Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.332

Rīgā 2008.gada 13.maijā (prot. Nr.30 27.§)

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2.3.apakšpunktā vārdus “Mājokļu aģentūra” ar vārdiem “Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”.

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Eiropas Savienības fonda projekta (izņemot lielos projektus) ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām pēc tam, kad stājusies spēkā kārtība, kādā īsteno darbības programmas papildinājumā minētās aktivitātes (turpmāk – aktivitātes īstenošanas kārtība). Aktivitātes īstenošanas kārtībā nosaka Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā sniedzamās ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu. Pirms aktivitātes īstenošanas kārtības spēkā stāšanās, bet ne agrāk kā ar 2006.gada 24.oktobri par attiecināmām var uzskatīt izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, lai varētu pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja šādas izmaksas atbilst aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktajām prasībām, kā arī lielā projekta ietvaros radušās izmaksas, ja tās atbilst aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktajām prasībām.”

3. Papildināt I nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, pārbaudot administratīvo izmaksu attiecināmību, papildus pieprasa no finansējuma saņēmēja informāciju un pārliecinās par piemēroto metodi, kas atbilst Padomes 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Regula (EK) Nr. 1828/2006), 52.panta prasībām vai Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 11.panta 3.punkta “b” apakšpunkta prasībām administratīvo izdevumu proporcijas rēķināšanā.”

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Vadošā iestāde sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā darbības programmas papildinājumu, bet attiecīgā atbildīgā iestāde – darbības programmas papildinājuma grozījumus.”

5. Svītrot 10.punktu.

6. Aizstāt 30.punktā vārdus “lielā projekta” ar vārdiem “Eiropas Savienības fonda projekta”.

7. Papildināt noteikumus ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

VIII. Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

42. Ja normatīvajos aktos noteiktais maksimālais projektu publiskā finansējuma apjoms pārsniedz piecus miljonus eiro, aktivitātes īstenošanas kārtībā, ņemot vērā tautsaimniecības nozares specifiku un paredzamo projektu sarežģītību un to finanšu apmēru aktivitātes ietvaros, iekļauj vismaz vienu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, kas nodrošina iespēju izvērtēt projekta izmaksu efektivitāti.

43. Ja aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktais projektu maksimālais publiskā finansējuma apjoms pārsniedz piecus miljonus eiro, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs, izstrādājot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda infrastruktūras projekta iesniegumu, veic projekta izmaksu efektivitātes novērtējumu, aprēķinot izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

44. Finanšu analīzi veic Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula (EK) Nr. 1083/2006), 55.pantā noteiktajiem projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 200 000 eiro.

45. Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu projektam, no kura gūst ieņēmumus, aprēķina pēc finansējuma deficīta metodes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.panta 2.punktu, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

46. Aktivitātes īstenošanas kārtībā, nosakot pamatprasības un norādījumus projekta izmaksu efektivitātes analīzes vai izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai, izmanto šo noteikumu 5.pielikumā noteiktos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes.”

8. 1.pielikumā:

8.1. papildināt 1.4.apakšpunkta tabulu ar šādām rindām:

..

I-28

Pašvaldība

.
...

I-29

Plānošanas reģions

.
...

I-30

Pilnsabiedrība

.
...

I-31

Komandītsabiedrība

.
...

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

.
...

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra


8.2. papildināt 7.1.apakšpunkta tabulu ar piezīmi (zem tabulas) šādā redakcijā:

“Piezīme. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.”;

8.3. 8.sadaļā:

8.3.1. aizstāt vārdus “• tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem” ar vārdiem “• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros”;

8.3.2. aizstāt vārdus “Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.” ar vārdiem “Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.”

9. 2.pielikumā:

9.1. papildināt 1.1.6.apakšpunkta tabulu ar šādām rindām:

..

I-28

Pašvaldība

.
...

I-29

Plānošanas reģions

.
...

I-30

Pilnsabiedrība

.
...

I-31

Komandītsabiedrība

.
...

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

.
...

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra


9.2. izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.3. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms) ([zīmju skaits]):

.


9.3. 8.sadaļā:

9.3.1. aizstāt vārdus “• tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem” ar vārdiem “• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros”;

9.3.2. aizstāt vārdus “Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.” ar vārdiem “Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.”;

9.4. aizstāt 2.pielikuma “Finansēšanas plāns” ailē “Publiskās attiecināmas izmaksas” skaitļus un zīmes “4=5+7+9+11+13” ar skaitļiem un zīmēm “4=6+8+10+12+14”;

9.5. aizstāt 2.pielikumā “Finansēšanas plāns” vārdus “*Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums” ar vārdiem “Piezīmes. 1. * Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums. 2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.”

10. 3.pielikumā:

10.1. papildināt 1.1.6.apakšpunkta tabulu ar šādām rindām:

..

I-28

Pašvaldība

.
...

I-29

Plānošanas reģions

.
...

I-30

Pilnsabiedrība

.
...

I-31

Komandītsabiedrība

.
...

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

.
...

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra


10.2. izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.3. Izmaksu efektivitātes analīzes vai izmaksu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms) ([zīmju skaits]):

.


7.3.1. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.2.sadaļā norādīto tabulu);

7.3.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.3.sadaļā norādīto tabulu).”;

10.3. 8.sadaļā:

10.3.1. aizstāt vārdus “• tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem” ar vārdiem “• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros’’;

10.3.2. aizstāt vārdus “Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.” ar vārdiem “Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.”;

10.4. aizstāt 2.pielikuma “Finansēšanas plāns” ailē “Publiskās attiecināmas izmaksas” skaitļus un zīmes “4=5+7+9+11+13” ar skaitļiem un zīmēm “4=6+8+10+12+14”;

10.5. aizstāt 2.pielikumā “Finansēšanas plāns” vārdus “*Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums” ar vārdiem “Piezīmes. 1. * Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums. 2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.”

11. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419

Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes Latvijā izmaksu-ieguvumu un izmaksu efektivitātes analīzei Eiropas Savienības fondu projektiem

1. Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes cenu indeksu izmaiņām

1.1. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmanto šādus makroekonomiskos pieņēmumus cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem):

.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vidēji 2007–2013

Vidēji 2014–2033

Patēriņa cenu inflācija (procentos)

12,5

7,2

4,9

3,8

2,5

2,5

6,2

2,5

Iekšzemes kopprodukta deflators (procentos)

11,7

8,1

6,0

4,5

3,9

3,2

7,1

2,5

Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators (procentos)

9,0

8,0

6,0

5,0

4,0

3,5

7,4

2,5


1.2. Patēriņa cenu indeksa izmaiņas atspoguļo patēriņa cenu grozā ietverto produktu un pakalpojumu cenu dinamiku. Patēriņa cenu inflācija ir piemērota iedzīvotāju ienākumu un privātā patēriņa indeksēšanai. Patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērota projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido darba samaksa. Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par darba samaksu.

1.3. Iekšzemes kopprodukta deflators atspoguļo vidējās cenu izmaiņas visos tautsaimniecības sektoros kopā. Šis rādītājs tiek bieži lietots citu makroekonomisko rādītāju indeksēšanai un daudzos gadījumos aprēķiniem var izvēlēties patēriņa cenu inflācijas rādītāju vai iekšzemes kopprodukta deflatoru. Iekšzemes kopprodukta deflators ir piemērots jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās nozarēs, kā arī tas ir atbilstošs rādītājs, lai diskontētu sagaidāmās finanšu plūsmas no uzņēmējdarbības. Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par pakalpojumiem.

1.4. Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators atspoguļo valstī veikto kapitāla investīciju sadārdzinājumu. Šis rādītājs ir piemērots investīciju projektu indeksēšanai. Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērots projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā (būvniecības un ražošanas līdzekļu izveidošanas projekti). Izmaksu-ieguvumu analīzē mikrolīmenī šis rādītājs izmantojams aprēķinos par ieguldījumiem pamatkapitālā (būvniecības un ražošanas līdzekļi).

2. Makroekonomiskās prognozes iekšzemes kopprodukta un nodarbinātības rādītājiem

Izdevumu-ieguvumu analīzē izmanto šādas vidēja termiņa un ilgtermiņa makroekonomiskās prognozes (pa gadiem):

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2009.–2013.gada

2014.–2033.gada

......

vidējais pieaugums

vidējais pieaugums

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās (procentos)

7,5

7,0

6,8

6,7

6,5

6,0

6,6

2,7

IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju salīdzināmās cenās (procentos)

8,1

7,6

7,4

7,3

7,1

6,6

7,2

3,2

Nodarbinātības pieaugums (procentos)

1,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

–0,8

Darba algas pieaugums, salīdzināmās cenās (procentos)

4,9

6,1

6,7

6,9

6,4

5,9

6,4

3,6


3. Diskonta likmes

3.1. Ja aprēķinos nepiemēro inflāciju, izmaksu-ieguvumu analīzē izmanto šādas reālās diskonta likmes:

Reālā sociālā diskonta likme

5,5 %

Reālā finansiālā diskonta likme

5 %


3.2. Ja aprēķinos piemēro inflāciju, izmaksu-ieguvumu analīzē izmanto nominālās diskonta likmes."

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 332Pieņemts: 13.05.2008.Stājas spēkā: 23.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 22.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
175674
23.05.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)