Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.353

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 32.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.2.pasākuma “Veselība darbā” 1.3.2.3.aktivitāti “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.4. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes un veselības vei­cināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko rehabilitāciju, profilaktisko darbību, pilnvērtīgu nozares administrēšanu un veicinātu sadarbību starp veselības aprūpes iestādēm un darba devējiem.

3. Aktivitātes mērķi īsteno, sasniedzot šādus aktivitātes uzraudzības rezultātus:

3.1. aktivitātes ietvaros atbalstīti 43 685 veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi;

3.2. aktivitātes ietvaros 80 procenti atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu saņem apmācību apliecinošos dokumentus;

3.3. 95 procenti veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu atbilstoši apmācīti (sekmīgi nokārtota resertifikācija).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.60)

3.1 Aktivitātes mērķi atbilstoši šo noteikumu 6.1 punktā minētajam virssaistību apjomam īsteno, sasniedzot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktā aktivitātes uzraudzības rezultāta papildu vērtību – aktivitātes ietvaros papildus atbalstīti 4 000 veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.60 redakcijā)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāls.

5. Aktivitāti īsteno Eiropas Sociālā fonda ierobežotās projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 10 098 255 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 8 720 345 lati un nacionālais publiskais finansējums – 1 377 909 lati.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.196 redakcijā)

6.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 6.punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu (turpmāk – virssaistības), ir 1 200 000 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 036 200 latu un valsts budžeta finansējums 163 800 latu.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.60 redakcijā)

7. Projektu īsteno visā Latvijas Republikas teritorijā, nodrošinot veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Veselības ministrija. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343; MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.569)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

10. Atbildīgās iestādes kompetence:

10.1. izveidot Eiropas Sociālā fonda ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), pieaicinot dalībai komisijā sadarbības iestādes un Veselības ministrijas pārstāvjus, kā arī vadošās iestādes pārstāvjus novērotāju statusā;

10.2. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

10.3. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

10.4. sniegt informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;

10.5. izstrādāt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

10.6. nosūtīt uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) ierobežotam projekta iesniedzēju lokam atbilstoši šo noteikumu 12.punktam;

10.7. izvērtēt projektu iesniegumus un izdot administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

10.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais aktivitātei pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums;

10.9. uzkrāt datus par aktivitāti normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

10.10. uzraudzīt pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

10.11. saskaņot sadarbības iestādes izstrādāto vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu;

10.12. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

11. Sadarbības iestādes kompetence:

11.1. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstu, nosakot, kā sadarbības iestāde vienojas ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanas nosacījumiem, slēdz vienošanos un izdara tajā grozījumus;

11.2. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstu, nosakot, kā sadarbības iestāde izvērtē Eiropas Savienības finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.3. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstu, nosakot, kā sadarbības iestāde nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli;

11.4. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā sadarbības iestāde pārbauda un apstiprina attiecīgā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju;

11.5. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstu, nosakot, kā sadarbības iestāde sagatavo attiecīgā Eiropas Savienības fonda maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

11.6. izstrādāt vienošanās projektu;

11.7. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

11.8. izskatīt Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un veikt iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

11.9. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vadīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

11.10. sniegt informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

11.11. veikt Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas un sagatavot maksājuma uzdevumus, sagatavot apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai un iesniegt to sertifikācijas iestādē;

11.12. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei tās funkciju nodrošināšanai;

11.13. uzkrāt datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

11.14. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.569)

III. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var būt vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1343 redakcijā)

13. Sadarbības partneri var būt biedrības un nodibinājumi, sociālie partneri, veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas un izglītības iestādes.

14. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

14.1. projekta iesniedzēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

14.2. (svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343);

14.3. projekta iesniedzēja pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas;

14.4. sadarbības partneru apliecinājums.

15. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu noformē atbilstoši šo noteikumu 35.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

17. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 35.2.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu atbilstības vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 35.1.apakš­punktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

18. Projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām tiešajām un netiešajām izmaksām, to apjoma ierobežojumiem, sniedzot plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību aktivitātes mērķim un sagaidāmajiem aktivitātes uzraudzības rezultātiem.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343)

19. Projekta iesniedzējs Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē vienā no šādiem veidiem:

20.1. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam;

20.2. papīra formā divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un viena kopija (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" un "kopija"), pievienojot elektronisko kopiju uz elektronisko datu nesēja. Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

21. Atbildīgā iestāde mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv) publicē projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

22. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz 28 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas datuma.

23. Projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai pa pastu:

23.1. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata tā nosūtīšanas datumu atbildīgās iestādes informācijas sistēmā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato;

23.2. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata dokumenta reģistrēšanas datumu atbildīgajā iestādē.

24. Projekta iesniedzējs informāciju par šo noteikumu 59.punktā minētā nosacījuma izpildi iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai 20 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 59.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas datuma.

IV. Aktivitātes īstenošanas nosacījumi

25. Maksimālais aktivitātei pieejamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 86,35 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.196 redakcijā)

26. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 11 298 255 lati (tai skaitā virssaistības).

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.60 redakcijā)

26.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 65.punktā minētās atbalstāmās darbības, kuras vēl nav uzsāktas, tai skaitā pirmo iepirkumu, uzsāk vai turpina ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc grozījumu izdarīšanas vienošanās noteikumos.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.569 redakcijā)

26.2 Maksājumus finansējuma saņēmējam vai izdevumus par virssaistību finansējumu attiecīgi sadarbības iestāde vai finansējuma saņēmējs uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc grozījumu izdarīšanas vienošanās noteikumos.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.569 redakcijā)

27. Atbildīgā iestāde organizē vienu projektu iesniegumu atlases kārtu.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.196 redakcijā)

28. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam iesniegt projektu iesniegumu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no šo noteikumu pieņemšanas dienas.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.196 redakcijā)

29. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs aktivitātes ietvaros var īstenot vienu projektu.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.196)

30. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā par projekta ieviešanas procesu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

31. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši:

31.1. šo noteikumu 35.2.1.1., 35.2.1.3., 35.2.1.4., 35.2.1.5., 35.2.1.6., 35.2.1.7., 35.2.1.8., 35.2.1.10., 35.2.1.11., 35.2.1.12., 35.2.2.3., 35.3.6., 35.3.7., 35.3.8., 35.3.9., 35.3.10., 35.3.11., 35.3.12. un 35.3.13.apakš­punktā minētajiem administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem ar “Jā” (atbilst), “Jā, ar nosacījumu” (atbilst ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs veic atbildīgās iestādes noteiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu 60.punktā minēto, lai projektu varētu atbilstoši īstenot) vai “Nē” (neatbilst);

31.2. šo noteikumu 35.2.1.2., 35.2.2.1., 35.2.2.2., 35.3.1., 35.3.2., 35.3.3., 35.3.4. un 35.3.5.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343)

32. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ar kvalitātes vērtēšanas kritēriju apakškritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu.

33. Projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 35.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un atbildīgās iestādes iekšējo normatīvo aktu par kārtību, kādā vērtē un apstiprina projektu iesniegumus, izmantojot atbildīgās iestādes apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

34. Atbildīgā iestāde mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv) publicē projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku.

35. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

35.1. kvalitātes kritēriji:

35.1.1. projekta ietvaros apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits;

35.1.2. projekta apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu īpatsvars, kas projekta ietvaros saņems apmācību apliecinošos dokumentus;

35.1.3. projekta ietvaros tiks nodrošināta apmācību atbilstība aktuālajām un prognozētajām veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas prasībām un pieprasījumam;

35.1.4. projekta ieviešanas riska pakāpe ir pieņemama;

35.1.5. projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits;

35.1.6. tiek nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja;

35.1.7. projekts veicina prioritātes “Teritorijas līdzsvarota attīstība” ieviešanu;

35.1.8. projekts veicina prioritātes “Makroekonomiskā stabilitāte” ieviešanu;

35.1.9. projekts veicina prioritātes “Ilgtspējīgā attīstība” ieviešanu;

35.1.10. projekts veicina prioritātes “Vienādas iespējas” ieviešanu;

35.1.11. projekts veicina prioritātes “Informācijas sabiedrība” ieviešanu;

35.2. atbilstības kritēriji:

35.2.1. projekta iesnieguma atbilstības kritēriji:

35.2.1.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu nosacījumiem;

35.2.1.2. projekts ir vērsts uz veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto institūciju personāla apmācīšanu un piesaistīšanu darba tirgum;

35.2.1.3. projektā iesaistītie sadarbības partneri pārstāv sociālos partnerus, veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas un izglītības iestādes;

35.2.1.4. projektā visas izmaksas atbilst šo noteikumu nosacījumiem;

35.2.1.5. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma daļa projekta iesniegumā nepārsniedz noteikto apmēru;

35.2.1.6. projekta iesniegumā plānotās darbības ir precīzi definētas, pamatotas, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

35.2.1.7. projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

35.2.1.8. projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos;

35.2.1.9. (svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343);

35.2.1.10. projekta īstenošanas kapacitāte ir pietiekama un pamatota;

35.2.1.11. projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

35.2.1.12. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši;

35.2.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

35.2.2.1. projekta iesniedzējs atbilst projekta iesniedzējam noteiktajām prasībām;

35.2.2.2. projekta iesniedzējs var nodrošināt centralizēto pieeju apmācību plānošanā un īstenošanā visā valsts teritorijā;

35.2.2.3. projekta iesaistītie sadarbības partneri atbilst sadarbības partneriem noteiktajām prasībām;

35.3. administratīvie kritēriji:

35.3.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegumu;

35.3.2. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis uzaicinā­jumā noradītajā termiņā;

35.3.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.3.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

35.3.5. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

35.3.6. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, tai skaitā pievienoti noteiktie pielikumi;

35.3.7. projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem;

35.3.8. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts vai caurauklots (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā);

35.3.9. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā kopija uz elektroniskā datu nesēja (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā);

35.3.10. projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā);

35.3.11. projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona;

35.3.12. ja projekta iesnieguma pielikumi nav latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

35.3.13. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts.

36. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

36.1. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits ir lielāks par 28 000 – divi punkti;

36.2. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits ir no 17 000 līdz 28 000 – viens punkts;

36.3. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits ir mazāks par 17 000 – nulle punktu.

37. Šo noteikumu 35.1.1.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

38. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

38.1. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu īpatsvars, kas projekta ietvaros saņems apmācību apliecinošos dokumentus, plānots vairāk par 95 % – divi punkti;

38.2. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu īpatsvars, kas projekta ietvaros saņems apmācību apliecinošos dokumentus, plānots no 80 % līdz 94 % – viens punkts;

38.3. projektā apmācīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu īpatsvars, kas projekta ietvaros saņems apmācību apliecinošos dokumentus, plānots līdz 80 % – nulle punktu.

39. Šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

40. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

40.1. projekta iesniegumā ir skaidrots, kā tiks nodrošināta apmācību atbilstība veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas prasībām un pieprasījumam, kā arī atspoguļoti galvenie veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas pieprasījuma dati – divi punkti;

40.2. projekta iesniegumā ir skaidrots, kā tiks nodrošināta apmācību atbilstība veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas prasībām un pieprasījumam, – viens punkts;

40.3. projekta iesniegumā nav skaidrots, kā tiks nodrošināta apmācību atbilstība veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas prasībām un pieprasījumam, – nulle punktu.

41. Šo noteikumu 35.1.3.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

42. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

42.1. projekta ieviešana ilgst mazāk par 30 mēnešiem – divi punkti;

42.2. projekta ieviešana ilgst no 30 līdz 60 mēnešiem – viens punkts;

42.3. projekta ieviešana ilgst vairāk par 60 mēnešiem – nulle punktu.

43. Šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

44. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

44.1. projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits ir lielāks par 10 partneriem – divi punkti;

44.2. projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits ir no 5 līdz 10 partneriem – viens punkts;

44.3. projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits ir mazāks par 5 partneriem – nulle punktu.

45. Šo noteikumu 35.1.5.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

46. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

46.1. finansējuma saņēmēja rīcībā esošie sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti 10 gadus un ilgāk – divi punkti;

46.2. finansējuma saņēmēja rīcībā esošie sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti no 5 līdz 9 gadiem – viens punkts;

46.3. finansējuma saņēmēja rīcībā esošie sasniegtie rezultāti pēc projekta pabeigšanas tiks uzturēti mazāk par 5 gadiem – nulle punktu.

47. Šo noteikumu 35.1.6.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemts viens punkts vai vairāk.

48. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

48.1. projekta darbības tiek plānotas, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu reģionā, – viens punkts;

48.2. projekta darbības tiek plānotas, neņemot vērā iedzīvotāju skaitu reģionā, – nulle punktu.

49. Šo noteikumu 35.1.7.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu arī tad, ja nav saņemts neviens punkts.

50. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

50.1. projektā vidēji plānotās izmaksas uz vienu atbalstāmo apmācāmo ir mazākas par 500 latu – divi punkti;

50.2. projektā vidēji plānotās izmaksas uz vienu atbalstāmo apmācāmo ir no 500 līdz 800 latu – viens punkts;

50.3. projektā vidēji plānotās izmaksas uz vienu atbalstāmo apmācāmo ir 800 latu un vairāk – nulle punktu.

51. Šo noteikumu 35.1.8.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu arī tad, ja nav saņemts neviens punkts.

52. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

52.1. projektā tiek plānotas darbības, kas tieši vērstas uz vides aizsardzību, – divi punkti;

52.2. projektā tiek plānotas darbības, kas netieši vērstas uz vides aizsardzību, – viens punkts;

52.3. projektā netiek plānotas darbības, kas vērstas uz vides aizsardzību, – nulle punktu.

53. Šo noteikumu 35.1.9.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu arī tad, ja nav saņemts neviens punkts.

54. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.10.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

54.1. projektā tiek plānotas darbības, kas tieši vērstas uz diskriminācijas mazināšanu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, – divi punkti;

54.2. projektā tiek plānotas darbības, kas netieši vērstas uz diskriminācijas mazināšanu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, – viens punkts;

54.3. projektā netiek plānotas darbības, kas vērstas uz diskriminācijas mazināšanu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, – nulle punktu.

55. Šo noteikumu 35.1.10.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu arī tad, ja nav saņemts neviens punkts.

56. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 35.1.11.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam vērtē atbilstoši šādiem apakš­kritērijiem, piešķirot attiecīgo punktu skaitu:

56.1. projektā paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī paredzēts īstenot apmācības ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību – divi punkti;

56.2. projektā paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām – viens punkts;

56.3. projektā nav paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām – nulle punktu.

57. Šo noteikumu 35.1.11.apakšpunktā minētā kvalitātes vērtēšanas kritērija novērtējums tiek uzskatīts par atbilstošu, ja saņemtais vērtējums ir viens punkts vai vairāk.

58. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tas novērtēts atbilstoši visiem šo noteikumu 35.2. un 35.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem ar vērtējumu “Jā” un atbilstoši šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ar atbilstošo novērtējumu.

59. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniegums novērtēts atbilstoši vismaz vienam šo noteikumu 31.1.apakšpunktā noteiktajam administratīvajam vai atbilstības vērtēšanas kritērijam novērtēts ar vērtējumu “Jā, ar nosacījumu”, bet pārējiem šo noteikumu 31.1.apakšpunktā un visiem šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem novērtēts ar vērtējumu “Jā” un atbilstoši šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem novērtēts ar atbilstošu novērtējumu.

60. Šo noteikumu 59.punktā minētajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda darbības, kuras jāveic, lai projektu varētu atbilstoši īstenot. Veicamās darbības var ietvert:

60.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 35.2.1.6., 35.2.1.7., 35.2.1.11.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

60.2. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 35.2.1.4., 35.2.1.5., 35.2.1.8., 35.2.1.11. un 35.3.13.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana);

60.3. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu projekta iesnieguma tehniskās atbilstības nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343)

61. Pēc tam, kad saņemta informācija no projekta iesniedzēja par šo noteikumu 59.punktā minētā nosacījuma izpildi, atbildīgā iestāde to izvērtē un sagatavo attiecīgu atzinumu.

62. Šo noteikumu 61.punktā minētā atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

63. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 59.punktā minētā nosacījuma izpildi vai nenodrošina nosacījumu izpildi šo noteikumu 24.punktā minētajā termiņā, šo noteikumu 61.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

64. Atbildīgā iestāde noraida projekta iesniegumu, ja tas novērtēts atbilstoši vismaz vienam šo noteikumu 35.2. un 35.3.apakšpunktā minētajam projektu iesniegumu administratīvajam un atbilstības vērtēšanas kritērijam ar vērtējumu “Nē” vai atbilstoši vismaz vienam šo noteikumu 35.1.apakš­punktā minētajam projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijam ar neatbilstošu novērtējumu.

VI. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

65. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

65.1. projekta administrēšanas nodrošināšana;

65.2. projekta īstenošanas nodrošināšana;

65.3. cilvēkresursu apmācības plāna izstrāde;

65.3.1 cilvēkresursu apmācību programmu izstrāde;

65.4. cilvēkresursu apmācības;

65.5. informācijas un publicitātes pasākumi.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

66. Šo noteikumu 65.2., 65.3., 65.3.1, 65.4. un 65.5.apakšpunktā minēto darbību izmaksas veido kopējo projekta attiecināmo tiešo izmaksu summu.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

67. Šo noteikumu 65.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums ir netiešās izmaksas, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas un ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

67.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata;

67.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

67.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

67.4. telpu īres un nomas izmaksas;

67.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

67.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

67.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

67.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

67.9. (svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.196).

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

68. Šo noteikumu 65.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz piecus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas, un tā ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

68.1. projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata;

68.2. informācijas apkopošanai un uzglabāšanai nepieciešamās datorizētās sistēmas apkalpošanas un attīstības izmaksas;

68.3. samaksa par sadarbības partneru konsultantu, ekspertu un speciālistu darbību projekta īstenošanā;

68.4. darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajam personālam;

68.5. kancelejas preces projekta īstenošanas procesa nodrošināšanai;

68.6. internets, telekomunikāciju izmaksas projekta īstenošanas procesa nodrošināšanai;

68.7. mazvērtīgais inventārs (vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 la­tu) projekta īstenošanas procesa nodrošināšanai;

68.8. vietējo komandējumu un darba braucienu izdevumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par projekta īstenošanas procesa nodrošināšanu;

68.9. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1343; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.196)

69. Šo noteikumu 65.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz divus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas, un tā ietver pakalpojumu izmaksas cilvēkresursu apmācības plāna izstrādei.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

69.1 Šo noteikumu 65.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz divus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas, un tā ietver pakalpojumu izmaksas cilvēkresursu apmācību programmu izstrādei.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

70. Šo noteikumu 65.4.apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

70.1. pakalpojumi apmācību programmu izstrādei;

70.2. pakalpojumi apmācību materiālu izstrādei;

70.3. pakalpojumi metodisko materiālu izstrādei;

70.4. pakalpojumi cilvēkresursu apmācībām un apmācāmo atbalsta pasākumiem Latvijas Republikā;

70.5. pakalpojumi cilvēkresursu pieredzes apmaiņas pasākumiem un pieredzes apmaiņas pasākumos iesaistīto cilvēkresursu atbalsta pasākumiem – līdz 10 procentiem no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas;

70.6. pakalpojumi cilvēkresursu apmācībām ārzemēs un apmācībās ārzemēs iesaistīto cilvēkresursu atbalsta pasākumiem – līdz 10 procentiem no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

71. Šo noteikumu 65.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz 260 000 latu, un tā ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas – informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.196 redakcijā)

72. Projekta neparedzētās izmaksas ir attiecināmas, nepārsniedzot piecus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas. Projekta iesniegumā šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un projekta ietvaros tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai saskaņā ar šo noteikumu 65.2., 65.3., 65.3.1 un 65.4.apakšpunktā un 68., 69., 69.1 un 70.punktā minētajiem nosacījumiem, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo iestādi.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

73. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas šādas izmaksas:

73.1. iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas;

73.2. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 67., 68., 69., 70. un 71.punktā;

73.3. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 67., 68., 69., 70. un 71.punktā minēto atbalstāmās darbības finansējuma ierobežojumu;

73.4. izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 26.punktā minētajiem projekta maksimālās attiecināmo izmaksu summas ierobežojumiem;

73.5. izmaksas, par kurām maksājumi veikti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā;

73.6. izmaksas, kuras radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

73.7. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

73.8. šo noteikumu 65.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kas iztērētas līdz 2010.gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763; MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.569)

74. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi projektu ietvaros var tikt plānoti kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši nodokļu jautājumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

VII. Noslēguma jautājumi

75. Projektu īstenošanu plāno no dienas, kad šie noteikumi stājas spēkā, līdz 2015.gada 31.augustam.

76. Šo noteikumu 67.punktā minētās netiešās izmaksas līdz 2010.gada 30.jūnijam plāno kā projekta neattiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

77. No 2010.gada 1.jūlija šo noteikumu 67.punktā minētās netiešās izmaksas plāno kā projekta attiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.763 redakcijā)

78. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

79. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministra vietā – ārlietu ministrs M.Riekstiņš
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.353

(Pielikums grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.763)

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

Veselības ministra vietā – ārlietu ministrs M.Riekstiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 353Pieņemts: 19.05.2008.Stājas spēkā: 28.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 27.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
175878
{"selected":{"value":"01.02.2013","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2012","iso_value":"2012\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2011","iso_value":"2011\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2011.-23.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-18.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2009","iso_value":"2009\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2009.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2008","iso_value":"2008\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2008.-30.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)