2. PANTS
Sadarbības jomas

Dalībnieki sadarbojās šādās jomās:

1. sadarbība NATO un ES ietvaros, dalība starptautiskos ar stabilitāti un drošību saistītos līgumos;

2. aizsardzības politika un plānošana;

3. aizsardzības spēju pilnveidošana;

4. militārā un civilpersonāla apmācība un izglītošana;

5. sakaru un informācijas jautājumi;

6. nodrošinājuma un iepirkumu jautājumi;

7. juridiskie jautājumi;

8. krīzes vadība;

9. civilmilitārā sadarbība;

10. vides aizsardzība militārā jomā;

11. citas savstarpēju interešu jomas, par kurām tiks panākta vienošanās starp Dalībniekiem sadarbības gaitā.

3. PANTS
Sadarbības formas

1. Galvenās sadarbības formas ir šādas:

• (nacionālās) aizsardzības ministru, bruņoto spēku komandieru, civilā un militārpersonāla oficiālās un darba vizītes;

• konsultācijas, sanāksmes, konferences, semināri, simpoziji, izstādes u.c.;

• informācijas apmaiņa;

• apmācība, mācības un kursi;

• militārā un civilpersonāla apmaiņa;

• sporta un kultūras pasākumi;

• citas sadarbības formas, par kurām nepieciešamības gadījumā tiks panākta vienošanās starp Dalībniekiem.

2. Vismaz reizi gadā tiks organizēta (nacionālās) aizsardzības ministru sanāksme to jautājumu apspriešanai, kas skar kopējās intereses. Oficiālās vizītes tiks organizētas pēc kārtas uz katra Dalībnieka valsti.

3. Detalizētos pasākumus, kas attiecas uz konkrētiem Dalībnieku projektiem un pasākumiem, var izklāstīt atsevišķos dokumentos.

4. Nepieciešamības gadījumā Dalībnieki, ņemot vērā paritātes principu, var izveidot apvienotās komitejas un darba grupas sadarbības projektu izstrādāšanai un koordinēšanai.

4. PANTS
Sadarbības finansēšana

Katrs no Dalībniekiem pilnībā sedz savus ar sadarbību saistītos izdevumus, ja vien nav panākta cita vienošanās.

5. PANTS
Gada sadarbības plāns

1. Uz šī Līguma pamata sastāda gada sadarbības plānu. Dalībnieku pilnvarotie pārstāvji paraksta to ne vēlāk kā iepriekšējā gada 31.decembrī. Gada sadarbības plānu var grozīt jebkurā laikā, Dalībniekiem savstarpēji vienojoties.

2. Gada sadarbības plāns ietver informāciju, kas attiecas uz pasākuma nosaukumu, tā īstenošanas laiku un vietu, kā arī pasākuma dalībnieku skaitu. Nepieciešamības gadījumā tajā var iekļaut jebkādu papildinformāciju.

6. PANTS
Darba valoda

Sadarbība tiek īstenota angļu valodā.

7. PANTS
Medicīniskais atbalsts

Dalībnieks, kurš sūta savu delegāciju, nodrošina delegācijas locekļu medicīnisko apdrošināšanu. Uzņemošais Dalībnieks nodrošina nosūtošā Dalībnieka personālam neatliekamo medicīnisko palīdzību un ārstēšanu militārajās ārstniecības iestādēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā uzņemošā Dalībnieka personālam.

8. PANTS
Personāla statuss

Atrodoties uzņemošā Dalībnieka teritorijā, nosūtošā Dalībnieka personāla statusu reglamentē 1951.gada 19.jūnijā Londonā noslēgtais Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgums par to bruņoto spēku statusu.

9. PANTS
Informācijas aizsardzība

1. Sadarbības gaitā Dalībnieku iesniegtā klasificētās informācijas aizsardzību reglamentē Dalībnieku valstu nacionālie normatīvie akti, ar klasificētās informācijas aizsardzību saistītie NATO noteikumi un attiecīgie Dalībnieku valstu savstarpējie līgumi.

2. Informācija, ar ko apmainās vai ko rada saistībā ar šo Līgumu, tiks izpausta tikai oficiālai lietošanai, ja vien informācijas sniedzējs nav devis rakstisku piekrišanu izmantot to citā nolūkā. Šī panta izpratnē informācija nozīmē jebkuru informāciju neatkarīgi no tās formas vai veida, izņemot iepriekšminēto klasificēto informāciju.

10. PANTS
Domstarpību atrisināšana

Jebkādas domstarpības, kas ir saistītas ar šā Līguma interpretēšanu vai īstenošanu, tiks atrisinātas vienīgi Dalībnieku konsultāciju ceļā un netiks nodotas atrisināšanai nekādai trešajai pusei.

11. PANTS
Noslēguma noteikumi

1. Līgums stājas spēkā datumā, kad to ir parakstījis pēdējais dalībnieks.

2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laika periodu.

3. Līgumu, savstarpēju vienojoties, var grozīt jebkurā laikā. Grozījumus noformē rakstiski, visiem Dalībniekiem tos parakstot 3 (trīs) oriģinālos eksemplāros, pa vienam katram Dalībniekam.

4. Līgumu var izbeigt, Dalībniekiem savstarpēji vienojoties.

5. Jebkurš Dalībnieks var izstāties no šā Līguma, 6 (seši) mēnešus iepriekš paziņojot par to pārējiem Dalībniekiem.

6. Pēc viena Dalībnieka izstāšanās šis Līgums paliek spēkā attiecībā uz pārējiem diviem Dalībniekiem ar viņu savstarpēju piekrišanu.

7. Ja izbeigšanas vai izstāšanās datumā pastāv nenokārtoti finanšu jautājumi vai pretenzijas, tad šā Līguma attiecīgie nosacījumi paliek spēkā līdz minēto jautājumu galīgas nokārtošanas.

8. Līguma spēkā stāšanas datumā tiek izbeigts Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas Līgums par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā, kas tika parakstīts Viļņā 1995. gada 27. februārī.

Parakstīts 2008.gada 30.maijā Jaunmokās 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visi teksti ir vienādi autentiski. Ja rodas pretrunas līguma interpretēšanas jautājumos, priekšroka ir tekstam angļu valodā.

Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Lietuvas Republikas
Nacionālās aizsardzības ministrijas vārdā

Vinets Veldre

Latvijas Republikas
aizsardzības ministrs

Jaak Aaviksoo

Igaunijas Republikas
aizsardzības ministrs

Juozas Olekas

Lietuvas Republikas
nacionālās aizsardzības ministrs

AGREEMENT BETWEEN the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, The Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania on Co-operation in the Fields of Defence and Military Relations

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Participants,

– considering the Treaty on Unity and Cooperation and the Resulting Declaration between Latvia, Estonia and Lithuania, signed on 12th September 1934 in Geneva, as it was renewed on the basis of the Declaration on Unity and Cooperation by the Republic of Latvia, Republic of Estonia and Republic of Lithuania, signed on 12th May 1990 in Tallinn,

– implementing the Protocol Agreement between the Ministries of Defence of the Republic of Estonia, Republic of Latvia and Republic of Lithuania concerning the cooperation in the field of ensuring common security, signed in Pärnu on 2nd June, 1992,

– acknowledging the role of the North Atlantic Treaty Organisation , hereinafter referred to as “NATO”, and of the European Union, hereinafter referred to as “EU” in ensuring international peace and security,

– seeking to contribute to peacekeeping, security and stability in Europe and, particularly, in the Baltic region,

– noting the existing co-operation between the Participants in the field of defence,

– considering the need to enhance the practical framework of co-operation bet­ween the Participants,

have reached the following understanding:

Article 1
Purpose and Scope

1. The purpose of this Agreement is to outline a framework for co-operation in the field of defence between the Participants.

2. This Agreement is not intended to conflict with the national legislation of the Participants or with international law. Should there be conflict, international law or national legislation will prevail. The Participants will notify each other in the event of any conflict arising.

Article 2
Areas of co-operation

The Participants will co-operate in the following areas:

1. Cooperation within NATO and the EU and participation in international agreements on stability and security;

2. Defence policy and planning;

3. Development of defence capabilities;

4. Training and education of military and civilian personnel;

5. Communication and information systems;

6. Logistics and procurement issues;

7. Legal issues;

8. Crisis management;

9. Civil-military co-operation;

10. Environmental protection in the military field;

11. Other areas of mutual interest that will be agreed by the Participants during the co-operation

Article 3
Forms of co-operation

1. The main forms of co-operation will be as follows:

• Official and working visits of the ministers of (national) defence, commanders of the armed forces, civilian and military personnel;

• Consultations, meetings, conferences, seminars, symposia, exhibitions, etc;

• Exchange of information;

• Trainings, exercises and courses;

• Exchange of military and civilian personnel;

• Sports and cultural events;

• Other forms of co-operation that will be agreed by the Participants as deemed necessary.

2. At least once a year meeting of minis­ters of (national) defence will be arranged to discuss issues of common interests. Official visits will be organised on the territory of each Participant in turn.

3. Detailed arrangements related to specific projects and activities between the Participants may be laid out in separate documents.

4. The Participants may establish joint committees and working bodies on a parity basis as needed to carry out and co-ordinate co-operation projects.

Article 4
Financing of co-operation

The Participants agree to cover fully their own expenditures related to co-operation, unless otherwise agreed.

Article 5
Annual Co-operation Plan

1. On the basis of this Agreement an annual co-operation plan will be drawn up. It will be signed by authorised representatives of the Participants not later than the 31st December of previous year. The annual co-operation plan may be changed at any time through the mutual consent of the Participants.

2. The annual co-operation plan will contain information concerning the title of the activity, the time and place of execution and the number of the participants. If necessary, any additional information may be included.

Article 6
Working Language

The co-operation will be carried out in English.

Article 7
Medical Support

The Participant that sends a delegation will cover the medical insurance for the members of the delegation. The receiving Participant will ensure emergency medical care and treatment for the sending Participant’s personnel in military facilities on the same terms and conditions as provided to the personnel of the receiving Participant.

Article 8
Status of Personnel

While staying on the territory of the state of the receiving Participant, the status of the sending Participant’s personnel will be governed by the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on 19th June 1951.

Article 9
Protection of Information

1. The protection of classified information provided by the Participants in the course of co-operation will be regulated by applicable national laws and regulations of the states of the Participants, NATO rules covering the protection of classified information and by relevant international agreements among the states of the Participants.

2. The information received or generated while cooperating in accordance with this Agreement will be disclosed for official use only, unless the originator of the information has given written consent for using the information for other purposes. For the purpose of this paragraph the information means any information, regardless of form or type, except classified information as specified above.

Article 10

Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement will be resolved by consultation between the Participants concerned and will not be referred to any third party for settlement.

Article 11
Final Provisions

1. This Agreement will enter into force on the date of its last signature.

2. This Agreement will remain in force for an unlimited period of time.

3. This Agreement may be amended at any time by mutual consent. Amendments will be in writing and signed by all Participants in 3 (three) original copies, one for each Participant.

4. This Agreement may be terminated by mutual consent of the Participants.

5. Any Participant may withdraw from this Agreement by giving 6 (six) months’ written notice to the other Participants.

6. After the withdrawal of one of the Participants, the Agreement will remain in force with respect to the two other Participants by their mutual consent.

7. If on the date of termination or withdrawal there are unsolved financial issues or claims, the related provisions of this Agreement will remain in force until their final settlement.

8. On the date of entry into force of this Agreement, the Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania on Co-operation in the Fields of Defence and Military Relations, signed on 27 February 1995 in Vilnius is terminated.

Signed in Jaunmokas on 30th of May, 2008 in 3 (three) original copies in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English language text will prevail.

On behalf
of the Ministry of Defence
of the Republic of Latvia

On behalf
of the Ministry of Defence
of the Republic of Estonia

On behalf
of the Ministry of National Defence
of the Republic of Lithuania


Vinets Veldre
Minister of Defence
of the Republic of Latvia


Jaak Aaviksoo
Minister of Defence
of the Republic of Estonia


Juozas Olekas
Minister of National Defence
of the Republic of Lithuania

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 374Pieņemts: 27.05.2008.Stājas spēkā: 30.05.2008.Zaudē spēku: 29.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
175985
30.05.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)