Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.224

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 13.§)
Patentu un patentu pieteikumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 27. panta otro daļu, 28. panta septīto daļu, 36. panta pirmo daļu, 37. panta otro daļu, 47. panta trešo daļu, 51. panta piekto daļu un 71. panta otro daļu
(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. patenta pieteikuma saturu;

1.2. kārtību, kādā pieejams bioloģiskais materiāls;

1.3. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748);

1.4. patenta pieteikuma grozījumu iesniegšanas kārtību;

1.5. nodalītā patenta pieteikuma iesniegšanas kārtību;

1.6. patenta saturu;

1.7. patentu reģistra uzturēšanas kārtību un tajā iekļaujamās ziņas;

1.8. patenta un patenta pieteikuma nodošanas kārtību citai personai;

1.9. Eiropas patenta pretenziju tulkojuma iesniegšanas kārtību;

1.10. (svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

II. Iesniegums patenta piešķiršanai

2. Iesniegums patenta piešķiršanai ietver:

2.1. pieteicēja lūgumu piešķirt izgudrojuma patentu;

2.2. ziņas par pieteicēju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, valsts, pasta indekss, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

2.3. izgudrojuma nosaukumu (identisks ar izgudrojuma aprakstā lietoto nosaukumu);

2.4. ziņas par izgudrotāju;

2.5. ziņas par pieteicēja pārstāvi, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;

2.6. prioritātes datus, ja pieteicējs pieprasa agrāka pieteikuma prioritāti;

2.7. sākotnējā pieteikuma (pamatpieteikuma) numuru un datumu, ja pieteikums iesniegts sakarā ar sākotnējā pieteikuma sadali;

2.8. norādi par jauna publiski ierobežoti pieejama bioloģiska materiāla izmantošanu (ja tādu paredzēts izmantot);

2.9. norādi uz publicējamo zīmējumu (ja pieteikuma dokumentos ietilpst vairāki zīmējumi);

2.10. adresi sarakstei (elektroniskā pasta adresi vai atzīmi par oficiālo elektronisko adresi, iekļaujot datus oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai);

2.11. citas ziņas, kas nepieciešamas pieteikuma izskatīšanai un patenta piešķiršanai.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā; sk. 88. punktu)

3. Ja patenta pieteikumu iesniedz papīra formā, tas iesniedzams divos eksemplāros.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

III. Izgudrojuma apraksts

5. Izgudrojuma aprakstā ir šādas sadaļas (norādītajā secībā):

5.1. izgudrojuma nosaukums (kā norādīts iesniegumā);

5.2. norāde uz tehnikas nozari, uz kuru attiecas izgudrojums;

5.3. pieteicējam zināmā tehnikas līmeņa īsa analīze, kura var būt svarīga izgudrojuma izpratnei un ekspertīzei (vēlams norādīt arī atsauces uz informācijas avotiem, pievienojot to sarakstu apraksta beigās);

5.4. tehniskās problēmas un tās risinājuma veida koncentrēts izklāsts;

5.5. zīmējumu saraksts, ja izgudrojuma būtības atklāsmei pievienoti zīmējumi;

5.6. izgudrojuma īstenošanas viena vai vairāku piemēru detalizēts izklāsts, aprakstot iespējamo rūpnieciskās izmantošanas veidu;

5.7. nukleotīdu vai aminoskābju sekvences saskaņā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas standarta ST.25 "Nukleotīdu un amino­skābju sekvenču sarakstu attēlojums patentu pieteikumos" prasībām, ja izgudrojuma apraksts paredz šādu sekvenču attēlojumu (ar minēto standartu var iepazīties Patentu valdē vai interneta vietnē (http://www.european-patent-office.org/filingsoft/bio_tools/index.htm).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

6. Izgudrojuma nosaukums ir pietiekami īss un konkrēts, lai tas identificētu izgudrojuma objektu. Izgudrojuma nosaukumam ieteicams izmantot ne vairāk kā 10 vārdu. Nosaukumā nelieto izdomātus, netehniskus apzīmējumus.

7. Šo noteikumu 5.punktā minētajam aprakstam lietpratēja skatījumā jābūt skaidram un pilnīgam. Par minēto lietpratēju uzskata nosacītu personu, kurai ir nepieciešamās zināšanas tehnikas nozarē, uz kuru attiecas izgudrojums, un tādā apjomā, kas atbilst priekšstatam par tehnikas līmeni Patentu likuma 5.panta otrās un trešās daļas izpratnē. Turklāt uzskata, ka viņa rīcībā ir vispārlietoti tehniskie līdzekļi, kā arī, ja nepieciešams, iespēja veikt eksperimentālos darbus, lai īstenotu attiecīgo izgudrojumu.

7.1 Ja izgudrojuma aprakstā ir lietotas atsauces uz zīmējumiem, tās izsaka ar iekavās rakstītiem cipariem, kuri atbilst zīmējumā lietotajiem cipariem. Atsauces, kas nav būtiskas skaidrākai izgudrojuma apraksta izpratnei, aprakstā neiekļauj.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

8. Ja izgudrojuma īstenošana ir saistīta ar tehnisku problēmu, kuras risinājums prasa pārzināt vairākas tehnikas nozares, par minēto lietpratēju uzskata tādu personu vai personu grupu, kam ir nepieciešamās zināšanas visās attiecīgajās nozarēs kopumā.

IV. Patenta pretenzijas

9. Patenta pretenziju (turpmāk - pretenzija) skaitam pamatoti jāizriet no izgudrojuma būtības. Pretenzijas numurē secīgi ar arābu cipariem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

10. Pretenzijā nelieto atsauces uz citām apraksta daļām, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams izgudrojuma izpratnei.

11. Ja pretenzijās ir lietotas atsauces uz zīmējumiem, tās tiek izteiktas ar iekavās rakstītiem cipariem, kuri atbilst zīmējumā lietotajiem cipariem. Atsauces, kas nav būtiskas skaidrākai pretenziju izpratnei, pretenzijās neiekļauj.

12. Pretenzijās izgudrojumu raksturo ar izgudrojuma objekta tehnisko pazīmju kopumu.

13. Ja izgudrojuma būtība pieļauj, pretenzijas sastāv no divām daļām - ierobežojošās un atšķirīgās (raksturojošās) daļas. Pretenziju ierobežojošā daļa satur norādi uz izgudrojuma objektu un ar tehnikas līmeni kopīgajām tehniskajām pazīmēm. Atšķirīgā (raksturojošā) daļa sākas ar vārdiem "atšķiras ar to, ka" vai ar līdzīgiem norobežojošiem vārdiem un satur konkrētas tehniskās pazīmes, kuras atšķir izgudrojumu no zināmā tehnikas līmeņa, bet kuras kopā ar ierobežojošās daļas pazīmēm identificē izgudrojuma objektu kā vienotu veselumu. Divdaļīgas pretenzijas nelieto, ja tās neatbilst izgudrojuma raksturam.

14. Patenta pieteikums var saturēt vairāk par vienu vienas kategorijas (produkts, paņēmiens, ierīce vai lietojums) neatkarīgo pretenziju, ja pieteikuma objekts atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

14.1. pieteikuma objekts satur daudz savstarpēji radniecīgu produktu;

14.2. pieteikuma objekts attiecas uz produkta vai ierīces dažādiem lietojumiem;

14.3. pieteikuma objekts satur katras konkrētas problēmas alternatīvu risinājumu, kuru nevar ietvert vienā pretenzijā.

15. Katrai pretenzijai, kurā ir formulētas izgudrojuma būtiskās pazīmes, var sekot viena vai vairākas pretenzijas, kas attiecas uz specifiskiem izgudrojuma īstenošanas gadījumiem.

16. Katra pretenzija, kas ietver visas citas pretenzijas pazīmes (atkarīgā pretenzija), ievaddaļā satur atsauci uz attiecīgo citu pretenziju un formulē papildu pazīmes, kurām tiek prasīta aizsardzība. Atkarīgā pretenzija ir arī pieļaujama, ja pretenzija, uz kuru ir atsauce, pati ir atkarīgā pretenzija.

17. Visas atkarīgās pretenzijas, kurās ir atsauce uz vienu iepriekšēju pretenziju, un visas atkarīgās pretenzijas, kurās ir atsauces uz vairākām iepriekšējām pretenzijām (daudzkārtatkarīgā pretenzija), grupē aiz pretenzijas, no kuras tās atkarīgas un uz kuru ir dota atsauce atkarīgajā pretenzijā, tā, lai šo pretenziju saistība būtu visracionālākā. Daudzkārtatkarīgā pretenzijā atsauce var būt rakstīta vienīgi alternatīvā formā (lietojot saikli "vai"). Daudzkārtatkarīgā pretenzija nevar kalpot par atsauci citai daudzkārtatkarīgajai pretenzijai ne tieši, ne netieši.

V. Zīmējumi

18. Zīmējums satur grafisko materiālu, kas nepieciešams, lai izprastu izgudrojuma un patenta pretenziju būtību (piemēram, ierīces kopskata un cita skata, blokshēmas, elektrisko ķēžu shēmas, diagrammas, aminoskābju un nukleotīdu sekvences grafisks materiāls).

19. Zīmējums nav ķīmiska un matemātiska formula, kā arī tabula, kas ir pretenziju, izgudrojuma apraksta un kopsavilkuma sastāvdaļa. Uz formulām neattiecas šo noteikumu 24. un 25.punkta tehniskie noteikumi zīmējuma noformēšanai.

VI. Patenta kopsavilkums

20. Kopsavilkums (ne vairāk kā 150 vārdi) ietver:

20.1. norādi uz tehnikas nozari, uz kuru izgudrojums attiecas;

20.2. tehniskās problēmas un tās risinājuma īsu un precīzu aprakstu, kas atspoguļo izgudrojuma būtību, ja nepieciešams, ar atsaucēm uz zīmējumu;

20.3. norādi uz izgudrojuma izmantošanas galvenajiem veidiem.

21. Kopsavilkumā var iekļaut matemātisko vai ķīmisko formulu vai pievienot zīmējumu, kas vislabāk raksturo izgudrojuma būtību.

VII. Patenta apraksta, pretenziju, zīmējumu un kopsavilkuma iesniegšanas forma

22. Patenta aprakstu, pretenzijas, zīmējumus un kopsavilkumu noformē, ievērojot šādas prasības:

22.1. tekstu izvieto lapas vertikālā virzienā (uz portretorientētas lapas);

22.2. apraksts, pretenzijas un kopsavilkums ir uz atsevišķām lapām;

22.3. lapa ir A4 izmēra;

22.4. apraksta, pretenziju un kopsavilkuma minimālās atkāpes no lapas malām ir šādas:

22.4.1. augšējā mala – 2 cm;

22.4.2. kreisā mala – 3 cm;

22.4.3. labā mala – 2 cm;

22.4.4. apakšējā mala – 2 cm;

22.5. lappuses numurē ar arābu cipariem lapas augšējās malas vidū. Zīmējumu lapas numurē atsevišķi, norādot uz katras lapas attiecīgās lapas numuru un kopējo lapu skaitu (piemēram, 1/3, 2/3, 3/3);

22.6. aprakstā tekstu kārto rindkopās. Katru rindkopu secīgi numurē, norādot skaitli kvadrātiekavās (piemēram, [001], [002]).

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr. 1281 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

22.1 Iesniedzot patenta aprakstu, pretenzijas, zīmējumus un kopsavilkumu papīra formā, tos noformē tā, lai varētu veikt tiešu reproducēšanu (fotografējot, kopējot vai skenējot) jebkura skaita kopiju iegūšanai, nodrošinot, ka:

22.11. lapas nav saburzītas, ieplēstas vai salocītas;

22.1 2. izmanto tikai vienu lapas pusi;

22.1 3. papīrs ir lokans, balts, gluds, matēts un ilgstoši lietojams;

22.1 4. pieteikuma materiāli nav sastiprināti tā, ka to sadalīšana pa lapām var tos bojāt;

22.1 5. uz lapu malām nav uzrakstu, spiedogu vai parakstu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1281 redakcijā)

23. Aprakstu, pretenzijas un kopsavilkumu sagatavo datorrakstā. Tikai grafiskus simbolus vai lielumus, ķīmiskas vai matemātiskas formulas, ja nepieciešams, var rakstīt ar roku vai zīmēt (ievērojot tehniskā raksta noteikumus). Intervāls starp rindām ir 1,5. Tekstu noformē vienā fontā ar rakstu zīmēm, kurām lielo burtu izmēri nav mazāki par 12.izmēra fontu. Tekstu drukā skaidriem, melniem burtiem. Rindas ir perpendikulāras attiecībā pret malām.

24. Zīmējumus izstrādā šādi:

24.1. zīmējumus numurē;

24.2. zīmējumiem lietotās lapas izmantotais laukums nepārsniedz 26,2 cm x 17,0 cm. Lapas izmantoto laukumu neierāmē. Minimālā atkāpe no lapas malas ir šāda:

24.2.1. augšējā mala - 2,5 cm;

24.2.2. kreisā mala - 2,5 cm;

24.2.3. labā mala - 1,5 cm;

24.2.4. apakšējā mala - 1 cm;

24.3. zīmējumi nesatur uzrakstus, izņemot atsevišķu vārdu vai vārdus, kad tas ir nepieciešams (piemēram, "ūdens", "tvaiks", "atvērt", "aizvērt", "daļa AB"). Ja zīmējumā attēlotas elektriskās ķēdes vai blokshēmas, pieļaujami īsi paskaidrojumi labākai zīmējuma izpratnei;

24.4. zīmējumus veido ar noturīgām, melnām, pietiekami blīvām, vienveidīgi biezām un izteiktām līnijām bez krāsošanas. Šķērsgriezumus atzīmē ar slīpu paralēlu līniju svītrojumu, kas netraucē galveno līniju un uzrakstu skaidru redzamību. Visiem cipariem, burtiem un norādes līnijām zīmējumā jābūt vienkāršām un skaidrām. Ciparus un burtus neliek iekavās, apļos vai pēdiņās. Visas līnijas zīmē ar rasējamo instrumentu palīdzību. Numuru un burtu augstums zīmējumos nedrīkst būt mazāks par 0,32 cm.

25. Vienā lapā var būt vairāki zīmējumi. Zīmējumus uz lapas izvieto tā, lai nerastos lieki neaizpildīti laukumi, tomēr tie būtu skaidri atdalīti cits no cita. Ieteicams zīmējumus izvietot lapas vertikālā virzienā (uz portretorientētas lapas). Ja zīmējumi vai tabulas izvietoti lapas horizontālā virzienā, zīmējumu augšdaļa ir lapas kreisajā malā.

VIII. Piekļuve deponētajam bioloģiskajam materiālam

26. Deponēts bioloģiskais materiāls ir publiski pieejams ikvienai personai uz pieprasījuma pamata no patenta pieteikuma publicēšanas dienas, bet Patentu likuma 35.panta otrās daļas 2.punktā norādītajā kārtībā pirms šīs dienas. Saskaņā ar Patentu likuma 35.panta otrās daļas 2.punktu šīs tiesības tiek īstenotas, izsniedzot deponētā bioloģiskā materiāla paraugu personai, kas iesniedz pieprasījumu.

27. Deponētā bioloģiskā materiāla paraugu izsniedz, ja Patentu valde kopā ar pieprasījumu saņēmusi pieteicējam vai patenta īpašniekam iesniegtu rakstisku apliecinājumu, ka tas šo bioloģisko materiālu vai tā atvasinājumu:

27.1. nenodos trešajām personām;

27.2. izmantos tikai eksperimentāliem nolūkiem līdz laikam, kad patenta pieteikums tiek noraidīts vai atsaukts, vai uzskatīts par atsauktu, vai līdz patenta darbības termiņa beigām.

28. Apliecinājums par bioloģisko materiālu vai tā atvasinājumu izmantošanu tikai eksperimentāliem nolūkiem nav nepieciešams, ja:

28.1. pieteicējs vai patenta īpašnieks Patentu valdei paziņo par atteikšanos no šāda apliecinājuma prasības;

28.2. pieprasītājs izmanto šo materiālu, pamatojoties uz piespiedu licenci.

29. Līdz pieteikuma publikācijas tehniskās sagatavošanas pabeigšanai pieteicējs var informēt Patentu valdi, ka līdz paziņojuma publicēšanai par patenta piešķiršanu vai 20 gadus pēc pieteikuma datuma, ja pieteikums ir ticis noraidīts, atsaukts vai atzīts par atsauktu, publiskā pieejamība, kas minēta šo noteikumu 26.punktā, tiek nodrošināta, izsniedzot paraugu vienīgi pieprasītāja ieteiktam ekspertam, ja pieprasītājs, iesniedzot pieprasījumu Patentu valdē, iesniedz arī pierādījumu, ka ieteiktajam ekspertam ir piekritis pieteicējs. Kopā ar pieprasījumu iesniedz arī eksperta apliecinājumu, kurā eksperts apliecina pieteicējam, ka uzņemas šo noteikumu 27.punktā minētās saistības līdz dienai, kad beidzas patenta darbības termiņš, vai, ja pieteikums ir ticis noraidīts, atsaukts vai uzskatīts par atsauktu, - līdz šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajai dienai. Pieprasītāju uzskata par trešo personu.

30. Bioloģiskā materiāla atvasinājums, kas minēts šo noteikumu 27.punktā, ir materiāls, kuram vēl piemīt tās deponētā materiāla īpašības, kuras ir būtiskas izgudrojuma īstenošanai. Šo noteikumu 27.2.apakš­punktā minētās saistības netraucē atvasinātā bioloģiskā materiāla deponēšanu patentēšanas nolūkam.

31. Šo noteikumu 26.punktā minēto pieprasījumu iesniedz Patentu valdē, izmantojot Patentu valdes veidlapu. Veidlapā Patentu valde apliecina, ka patenta pieteikums, kurā ir atsauce uz deponēto bioloģisko materiālu, ir ticis iesniegts un pieprasītājs vai tā ieteiktais eksperts ir tiesīgs saņemt materiāla paraugu. Arī pēc patenta piešķiršanas pieprasījumu iesniedz Patentu valdē.

32. Patentu valde pārsūta pieprasījuma kopiju ar šo noteikumu 28.punktā minēto apliecinājumu depozitārijam un pieteicējam vai patenta īpašniekam.

33. Ja bioloģisko materiālu, kas ir deponēts saskaņā ar Patentu likuma 28.panta septītās daļas nosacījumiem, vairs nevar saņemt no depozitārija tādēļ, ka tas vairs nav dzīvotspējīgs vai depozitārijs nespēj piegādāt paraugus citu iemeslu dēļ, un bioloģiskā materiāla paraugs nav nodots citam Patentu likuma 28.panta septītajā daļā minētajiem nolūkiem atzītam depozitārijam, no kura tas ir saņemams, tad pārtraukumu paraugu pieejamībā uzskata par nebijušu, ja jauns sākotnēji deponētā bioloģiskā materiāla depozīts tiek deponēts triju mēnešu laikā no dienas, kurā depozitārijs paziņo deponētājam par pārtraukumu, un depozīta saņemšanas kvīts kopija, kas satur patenta pieteikuma vai patenta numuru, kuru ir izsniedzis depozitārijs, tiek nosūtīta Patentu valdei četru mēnešu laikā no jaunā depozīta noguldīšanas dienas.

34. Šo noteikumu 33.punktā paredzētajā gadījumā jauno depozītu nogulda tajā depozitārijā, kurā bija noguldīts sākotnējais depozīts, vai citā Patentu likuma 28.panta septītajā daļā minētajā atzītajā depozitārijā.

35. Ja depozitārijs, kurā tika noguldīts sākotnējais depozīts, pārstāj būt par Patentu likuma 28.panta septītajā daļā minēto atzīto depozitāriju pilnībā vai attiecībā uz to bioloģiskā materiāla veidu, kura paraugi ir deponēti, vai depozitārijs īslaicīgi vai pilnībā pārtrauc veikt funkcijas attiecībā uz deponēto bioloģisko materiālu un ja šo noteikumu 33.punktā minētais paziņojums no depozitārija nav saņemts sešu mēnešu laikā no šāda gadījuma, šo noteikumu 33.punktā minētais triju mēnešu termiņš sākas no dienas, kurā paziņojums par šādu gadījumu tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

36. Vienlaikus ar jauno depozītu iesniedz deponētāja parakstītu paziņojumu, ka jaunais bioloģiskā materiāla depozīts ir tāds pats kā sākotnēji deponētais.

IX. Pieteicēja pārstāvja pilnvara

(Nodaļa svītrota ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

37. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

38. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

X. Grozījumi patenta pieteikumā

39. Grozījumus patenta pieteikumā noformē kā lapas ar norādītiem marķētiem grozījumiem un aizvietojošas tīrraksta lapas katrai lapai, kurā ir grozījumi. Papildus iesniedz pavadvēstuli ar grozījumu skaidrojumu. Ja grozījumi atceļ kādu no lapām, pieteicējs to norāda.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

40. Patenta pieteikumā izdarītie grozījumi nemaina izgudrojuma būtību un nepaplašina patenta pretenziju apjomu, ja tie lietpratēja izpratnē tieši un viennozīmīgi izriet no sākotnēji iesniegtā patenta pieteikuma.

41. Izgudrojuma neatkarīgo pretenziju pazīmes grozījumi ir atļauti, ja tie attiecas uz pazīmes valodas precizējumu (izklāstu, formulējumu), nemaina pazīmes tehnisko būtību un nepaplašina apjomu.

XI. Nodalītā patenta pieteikuma iesniegšanas kārtība

42. Nodalīto patenta pieteikumu pēc pieteicēja iniciatīvas vai Patentu valdes pieprasījuma var iesniegt līdz datumam, kad Patentu valde nosūta pieteicējam ekspertīzes lēmumu par patenta piešķiršanu tā sākotnējā patenta pieteikuma izgudrojumam (izgudrojumu grupai).

43. Nodalītais patenta pieteikums attiecas tikai uz to izgudrojumu vai izgudrojumu grupu, kas tika pieteikta un aprakstīta sākotnējā pieteikumā.

44. Nodalīto patenta pieteikumu uzskata par iesniegtu sākotnējā patenta pieteikuma datumā un tam tiek saglabātas visas sākotnējā patenta pieteikuma prioritātes tiesības, ja pieteicējs, iesniedzot nodalīto patenta pieteikumu, ievēro šo noteikumu 42. un 43.punktā noteiktās prasības.

45. Nodalīto patenta pieteikumu, kurš papildus satur jaunu pretenziju, ko nesatur sākotnējais patenta pieteikums, uzskata par iesniegtu sākotnējā patenta pieteikuma datumā un tam tiek saglabātas sākotnējā patenta pieteikuma prioritātes tiesības, ja visi jaunās pretenzijas elementi bija aprakstīti sākotnējā patenta pieteikuma izgudrojuma aprakstā, bet pārējās pretenzijas ietilpa sākotnējā patenta pieteikumā.

XII. Patents

46. Patents sastāv no vākiem, titullapas un pielikuma lapām. Patenta izmērs atbilst A4 formāta lapai.

47. Uz patenta vāka vai elektroniskās apliecības pirmās lapas izvieto šādus elementus:

47.1. fonā – tīklojumu;

47.2. augšdaļā – papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu, zem tā – uzrakstus "LATVIJAS REPUBLIKA" un "PATENTS";

47.3. vidusdaļā – tekstu "Patentu valde apliecina, ka šajā patentā ietvertais izgudrojums ir iekļauts patentu reģistrā ar Nr. <00000>. Patents ir spēkā Latvijas Republikā 20 gadus no <pieteikuma datums>, ja šis termiņš Patentu likumā paredzētajā gadījumā nebeidzas agrāk" (numuru un pieteikuma datumu ieraksta atbilstoši konkrētajam gadījumam);

47.4. zem teksta kreisajā pusē – lentes attēlu Latvijas valsts karoga krāsās un Patentu valdes zīmoga nospiedumu;

47.5. apakšmalā kreisajā pusē – izdošanas vietu un patenta piešķiršanas datumu;

47.6. apakšmalā labajā pusē – paraksta rekvizītus (amata nosaukumu "Patentu valdes direktors", Patentu valdes direktora parakstu un vārdu, uzvārdu).

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

48. Patenta titullapā zem kodu uzskaitījuma izvieto izgudrojuma bibliogrāfiskās ziņas, izgudrojuma kopsavilkumu un, ja nepieciešams, zīmējumu. Šis informācijas kopums veido patenta bibliogrāfisko izziņu (turpmāk – īsziņas).

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

49. Patenta pielikuma lapas veido izgudrojuma apraksts, pretenzijas un zīmējumi.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1281)

50. Patentu cauršuj un apliecina ar Patentu valdes zīmogu.

51. Patentu izsniedz vienā eksemplārā. Ja reģistrā kā patenta kopīpašnieki ir minētas vairākas personas un pieteikuma materiālos nav citu norādījumu, patentu izsniedz tam kopīpašniekam, kurš patenta pieteikuma iesniegumā minēts pirmais.

52. Patenta dublikātu izsniedz normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz patenta īpašnieka iesniegumu.

XIII. Patentu reģistra saturs

53. Patentu reģistrā iekļauj ziņas par publicētajiem patentu pieteikumiem, piešķirtajiem patentiem, Eiropas patentiem pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikā un papildu aizsardzības sertifikātiem (iekavās norādīti atbilstošie starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas tiek izmantoti patentu bibliogrāfisko datu identificēšanai):

53.1. patenta numurs (11);

53.2. starptautiskās klasifikācijas indekss (51);

53.3. patenta pieteikuma numurs (21);

53.4. patenta pieteikuma datums (22);

53.5. patenta pieteikuma publiskošanas datums (41);

53.6. paziņojuma par patenta piešķiršanu publikācijas datums (45);

53.7. tā agrākā patenta pieteikuma numurs un datums, no kura šis pieteikums ir nodalīts (62);

53.8. prioritātes pieteikuma numurs (31);

53.9. prioritātes pieteikuma datums (32);

53.10. prioritātes pieteikuma valsts identifikācijas kods (33);

53.11. reģionālā vai Patentu kooperācijas līguma ietvaros iesniegtā patentu pieteikuma numurs un datums (86);

53.12. reģionālā vai Patentu kooperācijas līguma ietvaros iesniegtā patentu pieteikuma publikācijas numurs un publikācijas datums (87);

53.13. patenta pieteicējs, adrese, valsts kods (71);

53.14. izgudrotājs, adrese, valsts kods (72);

53.15. patenta īpašnieks, adrese, valsts kods (73);

53.16. pārstāvis, adrese, valsts kods (74);

53.17. izgudrojuma nosaukums (54);

53.18. ziņas par patenttiesību nodošanu;

53.19. ziņas par patenttiesību atjaunošanu saskaņā ar Patentu likuma 46.pantu;

53.20. ziņas par patenta izmantošanas tiesību nodošanu;

53.21. ziņas par patenta spēkā esības termiņa pagarināšanu;

53.22. papildu aizsardzības sertifikāta (pieteikuma) numurs;

53.23. papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas datums;

53.24. zāļu vai augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības Latvijā numurs un piešķiršanas datums (92);

53.25. zāļu vai augu aizsardzības līdzekļa apliecības Eiropas Savienībā numurs un piešķiršanas datums (93);

53.26. papildu aizsardzības sertifikāta darbības termiņš (94);

53.27. produkta nosaukums pamatpatentā (95);

53.28. ziņas par patenta apgrūtinājumiem (celta prasība tiesā saskaņā ar Patentu likuma 55.pantu, likumā noteikto prasības nodrošināšanas līdzekļu piemērošana saskaņā ar Patentu likuma 63.pantu);

53.29. ziņas par patenta spēkā esības termiņa izbeigšanos, patenta spēkā esības termiņa beigu datums;

53.30. ziņas par patenta darbības pirms­termiņa pārtraukšanu saskaņā ar Patentu likuma 55.pantu;

53.31. ziņas par patenta atzīšanu par spēkā neesošu saskaņā ar Patentu likuma 56.pantu;

53.32. izmaiņas ziņās, kas norādītas šo noteikumu 53.15. un 53.16.apakš­punktā.

(Grozīts ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

54. Patentu reģistrā iekļauj arī informāciju par kļūdu labojumiem šo noteikumu 53.punktā norādītajās ziņās.

55. Šo noteikumu 71. punktā minētās ziņas Patentu valde iekļauj attiecīgi īsziņās, papildu aizsardzības sertifikātā, paziņojumos (patentu reģistra izrakstu formā) par darījumiem, kas saistīti ar patentu, vai paziņojumos par grozījumiem ziņās, kas attiecas uz patentēto izgudrojumu. Minēto dokumentu kopums veido patentu reģistru.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

56. Patentu valde kārto patentu reģistru elektronisku lietu veidā, kurās lietas dokumentu komplektu par katru patentu veido īsziņas, kuras papildina ar atbilstošiem paziņojumiem par grozījumiem ziņās, kas saistītas ar attiecīgo patentu. Dokumentu komplektā, kas attiecas uz papildu aizsardzības sertifikātu, ietilpst papildu aizsardzības sertifikāts, kuru papildina ar paziņojumiem par izmaiņām ziņās, kas saistītas ar attiecīgo sertifikātu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

57. Sarakstē ar Patentu valdi, kas saistīta ar patenta pieteikumu vai patentu, vai papildu ziņām par iesniedzēju (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese), iekļauj:

57.1. ziņas par patenta pieteikumu vai patentu, kas skaidri identificē patenta lietu - patenta pieteikuma vai patenta numuru, izgudrojuma nosaukumu vai, ja nepieciešams, patenta pieteikuma datumu;

57.2. precīzu informāciju par iesniegumam pievienotajiem dokumentiem (dokumenta datums, veids, nosaukums un tā apjoms).

58. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

XIV. Patenta vai patenta pieteikuma nodošana citām personām

59. Ja mainās patenta pieteicējs vai īpašnieks, patenta īpašnieks, patenta pieteicējs vai arī persona, kurai patents vai patenta pieteikums nodots, iesniedz Patentu valdē lūgumu par izmaiņu iekļaušanu patentu reģistra ziņās.

60. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta vai patenta pieteikuma nodošanu citai personai, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad patenta īpašnieks vai pieteicējs iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

60.1. patenta pieteicējs vai īpašnieks (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

60.2. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

60.3. jaunais patenta pieteicējs vai jaunais patenta īpašnieks (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

60.4. ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese;

60.5. ja jaunajam patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

61. Ja patenta pieteicēja vai īpašnieka maiņa izriet no līguma, iesniegumā norāda šo faktu, un, ja lūgumu iesniedz jaunais patenta pieteicējs vai īpašnieks, iesniegumam pievieno līguma kopiju vai kompetentas iestādes apliecinātu izrakstu no līguma, kas uzrādītu īpašumtiesību maiņu.

62. Ja patenta pieteicēja vai īpašnieka maiņa izriet no juridisko personu apvienošanās, sadalīšanās vai pārveidošanās, šo faktu norāda iesniegumā un iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kurā kompetentā iestāde apliecina minēto apvienošanos, sadalīšanos vai pārveidošanos un tajā iesaistīto tiesību attiecināšanu.

63. Ja mainās viens vai vairāki, bet ne visi pieteicēji vai kopīpašnieki un šā patenta vai patenta pieteikuma nodošana izriet no līguma, Patentu valdē iesniedz dokumentu, kuru paraksta katrs patenta pieteicējs vai kopīpašnieks, uz kuru neattiecas patenta vai patenta pieteikuma nodošana, apliecinot skaidri izteiktu piekrišanu šai patenta vai patenta pieteikuma nodošanai.

64. Ja patenta vai patenta pieteikuma nodošana neizriet no līguma, juridisko personu apvienošanas, reorganizācijas vai sadalīšanās, bet tai ir cits iemesls (piemēram, likuma spēks vai tiesas lēmums, lietu tiesību iedibināšana vai nodošana, vai jebkuras citas normatīvajos tiesību aktos paredzētas juridiskas darbības saskaņā ar Patentu likuma 50.panta pirmo daļu), iesniegumā norāda šo faktu un iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina maiņu.

65. Ja izmaiņas attiecas uz vairākiem patentiem vai patenta pieteikumiem, bet patenta īpašnieks vai pieteicējs un jaunais patenta īpašnieks vai pieteicējs attiecīgi ir viena un tā pati persona, drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu, ar nosacījumu, ka iesniegumā ir norādīti visi attiecīgo patentu vai patenta pieteikumu numuri un ir samaksāta maksa par patenta vai patenta pieteikuma nodošanu par katru no šiem patentiem vai patenta pieteikumiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

66. Ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, vienlaikus ar dokumentu, kas apliecina tiesību nodošanu, iesniedz jaunā patenta īpašnieka vai pieteicēja izdoto pilnvaru.

XV. Patenta īpašnieka vārda (nosaukuma) vai adreses maiņa

67. Ja mainās tikai patenta īpašnieka vai pieteicēja vārds (nosaukums) vai adrese, patenta īpašnieks vai pieteicējs iesniedz Patentu valdē lūgumu par izmaiņu iekļaušanu patentu reģistra ziņās.

68. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta īpašnieka vai pieteicēja vārda (nosaukuma) vai adreses maiņu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad patenta īpašnieks vai pieteicējs iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

68.1. patenta īpašnieka vārds un adrese;

68.2. ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

68.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

68.4. patenta īpašnieka vai pieteicēja jaunais vārds (nosaukums) vai adrese, kas iekļaujama patentu reģistra ziņās par šo patentu vai patenta pieteikumu.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

69. Ja izmaiņa attiecas uz tās pašas personas vairākiem patentiem, drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu, ar nosacījumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo patentu numuri un ir samaksāta maksa par izmaiņām patentu reģistra ziņās par katru no šiem patentiem vai patenta pieteikumiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

XVI. Pārstāvja maiņa

70. Ja mainās patenta īpašnieka vai pieteicēja pārstāvis, patenta īpašnieks vai viņa jaunais pārstāvis iesniedz Patentu valdē lūgumu par grozījumu iekļaušanu patentu reģistra ziņās.

71. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta īpašnieka vai pieteicēja pārstāvja maiņu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, ja iesniegumam ir pievienots jaunā pārstāvja pilnvarojumu apliecinošs dokuments un iesniegumā ir norādītas šādas ziņas:

71.1. patenta īpašnieka vārds un adrese;

71.2. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

71.3. jaunā pārstāvja vārds un adrese.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

72. Ja izmaiņas attiecas uz tās pašas personas vairākiem patentiem vai patenta pieteikumiem, drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu, ar nosacījumu - ja jaunais pārstāvis ir viens un tas pats attiecīgi katram patentam, iesniegumā ir norādīti visi attiecīgo patentu numuri un ir samaksāta maksa par izmaiņām patentu reģistra ziņās par katru no šiem patentiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

XVII. Licenču līgumu reģistrācija

73. Iesniegumu par licences līguma reģistrāciju Patentu valdē iesniedz vai nu licenciārs vai viņa pārstāvis, vai arī licenciāts vai viņa pārstāvis.

74. Ziņas, kas saistītas ar licences līgumu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad licenciārs vai viņa pārstāvis iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

74.1. licenciārs (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

74.2. licenciāts (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

74.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

74.4. licences veids;

74.5. licences darbības laiks un vieta;

74.6. licences līguma noslēgšanas datums.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

75. Ja reģistrāciju lūdz licenciāts, iesniegumam pievieno licences līguma kopiju vai kompetentas institūcijas apliecinātu izrakstu no licences līguma, kurā iekļauj ziņas, kas skaidri identificē līgumslēdzējas puses, patentu lietu, par kuru noslēgts licences līgums, kā arī ziņas par licences darbības laiku.

76. Ja viens vai vairāki, bet ne visi patenta kopīpašnieki ir licences līguma līdzdalībnieki, Patentu valdē iesniedz dokumentu, kuru paraksta katrs patenta kopīpašnieks, uz kuru līgums neattiecas, apliecinot skaidri izteiktu piekrišanu šā licences līguma reģistrācijai.

77. Ja licences līgums attiecas uz vairākiem patentiem, bet licenciārs un licenciāts attiecīgi ir vieni un tie paši katram paten­tam, drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu, ar nosacījumu, ka iesniegumā ir norādīti visi attiecīgo patentu numuri un ir samaksāta maksa par licences līguma reģistrāciju par katru no šiem patentiem vai patenta pieteikumiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

78. Ja iesniegums atbilst šo noteikumu 74., 75., 76. un 77.punktā noteiktajām prasībām, Patentu valde ziņas par patenta vai patenta pieteikuma izmantošanas tiesību nodošanu saskaņā ar licences līgumu iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par to publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta iesniedzējam.

XVIII. Kļūdu labojumi patentu reģistrā

79. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

80. Iesniegumā par kļūdu labojumu norāda šādas ziņas:

80.1. patenta īpašnieks (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

80.2. pārstāvja vārds un adrese, ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis;

80.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

80.4. kļūdainais ieraksts, kas labojams;

80.5. pareizais ieraksts, kas iekļaujams patentu reģistrā.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

81. Ja labojums attiecas uz vienas personas vairākiem patentiem vai patentu pieteikumiem, bet kļūda un pieprasītais labojums ir viens un tas pats katrā no šīs personas patentiem vai patenta pieteikumiem, drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu, ar nosacījumu, ka iesniegumā ir norādīti visi attiecīgo patentu numuri un ir samaksāta maksa par kļūdas labojumu katrā no šiem patentiem vai pieteikumiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

82. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748)

XIX. Eiropas patentu pretenziju tulkojuma iesniegšana

83. Eiropas patenta īpašnieks Patentu valdē iesniedz:

83.1. iesniegumu Eiropas patenta apstiprināšanai Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

83.1.1. Eiropas patenta pieteikuma numurs;

83.1.2. Eiropas patenta pieteikuma datums;

83.1.3. Eiropas patenta numurs;

83.1.4. Eiropas patenta piešķiršanas datums;

83.1.5. izgudrojuma nosaukums;

83.1.6. patenta īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, valsts un pasta indekss);

83.1.7. pārstāvis Latvijā (vārds, uzvārds un adrese);

83.1.8. adrese sarakstei (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai atzīme par oficiālo elektronisko adresi, iekļaujot datus oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai);

83.1.9. pieteicēja vai pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts un datums;

83.2. Eiropas patenta pretenziju tulkojumu latviešu valodā;

83.3. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748);

83.4. (svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137).

(Grozīts ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137; sk. 88. punktu)

84. Patentu valde pārbauda, vai pretenziju tulkojums atbilst oriģinālam.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

85. Iesniedzot pretenziju tulkojumu (papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski), ievēro šo noteikumu 22., 22.1 un 23.punktā noteiktās prasības attiecībā uz patenta pieteikuma formu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1281 redakcijā)

86. Iesniedzot pretenziju tulkojumu elektroniski, ievēro šādas prasības:

86.1. tekstu saglabā datnē ar paplašinājumu "doc" formāta "Windows-1257" kodējumā;

86.2. datnes nosaukumu veido burti "EP" un patenta numurs, kas sastāv no septiņiem cipariem (piemēram, EP0456789);

86.3. ķīmiskās formulas iekļauj tekstā, bet zīmējumu pievieno teksta beigās;

86.4. ja pieteicējs labojis tekstu pēc Patentu valdes ieteikumiem (ja tādi ir) saskaņā ar šo noteikumu 84.punktu, datnes nosaukumam aiz patenta numura cipariem pievieno tekstu "_labots" (piemēram, EP0456789_labots);

86.5. (svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137).

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 748; MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

87. Ja pretenziju tulkojumu iesniedz elektroniski, gan tulkojumu, gan pārējos šo noteikumu 83.punktā minētos dokumentus Patentu valdē iesniedz Patentu likuma 71.panta otrajā daļā minētajā termiņā.

XX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

88. Šo noteikumu 2.10. un 83.1.8. apakšpunktā minēto saziņas veidu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, piemēro no 2022. gada 1. decembra.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Patenta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Pilnvara pārstāvībai patentu piešķiršanas procedūrā Patentu valdē

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Iesniegums par patenta pieteikuma vai patenta nodošanu citai personai

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Iesniegums par vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Iesniegums par licences līguma reģistrāciju

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Iesniegums par kļūdu labojumu

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr. 224
Iesniegums Eiropas patenta apstiprināšanai Patentu valdē

(Pielikums svītrots ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 137)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patentu un patentu pieteikumu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 224Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 05.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 04.04.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
173389
{"selected":{"value":"25.02.2022","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.02.2022","iso_value":"2022\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-24.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2013","iso_value":"2013\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2013.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-15.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.02.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"