Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 2008.gada 3.martā (prot. Nr.13 2.§)
Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Svētes paliene" (turpmāk - dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parka platība ir 931 hektārs. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona;

5.3. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

6. Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8.1., 10.16., 10.17., 11.2., 11.3., 11.5., 13.7., 14.3. un 14.4.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.373 redakcijā)

7. Visā dabas parkā aizliegts:

7.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

7.2. (svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373);

7.3. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus un atjaunojot pļavas, kā arī ugunskurus tādu sanesumu sadedzināšanai, kurus palu ūdeņi atstāj uz pļavām un laukiem, atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

7.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373)

8. Visā dabas parkā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

8.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.2. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.373 redakcijā)

8.1 Vietējā pašvaldība bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un Valsts vides dienests zemes dzīļu izmantošanas licenci izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.373 redakcijā)

III. Dabas lieguma zona

9. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu biotopus un tiem raksturīgo savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas.

10. Dabas lieguma zonā aizliegts:

10.1. medīt ūdensputnus;

10.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

10.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu pļavas;

10.4. uzart zālājus un atmatas;

10.5. ielabot pļavas, tai skaitā kultivēt, mēslot (ar dabisko vai mākslīgo mēslojumu) un piesēt graudzāles un lopbarības augus;

10.6. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

10.7. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

10.8. pēc 1.marta atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

10.9. dedzināt sauso zāli un niedres. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

10.10. ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

10.11. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

10.11.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.11.2. šo noteikumu 10.17.apakšpunktā minēto darbību;

10.12. nosusināt mitrājus;

10.13. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, ja bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

10.14. ierīkot un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

10.15. padziļināt upes;

10.16. celt un ierīkot aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.17. mainīt ūdensteču krasta līniju, izņemot gadījumus, ja tas nepiecie­šams biotopu apsaimniekošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.18. iegūt derīgos izrakteņus;

10.19. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

10.20. no 1.marta līdz 31.oktobrim veikt aviācijas lidojumus zemāk par 500 metriem, ja tas nav saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu vai uzraudzību, zinātnisko pētījumu veikšanu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

10.21. uzstādīt vēja elektrostacijas;

10.22. ierīkot nometnes, celt teltis, novietot speciālās dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās ēkas;

10.23. uzturēties no 1.marta līdz 1.jūnijam. Uzturēšanās aizliegums neattiecas uz Lielupi, kā arī gadījumiem, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai vai zinātnisko pētījumu veikšanai, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

10.24. (svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373);

10.25. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373)

11. Dabas lieguma zonā aizliegts bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

11.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

11.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

11.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

11.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

11.5. ierīkot kuģošanas līdzekļu piestātnes.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373)

IV. Dabas parka zona

12. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas.

13. Dabas parka zonā aizliegts:

13.1. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

13.2. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

13.3. pēc 1.marta atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

13.4. dedzināt sauso zāli un niedres. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

13.5. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, ja bebru darbī­bas dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

13.6. ierīkot un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

13.7. celt un ierīkot aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanai un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanai un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

13.8. uzstādīt vēja elektrostacijas;

13.9. (svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373);

13.10. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373)

14. Dabas parka zonā aizliegts bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;

14.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.3. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

14.4. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

14.5. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.373)

V. Neitrālā zona

15. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu apdzīvoto vietu attīstību.

16. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Dabas parka "Svētes paliene" funkcionālo zonu shēma
KN134P1.JPG (61730 bytes)
Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Dabas parka "Svētes paliene" funkcionālo zonu robežu apraksts
I. Dabas lieguma zona

1. Dabas parka "Svētes paliene" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

479884

287690

2.2.

2

480095

287739

2.3.

3

480148

287591

2.4.

4

480234

287134

2.5.

5

480346

286542

2.6.

6

480090

286448

2.7.

7

480180

286278

2.8.

8

480005

285928

2.9.

9

479570

285619

2.10.

9-1

Gar Lielupes labo krastu

2.11.

10

479915

284972

2.12.

11

479929

284951

2.13.

12

480030

284894

2.14.

13

480039

284880

2.15

14

479993

284841

2.16.

15

479909

284932

III. Neitrālā zona

3. Neitrālās zonas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1

478837

286286

3.2.

2

478863

286339

3.3.

3

478919

286322

3.4.

4

478982

286252

3.5.

5

478911

286128

3.6.

6

478800

286213

3.7.

7

478076

286077

3.8.

8

478143

286067

3.9.

9

478199

286008

3.10.

10

478108

285929

3.11.

11

478036

285835

3.12.

12

477971

285878

3.13.

13

477989

285673

3.14.

14

478003

285635

3.15.

15

478025

285603

3.16.

16

478001

285579

3.17.

17

477935

285565

3.18.

18

477915

285635

3.19.

19

478128

284851

3.20.

20

478209

284880

3.21.

21

478209

284769

3.22.

22

478115

284759

3.23.

23

478044

284259

3.24.

24

478139

284262

3.25.

25

478158

284232

3.26.

26

478163

284148

3.27.

27

478133

284119

3.28.

28

478028

284110

3.29.

29

478037

284189

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 3.marta noteikumiem Nr.134
Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

OZOLLAPA.JPG (16911 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Speciālo informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 03.03.2008.Stājas spēkā: 07.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 06.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171999
{"selected":{"value":"13.07.2013","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2008","iso_value":"2008\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2008.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"