Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.73

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 30.§)
Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 10.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā sporta federācijai piešķir vai atņem tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā.

II. Sporta federācijas atzīšanas kritēriji

2. Sporta federācija var tikt atzīta un iegūt tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. tās statūtos noteiktais darbības mērķis ir attiecīgā sporta veida vai darbības jomas attīstīšana valstī;

2.2. sporta federācijas pārstāvētajā sporta veidā vai darbības jomā tiek organizētas sporta sacensības;

2.3. sporta federācijas izpildinstitūcijā ir vismaz trīs locekļi;

2.4. sporta federācijai ir izveidota mājaslapa internetā.

III. Sporta federācijas atzīšanas kārtība

3. Lai sporta federācija varētu pretendēt uz atzītas sporta federācijas statusu, tā iesniedz Sporta pārvaldē iesniegumu. Iesniegumā norāda:

3.1. sporta federācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko un faktisko adresi, kontakttālruni un mājaslapas adresi internetā;

3.2. sporta veidu vai darbības jomu, kurā sporta federācija vēlas tikt atzīta;

3.3. personu skaitu, kas valstī nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu vai darbojas attiecīgajā jomā;

3.4. attiecīgās starptautiskās sporta organizācijas vai organizāciju oficiālo nosaukumu un tā tulkojumu latviešu valodā;

3.5. attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā organizētās sacensības;

3.6. atzīšanas nepieciešamības pamatojumu.

4. Sporta federācija iesniegumam pievieno sporta federācijas biedru sarakstu. Sarakstā norāda biedru nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu (fiziskai personai).

5. Ja attiecīgā sporta veida vai darbības jomas starptautiskā sporta organizā­cija nav atzīta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā vai nav Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas (GAISF) biedrs, sporta federācija par attiecīgo sporta veida vai darbības jomas starptautisko sporta organizāciju iesniedz šādu papildu informāciju, pievienojot dokumentu tulkojumus latviešu valodā:

5.1. organizācijas nosaukums un adrese;

5.2. organizācijas statūtu kopija;

5.3. organizācijas biedru saraksts.

6. Sporta federācijas un tās iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktam, sporta federācijas darbības rezultātus, sporta federācijā iesaistīto biedru skaitu, sporta federācijas biedru uzņemšanas nosacījumus un citus ar sporta federācijas darbību sporta nozarē saistītus jautājumus izvērtē un pamatotu atzinumu par sporta federācijas atzīšanu vai atzīšanas atteikumu Sporta pārvaldei sniedz Sporta federāciju komisija (turpmāk - komisija).

7. Ja komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi šo noteikumu 3., 4. vai 5.punktā minētie dokumenti vai tie nav atbilstoši noformēti, vai tajos konstatēti citi trūkumi, Sporta pārvalde nosūta attiecīgajai sporta federācijai rakstisku pieprasījumu sniegt precizētu informāciju. Precizētā informācija sniedzama 10 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes pieprasījuma saņemšanas.

8. Ja attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā nav izveidota starptautiskā sporta organizācija vai starptautiskā sporta organizācija nav atzīta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, vai tā nav Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedrs, atzinumu par sporta federācijas atzīšanu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā Sporta pārvaldei sniedz arī Latvijas Nacionālā sporta padome.

9. Ja iesniegumu par atzīšanu vienā sporta veidā vai darbības jomā, kurā vēl nav atzītas sporta federācijas, ir iesniegušas vairākas sporta federācijas, komisija saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu sniedz Sporta pārvaldei pamatotu atzinumu par vienas sporta federācijas atzīšanu, norādot lietderības apsvērumus.

10. Šo noteikumu 6., 9. un 22.punktā minētajiem komisijas atzinumiem ir ieteikuma raksturs.

11. Sporta pārvalde pēc komisijas, kā arī šo noteikumu 8.punktā minētajā gadījumā - pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par sporta federācijas atzīšanu vai par atteikumu atzīt sporta federāciju.

12. Lēmumu par atteikumu atzīt sporta federāciju Sporta pārvalde pieņem, ja:

12.1. attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā jau ir atzīta sporta federācija;

12.2. sporta federācija neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem;

12.3. sporta federācija arī pēc šo noteikumu 7.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniegusi precizēto informāciju;

12.4. ir saņemts negatīvs Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinums šo noteikumu 8.punktā minētajā gadījumā;

12.5. ir pieņemts lēmums par vienas sporta federācijas atzīšanu šo noteikumu 9.punktā minētajā gadījumā.

13. Ja sporta federācija tiek atzīta, Sporta pārvalde tai izsniedz Sporta federācijas atzīšanas apliecību (pielikums).

14. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu atzīt sporta federāciju, jaunu iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu var iesniegt ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atteikumu atzīt sporta federāciju.

15. Sporta pārvalde organizē un vada atzīto sporta federāciju elektroniskā reģistra darbību (turpmāk - reģistrs). Reģistrs ir valsts informācijas sistēma. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

15.1. sporta federācijas nosaukums;

15.2. sporta federācijas juridiskā adrese;

15.3. sporta veids vai darbības joma, kurā sporta federācija ir atzīta;

15.4. sporta federācijas atzīšanas datums un atzīšanas apliecības numurs;

15.5. starptautiskās sporta federācijas nosaukums, kurā pārstāvēta sporta federācija;

15.6. sporta federācijas e-pasta adrese, mājaslapa internetā, kontakt­tālrunis un faktiskā adrese.

16. Reģistrs ir publiski pieejams Sporta pārvaldes mājaslapā internetā.

17. Komisiju septiņu cilvēku sastāvā izveido Sporta pārvalde. Komisijā iekļauj divus pārstāvjus no Sporta pārvaldes un pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Uzņēmumu reģistra, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" un biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome". Komisijas priekšsēdētājs ir Sporta pārvaldes pārstāvis. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

18. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Komisijas sēdes protokolē.

19. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

20. Komisijas darbu tehniski nodrošina Sporta pārvalde.

IV. Atzītas sporta federācijas statusa zaudēšana

21. Atzīta sporta federācija var zaudēt atzītas sporta federācijas statusu un tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, ja:

21.1. atzītās sporta federācijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem sporta jomā, atzītās sporta federācijas statūtiem vai sporta ētikas normām;

21.2. atzītā sporta federācija tās organizētajos vai atbalstītajos sporta pasākumos nav ievērojusi vienlīdzības, godīgas spēles vai drošības principu;

21.3. atzītā sporta federācija nav informējusi Sporta pārvaldi par to, ka ir mainījusies sporta federācijas faktiskā adrese, tālruņa, faksa numurs vai e-pasta adrese;

21.4. atzītā sporta federācija pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai Sporta pārvaldes pieprasījuma nav sniegusi informāciju, kas saistīta ar sporta federācijas darbību, tai skaitā programmu īstenošanu, informāciju par jauniem talantīgiem sportistiem un citām atzītās sporta federācijas aktivitātēm un organizētajiem vai atbalstītajiem pasākumiem.

22. Ja Sporta pārvalde saņem iesniegumu vai konstatē, ka atzītā sporta federācija nav ievērojusi kādu šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu, Sporta pārvalde izvērtē to un, ja nepieciešams, attiecīgo informāciju nodod izvērtēšanai komisijā un atzinuma sniegšanai.

23. Ja Sporta pārvalde konstatē, ka atzītā sporta federācija nav ievērojusi kādu šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu, Sporta pārvalde atkarībā no konstatētā pārkāpuma pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

23.1. uzdod atzītās sporta federācijas izpildinstitūcijai noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu vai neatbilstību;

23.2. nosaka atzītajai sporta federācijai pārbaudes laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, konstatēto pārkāpumu vai neatbilstību novēršanai;

23.3. anulē atzītas sporta federācijas statusu attiecīgajai sporta federācijai.

24. Ja attiecībā uz atzīto sporta federāciju pieņemts šo noteikumu 23.1.apakšpuntā minētais lēmums, bet tā noteiktajā termiņā nav novērsusi konstatētos pārkāpumus vai neatbilstību, Sporta pārvalde pieņem lēmumu par pārbaudes laika noteikšanu līdz sešiem mēnešiem vai par atzītas sporta federācijas statusa anulēšanu.

25. Ja attiecībā uz atzīto sporta federāciju pieņemts šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētais lēmums, bet tā pārbaudes laikā nav novērsusi konstatēto pārkāpumu vai neatbilstību, Sporta pārvalde pieņem lēmumu par atzītas sporta federācijas statusa anulēšanu.

26. Sporta pārvalde pēc šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minēto lēmumu pieņemšanas rakstiski informē Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību "Latvijas Sporta federāciju padome", biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja" (ja sporta federācija pārstāv olimpisko sporta veidu) un biedrību "Latvijas Paralimpiskā komiteja" (ja sporta federācija pārstāv paralimpiskos sporta veidus), kā arī to starptautisko sporta organizāciju, kuras biedrs ir attiecīgā sporta federācija, ja tiek anulēts atzītas sporta federācijas statuss.

27. Atkārtotu iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu var iesniegt ne agrāk kā pēc gada, skaitot no dienas, kad stājies spēkā Sporta pārvaldes lēmums par atzītas sporta federācijas statusa anulēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

28. Sporta federācijas, kuras atzītas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, saglabā savu statusu.

29. Sporta pārvalde pēc 2009.gada 31.decembra izvērtē šo noteikumu 28.punktā minēto atzīto federāciju atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par atzītas sporta federācijas statusa anulēšanu tām federācijām, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.73
05.JPG (47081 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 73Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 19.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170576
09.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)