Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.255

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 23.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros (turpmāk - atbalsts).

2. Atbalsts paredzēts lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai. Projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.932 redakcijā)

3. Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu. Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.309 redakcijā)

3.1 Lauksaimniecības produktu pārstrāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – regula Nr. 852/2004) 2.panta 1.punkta "m" apakšpunktā noteiktajai definīcijai. Par pārstrādi uzskatāma arī dzīvnieku kaušana.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.738)

3.2 (Svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.388)

4. Atbalsta pretendents ir:

4.1. juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – pārstrādes uzņēmums);

4.2. juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar pārstrādi gaļas, augļu un dārzeņu, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu sektorā, izņemot piena sektoru (turpmāk – jauns pārstrādes uzņēmums), ja vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim (turpmāk – vadītājs) ir vismaz triju gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process. Pārējo lauksaimniecības produktu sektorā jauns pārstrādes uzņēmums īsteno projektu tikai Latgales plānošanas reģionā atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām;

4.3. juridiska persona piena pārstrādes sektorā, ja vismaz 51 procents tās daļas, akcijas vai pajas pieder vienam vai vairākiem atbilstīgiem kooperatīviem, bet pārējās daļas, akcijas vai pajas pieder arī vienai vai vairākām personām, kas nodarbojas ar piena ražošanu, vai vienam vai vairākiem kooperatīviem, kas apvieno piena ražotājus, un ja daļu, akciju vai paju īpašnieku kopējais piegādes kvotas ietvaros realizētais piena apjoms pēdējā noslēgtajā kvotas gadā ir vismaz 70 000 tonnu (nosakot realizēto piena apjomu kooperatīviem, vērā tiek ņemts to biedru piegādes kvotas ietvaros realizētais piena apjoms) (turpmāk – jauns piena pārstrādes uzņēmums);

4.4. juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk – ražotājs mājas apstākļos);

4.5. juridiska persona, kas piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu sektora pārstrādes uzņēmumā nodarbojas vai pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas, izveidojot jaunu pārstrādes uzņēmumu, sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums).

(Grozīts ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.771; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.277; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.388; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.54)

5. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto atbalsta pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā vai atbilst šādiem Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 2901–29420000.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.738)

6. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

6.1. investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;

6.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirm­apstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;

6.3. investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai.

6.1 Pasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz kredītu fonda aizdevuma saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.732 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

7. Atbalsta pretendents:

7.1. atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1.1. projekta iesniegumā atspoguļo ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

7.1.2. nav nonācis grūtībās Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - Padomes Regula 1698/2005) 28.panta izpratnē;

7.2. īstenojot projektu, apņemas:

7.2.1. sasniegt projektā noteikto mērķi;

7.2.2. neaizvietot esošos pamatlīdzekļus.

8. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

8.1. iekārtu un tehnikas iegādi saskaņā ar projektu, ja:

8.1.1. iegādātās tehnikas un iekārtu ražošanas jauda ir vismaz par 25 % lielāka nekā uzņēmumā aizstājamās tehnikas un iekārtu jauda;

8.1.2. to iegādājas papildus uzņēmumā esošajām iekārtām un tehnikai, saglabājot papildināmās tehnikas un iekārtu vienības ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas;

8.1.3. iegādātā tehnika un iekārtas būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

8.2. jaunbūvi un rekonstrukciju.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309)

9. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 213 431 euro, iesniegumam pievieno vienkāršotu biznesa plānu:

9.1. kas sastāv no naudas plūsmas pārskata pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

9.2. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos tā īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Gadā pēc projekta īstenošanas salīdzinājumā ar projekta iesnieguma iesniegšanas gadu ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārstrādes palielinās vismaz par 3 % vai izdevumi samazinās par 3 %. Projekta iesniegumam pievienotais pārskats par naudas plūsmu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju ieviest projektu un sasniegt mērķi;

9.3. kas ietver esošā un pēc projekta īstenošanas uzņēmumā ieviestā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu aprakstu.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309; MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

10. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 213 431 euro, bet nav lielāka par 426 862 euro, iesniegumam pievieno standartizētu biznesa plānu:

10.1. kas sastāv no informācijas par ražošanas apjomiem, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī no naudas plūsmas pārskata pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs;

10.2. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Uzņēmumam jāatbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

10.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20 (jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem ≥ 0,05);

10.2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (par īstermiņa kreditoriem neuzskata īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

10.2.3. tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0;

10.3. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (atbilst visiem šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.4. kas apliecina tāda pārstrādes uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju, kuram nav pēdējā noslēgtā gada pārskata, kā arī jauna pārstrādes uzņēmuma vai jauna piena pārstrādes uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju – tikai gadā pēc projekta īstenošanas (atbilstoši šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.5. kas ietver esošā un pēc projekta īstenošanas uzņēmumā ieviestā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu aprakstu.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

11. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 426 862 euro, iesniegumam pievieno biznesa plānu:

11.1. kas ietver šādu informāciju:

11.1.1. uzņēmuma vēsture;

11.1.2. uzņēmuma vadības sistēma;

11.1.3. uzņēmuma pašreizējā darbība;

11.1.4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);

11.1.5. tirgus izpēte;

11.1.6. nozares analīze;

11.1.7. realizācijas sistēma;

11.1.8. konkurence;

11.1.9. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

11.1.10. esošā un pēc projekta īstenošanas uzņēmumā ieviestā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts;

11.1.11. uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze;

11.1.12. nepieciešamās investīcijas;

11.1.13. projekta īstenošanas termiņi (sadalījums pa posmiem);

11.1.14. finanšu informācija par ražošanas apjomiem, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trim gadiem pēc projekta īstenošanas, naudas plūsmas pārskats pa mēnešiem par projekta iesnieguma iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem, gadu pēc projekta īstenošanas un naudas plūsmas pārskats pa gadiem vēl divus turpmākos gadus. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs;

11.2. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju saskaņā ar šo noteikumu 10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

III. Atbalsta apjoms un intensitāte

(Nodaļas nosaukums MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā)

12. Pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši uzņēmuma kategorijai:

12.1. mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214), I pielikumā noteikto klasifikāciju, – 50 % no attiecināmajām izmaksām;

12.1.1 (svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308);

12.2. pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām;

12.3. uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 200 000 000 euro un vairāk, atbalstu nepiešķir.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309; MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

12.1 Jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas piesakās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirto sabiedrisko finansējumu piena nozares pārstrukturēšanai, atbalsta apjomu nosaka atbilstoši uzņēmuma kategorijai:

12.11. mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214), I pielikumā noteikto klasifikāciju, – 60 % no attiecināmajām izmaksām;

12.12. pārējiem uzņēmumiem – 30 % no attiecināmajām izmaksām;

12.13. uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 200 000 000 euro un vairāk, atbalstu nepiešķir.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.921; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

12.2 (Svītrots ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.277)

12.3 Atbalsta pretendentam, kas īsteno projektu piena pārstrādes sektorā un kura projekts paredz palielināt ienākumus no lauksaimniecības produktu pārstrādes vai samazināt izdevumus, šo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem un 12.2.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti – par pieciem procentiem.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.771 redakcijā)

13. 2007.−2013. gada programmēšanas periodā (turpmāk – programmēšanas periods) projektu skaits vienam atbalsta pretendentam nav ierobežots, taču kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

13.1. EUR 6 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;

13.1.1 EUR 7 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā šādos gadījumos:

13.1.11. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar citu pārstrādes uzņēmumu;

13.1.12. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir nodibinājis komercsabiedrību, kas nodarbojas ar pamatizejvielas ražošanu, vai ir nopircis vai izveidojis pamatizejvielas ražošanas vienību, ja nodibinātajā komercsabiedrībā, nopirktajā vai izveidotajā pamatizejvielas ražošanas vienībā saražotā pamatizejviela ir vismaz 10 % no pārstrādes uzņēmumā kopā pārstrādātās pamatizejvielas apjoma pārskata gadā;

13.1.13. ja pārstrādes uzņēmumu pēc 2006.gada 1.janvāra ir nopircis (vismaz 51 % kapitāldaļu vai akciju) kooperatīvs vai pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar kooperatīvu;

13.2. EUR 5 000 000, bet tā nav lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko neto gada apgrozījumu), – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā gaļas, graudu, augļu un dārzeņu sektorā. Viena vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu var izmantot ne vairāk kā divu atbalsta pretendentu attiecināmo izmaksu aprēķināšanai vienā programmēšanas periodā;

13.2.1 EUR 3 000 000, bet tā nav lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko neto gada apgrozījumu), – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā pārējo lauksaimniecības produktu sektoros. Viena vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu var izmantot ne vairāk kā divu atbalsta pretendentu attiecināmo izmaksu aprēķināšanai vienā programmēšanas periodā;

13.3. EUR 3 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā;

13.4. EUR 3 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai tādu II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

13.5. EUR 150 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai ražotājam mājas apstākļos;

13.6. EUR 7 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā piena pārstrādes uzņēmumā, ievērojot šo noteikumu 12.1 punktā noteikto atbalsta apjomu. Minimālais attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir ne mazāk kā EUR 6 000 000;

13.7. EUR 1 000 000 – šo noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu sektora bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā.

13.8. (svītrots ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.54)

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.437 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.388; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.54)

13.1 Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents var iesniegt tikai vienu projektu, ja projektu iesniegumu kārta ir īsāka par 45 kalendāra dienām.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.309 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308)

13.2 Šo noteikumu 13.punktā minētās kopējās attiecināmās izmaksas nav summējamas:

13.2 1. gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;

13.2 2. jaunā gaļas, augļu, dārzeņu un graudu sektora pārstrādes uzņēmumā;

13.2 3. jaunā piena pārstrādes uzņēmumā;

13.2 4. piena, augļu un dārzeņu, gaļas, graudu un pārējo lauksaimniecības produktu sektora bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.738 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.388; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.54)

14. Attiecināmās izmaksas investīcijām vides aizsardzības jomā nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

14.1 Par šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu projektos, kuru paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Padomes Regulas Nr. 1698/2005 pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.437 redakcijā)

14.2 Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu projektos, kuru paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot, ka piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Atbalsta saņēmēji, kuri saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo atbalsta apmēru samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas dienas.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.437 redakcijā)

14.3 Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā)

IV. Atbalsta nosacījumi piena, gaļas, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā

(Nodaļas nosaukums MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā)

15. Pamatizejviela, kuru projekta ietvaros izmanto atbalsta pretendents:

15.1. piena, gaļas un graudu pārstrādes sektorā attiecīgi ir pilnpiens (atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodam, kas noteikts saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – KN kods) – 0401 20 19; 0401 20 99), svaiga vai saldēta gaļa (atbilstoši KN kodiem 0201–0208) un graudi (atbilstoši KN kodiem 1001–1004, 1008);

15.2. augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā ir produkti atbilstoši Kombinētās nomenklatūras 7. un 8.grupai, kas noteikta saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

17. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

18. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

19. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

19.1 (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

20. (Svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308)

20.1 Jaunā piena pārstrādes uzņēmuma piena pārstrādes apjoms ceturtajā gadā pēc projekta īstenošanas ir vismaz 70 000 tonnu gadā un piektajā gadā pēc projekta īstenošanas – vismaz 100 000 tonnu gadā.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr.494)

20.2 Ja šo noteikumu 20.1 punktā minētie piena pārstrādes apjomi netiek sasniegti vismaz 80 procentu apmērā, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanas kārtību pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtā piena pārstrādes apjomam.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 210)

21. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

22. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

22.1 Jaunam bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumam piena sektorā nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar jaunu objektu būvniecību.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.54 redakcijā)

V. Atbalsta nosacījumi augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā

(Nodaļa svītrota ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

V1. Atbalsta nosacījumi to II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes sektorā, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam

(Nodaļa MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

25.2 Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto tādu II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

25.3 Atbalsta pretendents ir atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, kā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums vai kā lolojumdzīvnieku barības ražošanas uzņēmums.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas, kas tiešā veidā saistītas ar pasākuma mērķa sasniegšanu:

26.1. jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde atbilstoši šo noteikumu 6.1. un 6.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

26.2. būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas atbilstoši šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

26.3. vispārējās izmaksas (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja vispārējās izmaksas ir saistītas tikai ar izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1.apakšpunktā, tās nepārsniedz 3 % no šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz 8 % no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1. un 26.2.apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

27. Šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajā kategorijā ietilpst šādas izmaksas:

27.1. kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas;

27.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

27.3. enerģētiskās iekārtas un tehnika;

27.4. datorizētā pārstrādes procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmu nodrošinājumu);

27.5. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes (arī kautuves, kaltes) un uzglabāšanas tehnika, aprīkojums un iekārtas (attiecas vienīgi uz gadījumiem, ja pirmapstrāde un uzglabāšana ir daļa no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa);

27.6. ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtas;

27.7. kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāžu attīrīšanas iekārtas;

27.8. apkures un ventilācijas iekārtas;

27.9. mobilie un stacionārie svari;

27.10. mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

27.11. specializētā tehnoloģiskā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

27.12. vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar šo iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu.

(Grozīts ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

28. Publisko finansējumu par tehnikas un iekārtu iegādi saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

29. Šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētajā kategorijā ietilpst šādas izmaksas:

29.1. visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, kanalizācija, elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas (neiekļauj iekārtu izmaksas);

29.2. tieši ar pārstrādi nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

29.2.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība un esošo rekonstrukcija;

29.2.2. apsardzes un caurlaižu telpas;

29.2.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistēmas;

29.2.4. palīgtelpas;

29.2.5. personāla atpūtas un citas telpas;

29.2.6. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, zāliena ierīkošanu, ārējās apgaismošanas ierīkošanu un žoga izbūvi.

30. Šo noteikumu 29.punktā minētās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteikto attiecināmo izmaksu maksimumu ("griestus") atkarībā no būvju tipiem.

31. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas kopējās izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteikto attiecināmo izmaksu maksimumu ("griestus"), projekta iesniegumu nenoraida, bet izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

32. (Svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308)

33. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

33.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

33.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

33.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību, kā arī ja līgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

33.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

33.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas izdevumi;

33.6. atlīdzība personālam;

33.7. vispārējās nozīmes transportlīdzekļi;

33.7.1 nodokļi un nodevas;

33.8. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

(Grozīts ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920)

34. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

VII. Pieteikšanās kārtība

35. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. projekta iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu vienā eksemplārā, tai skaitā biznesa plānu (arī elektroniski):

35.1.1. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 213 431 euro, - vienkāršotu biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 9.1.apakš­punktā minētajam saturam;

35.1.2. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 213 431 euro, bet nav lielāka par 426 862 euro, – standartizētu biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajam saturam;

35.1.3. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 426 862 euro, - biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam saturam;

35.2. (svītrots ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309);

35.3. izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Minēto izziņu neiesniedz par šo noteikumu 6.1 punktā minēto aizdevumu. Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās iesniedz dokumentus, kas apliecina naudas līdzekļu pieejamību;

35.4. pilnu gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto finanšu gadu, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu. Ja netiek iesniegts gada pārskats, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

35.5. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" kopiju par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Ja netiek iesniegtas ienākumu deklarācijas, tās iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šīs kopijas iesniedz atbalsta pretendents, kas saskaņā ar Gada pārskatu likumu nesniedz gada pārskatus;

35.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

35.7. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju vai Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārās uzraudzības objekta atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju, ja prasība attiecas uz atbalsta pretendentu. Ja šī informācija netiek iesniegta, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

35.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības un kontroles kārtību akreditētas institūcijas izsniegtu dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pārstrādes uzņēmuma bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību, ja atbalsta pretendents vēlas iegūt kritērija papildpunktus un ja prasība attiecas uz atbalsta pretendentu;

35.9. zvērināta revidenta apliecinājumu par pārstrādes uzņēmumā pārstrādātās pamatizejvielas apjomu (tonnās), kas ir ražota pēc integrētās ražošanas metodes, ja atbalsta pretendents vēlas iegūt papildu kritērija punktus;

35.10. Uzņēmumu reģistra izsniegtu dokumentu, kas apliecina apvienošanās, nopirkšanas vai izveidošanas faktu, ja atbalsta pretendents vēlas iegūt papildu kritērija punktus;

35.11. operatīvo finanšu pārskatu par 12 mēnešu laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim. Operatīvais finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem. Operatīvo finanšu pārskatu iesniedz tikai tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrēti ilgāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un kuriem saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla;

35.11.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

35.12. projektiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību vai būvju rekonstrukciju, papildus iesniedz:

35.12.1. zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības par zemi vai ēku (būvi), uz kuras vai kurā paredzēta būvniecība, vai zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa zemes vai ēkas (būves) nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Par ilgtermiņa nomas līgumu uzskata tādu līgumu, kura nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

35.12.2. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesnieguma iesniegšanas laikā nav tehniskā projekta;

35.12.3. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas (uzrādot oriģinālus), ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija;

35.12.4. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju, (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesnieguma iesniegšanas laikā ir tehniskais projekts;

35.12.5. būvatļaujas apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesnieguma iesniegšanas laikā ir tehniskais projekts;

35.12.6. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (tai skaitā par būvniecības vispārējām izmaksām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Tos iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

35.13. projektiem, kas saistīti ar iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, papildus iesniedz:

35.13.1. zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības par ēku (būvi), vai ilgtermiņa nomas līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas, kopiju (uzrādot oriģinālu) par ēku (būvi), kurā projekta ietvaros paredzēts uzstādīt pamatlīdzekļus;

35.13.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (tai skaitā par projekta vispārējām izmaksām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

35.13.3. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta projekta ietvaros un kādu atļauju - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu - atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt;

35.13.4. iekārtu izvietojuma shēmu;

35.14. papildus šādus dokumentus, ja projekts attiecas uz piena, gaļas, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektoru:

35.14.1. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920);

35.14.2. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437);

35.14.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par saražoto un pārstrādes uzņēmumā pārstrādāto pamatizejvielas apjomu atbilstoši šo noteikumu 13.1.12.apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz attiecināmo izmaksu palielināšanu;

35.14.4. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437);

35.14.5. Uzņēmumu reģistra izsniegtu dokumentu vai atbalsta pretendenta parakstītu dokumentu (ja atbalsta pretendentam šī informācija nav jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā), kas apliecina apvienošanās, nopirkšanas vai izveidošanas faktu atbilstoši šo noteikumu 13.1.1 apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz attiecināmo izmaksu palielināšanu, vai īpašumtiesības atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz šo noteikumu 13.6.apakšpunktā noteikto atbalstu. Ja netiek iesniegts Uzņēmumu reģistra dokuments, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

35.14.6. (svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308);

35.14.7. (svītrots ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309);

35.14.8. atbalsta pretendenta parakstītu dokumentu, kas apliecina realizētā piena apjomu atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakšpunktam;

35.14.9. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920);

35.15. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920).

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.309; MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.932; MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.437; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.732; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.920; MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.388; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

35.1 Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta ilgst vairāk par 30 dienām:

35.1 1. Lauku atbalsta dienests savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piešķirtā publiskā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi mēnesī;

35.1 2. Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas (piemērojot šo noteikumu 36.punktu) no dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no pieejamā publiskā finansējuma.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā)

VIII. Vērtēšana un atlase

36. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 4.pielikumā. Projekta iesniegumi jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem tiek rindoti atsevišķi. Ja projektu atlasē vairākiem projektiem saņemto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam pārskata periodā ir aprēķinātas lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) uz vienu strādājošo, aprēķinam izmantojot uzņēmuma vidējo darbinieku skaitu pārskata periodā. Ja atbalsta pretendents ir jauns piena pārstrādes uzņēmums, vērā tiek ņemtas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras veikušas personas, kurām pieder kapitāla daļas vai akcijas jaunā piena pārstrādes uzņēmumā.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā)

IX. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

37. (Svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308)

38. Pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmējs, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu, iesniedz atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju, uzrādot oriģinālu.

38.1 Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (5.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.437 redakcijā)

38.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā katru gadu (piecu gadu periodā) līdz 30.aprīlim iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.932 redakcijā)

38.3 II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmuma projekta uzraudzības periods ir 10 gadu pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, ja minētie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti nav paredzēti cilvēku patēriņam. Projekta uzraudzības periodā atbalsta saņēmējs nodrošina arī I kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādi.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.277 redakcijā)

38.4 Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz pārstrādes uzņēmuma bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu). Minētais dokuments izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.388 redakcijā)

38.5 Uzraudzības periodā atbalsta pretendents:

38.5 1. ja tas ir bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību katru gadu bioloģiskās lauksaimniecības shēmas ietvaros piena un pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā realizē vismaz 10 procentus, bet augļu un dārzeņu, gaļas un graudu sektorā – vismaz 30 procentus no kopējā saražoto gala produktu apjoma (vērtības vai apjoma izteiksmē);

38.5 2. ja tas ir jauns bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību katru gadu bioloģiskās lauksaimniecības shēmas ietvaros realizē vismaz 70 procentus no kopējā saražoto gala produktu apjoma (vērtības vai apjoma izteiksmē).

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.54 redakcijā)

38.6 Ja šo noteikumu 38.5 punktā minētais realizētais procentuālais apjoms netiek sasniegts, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanas kārtību pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apjomam.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.388 redakcijā)

38.7 Uzraudzības periodā jauna piena pārstrādes uzņēmuma daļas, akcijas vai pajas ir tiesīga iegādāties arī persona, kas neatbilst šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Šādā gadījumā jaunais piena pārstrādes uzņēmums, kam ir izsniegts valsts galvojums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtību, veic valsts galvotā kredīta pārkreditāciju bez valsts galvojuma.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr.494 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 28.09.2010. noteikumu Nr.920 redakcijā)

39. Šo noteikumu 4.pielikumā minēto projektu atlases kritēriju 5.grupu piemēro, sākot ar 2010.gada 1.janvāri.

40. (Svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.921)

41. Šo noteikumu 12.1.apakšpunktā un 12.2 punktā noteikto atbalsta intensitāti piemēro arī projektiem, kuri iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.

(MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255
Attiecināmās izmaksas

(Pielikums svītrots ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.308)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255
Attiecināmo izmaksu maksimums ("griesti") publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1082 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.205)

Nr. p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un rekonstrukcijai par kopējo būves platību
(bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo būves platību
(bez PVN)

1.

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

euro/m2

654,52

359,99

2.

Augu izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

euro/m2

569,15

313,03

3.

Nepārtikas produktu ražošanas būve

euro/m2

498,01

273,19

4.

Graudu un sēklu pirmapstrādes būve

euro/m3

71,14

38,42

5.

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būve

euro/m2

512,23

281,73

6.

Saldētava
(zem 0 ºC)

euro/m2

654,52

361,41

7.

Noliktava ar speciālu temperatūras režīmu
(no 0 ºC līdz +8 ºC)

euro/m2

498,01

273,19

8.

Lopbarības ražošanas būve

euro/m2

498,01

273,19

9.

Kautuve

euro/m2

654,52

359,99

10.

Noliktava un inženierkomunikāciju būve ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

355,72

194,93

11.

Nojume

euro/m2

213,43

116,68

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255

(Pielikums MK 19.04.2011. noteikumu Nr.308 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.54)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 07.04.2009. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

Projekta objekts

20

Pārstrādes uzņēmums, kas integrējas1

20

Pārējie

0

Projekta aktivitāte

10

Iesniegts akceptēts būvprojekts2 un iepirkuma dokumenti, kur uz būvniecību attiecināmie izdevumi (t.sk. būvniecības vispārējās izmaksas) nav lielāki par 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām

10

Investīcijas aprīkojuma un iekārtu, tehnikas (t.sk. vispārējās izmaksas) iegādei 100 %

5

Pārējie projekti

0

Pēc projekta īstenošanas tiks sākta jaunu vai inovatīvu produktu ražošana vai tiks ieviestas jaunas vai inovatīvas tehnoloģijas3

10

Jaunu un inovatīvu produktu ražošanai un tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumā

10

Citi projekti

0

Projekts tiks īstenots jau sertificētā bioloģisko produktu pārstrādes uzņēmumā4

15

15

0

Projekts tiks īstenots pārstrādes uzņēmumā, kurā vismaz 50 % no pārskata gadā pārstrādātās pamatizejvielas ir ražota pēc integrētās ražošanas metodes

10

10

0

Kopā

65

  

 

1 Pārstrādes uzņēmums, kurā tiek veiktas šo noteikumu 6.punktā minētās aktivitātes, pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar citu pārstrādes uzņēmumu vai kooperatīvu vai nopircis (vismaz 51 % kapitāldaļu vai akciju) citu pārstrādes uzņēmumu, vai nodibinājis pamatizejvielas ražošanas uzņēmumu, vai nopircis vai izveidojis pamatizejvielas ražošanas vienību, vai pārstrādes uzņēmumu ir nopircis vai nodibinājis kooperatīvs vai pamatizejvielas ražošanas uzņēmums.

2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgajiem būvnoteikumiem.

3 Atbalsta pretendentam ir pilnībā apmaksāts projekts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apakšprogrammās “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde uzņēmumā” vai “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei”.

4 Attiecas tikai uz projektiem pārstrādes uzņēmumos, kuros tiek veikta bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde, ko apliecina akreditētās institūcijas izsniegts sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255

(Pielikums MK 18.08.2009. noteikumu Nr.932 redakcijā)

Pārskats par projekta Nr. _____________ īstenošanas rezultātiem

ELFLA LAP “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” pasākumā (kods 123)

 

Atbalsta rezultātā ieviesta (attiecīgo atzīmēt ar X):

Jauna tehnoloģija

Jauns produkts

 

Projektā bijušas šādas investīcijas:

Investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādes jaunu būvju būvniecībā un esošo rekonstrukcijā:

m 2

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

Augu izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

Noliktava un inženierkomunikāciju būve ražošanas vajadzībām, t.sk. katlumāja,
sūkņu stacija, u.tml. (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

Saldētava

Lopbarības ražošanas būve

Graudu un sēklu pirmapstrādes būves (m3)

Nojume

Nepārtikas produktu ražošanas būve

 

Investīcijas jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādei:

gab.

Kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas

Laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas

Enerģētiskās iekārtas un tehnika

Datorizētā pārstrādes procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmu nodrošinājumu)

Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes (t.sk. kautuves, kaltes) un uzglabāšanas tehnika un iekārtas

Ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtas

Kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāžu attīrīšanas iekārtas

Apkures un ventilācijas iekārtas

Mobilie un stacionārie svari

Mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas

Specializētā tehnoloģiskā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Pārskats iesniegts _____. gada ___. __________________

________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “Paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255

(Pielikums MK 18.08.2009. noteikumu Nr.932 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1082)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA LAP “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” pasākumā (kods 123)

1. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums

 

Projekta beigu termiņš

 

Atbalsta saņēmēja nosaukums

 

Atbalsta saņēmēja reģistrācijas Nr.

 

Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese

 

Lauku atbalsta dienesta klienta numurs

 

 

2. Finansiālie rādītāji

Finansējuma saņēmēja rīcībā esošie pārskata gada rādītāji

par _________ .gadu

 

Finansiālie rādītāji

euro

Uzņēmuma neto apgrozījums

 

Uzņēmuma izmaksas

 

Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas

 

 

3. Uzņēmuma pārstrādes sektors

Pārstrādes sektors
(attiecīgo atzīmēt ar X)

Konvencionālie produkti

Bioloģiskie produkti

Gaļa

  

Graudaugi un pākšaugi

  

Olas

  

Piens

  

Augļi un dārzeņi

  

Šķiedraugi

  

Eļļas augi

  

Cits

  

 

4. Informācija par ražošanu

Uzņēmuma ražošanas rādītāji pārskata gadā

par _________ .gadu

4.1. Uzņēmumā iepirktā pamatizejviela

Pārstrādes sektors

Pamatizejvielu pārstrādes jauda pa pamatizejvielu veidiem (tonnas/gadā)

Iepirktās pamatizejvielas apjoms un vērtība

tonnas

euro

Gaļa

   

Graudaugi un pākšaugi

   

Olas

   

Piens

   

Augļi un dārzeņi

   

Šķiedraugi

   

Eļļas augi

   

Cits

   

4.2. Uzņēmumā pārstrādātā pamatizejviela

Pārstrādes sektors

Pārstrādātās pamatizejvielas, t.sk. bioloģiskās pamatizejvielas, apjoms un vērtība

kopā

t.sk. bioloģiskās pamatizejvielas

tonnas

euro

tonnas

euro

Gaļa

    

Graudaugi un pākšaugi

    

Olas

    

Piens

    

Augļi un dārzeņi

    

Šķiedraugi

    

Eļļas augi

    

Cits

    

 4.3. Uzņēmumā saražotā pārstrādes produkcija

Pārstrādes sektors

Saražotās pārstrādes produkcijas,
t.sk. bioloģiskās produkcijas, apjoms

kopā
(tonnas)

t.sk. bioloģiskā produkcija
(tonnas)

Gaļa

  

Graudaugi un pākšaugi

  

Olas

  

Piens

  

Augļi un dārzeņi

  

Šķiedraugi

  

Eļļas augi

  

Cits

  

 4.4. Uzņēmuma realizētā pārstrādes produkcija

Pārstrādes sektors

Realizētās pārstrādes produkcijas, t.sk. bioloģiskās produkcijas,
apjoms un vērtība

kopā

t.sk. bioloģiskā produkcija

tonnas

euro

tonnas

euro

Gaļa

    

Graudaugi un pākšaugi

    

Olas

    

Piens

    

Augļi un dārzeņi

    

Šķiedraugi

    

Eļļas augi

    

Cits

    

 4.5. Uzņēmuma pārstrādes produkcijas eksports un izvedums

Pārstrādes sektors

Pārstrādes produkcijas eksporta un izveduma apjoms un vērtība

eksports (tostarp uz ES dalībvalstīm)

tonnas

euro

Gaļa

  

Graudaugi un pākšaugi

  

Olas

  

Piens

  

Augļi un dārzeņi

  

Šķiedraugi

  

Eļļas augi

  

Cits

  

 

5. Darbavietu skaits uzņēmumā

(Aizpilda, ja ir ELFLA LAP “Leader” pasākums (kods 411))

 

Skaits

 

Skaits

Darbavietu skaits pārskata periodā kopā (ieskaitot jaunradītās):

 

Jaunradīto darbavietu skaits pārskata periodā kopā:

 

Vīrieši

 

Vīrieši

 

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

 

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

 

Sievietes

 

Sievietes

 

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

 

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

 

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Pārskats iesniegts _____. gada ___. __________________

_________________________    _________________________

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Kontaktinformācija

Pārskata sagatavotājs __________________________
(vārds, uzvārds)

Kontakttālrunis __________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “Paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 08.04.2008.Stājas spēkā: 12.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 11.04.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
173778
{"selected":{"value":"21.04.2017","content":"<font class='s-1'>21.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.04.2017","iso_value":"2017\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-20.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2014","iso_value":"2014\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2014.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2014","iso_value":"2014\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2014.-08.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2013","iso_value":"2013\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2012","iso_value":"2012\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2012.-18.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2011","iso_value":"2011\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2011.-20.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-12.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2011","iso_value":"2011\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2011.-05.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-03.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-25.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2010","iso_value":"2010\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2009","iso_value":"2009\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2009.-25.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-21.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2008","iso_value":"2008\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2008.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.04.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)