Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.59

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 2.§)
Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 27.2panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā valsts līdzfinansē daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, kā arī energo­efektivitātes pasākumu attiecināmās izmaksas, vērtēšanas kritērijus un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību.

2. Valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam (turpmāk – energoaudits) – 80 % no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 569,15 euro;

2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai – 20 % no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

2.3. energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām – 142,29 euro apmērā;

2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai, ja nav pieejams tipveida risinājums, – 80 % no tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 3557,18 euro;

2.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 80 % no tehniskās apsekošanas atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 569,15 euro.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.913; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.139.)

II. Kārtība, kādā reģistrē iesniegumu valsts līdzfinansējuma saņemšanai

4. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona (turpmāk - pilnvarotā persona) iesniedz iesniegumu, kā arī veic citas ar valsts līdzfinansējuma saņem­šanu saistītās darbības. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un ieraksta protokolā. Noslēdzot pilnvarojuma līgumu, norāda piešķirtā pilnvarojuma apjomu.

5. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu energoauditam vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai, tehniskā projekta izstrādei, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopiju, kurā ierakstīts lēmums veikt energoauditu vai precizēt energoefektivitātes novērtējumu, izstrādāt tehnisko projektu, vienkāršotās renovācijas dokumentāciju vai sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā protokola un līguma kopiju;

5.2. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;

5.3. dokumentu, kas apliecina, ka dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", ja dzīvokļi ir privatizēti saskaņā ar vienu no šiem likumiem.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.783)

5.1 Ja šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais dokuments uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav pieejams, to neiesniedz, taču pilnvarotā persona apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un ka pēc iesnieguma reģistrēšanas nepieciešamais dokuments tiks iesniegts vienlaikus ar šo noteikumu 30., 30.1 vai 30.2 un 30.3 punktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.783 redakcijā)

5.2 Pretendēt uz valsts līdzfinansējumu tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai var, ja pilnvarotā persona iesniegusi šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus un izpildījusi šādus nosacījumus:

5.2 1. ja nav pieejams tipveida risinājums – ir iesniegti dokumenti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai;

5.2 2. ja ir pieejams tipveida risinājums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai – pilnvarotā persona ir apliecinājusi, ka tiks iesniegts projekta iesniegums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

6. Iesniedzot šo noteikumu 5.1.apakš­punktā minēto dokumentu kopijas, uzrāda to oriģinālus.

7. Pilnvarotā persona (juridiska persona) ir tiesīga iesniegt šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, ja tai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

8. Ja šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā, tos cauršuj (caurauklo) un lapas numurē.

9. Ministrija izvērtē pilnvarotās personas atbilstību šo noteikumu 4., 5., 5.1, 5.2, 7. un 8.punkta prasībām un 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. reģistrēt iesniegumu valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā attiecīgajam gadam, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

9.2. atteikt iesnieguma reģistrēšanu valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā attiecīgajam gadam, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211; MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.783)

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto lēmumu ministrija iesnieguma iesnie­dzējam paziņo rakstiski piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

11. Ja, izvērtējot iesniegumu, konstatēts, ka nav iesniegti visi šo noteiku­mu 5.punktā minētie dokumenti un nav iesniegts šo noteikumu 5.1 punktā minētais apliecinājums, ministrija 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas nosūta pilnvarotajai personai informācijas pieprasījumu, norādot dokumentu iesniegšanas termiņu, un attiecīgi pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

12. Lai no nākamā gada valsts budžeta līdzekļiem saņemtu valsts līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai, pilnvarotā persona līdz kārtējā gada 30.decembrim iesniedz ministrijā iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

12.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopiju, kurā ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvo­jamās mājas renovāciju, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā protokola un līguma kopiju;

12.2. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

12.2.1 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”;

12.3. energoaudita pārskata kopiju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

12.1 Ja šo noteikumu 12.2. vai 12.2.1 apakšpunktā minētais dokuments nav pieejams uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, to neiesniedz, taču pilnvarotā persona apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un pēc iesnieguma reģistrēšanas nepieciešamais dokuments tiks iesniegts vienlaikus ar šo noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

13. Iesniedzot šo noteikumu 12.1. un 12.3.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, uzrāda to oriģinālus.

14. Pilnvarotā persona (juridiska persona) ir tiesīga iesniegt šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu, ja tai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

15. Ja šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā, tos cauršuj (caurauklo) un lapas numurē.

16. Ministrija izvērtē pilnvarotās personas atbilstību šo noteikumu 4. un 14.punkta prasībām un 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

16.1. reģistrēt iesniegumu valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā attiecīgajam gadam, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

16.2. atteikt iesnieguma reģistrēšanu valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā attiecīgajam gadam, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto lēmumu ministrija iesnieguma iesnie­dzējam paziņo rakstiski piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

18. Ja, izvērtējot iesniegumu, konstatēts, ka nav iesniegti visi šo noteikumu 12.punktā minētie dokumenti un nav iesniegts šo noteikumu 12.1 punktā minētais apliecinājums, ministrija 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas nosūta pilnvarotajai personai informācijas pieprasījumu, norādot dokumentu iesniegšanas termiņu, un attiecīgi pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

III. Kārtība, kādā iesniedz un vērtē dokumentus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai

19. Ja iesniegums reģistrēts valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā, pilnvarotā persona līdz attiecīgā gada 15.maijam ministrijā iesniedz šādus dokumentus:

19.1. būvatļauju dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai;

19.2. iepirkuma līguma kopiju par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes kopiju;

19.3. energoaudita pārskatu (papīra formā vai elektroniski), ja ministrijas rīcībā nav attiecīgās informācijas;

19.4. būvprojekta izstrādes, kā arī projekta vadīšanas izmaksu aprēķinu (tāmi);

19.5. būvdarbu izpildes kalendāra grafiku;

19.6. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, kurā norādīti:

19.6.1. veicamie renovācijas darbi;

19.6.2. veicamo renovācijas darbu izmaksas.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

20. Ar ekonomikas ministra rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 25 dienu laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām novērtē projektu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī nosaka attiecināmo izmaksu finansiālo apmēru un sagatavo atzinumu. Komisijā ir ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

21. Projekts atbilst vērtēšanas kritērijiem, ja tas ieguvis vismaz 20 punktus un nav saņēmis mazāk par pieciem punktiem katrā vērtēšanas kritērijā.

22. Katram projektam piešķiramo valsts līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem un iepirkuma dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.913; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Pēc visu projektu izvērtēšanas komisija sarindo projektus vērtēšanā iegūto punktu samazināšanās secībā un saskaita kritērijiem atbilstošajos projektos kopējo pieprasīto valsts līdzfinansējumu. Ja minēto projektu kopējo atbalstāmo izmaksu apjoms pārsniedz attiecīgajam gadam piešķirto valsts līdzfinansējuma apjomu, komisija atzinumā papildus norāda, cik projektu attiecīgajā gadā var tikt finansēti, ievērojot valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru.

24. Projektus atbalsta sarindotajā projektu vērtēšanā iegūto punktu samazināšanās secībā, sākot ar projektu, kurš ieguvis visvairāk punktu.

25. Ja konstatē, ka diviem vai vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projektus sarindo, ņemot vērā atsevišķā kritērijā (energoefektivitāte) iegūto punktu skaitu.

26. Komisija pēc projektu izvērtēšanas sniedz ministrijai atzinumu. Pamatojoties uz komisijas atzinumu, ministrija piecu dienu laikā pieņem lēmumu par katra projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem. Projektiem, kas atbilst vērtēšanas kritērijiem, papildus norāda atbalstāmo izmaksu apjomu un kārtas numuru, bet šo noteikumu 23.punktā minētajā gadījumā arī to, vai attiecīgajam gadam piešķirtais valsts līdzfinansējuma apmērs ir pietiekams konkrētā projekta līdzfinansēšanai.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

27. Pieņemot lēmumu, ministrijai ir saistoši šo noteikumu 21., 22., 23., 24. un 25.punkta nosacījumi.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

28. Pieņemto lēmumu ministrija 10 dienu laikā nosūta pilnvarotajai personai.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

29. Ja, pēc projektu izvērtēšanas rezultātiem, kopējo atbalstāmo izmaksu apjoms ir mazāks nekā attiecīgajā gadā pieejamais valsts līdzfinansējums, ministrija uzaicina pilnvarotās personas, kuru iesniegumi ir reģistrēti attiecīgajā gadā, bet nav iesniegti šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti, iesniegt minētos dokumentus un nosaka to iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

III1. 2008.gadā veikto renovācijas darbu līdzfinansēšana

(Nodaļa MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

29.1 Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu par 2008.gadā veiktajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbiem, pilnvarotā persona līdz 2009.gada 10.novembrim iesniedz ministrijā iesniegumu (2.1 pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

29.1 1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopiju, kurā ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētā protokola un līguma kopiju;

29.1 2. dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akta kopiju par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”;

29.1 3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, ja dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”;

29.1 4. energoaudita pārskata kopiju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

29.1 5. būvatļauju dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai vai vienkāršotās renovācijas dokumentāciju;

29.1 6. iepirkuma līguma kopiju par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes kopiju;

29.1 7. renovācijas projekta izstrādes, kā arī projekta vadīšanas izmaksu aprēķinu (tāmi);

29.1 8. renovācijas būvdarbu izpildes kalendāra grafiku;

29.1 9. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, kurā norādīti:

29.1 9.1. veicamie renovācijas darbi;

29.1 9.2. veicamo renovācijas darbu izmaksas;

29.1 10. rēķinu un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas;

29.1 11. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai aktu par paredzēto darbu izpildi.

29.2 Iesniegtos dokumentus izvērtē šo noteikumu 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētajā kārtībā.

29.3 Vērtējot iesniegtos projektus, nepiemēro šo noteikumu 4.pielikumā minēto vērtēšanas kritēriju “Parāda apmēra procents apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem”.

29.4 Valsts līdzfinansējumu renovācijai pārskaita 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas.

IV. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

30. Ja iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai energoauditam vai energo­efektivitātes novērtējuma precizēšanai ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

30.1. līguma kopiju par energoaudita vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus;

30.2. energoaudita pārskata kopiju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.139 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

30.1 Ja iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai tehniskā projekta izstrādei ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

30.1 1. līguma kopiju par tehniskā projekta izstrādāšanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus;

30.1 2. eksperta atzinumu par tehniskā projekta atbilstību Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.139 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

30.2 Ja iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

30.2 1. līguma kopiju par vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāšanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus;

30.2 2. vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

30.3 Ja iesniegums tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai ir reģistrēts, pilnvarotā persona iesniedz ministrijā līguma kopiju par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kā arī attiecīgus maksājumu dokumentus.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

30.4 Iesniedzot šo noteikumu 30., 30.1, 30.2 un 30.3 punktā minētos dokumentus, pilnvarotā persona pievieno informāciju par konta numuru, kurā ieskaitāms valsts līdzfinansējums.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

31. Ministrija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.punktā minēto doku­mentu saņemšanas lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu energoauditam vai energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai.

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.139; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

31.1 Ministrija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.1 vai 30.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

31.2 Ministrija 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.3 punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

32. Piecu dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu un pārskaitīšanu energoauditam, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, tehniskā projekta izstrādei vai vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācijas sagatavošanai ministrija pārskaita piešķirto valsts līdzfinansējumu uz pilnvarotās personas norādīto konta numuru.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.783 redakcijā)

32.1 Valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šo noteikumu 30., 30.1 vai 30.2 un 30.3 punktā minēto dokumentu saņemšanas secībā.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.783 redakcijā)

32.2 Ja pilnvarotā persona līdz 2010.gada 1.decembrim neiesniedz ministrijā šo noteikumu 30., 30.1 vai 30.2 un 30.3 punktā minētos dokumentus vai minēto dokumentu iesniegšanas brīdī ir izlietots šo noteikumu 37.punktā paredzētais finansējums, ministrija atceļ lēmumu par iesnieguma reģistrāciju valsts līdzfinansējuma programmas reģistrā.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.783 redakcijā)

33. Valsts līdzfinansējumu renovācijai pārskaita šādā kārtībā:

33.1. 20 % no būvprojekta izstrādes izmaksām - 30 dienu laikā pēc būvatļaujas un rēķina iesniegšanas ministrijā;

33.2. atlikušo summu par izpildītajiem darbiem - pa daļām 20 dienu laikā pēc attiecīgā darbu posma pabeigšanas un šo darbu nodošanas un pieņemšanas akta (parakstījis būvuzraugs) un rēķina iesniegšanas ministrijā.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

V. Attiecināmās izmaksas

34. Energoaudita ietvaros attiecināmās izmaksas ir šādas:

34.1. energoauditora darba alga;

34.2. transporta izdevumi;

34.3. pārskata sagatavošanas un termogrāfiskās analīzes izmaksas.

35. Daudzdzīvokļu māju renovācijas ietvaros attiecināmās izmaksas ir šādas:

35.1. būvprojekta sagatavošana izmaksas;

35.2. energoaudita izmaksas, ja tas nav veikts ar valsts vai pašvaldības atbalstu;

35.3. būvuzraudzības izmaksas;

35.4. izmaksas ēkas energoresursu patēriņa samazināšanai:

35.4.1. ēku norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanai;

35.4.2. karstā ūdens cauruļvadu, apkures sistēmas un tās cauruļvadu, kā arī stāvvadu izolācijai;

35.4.3. ēkā esošo sildķermeņu nomaiņai;

35.4.4. izmaksas, kas nodrošina energoaudita ziņojumā norādīto energo­efek­tivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;

35.5. izmaksas ēkas strukturālo daļu vai ēkas tehnisko instalāciju atjauno­šanai vai izveidei:

35.5.1. jumta, fasādes, kāpņu, iekšējo un ārējo koridoru, ieeju atjauno­šanai un pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem, lifta atjaunošanai, logu un durvju atjaunošanai vai nomaiņai;

35.5.2. elektroinstalācijas, ugunsdrošības instalācijas, ventilācijas sistēmu atjaunošanai vai izveidei.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Valsts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem 2008.-2010.gadā tiek sniegts, ievērojot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta 1.1 daļas nosacījumus.

37. Valsts līdzfinansējuma apmērs energoauditiem vai energoefektivitātes novērtējumu precizēšanai, tehnisko projektu izstrādei, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai un 2008.gadā veiktajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbiem ir 698 034 lati.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

37.1 2008.gadā veikto renovācijas darbu līdzfinansēšanai var izmantot līdz 15 % no šo noteikumu 37.punktā minētā līdzfinansējuma apmēra.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā)

38. Dzīvokļu īpašnieki vienlaikus var pieteikties vairākiem šo noteikumu 2.punktā norādītajiem valsts līdzfinansējamiem energoefektivitātes pasākumiem.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.139 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59

(Pielikums grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.139; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59

(Pielikums grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1211; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.913; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59

(Pielikums MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1211 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.913; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

2.1Pielikums Word formātā

Iesniegums par valsts līdzfinansējuma saņemšanu par 2008.gadā veikto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai))

(personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai), tālrunis)

I. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas adrese

Pašvaldība

Plānošanas reģions (atzīmēt)

Kurzeme

Latgale

Zemgale

Vidzeme

Rīga

Rīgas reģions

II. Projekta īstenošanas ilgums

(pilnos mēnešos)

III. Finansēšanas plāns

Kopējais projekta finansējums
(euro)

Valsts līdzfinansējums
(euro/%)

Dzīvokļu īpašnieku uzkrājumi
(euro/%)

Komercsabiedrības izsniegts aizdevums
(euro/%)

Pašvaldības līdzfinansējums
(euro/%)

Cits
(euro/%)

IV. Īstenotie pasākumi

(saskaņā ar energoauditā norādītajiem pasākumiem)

A

B

C

Pasākuma veids

V. Iesniegto dokumentu saraksts

Nr.
p.k.

Iesniegtais dokuments

Iesniegtais dokuments

oriģināls

kopija

1.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā ierakstīts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju

2.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā ierakstīts lēmums, ka attiecīgā persona ir pilnvarota iesniegt iesniegumu, kā arī veikt citas ar valsts līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības

3.

Noslēgtais pilnvarojuma līgums

4.

Energoaudita pārskats

5.

Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”) vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums (dzīvojamām mājām, kuras privatizētas saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”)

6.

Būvatļauja dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai vai vienkāršotās renovācijas dokumentācija

7.

Iepirkuma līgums par būvdarbu veikšanu un tam pievienotās tāmes

8.

Renovācijas projekta izstrādes, kā arī projekta vadīšanas izmaksu aprēķins (tāme)

9.

Renovācijas būvdarbu izpildes kalendāra grafiks

10.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi, kuros norādīti veicamie renovācijas darbi un to izmaksas

11.

Rēķini un maksājumus apliecinošie dokumenti

12.

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai akts par paredzēto darbu izpildi

VI. Pilnvarotās personas apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1.1. pilnvarotā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (juridiskām personām);

1.2. pilnvarotajai personai (juridiskai personai) nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2. šis projekts netiek finansēts/līdzfinansēts un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem;

3. projekta apstiprinājuma gadījumā šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem;

4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru sagatavots projekta iesniegums, nav piešķirts valsts līdzfinansējums tās renovācijai vai rekonstrukcijai.

Pilnvarotā persona (tās pārstāvis)

(vārds, uzvārds)

Paraksts*

Datums

(dd/mm/gggg)

Piezīme.

* Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59

(Pielikums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.139 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.913; grozījumi pielikumā par apzīmējumu "LVL" un "Ls" aizstāšanu ar vārdu "euro" stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Ēkas energoaudita pārskats

01.JPG (48249 bytes)


Pārskats Nr.

Ēkas identifikācija

adrese

ēkas klasificējums

(saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta pirmo daļu)

dzīvokļu skaits

ēkas kadastra numurs

ēkas kopējā platība

ēkas daļa

(norāda, ja novērtējums veikts ēkas daļai)

Energoauditors

vārds, uzvārds

organizācija

organizācijas reģistrācijas numurs

izdevējs

sertifikāta numurs

tālrunis

paraksts

Datumi

pārskata sagatavošanas datums

ēkas apsekošanas datums


1.daļa. Pamatinformācija par apsaimniekotāju

Apsaimniekotājs

1.

Nosaukums

2.

Reģistrācijas numurs

3.

Administratīvā adrese

4.

Kontakttālrunis


2.daļa. Apsekošanas ziņojums

1.

Mājokļa raksturojums (konstrukcija, lielums, būvniecības gads u.c.)

2.

Atzinums par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli

3.

Atzinums par mājokļa vispārējo siltumtehnisko stāvokli un tā atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām

4.

Apkures veids, sistēmas un patēriņa regulēšanas raksturojums

5.

Atzinums par mājokļa enerģijas patēriņa līmeni apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ievērojot mājokļa atrašanās vietas klimatiskos apstākļus

6.

Atzinums par mājokļa iekštelpu klimatu un termālā komforta līmeni

7.

Līdz šim īstenotās iniciatīvas vai pasākumi siltumenerģijas taupības jomā

8.

Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa pamatojums ēkai (ieguvumi) un ekonomiskā izdevīguma novērtējums

9.

Prognozējamās sekas, ja pasākumi netiks veikti

10.

Atzinums par mājokļa apsaimniekošanu un energovadību, ieteikumi

11.

Ierosinājumi turpmākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai


3.daļa. Pamatinformācija par auditēto objektu

A. Dzīvojamā ēka

Vispārīgā informācija

1.

Dzīvojamā māja:

a) tipveida projekta tipa numurs

b) konstruktīvais risinājums (ja nav tipa numura)

2.

Stāvu kopskaits (bez standarta dzīvojamiem stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esība)

3.

Kāpņu telpu (sekciju) skaits

4.

Dzīvokļi

kopējais skaits

kopējā lietderīgā platība (m2)

telpu augstums (m)

aprēķina temperatūra (oC)

5.

Citas telpas

platība (m2)

telpu augstums (m)

aprēķina temperatūra (oC)

6.

Aprēķina platība (m2)

7.

Ekspluatācijā nodošanas gads

8.

Rekonstrukcijas gads

9.

Ēkas kopizmēri

garums (m)

platums (m)

augstums (m)

10.

Cita informācija (piemēram, apkures katla vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaude)*

Piezīme. * Ja veikta pārbaude, pievieno apkures sistēmas vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus, kuri sastādīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā.

Ārsienas

11.

Nosaukums

Ēku konstrukcijas klasifikācija**

Konstrukcijas materiāli

Slāņu biezumi (mm)

Koplaukums (m2)

Siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

12.

Konstrukciju termisko tiltu garumi (m) un siltuma caurlaidības koeficienti W/(m x K)

Piezīme. ** Ēku konstrukciju klasifikācija saskaņā ar standartu LVS EN 13790:2008.


Bēniņi (ja ir)

13.

Zem bēniņiem esošā pārseguma konstrukcijas un siltumizolācijas materiāli, biezums (mm)

14.

Pārseguma siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

15.

Platība (m2)

16.

Telpas augstums (m)

17.

Aprēķina temperatūra (oC)

18.

Bēniņu pārseguma konstrukcijas klasifikācija

19.

Konstrukciju termisko tiltu garumi un siltuma caurlaidības koeficienti W/(m x K)


Jumts

20.

Jumta pārseguma risinājums (savietotais, divslīpju)

21.

Pārseguma siltumizolācijas materiāli, biezums (mm) (ja nav bēniņu)

22.

Pārseguma siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

23.

Bēniņu pārseguma konstrukcijas klasifikācija

24.

Platība (m2)

25.

Konstrukciju termisko tiltu garumi un siltuma caurlaidības koeficienti W/(m x K)


Logi un lodžiju/balkonu durvis

26.

Tipi, konstruktīvais risinājums

Siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

Koplaukums (m2)

27.

Cita informācija


Durvis

28.

Tipi, konstruktīvais risinājums

Siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

Koplaukums (m2)

29.

Cita informācija


Pagrabs un caurbrauktuves (ja ir)

30.

Pagraba izmēri

laukums (m2)

augstums (m)

31.

Pagraba tehniskais stāvoklis

32.

Pagraba pārseguma konstrukcija, materiālu biezums (mm)

33.

Pagraba pārseguma siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K))

34.

Pagraba pārseguma konstrukcijas klasifikācija

35.

Pagraba grīdas konstrukcijas materiāls (ja apkurināms)

36.

Pagraba grīdas siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K)) (ja apkurināms)

37.

Pagraba sienu konstrukcijas materiāls (ja apkurināms)

38.

Pagraba sienu siltuma caurlaidības koeficients (W/(m2K)) (ja apkurināms)

39.

Caurbrauktuves tehniskais stāvoklis

40.

Aprēķina temperatūra (oC)

41.

Konstrukciju termisko tiltu garumi un siltuma caurlaidības koeficienti W/(m x K)

42.

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT

_________ [W/m2K] esošais

_________ [W/m2K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""


B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale

Enerģijas patēriņa sadalījums

Kopējais [MWh gadā]

Īpatnējais [kWh/m2 gadā]

43.

Apkurei

44.

Dzesēšanai

45.

Karstā ūdens sagatavošanai

46.

Apgaismojumam

47.

Iekšējie siltuma ieguvumi


Siltuma piegāde/ražošana

48.

Siltumenerģijas piegādes sistēma

centralizēta siltumapgāde

lokāla siltumapgāde

49.

Apkures katls

modelis

ražošanas gads

kurināmā veids

lietderības koeficients


Siltuma sadale – apkures sistēma

50.

Apkures sistēma

vienas caurules

divu cauruļu

51.

Siltummezgla tips

atkarīgā pieslēguma shēma

neatkarīgā pieslēguma shēma

52.

Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos

ir, ierīces:

nav

53.

Apkures siltummainis

ir, ierīces:

nav

54.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis


Karstā ūdens sadales sistēma

55.

Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)

Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)

56.

Karstā ūdens sagatavošana

sagatavošana siltummezglā

centralizēta apgāde

57.

Karstā ūdens sadales sistēmas tips

bez cirkulācijas

ar cirkulāciju

58.

Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis


Ventilācija

59.

Ventilācijas sistēmas veids

dabīgā

piespiedu

60.

Cita informācija


Dzesēšana

61.

Dzesēšana sistēmas veids

62.

Cita informācija


Skaitītāji

63.

Siltumenerģijas skaitītājs

ir, uzstādīšanas datums:

nav

64.

Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs

ir, uzstādīšanas datums:

nav

65.

Karstā ūdens skaitītāji dzīvokļos ir uzstādīti

skaits:

procentos no visiem dzīvokļiem:

66.

Aukstā ūdens skaitītāji dzīvokļos ir uzstādīti

skaits:

procentos no visiem dzīvokļiem:

67.

Cita informācija


Tarifi un maksājumu iekasēšana

68.

Izmaksu sadales princips apkurei

euro/m2

cits variants

Izdevumi

Tarifs (euro/MWh)

Tarifs (euro/m2 mēnesī)

1)

Apkure

2)

Karstais ūdens

3)

Elektroenerģija


C. Enerģijas patēriņa dati

Enerģijas patēriņa dati

69.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš telpu apkurei iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh vai cita mērvienība)

2008

2007

2006

2005

2004

70.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš karstā ūdens sagatavošanai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh vai cita mērvienība)

2008

2007

2006

2005

2004

71.

Enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

2008

2007

2006

2005

2004

72.

Enerģijas patēriņš telpu ventilācijai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

2008

2007

2006

2005

2004

73.

Cita informācija


4.daļa. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas

5.daļa. Ēkas renovācijas projekta priekšlikums

(ieteicamais pasākumu komplekss)

Nr.
p.k.

Pasākums

Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

piegādātās enerģijas ietaupījums
(kWh/m2 gadā)

primārās enerģijas ietaupījums
(kWh/m2 gadā)

% no esošā izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma***

oglekļa dioksīda izmešu samazinājums [kg/m2 gadā]****

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Piezīmes.

1. *** Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz izmērītajiem piegādātās un eksportētās enerģijas daudzumiem.

2. **** Oglekļa dioksīds (CO2) rodas enerģijas ražošanai (tai skaitā ēkas apkurei, dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas ražošanai) izmantotā fosilā kurināmā degšanas procesā. Rēķina no izmērītā ēkas energoefektivitātes novērtējuma.


6.daļa. Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze

Nr.
p.k.

Esošā situācija

Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas

1.

Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums gadā (kWh/m2)

2.

Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums gadā (kWh/m2)

02.JPG (2515 bytes)

3.

Izmērītais oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums gadā (kgCO2)

4.

Aprēķinātais oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums gadā (kgCO2)

02.JPG (2515 bytes)

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ēkas renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērīto enerģijas patēriņu pēc pasākumu veikšanas.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.59
Projektu vērtēšanas kritēriji līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Plānotais enerģijas un (vai) kurināmā ietaupījums (MW/h uz apkurināmo platību)
(vērtējamās dzīvojamās mājas enerģijas un (vai) kurināmā ietaupījuma attiecība pret tās dzīvojamās mājas ietaupījumu, kas piedalās vērtēšanā attiecīgajā gadā un kurai ir lielākais ietaupījums, reizināts ar 50)

50

2.

Parāda apmērs % apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem
(līdz 4 % - 15 punktu, no 4 līdz 7 % - 10 punktu, no 7 līdz 10 % - 5 punkti)

15

Kopā:

65

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 20.02.2008.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 19.02.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
171012
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2010","iso_value":"2010\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2010.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2009","iso_value":"2009\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2009.-26.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2009","iso_value":"2009\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2009.-03.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2008","iso_value":"2008\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2008.-27.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)