Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.188

Rīgā 2008.gada 17.martā (prot. Nr.17 10.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" (turpmāk - darbības programma) papildinājuma (turpmāk - darbības programmas papildinājums) 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana"" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija" (turpmāk - aktivitāte), projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus (turpmāk - kritēriji), prasības Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs), atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir īstenot Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas projektu, tādējādi būtiski samazināt dambju pārrāvuma riskus un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi un infrastruktūrai, it īpaši valsts galvaspilsētai Rīgai.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir cilvēki apdraudētajās teritorijās, pašvaldības un komersanti.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk - atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (turpmāk - sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

6. Atbildīgās iestādes kompetence:

6.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemērot n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 210, 31.07.2006., 25.-78.lp.), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. izveidot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija);

6.3. pirms ierobežotas projekta iesniegumu pieņemšanas publicēt atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.em.gov.lv) projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību;

6.4. pirms ierobežotas projekta iesniegumu pieņemšanas publicēt atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.em.gov.lv) sadarbības iestādes sagatavoto līguma projektu par projekta īstenošanu;

6.5. pirms ierobežotas projekta iesniegumu pieņemšanas izstrādāt, apstiprināt un atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.em.gov.lv) publicēt projekta iesniegumu vērtēšanas metodiku un projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu;

6.6. nosūtīt uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam;

6.7. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.8. vērtēt projekta iesniegumu;

6.9. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to projekta iesniedzēju;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzkrāt datus par projektu;

6.11. pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma atbilstību kritērijiem iesniegt projekta iesniegumu vadošajā iestādē;

6.12. izskatīt projekta iesniedzēja iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

7. Sadarbības iestādes kompetence:

7.1. izstrādāt un apstiprināt līguma projektu par projekta īstenošanu un iesniegt publicēšanai atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.em.gov.lv);

7.2. izstrādāt, apstiprināt un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.bema.gov.lv) publicēt starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma veidlapu un aizpildīšanas kārtību, kā arī izdevumu attaisnojuma dokumentu sarakstu;

7.3. slēgt līgumu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

7.4. sniegt informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un nosacījumu izpildi atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu;

7.5. nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemērot n+2 un n+3 principu projekta līmenī, īstenojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.6. analizēt problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.7. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

7.8. pārbaudīt finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasīju­mus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas un sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

7.9. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu;

7.10. nodrošināt datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projekta iesniegumu un projektu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

8. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir EUR 66 456 862. Aktivitātes ietvaros īstenotais projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem EUR 32 500 000 apmērā. Finansējuma saņēmēja nodrošinātais līdzfinansējuma kopējais apmērs projekta īstenošanai nav mazāks par EUR 33 956 862 (Eiropas Savienības vienotās valūtas ekvivalentu latos nosaka pēc Latvijas Bankas 2004.gada 30.decembrī noteiktā kursa).

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

9. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 25 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet nepārsniedz kopējo aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu.

II. Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt uz Daugavas esošās Pļaviņu hidroelektrostacijas īpašnieks vai valdītājs.

11. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:

11.1. ar tiesas lēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar Komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

11.2. ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ ir skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

11.3. tā interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura dēļ ir skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

11.4. sniedzis nepatiesu informāciju atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju;

11.5. centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt komisiju vai atbildīgo iestādi, vai sadarbības iestādi projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā;

11.6. nav saņēmis Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu, kurā norādīts, vai projekts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

12. Finansējums tiek piešķirts Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves pārgāznes izveidei:

12.1. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta uzraudzībai;

12.2. ieguldījumiem pamatlīdzekļos, tai skaitā iekārtu iegādei, būvju būvniecībai, kas saistīti ar Pļaviņu hidroelektrostacijas aizsprosta drošuma palielināšanu, būtiski samazinot aizsprosta pārrāvuma risku un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

13. Finansējums netiek piešķirts darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4. un 14.1.5.apakšpunktā minētos gadījumus.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

14. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

14.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas, uzraudzības un publicitātes izmaksas – ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Šajā apakšpunktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz uzņēmuma līguma pamata:

14.1.1. tehniskā priekšizpēte;

14.1.2. ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana;

14.1.3. izmaksu un ieguvumu analīze;

14.1.4. hidrauliskā modeļa izstrāde;

14.1.5. būvprojekta (tai skaitā tehniskā projekta) izstrāde;

14.1.6. obligāti veicamo ar projekta īstenošanu saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā;

14.1.7. izmaksas, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par būvdarbu veikšanai nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām;

14.1.8. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

14.2. būvniecības izmaksas:

14.2.1. būvvietas sagatavošana, tai skaitā ēku un būvju nojaukšana un pārvietošana;

14.2.2. autoceļu, infrastruktūras objektu, iekārtu un būvju pārvietošana;

14.2.3. pagaidu infrastruktūras izveide;

14.2.4. rezerves pārgāznes būvdarbu izmaksas;

14.2.5. rezerves pārgāznes iekārtu, aprīkojuma un avārijas rezerves daļu iegādes izmaksas;

14.2.6. rezerves pārgāznes darbības pārbaužu un nodošanas ekspluatācijā izmaksas;

14.2.7. teritorijas labiekārtošana.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

14.1 Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5., 14.1.8. un 14.2.apakšpunktā.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

15. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

15.1. attiecas uz iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu veikšanu;

15.2. tiks iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas paliks finansējuma saņēmēja īpašumā un netiks nodoti lietošanā trešajām personām, izņemot šo noteikumu 14.1.6. un 14.1.7.apakš­punktā minētās izmaksas;

15.3. ir veiktas un uzskaitītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli. Izdevumu attaisnojuma dokumentiem ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.4. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiks veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

15.5. radīsies līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā periodā, tas ir, šī līguma darbības laikā, ja vien līgumā nav paredzētas tādas attiecināmās izmaksas, kas var būt veiktas pirms līguma slēgšanas atbilstoši šo noteikumu 13.punktā minētajam nosacījumam, bet ne agrāk kā sākot ar 2006.gada 24.oktobri, un ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī tiks pamatotas ar apmaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem izdevumu attaisnojuma dokumentiem;

15.6. tiks apkopotas starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumos, kuri līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā tiks iesniegti sadarbības iestādē, pievienojot izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

16. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

16.1. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem izdevumu attaisnojuma dokumentiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

16.2. kārtējie uzturēšanas izdevumi;

16.3. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

16.4. zemes iegādes izmaksas;

16.5. līzings;

16.6. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsodi, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

16.7. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos var pilnīgi vai daļēji atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem;

16.8. izmaksas, kas radušās, veicot iepirkumu pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

16.9. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

V. Projekta iesnieguma atlases izsludināšanas un projekta iesnieguma pieņemšanas kārtība

17. Projekta iesnieguma pieņemšanu organizē atbildīgā iestāde.

18. Atbildīgā iestāde nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam rakstisku uzaicinājumu, kurā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas sākuma un beigu termiņu, kas nevar būt īsāks par trim mēnešiem.

19. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz:

19.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu atbilstoši Padomes 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 45, 15.02.2007., 3.-115.lp.), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumu: Lielo projektu pieteikumi atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39.-41.pantu - Eiropas Reģionālās attīstības fonds/Kohēzijas fonds - ieguldījumi infrastruktūrā;

19.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

19.2.1. apliecinājumu (1.pielikums). Ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, apliecinājumā norāda, ka projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs individuālā atbalsta projekta paziņojumu Eiropas Komisijā un neuzsāks projekta īstenošanu pirms Komisijas lēmuma saņemšanas par tā saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu;

19.2.2. iepirkuma plānu (2.pielikums);

19.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu parādu neesību vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli (3.pielikums) (oriģināls vienā eksemplārā);

19.2.4. dokumentu, kas apliecina zemesgrāmatā reģistrētas īpašumtiesības vai zemes­grāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības (uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas) uz īpašumu, kurā tiks veikti sākotnējie ieguldījumi (kopiju);

19.2.5. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

19.2.6. informāciju par projektu (4.pielikums);

19.2.7. uz Daugavas esošās Pļaviņu HES īpašumtiesību vai valdījuma tiesību kopiju;

19.2.8. sabiedrības informēšanas rīcības plānu par būvdarbu veikšanai nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

20. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu. Projektu iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt atbildīgajā iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta atbildīgās iestādes nosūtītajā uzaicinājumā par projekta iesnieguma iesniegšanu:

20.1. ja projekts tiek iesniegts personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata saņēmējas iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku;

20.2. ja projekts tiek nosūtīts pa pastu, par iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nodots pastā pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām;

20.3. ja projekts tiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

21. Iesniedzamajiem dokumentiem jāatbilst šādām prasībām:

21.1. projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā datorrakstā;

21.2. ja iesniedzamie dokumenti nav izdoti latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

21.3. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

21.4. projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta pilnībā;

21.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu;

21.6. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir Eiropas Savienības vienotā valūta, kuras ekvivalentu latos nosaka pēc Latvijas Bankas 2004.gada 30.decembrī noteiktā lata kursa.

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tam jāatbilst šādām prasībām:

22.1. projekta iesniegumu iesniedz divos oriģinālos eksemplāros;

22.2. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā dokumenta veidā iesniedz nepārrakstāmā CD matricā;

22.3. katru projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar papildus iesniedza­majiem dokumentiem iesniedz cauršūtu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem, apzīmogotiem ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes jābūt norādītai informācijai par dokumentā sanumurēto un cauršūto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta datumam, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukumam un projekta iesniedzēja amatpersonas parakstam;

22.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokuments, kas pilnvaro attiecīgo personu parakstīt projekta iesniegumu;

22.5. uz katra eksemplāra pirmās lapas jābūt norādei "Oriģināls".

23. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tam jāatbilst šādām prasībām:

23.1. tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

23.2. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

23.3. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām;

23.4. projekta iesniegums elektroniski jāparaksta projekta iesniedzēja amatpersonai ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

24. Finansējuma saņēmējs projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku glabā līdz 2021.gada 31.decembrim.

VI. Projekta iesnieguma vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

25. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota komisija:

25.1. komisijas sastāvā ir pārstāvji no sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes, Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

25.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

26. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināta kārtība.

27. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

28. Projekta iesniegumu vērtē šādā secībā:

28.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

28.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16. un 24.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

28.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16. un 24.punktā minētajiem kritērijiem un, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem, ir saņēmis vismaz 95 punktus, projekta iesniegumu vērtē pēc pārējiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

29. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu.

30. Ja projekta iesniegumā trūkst informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, vai informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

31. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

31.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem;

31.2. projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes kritērijiem saņem vismaz 95 punktus.

32. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vai projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes kritērijiem izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā nav ieguvis vismaz 95 punktus.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

33. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

33.1. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši kritērijiem, kurus vērtē ar “Jā” vai “Nē”, izņemot šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16., 23. un 24.punktā minētos kritērijus;

33.2. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsumma nevar tikt palielināta;

33.3. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

33.4. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 16.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

33.5. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

33.6. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 21. un 22. vai 23.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

34. Pēc projekta vērtēšanas lēmumā par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda un pieprasa informāciju, kas minēta šo noteikumu 33.punktā. Pēc pieprasītās informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

35. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz izvērtēšanai atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sadarbības iestāde divu darbdienu laikā nosūta projekta iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

36. Šo noteikumu 33.punktā minēto nosacījumu izpildei noteiktais termiņš nevar tikt pagarināts.

37. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

38. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ietvaros:

38.1. avansa maksājums ne vairāk kā 20 procentu apmērā no apstiprinātās finansējuma summas;

38.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;

38.3. noslēguma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

39. Avansa maksājuma un starpposma maksājuma kopsumma nepārsniedz 90 procentu no apstiprinātās finansējuma summas.

40. Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

40.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

40.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

40.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

41. Finansējuma saņēmējs saņem starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

41.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

41.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

41.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas;

41.4. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījums, un ir pievienotas izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas;

41.5. sabiedrības informēšanas rīcības plāns par būvdarbu veikšanai nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām ir izpildīts, ievērojot termiņus;

41.6. ieguldījumi iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks finansējuma saņēmēja īpašumā, izņemot šo noteikumu 14.1.6. un 14.1.7.apakš­punktā minētās izmaksas;

41.7. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un iesniegto starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmajām izmaksām un pieņemts lēmums par maksājuma veikšanu finansējuma saņēmējam;

41.8. ieguldījumi ir veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatve­dības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

41.9. starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība;

41.10. starpposma maksājumu var pieprasīt ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

42. Sadarbības iestāde atbilstoši līgumā par projekta īstenošanu noteikta­jam finansējuma apjomam proporcionāli samazina starpposma vai noslēguma maksājuma summu šādos gadījumos:

42.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā apstiprināts līgumā par fonda projekta īstenošanu;

42.2. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izdevumu attaisnojuma dokumenti;

42.3. ja izmaksas tiek atzītas par neattiecināmajām izmaksām;

42.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

42.5. ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju;

42.6. ja noteiktajā termiņā nav izpildīts sabiedrības informēšanas rīcības plāns par būvdarbu veikšanai nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām.

43. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma maksājuma pieprasījuma vai noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja nepieciešamo papildu informāciju par projekta īstenošanu.

44. Sadarbības iestāde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu īpaši projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

45. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumu attaisnojuma dokumentiem, kā arī iepirkuma dokumentāciju.

46. Izmaksas, kuras radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet par kurām nav veikta iepirkuma procedūra, tiek atzītas par attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs iesniedz izdevumu attaisnojuma dokumentus, kas apliecina izmaksu ekonomisko pamatotību un nepieciešamību projekta īstenošanai.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

47. Finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē iesniedz pēc projekta īstenošanas un starpposma maksājuma pieprasījumu pārbaudes un attiecināmo izdevumu summu apstiprināšanas, kuru veic sadarbības iestāde.

48. Grozījumi līgumā par projekta īstenošanu ir izdarāmi normatīvajos aktos un attiecīgajā līgumā noteiktajā kārtībā. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja to rezultātā nemainās projekta mērķis.

49. Projekta noslēguma maksājuma pieprasījums jāiesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

50. Finansējumu, ko sniedz šo noteikumu ietvaros, neapvieno ar finansē­jumu projektam citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros.

51. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, tai skaitā aktuālās informācijas par projekta īstenošanas procesu ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs vismaz trīs mēnešus pirms būvdarbu veikšanas par nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām informē sabiedrību valsts un vietējās nozīmes laikrakstos.

52. Laužot līgumu par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde pieprasa no finansējuma saņēmēja pilnā apmērā atmaksāt izmaksāto finansējumu. Finansējuma saņēmēja pienākums pēc sadarbības iestādes pieprasījuma ir pilnā apmērā atmaksāt saņemto finansējumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188

(Pielikums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.115 redakcijā)

Apliecinājums

Projekta iesniedzēja

 

 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona

 

 

(amats, vārds, uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā

_________________:  

 

 

(dd/mm/gggg)

 

1) projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) projekta iesniedzējs ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar iesais­tīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

3) projekta iesniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4) projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

5) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi – projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamo priekš­finansējumu, segs visas neattiecināmās izmaksas un nodrošinās turpmāku infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

6) projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana. Projektā noteiktās saistības iespējams izpildīt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

8) projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

9) projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs individuālā atbalsta projekta paziņojumu Eiropas Komisijā un neuzsāks projekta īstenošanu pirms Komisijas lēmuma saņemšanas par tā saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (ja saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu projekts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts);

10) ja projekts tiks apstiprināts, projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

11) ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, projekta iesniedzējs apņemas attiecīgos projekta objektus atbilstoši projekta mērķiem ekspluatēt ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

12) projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā projekta iesniedzējs necentīsies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt atbildīgās iestādes darbu;

13) projekta iesniegumā ietvertā informācija atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu minētajām prasībām;

14) projekta ietvaros tiks nodrošināti obligāti veicamie informācijas un publicitātes pasākumi par projektu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo pielikumu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret juridisko personu – projekta iesniedzēju – var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

 

Paraksts*

 

Datums*

 

 

(dd/mm/gggg)

Z.v.*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Paraksts”, “Datums” un “Z.v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188

KN188P2_PAGE_1.JPG (86070 bytes)

KN188P2_PAGE_2.JPG (42615 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188
KN188P3.JPG (54026 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188

(Pielikums grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.115)

KN188P4_PAGE_1.JPG (102497 bytes)

KN188P4_PAGE_3.JPG (43373 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

punktu skala

1.

Projekts ir ekonomiski pamatots:

1.1.

projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli

0-20

1.2.

projekta ekonomiskā ienesīguma norma (EIRR) ir lielāka par sociālo diskonta likmi

0-20

1.3.

ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir lielāka par vienu

0-20

2.

Ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un to mazināšanas iespējas

0-20

3.

Projekta ietvaros veikts alternatīvu izvērtējums un sniegts projekta izvēles pamatojums:
- ir apskatītas vismaz trīs adekvātas un pamatotas projekta alternatīvas;
- projekta būvniecības vietas izvēles pamatojums veikts, izmantojot kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes.

0-10

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

punktu skala

4.

Sekmējot horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" mērķu sasniegšanu, projekts nodrošina:

0-10

avārijas draudu novēršanu

0

avārijas draudu, kas rada riskus videi, novēršanu

5

avārijas draudu, kas rada riskus videi un cilvēku veselībai, novēršanu

10

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

5.

Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

6.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

7.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

8.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi saskaņā ar Regulas 1083/2006 55.panta 2.punktu, un tas atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

9.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

10.

Projekta ietvaros tiks nodrošināti obligāti veicamie informācijas un publicitātes pasākumi par projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

11.

Projekta iesniedzējs atbilst aktivitātē noteiktajam projekta iesniedzējam

12.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā

13.

Projekta iesniedzējs ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta

14.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

15.

Projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, segs visas neattiecināmās izmaksas un nodrošinās turpmāku infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

16.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

17.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

18.

Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta pilnībā

19.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

20.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir Eiropas Savienības vienotā valūta (Eiropas Savienības vienotās valūtas ekvivalentu latos nosaka pēc Latvijas Bankas 2004.gada 30.decembrī noteiktā kursa)

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

22.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

23.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

24.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

25. Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 188Pieņemts: 17.03.2008.Stājas spēkā: 12.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 11.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
173774
{"selected":{"value":"18.02.2009","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2008","iso_value":"2008\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2008.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva