Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.309

Rīgā 1999.gada 31.augustā (prot. Nr.44 19.§)
Noteikumi par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem
" 4.panta trešo daļu un 5.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka valsts īpašuma privatizācijas fonda (turpmāk - fonds) rīkotāja - Ekonomikas ministrijas - pienākumus un tiesības, fonda līdzekļu izlietošanas programmas (turpmāk - programma) izstrādes un šo līdzekļu izlietošanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Fonda rīkotājs nodrošina fonda līdzekļu izlietošanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam speciālajā budžetā apstiprinātajiem fonda ieņēmumiem, izdevumiem un citiem šajā likumā noteiktajiem finansu rādītājiem.

3. Ministrijas un citas institūcijas, kurām tiek piešķirti attiecīgie līdzekļi, nodrošina to mērķtiecīgu un likumīgu izlietojumu, kā arī izlietojuma atbilstību likumam "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" un Komercdarbības atbalsta kontroles likumam.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.452)

II. Fonda rīkotāja pienākumi un tiesības

4. Fonda rīkotājs:

4.1. prognozē fonda ieņēmumus nākamajā budžeta gadā, pamatojoties uz Privatizācijas aģentūras un pašvaldību iesniegtajām ziņām par iespējamām iemaksām fondā, un atbilstoši noteiktajam valsts budžeta projekta izstrādes grafikam iesniedz attiecīgo informāciju Finanšu ministrijā;

4.2. uzskaita fonda ieņēmumus un izdevumus;

4.3. izstrādā programmas projektu un iesniedz to Ministru kabinetā apstiprināšanai;

4.4. pamatojoties uz valsts budžetā paredzētajiem fonda līdzekļiem un to izlietojumu, plāno fonda ieņēmumus un izdevumus pa kārtējā gada mēnešiem;

4.5. sagatavo un iesniedz Valsts kasē un Finanšu ministrijā attiecīgo finansēšanas plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam gadam, kā arī mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu par fonda ieņēmumiem un izdevumiem;

4.6. apstiprina programmas izpildes grafiku un nosūta to Finanšu ministrijai un institūcijām, kas nodrošina programmā iekļauto projektu izpildi un ir atbildīgas par piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu;

4.7. izdara grozījumus programmas izpildes grafikā, ja faktiskie fonda ieņēmumi atšķiras no apstiprinātajā grafikā attiecīgajā mēnesī paredzētajiem ieņēmumiem, un par grozījumiem informē Ministru kabinetu un attiecīgās institūcijas, kas ir atbildīgas par programmas uzdevumu izpildi;

4.8. pārskaita fonda līdzekļus atbilstoši apstiprinātajai programmai, tās izpildes grafikam, finansēšanas plānam un šajos noteikumos noteiktajai kārtībai;

4.9. uzrauga fonda līdzekļu izlietošanas atbilstību programmā iekļauto pasākumu projektiem;

4.10. apkopo:

4.10.1. no pašvaldību domēm (padomēm) saņemtos ceturkšņa un gada pārskatus par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumiem un izdevumiem;

4.10.2. no pašvaldību domēm (padomēm) saņemto informāciju par noslēgtajiem pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas līgumiem;

4.11. divas reizes gadā iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai pārskatu par programmas izpildes rezultātiem.

5. Fonda rīkotājs ir tiesīgs:

5.1. rīkoties ar fonda līdzekļiem saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināto programmu un fonda finansēšanas plānu;

5.2. noteikt no fonda līdzekļiem finansējamo projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību;

5.3. noteikt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Latvijas Hipotēku un zemes banka) no fonda līdzekļiem piešķirto ilgtermiņa kredītresursu izlietojuma galvenos mērķus un nosacījumus;

5.4. akceptēt programmā iekļautā pasākuma projekta grozījumus, ja tie atbilst šī pasākuma mērķiem;

5.5. pārbaudīt fonda līdzekļu saņēmēju darbību, kas saistīta ar attiecīgo līdzekļu izlietošanu un noteikto prasību ievērošanu;

5.6. pieaicināt ekspertus no fonda līdzekļiem finansējamo projektu ekonomiskā pamatojuma un finansiālā atbalsta lietderības izvērtēšanai;

5.7. pieprasīt un saņemt no pašvaldībām, Privatizācijas aģentūras un citām institūcijām jebkuru informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos noteikto fonda rīkotāja funkciju veikšanai;

5.8. izveidot fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome) un noteikt tās darbības kārtību;

5.9. veikt citas darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. Fonda rīkotājs nav tiesīgs izsniegt kredītus un dot galvojumus.

7. Fonda rīkotāja pienākumus un tiesības tā vārdā realizē Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, bet viņa prombūtnē - ekonomikas ministra pilnvarota persona.

III. Programmas izstrādāšana

8. Programmas projektu kārtējam gadam izstrādā fonda rīkotājs atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem fonda līdzekļu izlietošanas virzieniem, ņemot vērā valdības deklarācijā noteiktos prioritāros darbības virzienus, valdības noteiktos ekonomiskos un politiskos mērķus, kā arī uzņēmējdarbības valsts atbalsta nosacījumus.

9. Pasākumu projektus, kurus paredzēts finansēt no fonda līdzekļiem (turpmāk - projekts), institūcijas iesniedz ministrijā, kuras pārziņā, pārraudzībā vai pakļautībā tās atrodas (Ministru prezidenta biedram vai īpašu uzdevumu ministram, kura pārraudzībā vai pakļautībā tās atrodas). Institūcijas, kas nav ministriju pārziņā, pārraudzībā vai pakļautībā (Ministru prezidenta biedra vai īpašu uzdevumu ministra pārraudzībā vai pakļautībā), projektus iesniedz ministrijā, kuras kompetencē atbilstoši ministrijas nolikumam ir attiecīgās tautsaimniecības nozares vai infrastruktūras attīstības jautājumi.

10. Projekta aprakstā iekļaujama šāda informācija:

10.1. projekta mērķis;

10.2. situācijas apraksts jomā, kurā projekts tiek piedāvāts;

10.3. projekta realizācijas pamatojums (ieguvuma analīze, izdevīguma novērtējums, projekta realizācijas ietekme uz valsts budžetu);

10.4. projektā paredzēto pasākumu apraksts un izpildes termiņi;

10.5. fonda līdzekļu izlietojuma apraksts;

10.6. projekta kopējās izmaksas un visi paredzētie finansēšanas avoti;

10.7. projektā paredzēto pasākumu izpildītāju izvēles nosacījumi vai fonda līdzekļu saņēmējs, ja tiesības nodrošināt attiecīgā pasākuma izpildi ir paredzētas valsts (pašvaldības) institūcijas vai uzņēmējsabiedrības nolikumā vai statūtos, vai citos tiesību aktos;

10.8. publiskuma un sacīkstes principam atbilstoši projekta realizācijā nepieciešamo preču pārdevēju (piegādātāju) un pakalpojumu sniedzēju noteikšanas nosacījumi saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām";

10.9. projektā paredzētie izdevumi, kurus sedz par projekta izpildi atbildīgā institūcija, to samaksas termiņi un nosacījumi, lai nodrošinātu līdzekļu izlietojuma atbilstību projekta mērķim;

10.10. (svītrots ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.452);

10.11. projekta anotācija.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.452)

11. Programmas projektam pievienojamas visu tajā iekļauto pasākumu projektu anotācijas.

12. Attiecīgā ministrija katru gadu līdz 1.maijam iesniedz fonda rīkotājam tās atbalstīto projektu pieteikumus nākamajam gadam.

13. Programmas projektu fonda rīkotājs izstrādā, pamatojoties uz ministru iesniegtajiem priekšlikumiem, un iesniedz to Finanšu ministrijā likumā noteikto finansu rādītāju iekļaušanai valsts budžeta projektā kārtējam gadam. Programmas projektā iekļaujami tikai tie ministru iesniegtie individuālā atbalsta projekti, par kuriem ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Eiropas Kopienas tiesību normām. Programmas projektu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā reizē ar likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.452)

14. Programmā ietverama šāda informācija:

14.1. fonda līdzekļu sadalījums saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajiem finansu rādītājiem, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" un Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem līdzekļu izlietošanas mērķiem un virzieniem;

14.2. institūcijas, kas ir atbildīgas par piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu un likumīgu izlietojumu un nodrošina programmā iekļauto projektu izpildi.

15. Fonda rīkotājs pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas noteiktā kārtībā iesniedz programmas projektu apstiprināšanai Ministru kabinetā. Kopā ar programmas projektu iesniedzama informācija par šīs programmas izpildes grafiku.

IV. Fonda līdzekļu glabāšana un izmaksāšanas kārtība

16. Fonda līdzekļi tiek uzkrāti un glabāti Valsts kases budžeta kontā.

17. Jebkuras izmaksas no fonda izdara uz fonda rīkotāja rīkojuma un attiecīga maksājuma uzdevuma pamata.

18. Fonda rīkotāja rīkojumā un maksājuma uzdevumā norāda līdzekļu izlietošanas mērķi atbilstoši programmai.

19. Institūcijas, kas ir atbildīgas par fonda līdzekļu mērķtiecīgu un likumīgu izlietojumu un programmā iekļauto projektu izpildi, slēdz līgumus ar tiešajiem attiecīgo projektu izpildītājiem.

20. Fonda līdzekļi, kas saņemti konkrēta projekta (pasākuma) finansēšanai, bet nav izlietoti šī projekta (pasākuma) realizācijai paredzētajā termiņā, pārskaitāmi fonda rīkotājam līdz nākamā mēneša beigām, ja institūcija, kas ir atbildīga par piešķirto līdzekļu izlietojumu, nav akceptējusi projekta izpildes termiņa pagarinājumu.

21. Fonda līdzekļi, kas izlietoti citiem mērķiem, nevis programmā iekļautā projekta īstenošanai, un soda nauda, kas aprēķināma 0,5 % apmērā no piešķirto līdzekļu summas par katru mēnesi no līdzekļu saņemšanas brīža, piedzenami likumā noteiktajā kārtībā, ja par šo līdzekļu izlietošanu atbildīgā institūcija nav tos labprātīgi ieskaitījusi fondā mēneša laikā pēc attiecīgā akta sastādīšanas.

V. Konsultatīvā padome

22. Konsultatīvā padome sniedz fonda rīkotājam ieteikumus par:

22.1. programmā iekļauto projektu izpildes nosacījumu grozījumiem;

22.2. citiem fonda rīkotāja noteiktiem jautājumiem.

23. Konsultatīvās padomes ieteikumi fonda rīkotājam ir rekomendējoši.

24. Fonda rīkotājs nosaka konsultatīvās padomes sastāvu. Padomē iekļaujami Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

VI. Informācija par fonda rīkotāja darbību

25. Darbības, kas saistītas ar fonda līdzekļu glabāšanu un izlietošanu, fonda rīkotājs veic, ievērojot atklātuma principu, un nodrošina sabiedrības informācijas līdzekļu pārstāvjiem pieejamu informāciju par fonda rīkotāja darbību.

26. Programma un gada pārskats par fonda līdzekļu izlietošanu publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

VII. Noslēguma jautājumi

27. Fonda rīkotājs, ņemot vērā konsultatīvās padomes ieteikumu, ir tiesīgs grozīt parādu atdošanas nosacījumus aizdevumiem, kurus tas izsniedzis laikposmā no 1995.gada 1.janvāra līdz 1996.gada 31.decembrim.

28. Šo noteikumu 12.punktā minētie pieteikumi 2000.gadam iesniedzami līdz 1999.gada 1.oktobrim.

29. Šo noteikumu 20.punktā paredzētā norma attiecināma uz projektiem (pasākumiem), kuru finansēšanai fonda līdzekļi piešķirti pēc 2000.gada 1.janvāra.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 309Pieņemts: 31.08.1999.Stājas spēkā: 04.09.1999.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 286/289, 03.09.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
17308
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.1999","iso_value":"1999\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.1999.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)