Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 309 "Veselības inspekcijas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.76

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 35.§)
Veselības inspekcijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Veselības inspekcija (turpmāk - inspekcija) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Inspekcijas darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

II. Inspekcijas funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Inspekcijai ir šādas funkcijas:

3.1. uzraudzīt un kontrolēt ārstniecības iestādēm saistošo normatīvo aktu izpildi veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes jomā, kā arī veselības aprūpes profesionālo un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādēs;

3.2. atbilstoši kompetencei nodrošināt zāļu, veterināro narkotisko un psihotropo zāļu, mazgāšanas līdzekļu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību;

3.3. atbilstoši kompetencei uzraudzīt un kontrolēt fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļautajām vielām un zālēm;

3.4. atbilstoši kompetencei uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu epidemioloģiskās drošības un vides veselības jomā, dzeramā ūdens nekaitīguma jomā, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (tai skaitā mazgāšanas līdzekļu un biocīdu) tirdzniecībā un profesionālajā lietošanā (dez­infekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā);

3.5. atbilstoši kompetencei uzraudzīt un kontrolēt farmācijas un veterinār­farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz zāļu un veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu un reklamēšanu;

3.6. kontrolēt normatīvajos aktos par zāļu cenu veidošanas principiem noteikto zāļu, tai skaitā ambulatorajai ārstniecībai paredzēto kompensējamo zāļu cenu veidošanas principu ievērošanu;

3.7. atbilstoši kompetencei kontrolēt spirta aprites kārtības ievērošanu;

3.8. atbilstoši kompetencei kontrolēt zāļu lietošanas izraisīto blakus­parādību ziņošanas un uzraudzības kārtības ievērošanu;

3.9. atbilstoši kompetencei kontrolēt recepšu izrakstīšanas un recepšu veidlapu aprites kārtības ievērošanu;

3.10. uzraudzīt un kontrolēt konfiscēto un no aprites izņemto zāļu uzglabāšanu un likvidāciju;

3.11. atbilstoši kompetencei kontrolēt normatīvajos aktos noteikto higiēnas prasību izpildi;

3.12. kontrolēt normatīvajos aktos noteikto infekcijas slimību profilakses un pret­epidēmijas pasākumu izpildi;

3.13. kontrolēt dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, kā arī kontrolēt dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību izpildi;

3.14. kontrolēt saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radītā akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu un trokšņa robežlielumu ievērošanu, kā arī pieļaujamo vibrācijas lielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās;

3.15. veikt kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus atbilstoši prasībām, ko nosaka:

3.15.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra (EK) Regula Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

3.15.2. Padomes 2003.gada 26.maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanas uz Eiropas Savienību;

3.15.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Regulas (EK) Nr. 816/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas, 14.pants;

3.15.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem;

3.15.5. Padomes 2004.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm;

3.15.6. Komisijas 2005.gada 27.jūlija Regula (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai;

3.15.7. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.284);

3.16. kontrolēt zāļu, tai skaitā narkotisko un psihotropo zāļu izmantošanas pamatotību ārstniecības procesā;

3.17. kontrolēt, vai ārstniecības iestādes atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām un vai ārstniecības personām ir sertifikācijas institūcijas izsniegti ārstniecības personas sertifikāti;

3.18. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.284);

3.19. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.284);

3.20. reģistrēt ārstniecības iestādes Ārstniecības iestāžu reģistrā un ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

3.21. atbilstoši kompetencei kontrolēt normatīvo aktu izpildi veselības aprūpes jomā, arī medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, kā arī uzraudzīt tirgu veselības aprūpes un farmācijas jomā.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1038; MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1150; grozījums par 3.15.7.apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 12.10.2012., sk. MK 24.04.2012. noteikumu Nr.284 2.punktu)

4. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, inspekcijai ir šādi uzdevumi:

4.1. veikt ekspertīzes un sniegt atzinumus par veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādē neatkarīgi no tās īpašuma formas vai padotības, par ārstniecības kvalitāti, ja ārstniecības persona veikusi ārstniecību ārpus ārstniecības iestādes, un izvērtēt, vai neatļauta ārstniecība, ko veikusi persona bez medicīniskās izglītības, izraisījusi personai veselības traucējumu;

4.2. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1038);

4.3. atbilstoši kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus;

4.4. pēc tiesas vai kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma sniegt atzinumus par veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroli;

4.5. atbilstoši kompetencei izdot administratīvos aktus;

4.6. nodrošināt pieeju informācijai par uzraudzībā esošiem uzņēmumiem un iestādēm;

4.7. izveidot un uzturēt kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu datu bāzi;

4.8. apkopot pārbaudēs iegūto informāciju par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī iesniegt Veselības ministrijā priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu inspekcijas kompetencē esošajās jomās;

4.9. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

4.10. informēt sabiedrību par inspekcijas darbību;

4.11. atbilstoši kompetencei uzdot novērst konstatētās neatbilstības un kontrolēt uzdevumu izpildi;

4.12. papildināt un uzturēt Ārstniecības iestāžu reģistru un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru;

4.13. organizēt un veikt dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu;

4.14. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma novērtēt būvprojekta un objekta atbilstību higiēnas prasībām, kā arī izvērtēt ķīmisko vielu riskus cilvēka veselībai;

4.15. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.284);

4.16. atbilstoši kompetencei piedalīties Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu izpildē;

4.17. piedalīties tādu ārkārtas situāciju pārvaldīšanā, kas saistītas ar draudiem sabiedrības veselībai;

4.17.1 atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu Nacionālajam veselības dienestam pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunkta darbības nodrošināšanai;

4.18. veikt citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1038; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.284; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1142)

5. Inspekcijai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, ārstniecības iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām personām un privāto tiesību juridiskajām personām uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā medicīnisko dokumentāciju);

5.2. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt to personu mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu prasību ievērošanu vai ir sniegušas attiecīgu pakalpojumu;

5.3. likumā paredzētajos gadījumos bez iepriekšēja brīdinājuma, īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt un kontrolēt jebkuru objektu visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā padotības un apmeklēšanas režīma, izņemot ieslodzījuma vietas un citas normatīvajos aktos noteiktās ierobežotas pieejas iestādes un teritorijas, kuru apmeklēšana saskaņojama ar attiecīgās iestādes vadību vai teritorijas administrāciju;

5.4. atbilstoši kompetencei sniegt priekšlikumus kompetentajām institū­cijām par nepieciešamību apturēt vai anulēt speciālās atļaujas (licences) un profesionālās darbības sertifikātus, ja konstatēti pārkāpumi inspekcijas kompetencē esošajās darbības jomās;

5.5. likumā paredzētajos gadījumos aizliegt vai apturēt produktu, zāļu un veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu, kā arī pieņemt šādus lēmumus:

5.5.1. par komersanta vai tāda komersantam piederoša uzņēmuma darbības apturēšanu, kas darbojas, pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci), un kas nodarbojas ar zāļu ražošanu, standartizāciju, kvalitātes kontroli vai izplatīšanu;

5.5.2. par to telpu, ēku, to daļu, būvju, inženierkomunikāciju, kā arī iekār­tu vai iekārtu sistēmas darbības apturēšanu, kuras ir pakļautas epidemioloģisko drošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.5.3. par ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības darbības apturēšanu;

5.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ņemt preču un vides paraugus un organizēt to laboratorisko vai citu veidu ekspertīzi, ja ir konstatēta neatbilstība vai ir pamatotas aizdomas par attiecīgā objekta, preces vai pakalpojuma neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai ekspertīze ir nepieciešama, lai konstatētu higiēnisko stāvokli un veiktos pretepidēmijas pasākumus;

5.7. kontroles laikā netraucēti veikt zāļu, veterināro narkotisko un psihotropo zāļu un citu produktu, produkcijas, preču, mantu, transportlīdzekļu, telpu, iekārtu, ierīču un citu priekšmetu apskati;

5.8. pieprasīt, lai kontrolējamās fiziskās un juridiskās personas nodrošinātu objekta vadītāja, objekta atbildīgās amatpersonas vai cita pārstāvja klātbūtni kontroles laikā;

5.9. veikt kontroli bez objekta pārstāvja klātbūtnes, ja kontrolējamā persona neizpilda šo noteikumu 5.8.apakšpunktā minēto prasību;

5.10. likumā paredzētajos gadījumos uzdot juridiskām un fiziskām personām pārtraukt iedzīvotāju un patērētāju interesēm, veselībai un dzīvībai kaitīgas darbības vai bezdarbību;

5.11. ja nepieciešams, veicot ekspertīzi, pieaicināt profesionālo biedrību speciālistus;

5.12. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, privātpersonām, kā arī ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;

5.13. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izņemt dokumentus vai saņemt apliecinātas to kopijas;

5.14. atbilstoši kompetencei organizēt seminārus, konferences un kongresus;

5.15. likumā paredzētajos gadījumos pilnībā vai daļēji publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un inspekcijas mājaslapā internetā inspekcijas lēmumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības (ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz nelabvēlīgā administratīvā akta adresāts);

5.16. likumā paredzētajos gadījumos pieprasīt, lai fiziskās un juridiskās personas noteiktā termiņā izbeigtu izdarītos pārkāpumus, rakstiski apliecinot apņemšanos, un ievietot šos personu apliecinājumus inspekcijas mājaslapā internetā;

5.17. uzraudzības nodrošināšanai veikt mērījumus ar instrumentālo metodi;

5.18. veikt kontrolpirkumus;

5.18.1 iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.19. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1038; MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1150)

III. Inspekcijas darbības organizācija

6. Inspekcijas darbu vada inspekcijas vadītājs. Inspekcijas vadītājs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Inspekcijas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs. Inspekcijas vadītājam ir vietnieki.

8. Inspekcijas vadītājs nosaka inspekcijas organizatorisko struktūru.

9. Kontroles un uzraudzības pilnvaras ir šādām inspekcijas amatpersonām: inspekcijas vadītājam, vadītāja vietniekam, kontroles un uzraudzības struktūrvienību vadītājiem un vadītāju vietniekiem, vecākajiem inspektoriem, inspektoriem, jaunākajiem inspektoriem, vecākajiem ekspertiem, ekspertiem un jaunākajiem ekspertiem.

IV. Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Inspekcijas darbības tiesiskumu nodrošina inspekcijas vadītājs. Inspekcijas vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas vadītājam. Inspekcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Inspekcijas vadītāja lēmumus (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Inspekcija ne retāk kā reizi gadā sniedz veselības ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un inspekcijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.227 "Valsts sanitārās inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 66.nr.);

14.2. Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumus Nr.218 "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 53.nr.);

14.3. Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumus Nr.232 "Valsts farmācijas inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 52.nr.).

15. Šo noteikumu 3.20. un 3.21.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1038 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības inspekcijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 12.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Citi saistītie dokumenti
170578
{"selected":{"value":"25.10.2013","content":"<font class='s-1'>25.10.2013.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2013","iso_value":"2013\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2013.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2012","iso_value":"2012\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2012.-24.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2012","iso_value":"2012\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2012.-11.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-27.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2009","iso_value":"2009\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2008","iso_value":"2008\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2008.-16.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"