Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.30

Rīgā 2008.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 39.§)
Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma
5.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzās­pastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz Eiropas Savienībā atzītiem ģenētiski modificē­tiem kultūraugiem.

3. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1.pielikumā minēto ģenētiski modificēto kultūraugu sugu audzēšanu, novākšanu, uzglabāšanu, sagatavošanu, iepakošanu, transportēšanu (turpmāk - darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem).

4. Veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem, nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu nesajaukšanos ar bioloģiski un konvencionāli audzētiem kultūraugiem un ievēro marķēšanai noteikto ģenētiski modificēto organismu nejaušas klātbūtnes sliekšņa līmeni.

5. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 vietās) ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja netiek radīti draudi īpaši aizsargājamo biotopu, sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu pastāvēšanai.

II. Līdzāspastāvēšanai noteiktās prasības

6. Atļauts veikt darbības ar tiem ģenētiski modificētiem kultūraugiem, kuru šķirnes ir iekļautas kādā no turpmāk minētajiem augu šķirņu katalogiem:

6.1. Latvijas augu šķirņu katalogā;

6.2. Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā katalogā;

6.3. Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā.

7. Darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem drīkst veikt persona, kura:

7.1. ieguvusi vismaz profesionālo pamatizglītību lauksaimniecības specialitātē;

7.2. apguvusi šo noteikumu 2.pielikumā minēto mācību programmu par ģenētiski modificētajiem kultūraugiem (turpmāk - mācību programma);

7.3. apguvusi kursu par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem un bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības un ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu, ja šo noteikumu 7.2.apakšpunktam atbilstoša mācību programma apgūta citā valstī;

7.4. reģistrējusies Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā (turpmāk - audzētāju reģistrs);

7.5. iepriekšējos divos gados pirms ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas uzsākšanas nav sodīta par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas normatīvo aktu pārkāpumiem.

8. Veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem, persona:

8.1. ievēro šo noteikumu 1.pielikumā norādītos audzēšanas nosacījumus;

8.2. ierīko buferjoslas, kas atbilst šādām prasībām:

8.2.1. apkārt laukam, kurā audzē ģenētiski modificētos kultūraugus, ierīko 1.pielikumā norādītās buferjoslas, kurās audzē tās pašas sugas ģenētiski nemodificētos kultūraugus;

8.2.2. uz buferjoslās audzētiem kultūraugiem attiecas tās pašas prasības, kas uz ģenētiski modificētiem kultūraugiem;

8.2.3. buferjoslās ievāktā raža netiek marķēta kā ģenētiski modificētā raža, ja laboratoriski veiktās analīzes apliecina, ka ģenētiski modificēto kultūraugu piemaisījumi ir mazāki par marķēšanai noteikto daudzumu;

8.3. rakstiski informē biškopjus 3000 m rādiusā par tādu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, kas ir nektāraugi;

8.4. rakstiski informē blakus esošo lauku īpašniekus vai lietotājus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un pievieno informāciju par ģenētiski modificētā kultūrauga sugu, kā arī zemes robežu plāna kopiju (ar kadastra zemes vienības numuru), kurā norādītas ģenētiski modificēta kultūrauga lauka robežas un platība:

8.4.1. ja attālums no lauka, kurā paredzēts audzēt ģenētiski modificētos kultūr­augus, līdz blakus esošās saimniecības robežai ir lielāks par šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem izolācijas attālumiem, bet ne vairāk kā trīs reizes;

8.4.2. nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā minētos izolācijas attālumus un nepastāv savstarpējās apputeksnēšanās risks;

8.5. apkaro un iznīcina pašizsējas vai pārziemojušos ģenētiski modificētos kultūr­augus pēc to audzēšanas, ja pastāv risks tiem sakrustoties ar bioloģiski vai konvencionāli audzētajiem kultūraugiem, izņemot gadījumus, ja blakus esošo lauku īpašnieki vai lietotāji dod rakstisku saskaņojumu, ka viņiem nav pretenziju pret nejaušu ģenētiski modificēto kultūraugu piejaukumu;

8.6. audzējot vienā saimniecībā gan ģenētiski modificētos kultūraugus, gan konvencionālos kultūraugus sēklas materiāla ieguvei, nodrošina:

8.6.1. ģenētiski modificēto kultūraugu un konvencionālo kultūraugu sēklas materiāla pastāvīgu atdalīšanu;

8.6.2. rakstiska paziņojuma sniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par katra veida sēklas materiāla novākšanu vismaz 48 stundas pirms novākšanas;

8.6.3. uzreiz pēc ražas novākšanas rakstiskas informācijas sniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par precīziem daudzumiem, kas iegūti no katra veida, un apstiprina, ka ir veikti piemēroti sēklas materiāla atdalīšanas pasākumi;

8.7. neizmanto sējas un ražas novākšanas tehniku, kura tiek lietota bioloģiskās lauksaimniecības platībās. Ja sējas un ražas novākšanas tehnika tiek lietota arī konvencionālās lauksaimniecības platībās, nodrošina rūpīgu tās tīrīšanu un pēc ražas novākšanas veic iegūtās ražas laboratoriskās analīzes, lai noteiktu iespējamo ģenētiski modificēto kultūraugu piejaukumu;

8.8. novācot, uzglabājot, transportējot ģenētiski modificētos kultūraugus, nodrošina to nesajaukšanos ar bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības produkciju;

8.9. nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu sēklu nesajaukšanos ar bioloģiski un konvencionāli audzēto kultūraugu sēklām to sagatavošanas un saiņošanas procesā;

8.10. kārto lauku vēsturi par visiem lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotajiem (arī nomas) laukiem;

8.11. kārto dokumentāciju par izlietoto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

8.12. sešus gadus uzglabā visu ar ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un iegūto produktu apriti saistīto dokumentāciju un pierakstus;

8.13. nodrošina Valsts augu aizsardzības dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts vides dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniedz informāciju par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un iegūto produktu apriti;

8.14. tiesas noteiktajā apmērā atlīdzina radušos ekonomiskos zaudējumus, ja tie radušies šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanas dēļ.

9. Persona, kura vēlas audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus trešajai personai piederošā zemē, ar zemes īpašnieku slēdz zemes nomas līgumu, kurā norāda, ka nomātajā zemē tiks audzēti ģenētiski modificētie kultūraugi.

10. Persona, kura vēlas audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē saņem tehniskos noteikumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

III. Reģistrācija ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā

11. Persona, kura vēlas audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus (turpmāk - audzētājs), ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms darbības uzsākšanas iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par iekļaušanu audzētāju reģistrā un turpmākajos gados rakstiski informē Valsts augu aizsardzības dienestu par jebkurām izmaiņām, kas izriet no šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajām prasībām. Ja audzētājs arī uzglabā, sagatavo un saiņo ģenētiski modificētos kultūraugus, tas iesniedz dienestā iesniegumu, ievērojot šo noteikumu 15. un 16.punktā noteiktās prasības.

12. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

12.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

12.2. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, firmas nosaukums, reģistrācijas numurs un datums Uzņēmumu reģistrā, adrese un tālruņa numurs;

12.3. audzējamā ģenētiski modificētā kultūrauga suga, šķirne, lauka platība, lauka atrašanās vieta (adrese) un audzēšanas mērķis (iesniedz audzētāji).

13. Iesniegumam pievieno:

13.1. reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu, ja persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

13.2. lauksaimniecisko izglītību apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu. Juridiskās personas iesniedz vismaz viena sava darbinieka attiecīgo dokumenta kopiju;

13.3. apliecības kopiju, uzrādot tās oriģinālu, kas apliecina šo noteikumu 7.2.apakš­punktā minētās mācību programmas vai šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto kursu noklausīšanos. Juridiskā persona iesniedz vismaz viena sava darbinieka attiecīgo apliecības kopiju;

13.4. zemes īpašuma tiesības vai tā nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus:

13.4.1. zemesgrāmatas akta kopiju, zemes robežu plāna kopiju ar kadastra zemes vienības numuru, kurā uzrādītas ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai paredzēto lauku robežas un platības, ja zeme ir īpašumā;

13.4.2. ar zemes īpašnieku noslēgtā zemes nomas līguma kopiju, kurā norādīts, ka nomātajā zemē tiks audzēti ģenētiski modificēti kultūraugi, zemesgrāmatas akta kopiju, zemes robežu plāna kopiju ar kadastra zemes vienības numuru, kurā uzrādītas ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai paredzēto lauku robežas un platības, ja zeme tiek nomāta;

13.5. rakstisku saskaņojumu ar zemesgabala līdzīpašniekiem par piekrišanu paredzētajai zemesgabala izmantošanai, ja iesnieguma iesniedzējs vai zemes iznomātājs nav zemesgabala vienīgais īpašnieks;

13.6. rakstisku saskaņojumu ar blakus esošo lauku īpašniekiem vai lietotājiem par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, ja pastāv risks tiem sakrustoties, izņemot gadījumus, ja blakus esošo lauku īpašnieki vai lietotāji dod rakstisku saskaņojumu, ka viņiem nav pretenziju pret nejaušu ģenētiski modificēto kultūraugu piejaukumu, ja attālums no lauka, kurā paredzēts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, līdz blakus esošās saimniecības robežai ir mazāks par šo noteikumu 1.pielikumā minēto minimālo izolācijas attālumu;

13.7. šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto vēstules kopiju;

13.8. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas satur informāciju par ģenētiski modificēto kultūraugu lauku (izņemot kukurūzu) attālumu līdz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām), ja ģenētiski modificēto kultūraugu lauks atrodas tuvāk par divkāršu minimālo izolācijas attālumu no Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām).

14. Persona, kura vēlas uzglabāt, sagatavot un saiņot ģenētiski modificētos kultūraugus, pirms darbības uzsākšanas ar ģenētiski modificētajiem kultūraugiem iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par iekļaušanu audzētāju reģistrā un turpmākajos gados rakstiski informē Valsts augu aizsardzības dienestu par jebkurām izmaiņām, kas izriet no šo noteikumu 15. un 16.punktā minētajām prasībām.

15. Iesniegumā norāda šo noteikumu 12.1. un 12.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī kultūrauga sugu, šķirni, materiāli tehniskās bāzes atrašanās vietu, tās piederību, kā arī sadarbības partnerus darbību veikšanai ar ģenētiski modificētajiem kultūraugiem.

16. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 13.1. un 13.3.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī materiāli tehniskās bāzes aprakstu un rakstisku saskaņojumu ar personām, kuru materiāli tehniskā bāze, kurā uzglabā, sagatavo vai saiņo bioloģisko produkciju, atrodas vienā ražošanas teritorijā ar ģenētiski modificētās produkcijas sagatavošanas materiāli tehnisko bāzi, vai ja bioloģiskās un konvencionālās produkcijas ražotāju ražošanas plūsmas krustojas ar ģenētiski modificētās produkcijas ražotāju ražošanas plūsmām, izņemot gadījumus, ja iepriekš minētā persona dod rakstisku saskaņojumu tam, ka tai nav pretenziju pret nejaušu ģenētiski modificēto kultūraugu piejaukumu.

17. Ja iesniegumā norādītā vai tam pievienotā informācija nav pilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa iesniedzējam sniegt trūkstošo informāciju.

18. Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

18.1. par personas iekļaušanu audzētāju reģistrā. Šādā gadījumā personai izsniedz reģistrācijas apliecību, kas satur šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju;

18.2. par atteikumu iekļaut personu audzētāju reģistrā. Šādā gadījumā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam, norādot atteikuma iemeslus, ja nav iesniegta šo noteikumu 17.punktā minētā trūkstošā informācija.

19. Valsts augu aizsardzības dienests svītro personu no audzētāju reģistra divu nedēļu laikā pēc tam:

19.1. kad persona ir iesniegusi rakstisku iesniegumu par tās svītrošanu no audzētāju reģistra;

19.2. kad ir konstatēts, ka nav ievērotas ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai noteiktās prasības, un par to ir pieņemts lēmums administratīvo pārkāpumu lietā.

20. Valsts augu aizsardzības dienests personai rakstiski paziņo lēmumu par svītrošanu no audzētāju reģistra piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

21. Valsts augu aizsardzības dienests divu nedēļu laikā pēc personas reģistrācijas vai svītrošanas no audzētāju reģistra ievieto informāciju dienesta mājaslapā internetā. Informācijā norāda personu, kas veic darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem, ģenētiski modificēto kultūraugu sugu, šķirni, audzēšanas mērķi, lauka atrašanās vietu (adresi) un izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru un datumu.

IV. Informācijas nodrošinājums

22. Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina visas šajos noteikumos noteiktās darbības, kas saistītas ar audzētāju reģistra izveidošanu, uzturēšanu, informācijas glabāšanu un publiskošanu.

23. Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma Lauku atbalsta dienests sniedz šādu tā rīcībā esošo informāciju par:

23.1. ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāja deklarētajām bioloģiski vai konvencionāli audzēto to kultūraugu sugu platībām un laukiem, kurām ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājs audzē arī ģenētiski modificētas šķirnes;

23.2. ģenētiski modificēto kultūraugu laukam blakus esošo saimniecību deklarētajām kultūraugu sugu platībām un laukiem tai kultūraugu sugai, kurai tiek audzētas ģenētiski modificētas šķirnes.

V. Mācību programmas

24. Tiesības veikt apmācību par ģenētiski modificētajiem kultūraugiem ir personai, kura nodrošina mācību programmas apguvi par ģenētiski modificētajiem kultūraugiem saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, kā arī mācību kursa apguvi par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām ģenētiski modificēto organismu un ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas jomā (turpmāk - persona).

25. Ja nepieciešams, persona nodrošina šo noteikumu 24.punktā minētās mācību programmas un mācību kursa tulkojumu.

26. Pēc šo noteikumu 24.punktā minētās mācību programmas un mācību kursa apguves persona izsniedz:

26.1. apliecību par mācību programmas vispārīgās un speciālās daļas apguvi. Apliecībā norāda ģenētiski modificēto kultūraugu sugu, kuras audzēšanas prasības ir apgūtas mācību programmas speciālās daļas ietvaros;

26.2. apliecību par mācību kursa noklausīšanos. Apliecībā norāda informāciju par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu apgūšanu ģenētiski modificēto organismu un līdzāspastāvēšanas jomā.

VI. Uzraudzība un kontrole

27. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei nodrošina:

27.1. Valsts augu aizsardzības dienests, kurš veic ģenētiski modificēto kultūraugu kontroli kultūraugu audzēšanas laikā, uzrauga un kontrolē sēklu apriti ģenētiski modificēto kultūraugu šķirnēm;

27.2. Pārtikas un veterinārais dienests, kurš veic ģenētiski modificētās gatavās produkcijas (izņemot sēklas) uzglabāšanas, sagatavošanas, iepakošanas un trans­portēšanas kontroli;

27.3. Valsts vides dienests, kurš kontrolē izolējošo attālumu ievērošanu no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas platībām līdz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām).

28. Valsts augu aizsardzības dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta inspektoram, kontrolējot šo noteikumu izpildi, ir tiesības apmeklēt ģenētiski modificēto kultūraugu audzētājus, kultūraugu audzēšanas laukus, noliktavas, ražošanas telpas un tirdzniecības vietas.

29. Valsts augu aizsardzības dienests, izvērtējot risku, kontroles veikšanas vietā paņem sēklu kontroles paraugus, lai noteiktu ģenētiski modificēto kultūraugu piemaisījumu klātbūtni un daudzumu.

30. Ja audzētājs neizpilda šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11. vai 8.12.apakšpunktā noteiktās prasības, Valsts augu aizsardzības dienests uzdod novērst pārkāpumus. Ja pārkāpumus nav iespējams novērst vai audzētājs tos nav novērsis pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma, viņu izslēdz no audzētāju reģistra.

31. Ja audzētājs neizpilda šo noteikumu 8.7.apakšpunktā noteiktās prasības, Valsts augu aizsardzības dienests informē Pārtikas un veterināro dienestu par konstatētajiem pārkāpumiem.

VII. Noslēguma jautājums

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvai 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.30
Ģenētiski modificēto kultūraugu katalogos iekļauto šķirņu audzēšanas nosacījumi

Nr.
p.k.

Kultūrauga suga

Buferjoslas platums no ģenētiski modificēto kultūraugu lauka līdz tās pašas sugas ģenētiski nemodificētajiem kultūraugiem

Minimālie izolācijas attālumi no ģenētiski modificēto kultūraugu lauka līdz tās pašas sugas ģenētiski nemodificētajiem kultūraugiem

Minimālais gadu skaits, kad tajā pašā laukā pēc ģenētiski modificētajiem kultūraugiem var audzēt bioloģiskos un konvencionālos kultūraugus

1.

Kukurūza

ne mazāk kā 1,8 m

bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības laukam - 200 m

2 gadi

2.

Bietes

ne mazāk kā 2 m

bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības laukam līdz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām), kā arī audzējot pārtikai, lopbarībai - 200 m
audzējot sēklu ieguvei - 1000 m

sēklu ieguvei - 4 gadi
pārtikai, lopbarībai, tehniskiem mērķiem - 3 gadi

3.

Kartupeļi

ne mazāk kā 1,3 m

bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības laukam un Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām) - 50 m

sēklu ieguvei - 4 gadi
pārtikai, lopbarībai, tehniskiem mērķiem - 3 gadi

4.

Rapsis

ne mazāk kā 3 m

bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības laukam un Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000 vietām) - 4000 m

sēklu ieguvei - 4 gadi
pārtikai, lopbarībai, tehniskiem mērķiem - 2 gadi

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.30
Mācību programma par ģenētiski modificētajiem kultūraugiem

I. Vispārīgā daļa

1. Vispārīga informācija par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu:

1.1. ģenētiski modificēto kultūraugu izplatība Latvijā un pasaulē;

1.2. ģenētiski modificēto kultūraugu iespējamā ietekme uz vidi;

1.3. audzēšanai atļautie ģenētiski modificētie kultūraugi;

1.4. kultūraugu pārbaudes ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes noteikšanai;

1.5. pieļaujamais ģenētiski modificēto organismu saturs un tā kontroles sistēma.

2. Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības ģenētiski modificētajiem organismiem un bioloģiskās, konvencionālās lauksaimniecības un ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai.

3. Ģenētiski modificēto kultūraugu izplatība un tās ierobežošana:

3.1. sējai paredzētās sēklas;

3.2. putekšņi, to izplatība ar apputeksnētājiem kukaiņiem un vēju;

3.3. izplatība ar sēklām un veģetatīvi;

3.4. izolācijas attālumi un augu maiņa;

3.5. sējas un ražas novākšanas tehnika;

3.6. transportēšana un uzglabāšana.

4. Informācijas sniegšana, pieejamība.

5. Atbildība par līdzāspastāvēšanas prasību pārkāpumiem.

6. Atlīdzība par nodarīto kaitējumu vai radītajiem zaudējumiem.

II. Speciālā daļa

7. Atsevišķu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas, novākšanas, uzglabāšanas, saiņošanas un transportēšanas prasības:

7.1. atsevišķu kultūraugu izplatības specifika;

7.2. prasības audzēšanai;

7.3. prasības attiecībā uz izolācijas attālumiem;

7.4. prasības attiecībā uz tehnikas tīrīšanu;

7.5. novākšanas, transportēšanas un uzglabāšanas prasības;

7.6. saiņošana un marķēšana.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.30
Reģistrācijas apliecības saturs

1. Institūcija, kas izsniegusi reģistrācijas apliecību.

2. Reģistrācijas apliecības numurs.

3. Personas, kas veic darbības ar ģenētiski modificētajiem kultūraugiem, vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai - firma (nosaukums), reģistrācijas numurs un reģistrācijas datums), adrese un tālruņa numurs.

4. Ģenētiski modificētā kultūrauga suga.

5. Apliecības izsniegšanas datums, izsniedzēja paraksts, amata nosaukums un apliecības izsniedzējas institūcijas zīmogs.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 15.01.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 25.01.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
169770
01.01.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"