Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.347

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 5.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.1.aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

2. Aktivitātes mērķis ir publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrāde un ieviešana.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1385 redakcijā)

3. Aktivitātes mērķa grupa ir valsts pārvaldes iestādes un citas no valsts budžeta finansētās iestādes.

4. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20.punktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes īstenošanas laikā ierobežota projektu iesniegumu atlase notiek ne vairāk kā divas reizes, ievērojot šo noteikumu 29.punktā minētos nosacījumus.

7. Aktivitāti īsteno no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.4 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos atbildīgās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos sadarbības iestādes pienākumus un tiesības īsteno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts (turpmāk – sadarbības iestāde).

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pakļautībā.

11. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

11.2. veic aktivitātes īstenošanas uzraudzību, nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 15.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

11.3. sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei un šo noteikumu 70.punktā minētajai pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejai par aktivitātes īstenošanas pilnveidošanu;

11.4. izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu aktivitātes īstenošanas uzraudzībai;

11.5. pieprasa no sadarbības iestādes un Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) informāciju, kas nepieciešama uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

12. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde:

12.1. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums);

12.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

12.3. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

12.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanas laikā;

12.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

12.6. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem un projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

12.7. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju, kā arī sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

12.8. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam;

12.9. sniedz budžeta veidošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai;

12.10. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

12.11. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus un iesniedz tos maksājumu iestādē, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

12.12. apstiprina grozījumus projektā;

12.13. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

12.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti par projektu īstenošanu.

III. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

13. Projekta iesniedzējs var būt valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas plānošanu un īstenošanu.

14. Projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus – valsts tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādes.

15. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 procenti no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet 15 procentus veido valsts budžeta finansējums. Kopējais aktivitātē pieejamais finansējums ir 71 564 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 55 106 lati, valsts budžeta attiecināmais finansējums 9 725 lati un valsts budžeta neattiecināmais finansējums 6 733 lati. Neattiecināmās izmaksas tiek segtas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.4 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.395)

16. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4)

17. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 60 221 lats.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.4 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.395)

18. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā minēto termiņu.

19. Aktivitātes ietvaros finansē projektu, kas paredz sniegt atbalstu cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādei.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.4 redakcijā)

20. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

20.1. projekta administrēšana;

20.2. apmācība;

20.3. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385);

20.4. datubāzes izstrāde;

20.5. datubāzes uzturēšana;

20.6. datubāzes lietotāju atbalsta pasākumi;

20.7. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385);

20.8. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385);

20.9. semināru un konferenču organizēšana;

20.10. informācijas un publicitātes pasākumi.

21. Viens projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu, nepārsniedzot šo noteikumu 15. un 17.punktā minētos ierobežojumus.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.4 redakcijā)

22. Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas tiek sadalītas piecās izmaksu pozīcijās:

22.1. projekta administrēšanas izmaksas, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā noteikto izmaksu kopsummas. Projekta administrēšanu organizē, pamatojoties uz uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu;

22.2. materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas. Tajās var paredzēt inventāra izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, ja vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 latu un tā kalpošanas laiks ir mazāks par gadu;

22.3. pārējās attiecināmās izmaksas:

22.3.1. konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums;

22.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

22.3.3. programmas prasību specifikācijas izstrāde;

22.3.4. pasākumi programmas lietotāju atbalstam (rokasgrāmata, apmācība);

22.3.5. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385);

22.3.6. ar semināru, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;

22.3.7. transporta izmaksas – degviela, noma, pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana;

22.3.8. komandējumu izmaksas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

22.3.9. telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas;

22.3.10. telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

22.3.11. informācijas un publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu vadību;

22.3.12. ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu pakalpojumu izmaksas;

22.4. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas. Tie izlietojami šo noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai;

22.5. (svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4)

23. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projektu ietvaros var plānot kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši nodokļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

24. Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 11.panta otrās daļas nosacījumiem par neattiecināmām uzskata šādas izmaksas:

24.1. visu veidu prēmijas, materiālo stimulēšanu pēc ikgadējās novērtēšanas un naudas balvas;

24.2. atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem;

24.3. pabalstu darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (darbiniekiem);

24.4. citu materiālo stimulēšanu, kas nav noteikta darba samaksu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

24.5. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

24.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu.

25. Projekta iesniegumā paredzētajām attiecināmajām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, atbilstošām projekta specifikai, mērķim un šo noteikumu 22. un 23.punktam.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4)

26. Projekta īstenošanas gaitā izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

26.1. radušās periodā, ko nosaka vienošanās ar finansējuma saņēmēju;

26.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projek­ta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības – ekonomiskuma un efektivitātes – principus;

26.3. veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un nodalītas no pārējām izmaksām;

26.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un ja tās apliecina attiecīgi maksājumu pamatojošu dokumentu oriģināli.

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

27. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punkta nosacījumu, nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam.

28. Uzaicinājumā norāda:

28.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

28.2. aktivitātē pieejamo finansējumu;

28.3. projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

28.4. mājaslapas adresi internetā, kurā atrodamas šādas ziņas:

28.4.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

28.4.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

29. Ierobežotu projektu iesniegumu otro atlasi sadarbības iestāde organizē tikai tad, ja saņemts šo noteikumu 55.2.apakšpunktā minētais lēmums vai 60.2.apakšpunktā minētais atzinums.

30. Projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē līdz uzaicinājumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegšanas termiņš nav mazāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa.

31. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un tās pielikumiem:

31.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

31.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

31.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

31.4. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās.

32. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.

33. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

33.1. papīra formā piecos eksemplāros (viens oriģināls un četras kopi­jas). Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

33.2. elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmanto XML datņu formātu).

34. Papīra formā iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektroniskā datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

34.1. aktivitātes numurs un nosaukums;

34.2. projekta iesniedzēja nosaukums;

34.3. projekta nosaukums.

35. Iesniedzot projekta iesniegumu papīra formā, visus dokumentus (oriģināls, četras kopijas un elektroniskā versija) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādas ziņas:

35.1. norāde “ierobežotas pieejamības informācija”;

35.2. sadarbības iestādes nosaukums un adrese;

35.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

35.4. aktivitātes numurs un nosaukums;

35.5. projekta nosaukums.

36. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar projekta iesniedzēja pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, aktivitātes numuru un nosaukumu un projekta nosaukumu. Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

37. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, piešķir tam reģistrācijas numuru un projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī izsniedz vai piecu darbdienu laikā nosūta pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

38. Šo noteikumu 28.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad sadarbības iestāde pieņem un reģistrē projektu iesniegumus:

38.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma saņemšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas saņemts un reģistrēts sadarbības iestādē;

38.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma saņemšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas reģistrēts sadarbības iestādes elektroniskā pasta informācijas sistēmā. Projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

38.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā vai nosūta pa pastu, projekta iesniedzējam jānodrošina, lai projekta iesniegums tiktu nosūtīts laikus un saņemts sadarbības iestādē ne vēlāk kā šo noteikumu 28.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

38.4. ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu saņemšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ir saņemts pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

V. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

39. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidotā ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

40. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj sadarbības iestādes, Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.500)

41. Komisijas sastāvā novērotāja statusā var iekļaut atbildīgās iestādes un vadošās iestādes pārstāvi.

42. Komisijas locekļa prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

43. Komisija aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertus.

44. Lai noteiktu projekta iesnieguma tehnisko atbilstību, projekta iesnie­gumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem:

44.1. projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms);

44.2. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā;

44.3. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

44.4. ir iesniegts šajos noteikumos noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (viens oriģināls un četras kopijas, un tās ir atbilstoši apliecinātas (ja attiecināms));

44.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms);

44.6. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai;

44.7. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;

44.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šajos noteikumos noteiktie pielikumi:

44.8.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

44.8.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

44.8.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

44.9. projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā;

44.10. projekta attiecināmie izdevumi atbilst šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

44.11. pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 2 835 105 latus;

44.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus;

44.13. projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2015.gada 30.jūniju.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

45. Lai noteiktu projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību aktivitātē definētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem:

45.1. projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes institūcija, kas atbildīga par valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas plānošanu un īstenošanu;

45.2. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

45.3. projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

46. Lai noteiktu projekta iesnieguma nozīmīgumu identificēto problēmu risināšanā un projekta iesniedzēja spēju to īstenot, kā arī atlasītu prioritāri atbalstāmos projektu iesniegumus, kas projekta iesniegumam ļautu gūt lielāku atbalstu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:

46.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji:

46.1.1. cik lielā mērā projekta īstenošana spēs risināt 1.darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” minētās problēmas valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas jomā;

46.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” mērķa grupas vajadzības;

46.1.3. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti;

46.1.4. cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība);

46.1.5. projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums);

46.1.6. projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja);

46.1.7. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

46.1.7.1. iznākuma rādītāji: tādu valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kas piedalās vienotās cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidē, – 7 procenti (bāzes vērtība 2004.gadā – 0 procentu, rādītājs 2009.gadā – 1 procents);

46.1.7.2. rezultāta rādītāji: tādu valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kurās ieviesta vienotā cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēma, – 100 procenti (bāzes vērtība 2004.gadā – 20 procenti, rādītājs 2009.gadā – 20 procenti);

46.1.8. vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;

46.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji:

46.2.1. projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā;

46.2.2. projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā vai profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” darbības jomā);

46.2.3. projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums;

46.2.4. projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei);

46.2.5. projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums);

46.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei);

46.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji:

46.3.1. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai;

46.3.2. projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām;

46.3.3. projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem;

46.4. specifiskie kvalitātes kritēriji:

46.4.1. projekta iesniedzējam ir vadoša loma valsts pārvaldes attīstības politikas izstrādē, koordinēšanā, īstenošanas pārraudzībā;

46.4.2. projekta iesniedzējam ir vadoša loma valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas izstrādē, koordinēšanā, īstenošanas pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

47. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 44. un 45.punkta kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).

48. Atbilstību kvalitātes kritērijiem, kuru kopīgā vērtējuma īpatsvars veido 80 procentus no kvalitātes kritērijiem maksimāli iespējamā punktu skaita, vērtē šādi:

48.1. projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 46.1., 46.2. un 46.3.apakš­punkta kvalitātes kritērijam novērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši vai neitrāli, 4 – labi, 5 – ļoti labi), izņemot šo noteikumu 46.1.3.apakšpunkta kritērijus;

48.2. atbilstoši šo noteikumu 46.1.1., 46.1.2. un 46.2.2.apakšpunktam iegūtos punktus reizina ar koeficientu “2”;

48.3. atbilstību šo noteikumu 46.1.3.apakš­punkta kritērijiem novērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu (0 – projektā nav paredzētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai, 3 – projektā paredzētas aktivitātes vai apakš­aktivitātes mērķa grupas apmācībai par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām vai paredzēts palielināt mērķa grupas iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, 5 – projektā paredzēts attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību);

48.4. ja projekta īstenošanā netiek iesaistīti sadarbības partneri, atbilstību šo noteikumu 46.2.6.apakšpunkta kritērijam novērtē ar 3 punktiem.

49. Atbilstību kvalitātes kritērijiem, kuru kopīgā vērtējuma īpatsvars veido 20 procentus no kvalitātes kritērijos maksimālā iespējamā punktu skaita, vērtē šādi:

49.1. projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 46.4.apakšpunkta kritērijam novērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu (0 – nosacījums nav izpildīts, 1 – nosacījums ir izpildīts);

49.2. atbilstoši šo noteikumu 46.4.1.apakš­punktam iegūtos punktus reizina ar koefi­cientu “12”. Atbilstoši šo noteikumu 46.4.2.apakšpunktam iegūtos punktus reizina ar koeficientu “13”.

50. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu:

50.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 46.1.apakšpunkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 30 punktiem;

50.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 46.2.apakšpunkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 21 punktu;

50.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 46.3.apakš­punkts), ja kopējais novērtējuma punktu skaits nav mazāks par 10 punktiem.

51. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība vismaz vienam šo noteikumu 44. un 45.punkta kritērijam vai kopējais punktu skaits neatbilst šo noteikumu 50.punktā minētajiem nosacījumiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

52. Pēc projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtēšanas projekta iesniegumam piešķir noteiktu kopējo punktu skaitu.

53. Projekta iesniegumu komisija virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu (izņemot, ja tiek konstatēts vismaz viens no šo noteikumu 51.punktā minētajiem gadījumiem).

54. Projekta iesniegumu komisija virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešami precizējumi šo noteikumu 46.1.5. un 46.3.apakšpunktā minētajā kritērijā atbilstoši šo noteikumu 58.punktam.

55. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par:

55.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ieteikusi projekta iesniegumu apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu;

55.2. projekta iesnieguma noraidīšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ieteikusi projekta iesniegumu noraidīt.

56. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

57. Lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde pievieno informāciju par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā tiks slēgta vienošanās. Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā neierodas sadarbības iestādē noslēgt vienošanos, aktivitātes finansējumu pārceļ uz citu Eiropas Sociālā fonda aktivitāti.

58. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus, kas var ietvert:

58.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 46.1.5.apakš­punktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

58.2. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 22.1. un 22.4.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

58.3. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma tehnisko atbilstību.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.4)

59. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 30 darbdienas) un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai.

60. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 59.punktā minēto informāciju, sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam un:

60.1. ja atzinums ir pozitīvs, divu darbdienu laikā rakstiski informē projekta iesniedzēju par vienošanās noslēgšanas nosacījumiem;

60.2. ja atzinums ir negatīvs, jo projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nav to nodrošinājis šo noteikumu 59.punktā noteiktajā termiņā, uzskata, ka projekta iesniegums ir noraidīts.

61. Ja projekta iesniegums ir noraidīts, sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 56. un 62.punktā noteiktajā kārtībā.

62. Lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem un projekta iesniedzējam izsniedz četras projekta iesnieguma kopijas.

63. Šo noteikumu 44., 45. un 46.punktā noteiktie projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un šajos noteikumos noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas sistēma apkopota projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju kopumā (2.pielikums), kas apstiprināts Uzraudzības komitejā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

64. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz vienošanos, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

65. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un atskaitās sadarbības iestādei par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar vienošanos.

66. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk tikai pēc tam, kad noslēgta vienošanās.

67. Projekta īstenošanai Valsts kasē atver atsevišķu kontu, no kura veic un kurā saņem visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus.

68. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

68.1 Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta projekta īstenošanas laikā aktivitāti pārplāno un projekta īstenošanu izbeidz, izmaksas, kas radušās minētā projekta īstenošanas laikā, ir uzskatāmas par attiecināmām pārplānotās aktivitātes projekta ietvaros, un finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumu par attiecināmajām izmaksām, kas radušās projekta īstenošanas laikā, iesniedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1385 redakcijā)

69. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

VII. Aktivitātes īstenošanas uzraudzība

70. Aktivitātes īstenošanas uzraudzības funkcijas veic pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komiteja (turpmāk – pasākuma uzraudzības komiteja).

71. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādi uzdevumi:

71.1. izskatīt atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par aktivitātes īstenošanu;

71.2. izskatīt atbildīgās iestādes priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentos un lemt par to virzību izskatīšanai Uzraudzības komitejā;

71.3. sniegt priekšlikumus par pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības procesa pilnveidošanu.

72. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

72.1. pieprasīt un saņemt no atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja informāciju, kas saistīta ar aktivitātes īstenošanu;

72.2. pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām pieaicināt nozaru speciālistus un ekspertus.

73. Pasākuma uzraudzības komiteju vada Valsts kancelejas direktors. Sekretariāta funkcijas veic atbildīgā iestāde.

74. Pasākuma uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu atklātā balsošanā apstiprina ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz divām trešdaļām uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.

75. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

76. Pasākuma uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj to ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuras iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā, kā arī Valsts kancelejas, atbildīgās iestādes un sociālo partneru pārstāvjus.

77. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, sadarbības iestādes pārstāvji un tādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuras iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā.

78. Pasākuma uzraudzības komitejas personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumu, apstiprina Ministru prezidents.

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.347

(Pielikums grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.347
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(Pielikums grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1385)

Darbības programmas numurs un nosaukums

1.

CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA

Prioritātes numurs un nosaukums

1.5.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pasākuma numurs un nosaukums

1.5.2.

CILvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes numurs un nosaukums

1.5.2.1.

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana

Projektu iesniegumu atlases veids


ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde


VALSTS KANCELEJA


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI
Punktu skala no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši/neitrāli,
4 – labi, 5 – ļoti labi)

Vērtēšanas sistēma


Punktu skala

1.1. Projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji

Maksimā­lais – 50 punktu


1.

Cik lielā mērā projekta īstenošana spēs risināt 1.darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” minētās problēmas valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas jomā

5 x 2


2.

Cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” mērķa grupas vajadzības

5 x 2


3.

Vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti

– Projektā paredzēts attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību (5 punkti)

– Projektā paredzētas aktivitātes/apakšaktivitātes mērķa grupas apmācības par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām vai paredzēts palielināt mērķa grupas iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus (3 punkti)

– Projektā nav paredzētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai (0 punkti)

5


4.

Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība)

5


5.

Projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums)

5

P

6.

Projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja)

5


7.

Vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

Iznākuma rādītājs – valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kas piedalās vienotās cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izveidē – 7 % (bāzes vērtība 2004.gadā – 0 %, rādītājs 2009.gadā – 1 %)

Rezultāta rādītājs – valsts pārvaldes un no valsts budžeta finansēto institūciju īpatsvars, kurās ieviesta vienotā cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmu skaits – 100 % (bāzes vērtība 2004.gadā – 20 %, rādītājs 2009.gadā – 20 %)

5


8.

Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm

5


Ja vērtējumā par atbilstību 1.8.kritērijam saņemts mazāk par 30 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.2. Projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji

Maksimā­lais – 35 punkti


9.

Projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā

5


10.

Projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā/profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” darbības jomā)

5 x 2


11.

Projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums

5


12.

Projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei)

5


13.

Projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums)

5


14.

Projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei)

5


Ja projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek iesaistīti, 14.kritērija vērtējums ir “3”

Ja vērtējumā par atbilstību 9.14.kritērijam saņemts mazāk par 21 punktu, projekta iesniegumu noraida

1.3. Projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji

Maksimā­lais – 15 punktu


15.

Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai

5

P

16.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas ir atbilstošas vidējām tirgus cenām

5

P

17.

Projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

P

Ja vērtējumā par atbilstību 15.17.kritērijam saņemts mazāk par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1., 1.2. un 1.3.daļas kritēriju vērtējuma īpatsvars ir 80 % no kopējā projekta vērtējuma

1.4. Specifiskie kvalitātes kritēriji

“0/1”


Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijus vērtē ar “0”, ja attiecīgais kritērijs nav izpildīts, un ar “1”, ja attiecīgais kritērijs ir izpildīts. Kvalitātes vērtēšanas kritērijus reizina ar koeficientiem “12”, “13”

Maksimā­lais – 25 punkti


18.

Projekta iesniedzējam ir vadoša loma valsts pārvaldes attīstības politikas izstrādē, koordinēšanā, īstenošanas pārraudzībā

1 x 12


19.

Projekta iesniedzējam ir vadoša loma valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas izstrādē, koordinēšanā, īstenošanas pārraudzībā

1 x 13


1.4.daļas kritēriju vērtējuma īpatsvars ir 20 % no kopējā projekta vērtējuma

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē


20.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes institūcija, kas ir atbildīga par valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas plānošanu un īstenošanu

Jā/Nē

N

21.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

Jā/Nē

N

22.

Projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmu izstrādi un ieviešanu

Jā/Nē

N

Ja 20.22.kritērija vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē


23.

Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

24.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā

Jā/Nē

N

25.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

Jā/Nē

N

26.

Ir iesniegts Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”” noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (oriģināls un četras kopijas, tās ir atbilstoši apliecinātas (ja attiecināms))

Jā/Nē

N

27.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

28.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”” noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai

Jā/Nē

N

29.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona/pilnvarotā persona

Jā/Nē

N

30.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”” noteiktie pielikumi:

Jā/Nē

N

30.1.

Projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla CV

Jā/Nē

N

30.2.

Sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

30.3.

Pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

31.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā

Jā/Nē

N

32.

Projekta attiecināmie izdevumi atbilst Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”” noteiktajām attiecināmajām izmaksām

Jā/Nē

N

33.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 900 000 latu un nepārsniedz 5 500 000 latu

Jā/Nē

N

34.

Projektā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus

Jā/Nē

N

35.

Projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2015.gada 30.jūniju

Jā/Nē

N

Ja 23.35.kritērija vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

Piezīmes.

1. P – kritērijs ir papildināms ar nosacījumu.

2. N – negatīva vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida.

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 347Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 28.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 27.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
175879
{"selected":{"value":"15.06.2012","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2012","iso_value":"2012\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2012.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2009","iso_value":"2009\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2009.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2009","iso_value":"2009\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2009.-11.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2008","iso_value":"2008\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2008.-05.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)