Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.297

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 35.§)
Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Mežmuižas avoti" (turpmāk - liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 28 hektāri. Lieguma funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm, kuru paraugs un lietošanas kārtība noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona;

5.3. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem aizliegts savā īpašumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem un dabas takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas lieguma apskatei.

7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.20.2., 10.20.3., 10.20.4., 10.20.7., 12.11.3., 12.11.4., 12.11.5. un 16.8.1.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

8. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

8.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot bebru aizsprostu nojaukšanu;

8.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes un avotu ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

8.4. uzstādīt vēja elektrostacijas;

8.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas veikt arheoloģiskās izpētes darbus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592)

III. Dabas lieguma zona

9. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus mežu un pļavu biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - ūdra (Lutra lutra) un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) - dzīvotnes, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

10. Dabas lieguma zonā aizliegts:

10.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

10.2. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

10.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu pļavas, terašu un meža pļavas un lauces;

10.4. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

10.5. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

10.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šo noteikumu 10.20.2., 10.20.3. un 10.20.4.apakšpunktā minēto darbu veikšanai;

10.7. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

10.8. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

10.8.1. priežu audzēm - 60 gadu;

10.8.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

10.8.3. apšu audzēm - 30 gadu;

10.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

10.10. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

10.11. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku vai to daļu novākšanu;

10.12. cirst vai citādi iznīcināt jebkura vecuma atsevišķi augošus ozolus un aizvākt un iznīcināt to nokritušos zarus, izņemot bīstamo koku novākšanu;

10.13. mežaudzēs cirst gobas, kļavas, ozolus, ošus, kā arī dobumainus kokus, izņemot bīstamos kokus;

10.14. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

10.15. rīkot autosacensības, motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

10.16. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

10.17. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā;

10.18. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592);

10.19. ierīkot iežogotas platības - savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

10.20. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

10.20.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

10.20.2. veikt pasākumus īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

10.20.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu renovāciju vai rekonstrukciju;

10.20.4. ierīkot jaunus ceļus;

10.20.5. vākt dabas materiālus kolekcijām;

10.20.6. veikt zinātniskos pētījumus;

10.20.7. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

10.20.8. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592)

10.1 Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

10.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

IV. Dabas parka zona

11. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un to dzīvotņu saglabāšanu, kā arī sabiedrības atpūtu, izglītošanu un audzināšanu.

12. Dabas parka zonā aizliegts:

12.1. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

12.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

12.3. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja jauda pārsniedz 3,68 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

12.4. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā;

12.5. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592);

12.6. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.6.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē, samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus, kā arī mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;

12.7. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

12.7.1. priežu audzēm - 60 gadu;

12.7.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

12.7.3. apšu audzēm - 30 gadu;

12.8. mežaudzēs cirst gobas, ozolus, kļavas, ošus, kā arī dobumainus kokus, izņemot bīstamos kokus;

12.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

12.10. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku vai to daļu novākšanu;

12.11. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

12.11.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

12.11.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

12.11.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu renovāciju vai rekonstrukciju;

12.11.4. ierīkot jaunus ceļus;

12.11.5. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

12.11.6. rīkot autosacensības, motosacensības un ūdensmotosporta sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

12.11.7. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592)

12.1 Dabas parka zonā, veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

V. Neitrālā zona

13. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētu pagalmos un piemājas zemēs.

14. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VI. Dabas pieminekļi

15. Šie noteikumi attiecas arī uz liegumā esošajiem dabas pieminekļiem - aizsargājamiem kokiem - vietējo un svešzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

16. Desmit metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

16.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

16.2. iegūt derīgos izrakteņus;

16.3. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

16.4. apkraut aizsargājamos kokus;

16.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

16.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

16.7. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi;

16.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

16.8.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

16.8.2. veikt aizsargājamo koku apsaimniekošanas pasākumus;

16.8.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592)

17. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un saņemta attiecīgās Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.592)

18. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.297
KN297P1.JPG (73839 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.297
Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonas I daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

2.1.

1.

329088

548147

2.2.

2.

329038

548147

2.3.

3.

329061

548212

2.4.

4.

329058

548226

2.5.

5.

329057

548260

2.6.

6.

329062

548275

2.7.

7.

329069

548286

2.8.

8.

329062

548297

2.9.

9.

329056

548302

2.10.

10.

329044

548308

2.11.

11.

329030

548323

2.12.

12.

329028

548327

2.13.

13.

329027

548330

2.14.

14.

329043

548348

2.15.

15.

329044

548347

2.16.

16.

329056

548357

2.17.

17.

329060

548368

2.18.

18.

329057

548385

2.19.

19.

329059

548391

2.20.

20.

329043

548409

2.21.

21.

329039

548416

2.22.

22.

329045

548418

2.23.

23.

329064

548417

2.24.

24.

329078

548418

2.25.

25.

329084

548429

2.26.

26.

329092

548433

2.27.

27.

329108

548420

2.28.

28.

329115

548419

2.29.

29.

329126

548420

2.30.

30.

329138

548416

2.31.

31.

329142

548403

2.32.

32.

329086

548391

2.33.

33.

329072

548385

2.34.

34.

329077

548346

2.35.

35.

329083

548328

2.36.

36.

329096

548329

2.37.

37.

329104

548327

2.38.

38.

329107

548323

2.39.

39.

329114

548323

2.40.

40.

329128

548331

2.41.

41.

329141

548335

3. Dabas parka zonas II daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

3.1.

42.

328977

548374

3.2.

43.

328970

548363

3.3.

44.

328962

548357

3.4.

45.

328957

548357

3.5.

46.

328952

548359

3.6.

47.

328947

548357

3.7.

48.

328940

548349

3.8.

49.

328935

548347

3.9.

50.

328927

548350

3.10.

51.

328924

548367

3.11.

52.

328925

548374

3.12.

53.

328928

548379

3.13.

54.

328928

548388

3.14.

55.

328932

548393

3.15.

56.

328936

548392

3.16.

57.

328943

548388

3.17.

58.

328957

548389

3.18.

59.

328963

548392

3.19.

60.

328966

548395

3.20.

61.

328955

548406

3.21.

62.

328953

548417

3.22.

63.

328953

548421

3.23.

64.

328958

548424

3.24.

65.

328959

548432

3.25.

66.

328954

548442

3.26.

67.

328947

548449

3.27.

68.

328940

548450

3.28.

69.

328945

548463

3.29.

70.

328950

548460

3.30.

71.

328955

548462

3.31.

72.

328960

548465

3.32.

73.

328963

548472

3.33.

74.

328968

548471

3.34.

75.

328987

548441

3.35.

76.

328994

548441

3.36.

77.

329000

548446

3.37.

78.

329004

548444

3.38.

79.

329012

548425

3.39.

80.

329023

548418

3.40.

81.

329030

548408

3.41.

82.

329035

548396

3.42.

83.

329022

548385

3.43.

84.

329022

548382

3.44.

85.

329024

548379

3.45.

86.

328994

548359

3.46.

87.

328992

548365

3.47.

88.

328988

548371

3.48.

89.

328980

548375

4. Dabas parka zonas III daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

4.1.

90.

328740

548408

4.2.

91.

328745

548442

4.3.

92.

328745

548446

4.4.

93.

328753

548501

4.5.

94.

328763

548512

4.6.

95.

328816

548507

4.7.

96.

328829

548495

4.8.

97.

328826

548479

4.9.

98.

328823

548437

4.10.

99.

328831

548436

4.11.

100.

328828

548418

4.12.

101.

328833

548418

4.13.

102.

328835

548405

4.14.

103.

328833

548396

4.15.

104.

328833

548388

4.16.

105.

328829

548379

4.17.

106.

328825

548375

4.18.

107.

328804

548382

4.19.

108.

328793

548389

4.20.

109.

328774

548392

5. Dabas parka zonas IV daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

5.1.

110.

329169

548435

5.2.

111.

329165

548460

5.3.

112.

329161

548471

5.4.

113.

329153

548476

5.5.

114.

329124

548470

5.6.

115.

329114

548476

5.7.

116.

329106

548469

5.8.

117.

329106

548457

5.9.

118.

329094

548446

5.10.

119.

329079

548444

5.11.

120.

329070

548448

5.12.

121.

329070

548463

5.13.

122.

329073

548473

5.14.

123.

329071

548497

5.15.

124.

329066

548500

5.16.

125.

329066

548506

5.17.

126.

329069

548514

5.18.

127.

329071

548546

5.19.

128.

329071

548575

5.20.

129.

329081

548580

5.21.

130.

329092

548589

5.22.

131.

329098

548601

5.23.

132.

329100

548614

5.24.

133.

329122

548629

5.25.

134.

329134

548627

5.26.

135.

329186

548629

5.27.

136.

329197

548630

5.28.

137.

329213

548633

5.29.

138.

329227

548640

III. Neitrālā zona

6. Neitrālās zonas I daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

6.1.

1.

328807

548259

6.2.

2.

328759

548267

6.3.

3.

328747

548336

6.4.

4.

328819

548329

7. Neitrālās zonas II daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

7.1.

5.

328917

548457

7.2.

6.

328927

548487

7.3.

7.

328951

548479

7.4.

8.

328940

548448

8. Neitrālās zonas III daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

8.1.

9.

329027

548330

8.2.

10.

329043

548348

8.3.

11.

329024

548379

8.4.

12.

328993

548358

9. Neitrālās zonas IV daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

9.1.

13.

328876

548410

9.2.

14.

328880

548431

9.3.

15.

328884

548466

9.4.

16.

328876

548468

9.5.

17.

328879

548488

9.6.

18.

328875

548494

9.7.

19.

328857

548496

9.8.

20.

328855

548484

9.9.

21.

328849

548478

9.10.

22.

328841

548476

9.11.

23.

328834

548476

9.12.

24.

328826

548479

9.13.

25.

328823

548437

9.14.

26.

328831

548436

9.15.

27.

328828

548418

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.297
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

1111.JPG (4563 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.297
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.592 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

PapelePopulus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 297Pieņemts: 21.04.2008.Stājas spēkā: 24.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 23.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
174323
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2008","iso_value":"2008\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2008.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)