Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.80

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 40.§)
Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība

1. Noteikumi nosaka personas datu aizsardzības speciālista (turpmāk - speciālists) apmācību kārtību.

2. Apmācību programmas saturu izstrādā un apstiprina Datu valsts inspekcija (turpmāk - inspekcija). Apmācību programmas apjoms ir 42 akadē­miskās stundas.

3. Lai kļūtu par speciālistu un sagatavotos kvalifikācijas pārbaudījumam (turpmāk – pārbaudījums), pretendents apgūst profesionālo kompetenci šādos jautājumos:

3.1. personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;

3.3. personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;

3.4. personas datu aizsardzības principi;

3.5. datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;

3.6. pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;

3.7. sensitīvu personas datu apstrāde;

3.8. personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

3.9. personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;

3.10. sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

4. Apmācības organizē inspekcija vai komersants, kas nodarbina per­sonas, kurām ir šo noteikumu 9.punktā minētā kvalifikācija un pieredze (turp­māk - apmācību organizētājs).

5. Komersants mēnesi pirms apmācību uzsākšanas iesniedz inspekcijā pazi­ņo­jumu. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina lektoru kvalifikāciju un pieredzi. Inspekcija izvērtē iesniegtos dokumentus un 15 dienu laikā informē komersantu par lektoru atbilstību noteiktajām prasībām. Ja komersanta piesaistītais lektors neatbilst šo noteikumu prasībām, komersantam ir tiesības iesniegt atkārtotu paziņojumu par apmācību uzsākšanu, bet nav tiesību organizēt apmācības līdz inspekcijas pozitīva atzinuma saņemšanai.

6. Apmācību organizētājs ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācību uzsākšanas mājaslapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos apmācībām un norāda pieteikšanās vietu un termiņu.

7. Lai pieteiktos apmācībām, pretendents līdz paziņojumā noteiktajam termiņam iesniedz apmācību organizētājam attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina samaksu par apmācībām.

8. Apmācību organizētājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācību sākuma nosūta pretendentam attiecīgu paziņojumu par apmācību laiku un vietu.

9. Šo noteikumu 3.punktā minētos mācību priekšmetus lasa lektori, ku­riem ir:

9.1. zināšanas un vismaz triju gadu praktiskā darba pieredze personas datu aizsardzības jomā;

9.2. augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un attiecīga pieredze;

9.3. vismaz triju gadu pieredze augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai vismaz piecu gadu pieredze citā juridiskās specialitātes vai informācijas tehnoloģiju speciālista amatā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1461; sk. 32.punktu)

10. Ar apmācībām saistītos izdevumus sedz pretendents.

11. Apmācību organizētājs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācībām, kā arī samaksas apmēru.

12. Lai pretendents kārtotu pārbaudījumu inspekcijā, apmācības ir obli­gātas. Pēc pārbau­dījuma sekmīgas nokārtošanas inspekcija reģistrē speciālistu.

13. Personām, kuras ir apguvušas visus šo noteikumu 3.punktā minētos mācību priekšmetus, apmācību organizētājs izsniedz atbilstošu apliecinājumu. Apliecinājumā iekļauta šāda informācija:

13.1. apmācību organizētāja pilns nosaukums;

13.2. personas vārds, uzvārds un personas kods;

13.3. apmācību kursa norises laiks;

13.4. apliecinājuma izsniegšanas datums un reģistrācijas numurs.

14. Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pārbaudījuma inspekcija mājaslapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos pārbaudījumam un norāda pieteikšanās termiņu, kā arī pārbaudījuma norises laiku un vietu.

15. Pārbaudījumā vērtē apmācību kursā iegūtās speciālista darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas (tai skaitā par normatīvajiem aktiem), kā arī prasmi piemērot šīs zināšanas praksē, lai veiktu speciālista amata pienākumus.

16. Lai pēc apmācību kursa pabeigšanas kārtotu pārbaudījumu, preten­dents inspekcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrāda oriģi­nālus):

16.1. dokumentu, kas apliecina iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;

16.2. dokumentu, kas apliecina apmācību kursa apguvi;

16.3. dokumentu, kas ap­liecina samaksu par pārbaudījumu.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 138)

17. Iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.

18. Pārbaudījuma jautājumus, kas atbilst speciālistu apmācību pro­grammai, sagatavo inspekcija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas spe­ciālistus.

19. Pirms pārbaudījuma kārtošanas pretendents uzrāda personu aplieci­nošu dokumentu.

20. Lai novērtētu pārbaudījumā pretendentu zināšanas, inspekcijas direktors ar rīkojumu apstiprina vērtēšanas komisiju. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi. Par komisijas locekļiem var būt personas, kurām ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā, kā arī zināšanas un praktiskā pieredze personas datu aizsardzībā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 138 redakcijā)

21. Ja pretendenta rokraksts ir nesalasāms, vērtēšanas komisija pār­baudījuma darbu nevērtē un pārbaudījuma darba vērtēšanas lapā izdara ierakstu, ka pārbaudījums nav nokārtots.

22. Katru atbildi uz pārbaudījuma jautājumiem vērtē pēc 10 punktu sistēmas.

23. Ja pretendents kaut uz vienu atbildi saņem vērtējumu, kas mazāks par četriem punktiem, pārbaudījums nav nokārtots.

24. Inspekcija piecu darbdienu laikā pēc pārbaudījuma pieņem lēmumu par speciālista kvalifikācijas piešķiršanu un apliecības (1.pielikums) izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt speciālista kvalifikāciju un izsniegt apliecību.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1461)

25. Ja pretendents nav nokārtojis pārbaudījumu, viņam ir tiesības to kārtot atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes un ne vēlāk kā gadu pēc šo noteikumu 13.pun­ktā minētā apliecinājuma saņemšanas. Ja minētās prasības nav izpildītas, pretendentam ir pienākums atkārtoti piedalīties apmācībās, lai sagatavotos pārbaudījumam.

26. Apliecību izsniedz uz pieciem gadiem. Par izsniegto apliecību inspekcija izdara atzīmi personas datu aizsardzības speciālistiem izsniegto apliecību reģistrā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1461)

27. Lai uzturētu spēkā speciālista kvalifikāciju, speciālists, kurš vismaz divus gadus ir reģistrēts inspekcijā kā pārziņa norīkotais speciālists, katru gadu izpilda šādas prasības:

27.1. piedalās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, ko organizē inspekcija (ne mazāk kā sešas akadēmiskās stundas);

27.2. piedalās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, ko organizē citi apmācību organizētāji ar specializāciju tiesību zinātņu, personas datu aizsardzības, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā (ne mazāk kā sešas akadēmiskās stundas).

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

28. Kvalifikācijas iegūšanas pirmajā gadā speciālistam, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 27.punktā minētajām prasībām, nav jāpiedalās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

29. Speciālists ne agrāk kā sešus mēnešus pirms un ne vēlāk kā vienu gadu pēc speciālistam izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām iesniedz inspekcijā iesniegumu par speciālista kvalifikācijas pagarināšanu vai atjaunošanu un apliecības izsniegšanu, pievienojot profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājumu (2.pielikums).

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

30. Inspekcija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par speciālista kvalifikācijas pagarināšanu vai atjaunošanu un apliecības izsniegšanu, ja speciālists ir ievērojis šo noteikumu 27.punktā minētās prasības.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

31. Lai uzturētu spēkā speciālista kvalifikāciju, speciālists, kurš nav ievērojis šo noteikumu 27.punktā minētās prasības, kārto pārbaudījumu inspekcijā. Speciālists ne agrāk kā sešus mēnešus pirms un ne vēlāk kā vienu gadu pēc speciālistam izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām iesniedz inspekcijā iesniegumu par pārbaudījuma kārtošanu, pievienojot šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minēto dokumentu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

32. Līdz 2015.gada 1.janvārim šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz lektoriem, kuri lasa lekcijas mācību priekšmetos profesionālās kompetences apgūšanai.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

33. Speciālists, kura apliecības derīguma termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim, lai uzturētu spēkā speciālista kvalifikāciju, šo noteikumu 27.punktā minētās prasības izpilda vienu reizi, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.80

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1461)

06.JPG (32605 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.80

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1461 redakcijā)

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājums

I. Vispārīgā informācija

Speciālista vārds, uzvārds __________________________________________________________________________________________

Ziņas par pārzini, kas reģistrējis personas datu aizsardzības speciālistu Datu valsts inspekcijā

______________________________________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs))

______________________________________________________________________________________________________________
(adrese un tālruņa numurs)

Speciālista tālruņa numurs ___________________________________________________________________________________________

Speciālista faksa numurs (ja ir) _______________________________________________________________________________________

E-pasta adrese ____________________________________________________________________________________________________

II. Informācija par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem

Nr.
p.k.

Pasākuma veids un nosaukums

Pasākuma norises laiks un vieta

Īss pasākumā izskatāmā jautājuma apraksts

Speciālista secinājumi un komentāri

Pasākuma norises ilgums (akadēmiskās stundas)

Pievienotais dokuments vai cits informācijas avots, kas apliecina pasākuma norises laiku, vietu, izskatāmos jautājumus un speciālista dalību pasākumā

Apliecinu, ka sniegtās ziņas par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem ir patiesas.

    
(speciālista paraksts) (datums) 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 80Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 05.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
170583
{"selected":{"value":"17.03.2017","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2013","iso_value":"2013\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2013.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2008","iso_value":"2008\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2008.-17.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"