Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.98

Rīgā 2008.gada 12.februārī (prot. Nr.9 14.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - starpniek­institūcija) kompetencē esošās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu, ietverot arī individuālo projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

2. Prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" mērķis ir cilvēkresursu attīstība, veicinot izglītību un mācības pašvaldību, reģionu un valsts līmenī un stiprinot pašvaldību vai to institūciju administratīvo vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kapacitāti, kā arī to iesaistīšana demokrātiju veicinošos procesos.

3. Prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" apakšprioritātes ir:

3.1. izglītības, apmācību un mūžizglītības sistēmas uzlabošana, un tās ietvaros īpaši atbalstāmās aktivitātes ir:

3.1.1. pasākumi izglītības, mācību un mūžizglītības sistēmu attīstības veicināšanai;

3.1.2. studiju programmu un pētniecības attīstība sociālajās zinātnēs;

3.1.3. izglītības pakalpojumu attīstība pašvaldībās;

3.1.4. pasākumi inovatīvu mācību metožu attīstībai;

3.1.5. mācību pasākumi profesionālo kompetenču uzlabošanai un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai;

3.2. pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas valsts programmā "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" (ieskaitot valodas apmācību), un tās ietvaros īpaši atbalstāmās aktivitātes ir:

3.2.1. pasākumi starpkultūru izglītības attīstībai un demokrātiskas saskarsmes veicināšanai;

3.2.2. pasākumi valsts valodas apguvei un izmantošanas veicināšanai izglītības iestāžu un vietēja līmeņa institūciju administratīvo un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai;

3.3. apmācības programmu izveide multimediju nozarē un vides aizsardzības nozarē, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir studiju un mācību programmu attīstība, tai skaitā veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu kultūras jomā, veselības aprūpes jomā un vides aizsardzības jomā.

4. Projektu finansē no projekta līdzfinansējuma saņēmēja līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums, kas pieejams projektiem atklātā konkursā, ir EUR 1 516 734 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1101 redakcijā)

5. No finanšu instrumentiem projektam pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par EUR 250 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjomu.

6. Prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" ietvaros pieejams finanšu instrumentu līdzfinansējums:

6.1. nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos gadījumus). Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.2. nepārsniedz 85 %, ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.3. ir lielāks par šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto līdz­finansējuma apmēru, bet nepārsniedz 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta iesniedzējs), kas sagatavojis projekta iesniegumu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abiem finanšu instrumentu līdzfinansējumiem vienlaikus. Šajā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

7. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta līdzfinansējuma saņēmēja līdzekļiem.

8. Vadošā iestāde nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumentu vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā ievieto arī starpniekinstitūcija (www.izm.gov.lv).

II. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Projekta iesniedzējs var izstrādāt projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

11. Sadarbības partneris projektā var būt gan tiešais partneris, kas ir tieši iesais­tīts projekta īstenošanā, gan finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, kā arī par ieguldījumu apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

12. Lai pretendētu uz finanšu instrumenta līdzfinansējumu, projekta iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka atbilst šādām prasībām (1.pielikums):

12.1. projekta iesniedzējs ir iepazinies ar visiem šajos noteikumos noteiktajiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

12.2. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta iesnieguma sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks;

12.3. projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.4. projekta iesniedzējs spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.5. projekta iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs;

12.6. projekta iesniedzējs apņemas glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

12.7. projekta iesniedzējs ir sniedzis patiesas ziņas un neslēpj ar projektu saistītu informāciju;

12.8. projekta iesniedzējs nav iesniedzis vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai;

12.9. starpniekinstitūcijā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam;

12.10. projekta ietvaros veiktā būvniecība, iekārtu piegāde un uzstādīšana tiks veikta projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) īpašumā vai nomā esošajā nekustamajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

12.11. finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

12.12. nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses, kā arī nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību (neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);

12.13. projekta iesniedzējs nav centies iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt projekta iesnieguma vērtēšanas procesā iesaistītās personas.

13. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, starpniekinstitūcijai un vadošajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību.

14. Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, lai nodrošinātu prioritātes mērķu sasniegšanu. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.

15. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 12.punktā noteiktās prasības un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos.

16. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

17. Projekta finanšu aprēķini ir veicami Eiropas Savienības vienotajā valūtā. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

18. Projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājaslapā (www.eeagrants.org, sadaļa "Projects")). Projekta iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.

19. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā norāda un projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus angļu valodā:

19.1. detalizēts budžets (3.pielikums);

19.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts projekta partnerības apliecinājums (4.pielikums) par katru sadarbības partneri, kas norādīts projekta iesnieguma veidlapas 4.4.2.apakšpunktā, ja projekts paredz partnerības veidošanu;

19.3. projekta iesniedzēja parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums (5.pielikums) uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

19.4. jebkuri citi dokumenti, kurus projekta iesniedzējs pievieno projekta iesniegumam papildus šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajiem dokumentiem, lai pamatotu un papildinātu projekta iesnieguma veidlapā minēto informāciju.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus latviešu valodā:

20.1. projekta apraksts (ne vairāk kā 3200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

20.2. projekta iesniedzēja apliecinājums uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

20.3. apliecināta projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.4. apliecināta projekta iesniedzēja iestādes nolikuma vai institūcijas statūtu kopija, ja projekta iesniedzējs nav valsts pārvaldes iestāde;

20.5. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

20.6. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Uzņēmumu reģistra izziņa, kurā norādītas personas, kam ir tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, vai projekta iesniedzēja izsniegta pilnvara vai tās apliecināta kopija personai, kura ir parakstījusi projekta iesnieguma veidlapu vai kādus citus tai pievienotus dokumentus un kurai nav reģistrētas tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums vai kapitālsabiedrība;

20.7. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Reliģisko lietu pārvaldes izziņa par personām, kurām ir paraksta tiesības, ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto izziņu, starpniekinstitūcija ir tiesīga pieprasīt to Reliģisko lietu pārvaldē;

20.8. tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt). Finansējumu piešķir tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem segtu pirmajā projekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus. Ja kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus piešķir institūcija vai persona, kura nav kredītiestāde, valsts vai pašvaldība, vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, papildus iesniedz šīs institūcijas vai personas gada pārskatu par iepriekšējo gadu vai kādu citu dokumentu, kurš apliecina līdzekļu pieejamību izziņā norādītajā apjomā;

20.9. pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā) un priekš­finansējumu. Priekšfinansējumu piešķir tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem segtu pirmajā projekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

20.10. projekta iesniedzēja gada pārskata apliecināta kopija par 2007.gadu vai, ja tādas nav, par laikposmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.11. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) un darba uzdevumu un nepieciešamās kvalifikācijas apraksts;

20.12. projekta iesniedzēja apliecināta būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija, ja projekts paredz būvniecību;

20.13. projekta iesniedzēja apliecināta īpašumtiesības vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja projekta iesniedzēja īpašumā vai nomā esošajā īpašumā paredzēta būvniecība vai iekārtu piegāde un uzstādīšana:

20.13.1. attiecīgās zemesgrāmatu nodaļas izdots nodalījuma noraksts par nekustamu īpašumu;

20.13.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas sākuma līdz tā pabeigšanai un turpmākiem 10 gadiem;

20.14. projekta iesniedzēja parakstīta informācija par iepirkuma procedūrām, ja projekta īstenošanā ir paredzēts veikt iepirkumu.

21. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, projekta iesniedzējs iesniedz:

21.1. šādus dokumentus latviešu valodā, ja sadarbības partneris ir reģistrēts vai darbojas Latvijas Republikā:

21.1.1. apliecināta sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopija, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

21.1.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, vai sadarbības partnera rakstiska piekrišana, ar kuru viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ja tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.3. apliecināta sadarbības partnera gada pārskata kopija par 2007.gadu vai, ja tāda nav, par laikposmu no tā dibināšanas, ja partneris ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība un tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.4. projekta iesniedzēja apliecināta īpašumtiesības vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja projekta iesniedzēja īpašumā vai nomā esošajā īpašumā paredzēta būvniecība vai iekārtu piegāde un uzstādīšana:

21.1.4.1. attiecīgās zemesgrāmatu nodaļas izdots nodalījuma noraksts par nekustamu īpašumu;

21.1.4.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas sākuma līdz tā pabeigšanai un turpmākiem 10 gadiem;

21.2. šādus dokumentus ar projekta iesniedzēja apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, ja projekts paredz partnerības veidošanu ar sadarbības partneri, kas ir reģistrēts vai darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī:

21.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā ekvivalenta kopija, izņemot gadījumu, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības iestāde;

21.2.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas valsts likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tam nav nodokļu parādu;

21.2.3. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un likvidācijas procesā), ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas valsts likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un likvidācijas procesā).

22. Šo noteikumu 20. un 21.punktā minētos dokumentus projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā nenorāda.

23. Projekta iesniegumam pievieno satura rādītāju, kurā uzskaitīti visi pielikumi, norādīti pielikumu numuri un lapu skaits katrā pielikumā.

24. Dokumentus projekta iesniegumā iekļauj šādā secībā:

24.1. projekta iesnieguma veidlapa;

24.2. projekta iesnieguma satura rādītājs;

24.3. projekta iesnieguma pielikumi:

24.3.1. šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.2. šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.3. šo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā par katru sadarbības partneri.

25. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums), šo noteikumu 19.punktā un 20.1.apakšpunktā minēto dokumentu elektronisko versiju kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju latviešu un angļu valodā:

25.1. prioritāte "Cilvēkresursu attīstība un izglītība";

25.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

25.3. projekta iesnieguma nosaukums.

26. Šo noteikumu 25.punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas datnes nosaukumā norāda pielikuma numuru un nosaukumu angļu valodā vai tā saīsinājumu.

27. Projekta iesniegumu iesniedz trijos eksemplāros - oriģinālu un divas kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija", vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesnieguma oriģināls un kopijas ir noformētas atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

28. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

28.1. adresātu - Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050;

28.2. prioritāti "Cilvēkresursu attīstība un izglītība";

28.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

28.4. projekta iesnieguma nosaukumu;

28.5. norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

29. Atklāta konkursa termiņš ir trīs mēneši no izsludināšanas dienas. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

30. Projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona projekta iesniegumu iesniedz starpniekinstitūcijā personīgi vai nosūta pa pastu.

31. Starpniekinstitūcija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti starp­niekinstitūcijā vai nodoti pasta iestādē līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam:

31.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata starpniekinstitūcijas zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku;

31.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

32. Projekta iesniegumu, kas saņemts pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, neatver, un starpniekinstitūcija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

33. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu var nosūtīt starpniekinstitūcijai uz e-pasta adresi (eld@izm.gov.lv) vai pa pastu.

34. Ja starpniekinstitūcija ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem jebkuras fiziskās vai juridiskās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa pastu uz šīs personas norādīto adresi. Ja jautājums saņemts elektroniski, starpniek­institūcija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

35. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, starpniekinstitūcija tās publicē mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

36. Starpniekinstitūcija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk - vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir starpniek­institūcijas un citu ministriju vai institūciju pārstāvji.

37. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

37.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums);

37.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (7.pielikums) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (8.pielikums).

38. Starpniekinstitūcija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

39. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starp­niekinstitūcija rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

40. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamo papildinformāciju personīgi vai nosūta pa pastu (pasta zīmogs), projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.

41. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas neiesniedz nepieciešamo papildinformāciju vai pēc atkārtotas administratīvās vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam, starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu. Starpniekinstitūcija 10 darbdienu laikā rakstiski informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu, norādot attiecīgo administratīvās vērtēšanas kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

42. Ja projekta iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starp­niekinstitūcija pieņem lēmumu par tā atbilstību un virzīšanu tālākai vērtēšanai un 10 darbdienu laikā rakstiski informē par to projekta iesniedzēju.

43. Starpniekinstitūcija šo noteikumu 41. un 42.punktā minēto lēmumu pieņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā termiņā.

44. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

45. Projekta iesnieguma kopējā vērtējumā kvalitātes vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 65 procenti un specifisko vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 35 procenti. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KKx 65 +SKx 35, kur
100100

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

SK- specifisko vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums.

46. Vērtēšanas komisija pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas sagatavo sarakstu, kurā projektu iesniegumi sakārtoti prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, un sarakstu iesniedz starpniek­institūcijā.

47. Projekta iesnieguma tālākā virzība un lēmuma pieņemšana par atteikšanos nosūtīt projekta iesniegumu Finanšu instrumentu birojam vai tā nosūtīšanu Finanšu instrumentu birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98
Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Esmu iepazinies ar visiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem un individuālā projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot.

2. Individuālā projekta mērķi un individuālā projekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem prioritātē "Cilvēkresursu attīstība un izglītība", ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Individuālais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs.

4. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc individuālā projekta pabeigšanas glabāt visu ar tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, var to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms individuālā projekta apstiprināšanas, tā īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

5. Individuālajā projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un starpniekinstitūciju.

6. Individuālā projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa.

7. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), tās darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (ja attiecināms).

8. Nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses (neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām).

9. Nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību.

10. Neesmu centies iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt individuālā projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas.

11. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzējai institūcijai būs pieejami pietiekami finanšu resursi individuālā projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētajā termiņā.

12. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu individuālā projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša individuālā projekta īstenošanai.

13. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

14. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par individuālā projekta vadību un īstenošanu, un tā nav starpnieks.

15. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija individuālā projekta ieviešanas gaitā iegūtos pamatlīdzekļus izmantos atbilstoši individuālā projekta mērķiem vismaz 10 gadus pēc individuālā projekta pabeigšanas, ja vien granta līgumā netiks noteikts citādi.

16. Būvniecība, iekārtu piegāde un uzstādīšana tiks veikta individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) īpašumā vai nomā esošajā nekustamajā īpašumā. Tas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no individuālā projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi.

17. Individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcija pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

18. Starpniekinstitūcijā iesniegtās individuālā projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst individuālā projekta iesnieguma oriģinālam.

19. Finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no individuālā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

20. Individuālā projekta izstrādē ir ievēroti nosacījumi un ierobežojumi, kas noteikti komercdarbības atbalstu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

21. Saskaņā ar ____________________ (piemēram, statūtiem) un saskaņā ar NACE (1.1.red.) klasifikatoru individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja institūcijai (ja attiecināms) ir šādi pieļaujamie darbības veidi (norādīt visus darbības veidus): _______________________________________________________________________________________________________

22. Piekrītu, ka šī apliecinājuma 7.punktā minēto informāciju pārbauda starpniek­institūcija.

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt atbalstu un starpniekinstitūcija var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Individuālā projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98

KN98P2_PAGE_01.JPG (79937 bytes)

KN98P2_PAGE_03.JPG (50191 bytes)

KN98P2_PAGE_04.JPG (37561 bytes)

KN98P2_PAGE_05.JPG (20864 bytes)

KN98P2_PAGE_06.JPG (71554 bytes)

KN98P2_PAGE_07.JPG (50205 bytes)

KN98P2_PAGE_08.JPG (26376 bytes)

KN98P2_PAGE_09.JPG (27945 bytes)

KN98P2_PAGE_10.JPG (86060 bytes)

KN98P2_PAGE_11.JPG (67324 bytes)

KN98P2_PAGE_12.JPG (99467 bytes)

KN98P2_PAGE_13.JPG (29067 bytes)

KN98P2_PAGE_14.JPG (15447 bytes)

KN98P2_PAGE_15.JPG (15912 bytes)

KN98P2_PAGE_16.JPG (36428 bytes)

KN98P2_PAGE_17.JPG (26976 bytes)

KN98P2_PAGE_18.JPG (25107 bytes)

KN98P2_PAGE_19.JPG (70139 bytes)

KN98P2_PAGE_20.JPG (41216 bytes)

KN98P2_PAGE_21.JPG (106971 bytes)

KN98P2_PAGE_22.JPG (87260 bytes)

KN98P2_PAGE_23.JPG (51328 bytes)

KN98P2_PAGE_24.JPG (89052 bytes)

KN98P2_PAGE_25.JPG (105888 bytes)

KN98P2_PAGE_26.JPG (90753 bytes)

KN98P2_PAGE_27.JPG (66198 bytes)

KN98P2_PAGE_28.JPG (69083 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98

KN98P3_PAGE_1.JPG (29410 bytes)

KN98P3_PAGE_2.JPG (27117 bytes)

KN98P3_PAGE_3.JPG (38067 bytes)

KN98P3_PAGE_4.JPG (20179 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98

KN98P4_PAGE_1.JPG (154378 bytes)

KN98P4_PAGE_2.JPG (151878 bytes)

KN98P4_PAGE_3.JPG (111590 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98

KN98P5_PAGE_1.JPG (46308 bytes)

KN98P5_PAGE_2.JPG (54110 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA IESNIEGUMA NOFORMĒJUMS

1.1.

Iesniegts individuālā projekta iesnieguma viens oriģināls un divas kopijas

1.2.

Individuālā projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti angļu valodā, tie ir norādīti iesnieguma veidlapas 11.punktā, un to nosaukumi atbilst individuālā projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā norādītajiem nosaukumiem

1.3.

Individuālā projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 20.punktā noteiktie pielikumi, kā arī 21.punktā noteiktie dokumenti, ja individuālais projekts paredz partnerības veidošanu, un tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 20. un 21.punktā noteiktajām prasībām

1.4.

Individuālā projekta iesnieguma kopija atbilst individuālā projekta iesnieguma oriģinālam un kopijas atbilstība oriģinālam ir apliecināta ar atbildīgās amatpersonas parakstu uz kopijas

1.5.

Iesniegts individuālā projekta iesniegums elektroniskā formā kompaktdiskā (CD), un tas ir noformēts atbilstoši šo noteikumu 25. un 26.punktā noteiktajām prasībām

1.6.

Individuālā projekta elektroniskajā versijā ir individuālā projekta iesnieguma veidlapa, tās 11.punktā minētie pielikumi angļu valodā un īss individuālā projekta apraksts latviešu valodā

1.7.

Individuālā projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija ir MS Excel formātā

1.8.

Individuālā projekta iesnieguma veidlapas un pievienoto pielikumu elektroniskā versija atbilst oriģinālam

1.9.

Individuālā projekta iesnieguma veidlapas visi lauki ir aizpildīti datorrakstā angļu valodā atbilstoši šo noteikumu 18.punkta prasībām

1.10

Individuālā projekta iesnieguma oriģināls un kopijas kopā ar konkursa nolikumā minētajiem pielikumiem ir cauršūtas (caurauklotas)

1.11.

Individuālā projekta finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā

1.12.

Individuālā projekta budžetā nav aritmētisku kļūdu un individuālā projekta iesnieguma veidlapā 4.2.sadaļā un 5.sadaļā nav lauku, kas iekrāsojušies sarkanā krāsā

1.13.

Detalizētais budžets ir iesniegts uz detalizētā budžeta veidlapas, un tas ir saskaņots ar individuālā projekta iesnieguma veidlapu

2.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA ATBILSTĪBA

2.1.

Individuālā projekta iesnieguma veidlapā par galveno prioritāro sektoru ir atzīmēta "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" (Human resource development)

2.2.No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums ir vismaz EUR 250 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa
2.3.No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz EUR 1 415 045 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa
2.4.No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā noteikto proporciju no individuālā projekta attiecināmām izmaksām
2.5.No finanšu instrumentiem pieprasītais avanss nepārsniedz 10 % no individuālā projekta kopējām izmaksām
2.6.Individuālā projekta plānotās vadības izmaksas nepārsniedz 10 % no individuālā projekta kopējām izmaksām
2.7.Individuālā projekta aktivitātes plānots īstenot Latvijā, kā arī citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

2.8.

Individuālā projekta aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvniecībā vai nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, plānots īstenot Latvijā
2.9.Individuālā projekta īstenošanu plānots pabeigt un maksājumus veikt līdz 2011.gada 30.aprīlim

3.

INDIVIDUĀLĀ Projekta IESNIEGUMA IESNIEDZĒJS

3.1.

Individuālā projekta iesnieguma iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona

3.2.

Individuālā projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu

3.3.

Individuālā projekta iesniegumu un individuālā projekta iesnieguma apliecinājumu ir parakstījusi individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā persona

4.

Sadarbības partneris (aizpilda par katru sadarbības partneri)

4.1.

Sadarbības partneris ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiskā persona vai valsts vai pašvaldības iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

4.2.

Sadarbības partnerim nav nodokļu parādu (aizpilda tikai par sadarbības partneriem, kas piedalās individuālā projekta finansēšanā)

4.3.

Sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (aizpilda tikai par 21.2.apakšpunktā minētajiem partneriem, kas piedalās individuālā projekta finansēšanā)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

1.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBA

1.1.

Individuālā projekta iesniegums ir vērsts uz šo noteikumu 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanu

0-5

30

1.2.

Individuālā projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 3.punktā noteiktajām apakšprioritātēm

0-5

1.3.

Individuālā projekta iesniegums atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem

0-5

2.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA PAMATOJUMS

2.1.

Individuālā projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma un izvēlētās mērķa grupas vajadzības

0-5

20

2.2.

Individuālā projekta iesniegums parāda, ka, sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta un mērķauditorijas vajadzības tiks apmierinātas

0-5

2.3.

Individuālā projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

0-5

2.4.

Individuālā projekta iesniegumā ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un priekšnosacījumi

0-5

2.5.

Individuālā projekta iesniegumā ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm

0-5

2.6.

Plānotie rezultāti un to indikatori ir precīzi definēti un izmērāmi

0-5

2.7.

Individuālā projekta rezultātiem ir multiplikatīvs efekts (par individuālā projekta rezultātiem un rezultātu izmantošanas iespējām plānots informēt citas institūcijas un mērķa grupas)

0-5

2.8.

Individuālā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi (individuālā projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc individuālā projekta noslēgšanas)

0-5

3.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA IEVIEŠANAS RESURSI

3.1.

Individuālā projekta iesniegumā ir atspoguļoti individuālā projekta īstenošanas mehānismi (t.sk. ir pieejama un nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un individuālā projekta gatavības pakāpe

0-5

20

3.2.

Individuālā projekta iesniegumā demonstrēta pietiekama tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze individuālo projektu vai līdzīga tipa aktivitāšu vadībā

0-5

3.3.

Individuālā projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta individuālā projekta īstenošanas uzraudzība

0-5

3.4.

Plānotās individuālā projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitātes ir pietiekamas un atbilstošas

0-5

4.

INDIVIDUĀLĀ PROJEKTA BUDŽETS, IZMAKSU PAMATOJUMS

UN EFEKTIVITĀTE

4.1.

Individuālā projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

0-5

30

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums (value for money)

0-5

4.3.

Individuālā projekta attiecināmo izmaksu posteņi atbilst Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu nodibinātā Finanšu instrumentu biroja izstrādātajās un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas apstiprinātajās ieviešanas vadlīnijās noteiktajām attiecināmo izmaksu prasībām

0-5

Piezīmes.

1. Katram projekta vērtēšanas postenim piešķir noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu:

1 - ļoti vāji,

2 - vāji,

3 - viduvēji,

4 - labi,

5 - ļoti labi.

2. Kopējo projekta punktu skaitu aprēķina šādi:

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums
D = B : A x C

A

B

C

D

1.

Individuālā projekta iesnieguma atbilstība

15

30

2.

Individuālā projekta pamatojums

40

20

3.

Individuālā projekta ieviešanas resursi

20

20

4.

Individuālā projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

15

30

KOPĀ

...

100

...

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 12.februāra noteikumiem Nr.98
Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums
D = B : A x C

A

B

C

D

1.

Individuālā projekta iesnieguma atbilstība horizontālajām prioritātēm: ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā), dzimumu vienlīdzība un labas pārvaldības prakse

5

40

2.

Individuālā projekta novitāte

5

40

3.

Individuālā projekta ieguldījums sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanā par attiecīgo tēmu

5

20

KOPĀ

100

...

Piezīme. Katram individuālā projekta iesnieguma vērtēšanas postenim piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu:

0 - nav attiecināms,

1 - ļoti vāji,

2 - vāji,

3 - viduvēji,

4 - labi,

5 - ļoti labi.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 12.02.2008.Stājas spēkā: 06.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 05.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171930
{"selected":{"value":"03.10.2009","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2008","iso_value":"2008\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2008.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)