Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Liepājā 2007.gada 22.novembrī (prot. Nr.12, 7.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
27.2panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
Apzīmējumi

Pašvaldības līdzfinansējums – Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepājas pilsētā.

Dzīvokļa īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa un mākslinieka darbnīca likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē.

Pretendents – dzīvokļa īpašumu īpašnieks.

Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība, juridiska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, un kapitālsabiedrības, kuras ir noslēgušas līgumus ar Liepājas pilsētas pašvaldību par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu.

Atbalstāmās izmaksas – izmaksas energoaudita veikšanai, ārdurvju bloku, logu atjaunošanai un/vai nomaiņai koplietošanas telpās, mājas ārējo sienu, bēniņu pārseguma, jumta konstrukciju un pagraba pārsegumu siltināšanai.

Iepirkuma procedūra – procedūra, kas veikta atbilstoši tiesību aktiem.

Atbalstāmo izmaksu komplekss (turpmāk – renovācijas komplekss) – izmaksas, kuras saistītas ar visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu un/vai nomaiņu koplietošanas telpās.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 22.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

1.2. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās dzīvokļa īpašums ir iegūts saskaņā ar likumiem “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, “Par dzīvokļa īpašumu” un “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”, energoefektivitātes pasākumiem var piešķirt, ja:

1.2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 300 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

1.2.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

1.2.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pieslēgta Liepājas pilsētas centralizētajai siltumapgādei un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju;

1.2.4. konkrētie energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā jau nav tikuši finansēti/līdzfinansēti no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem.

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts atbilstoši gadskārtējā Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēram šādiem projektiem:

1.3.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 200;

1.3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai – 10% no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 5 uz vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma platības kvadrātmetru;

1.3.3. līdz 2009.gada 31.decembrim – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās ir izpildīts noteikumos uzskaitītais renovācijas komplekss, renovācijai – 30% no renovācijas projekta izmaksām.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 05.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

2. Pretendentiem izvirzāmās prasības

2.1. Pretendenti energoaudita veikšanai ir dzīvokļu īpašnieki, ja iesnieguma par energoaudita veikšanu iesniegšanas dienā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), nepārsniedz 10%.

2.2. Pretendenti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veikšanai ir dzīvokļu īpašnieki, ja:

2.2.1. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;

2.2.2. lēmuma pieņemšanas dienā par renovācijas veikšanu negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), nepārsniedz 10%.

3. Reģistrācijas kārtība pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

3.1. Iesniegumu (pielikumā) Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” (turpmāk – NĪP) pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoauditam iesniedz pilnvarotā persona, kurai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, pievienojot šādus dokumentus:

3.1.1. izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.1.2. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.1.3. izkopējumu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo dzīvojamo platību, ja tāda informācija nav pašvaldības rīcībā;

3.1.4. pilnvaru vai pilnvarotās personas pilnvarojuma līguma kopiju, ja pieteikumu iesniedz persona, kurai nav pārstāvniecības tiesības;

3.1.5. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, kas izdota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas un kas apliecina to, ka pilnvarotajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

3.2. Pretendentu atbilstību šo noteikumu 2.1.punkta prasībām, kā arī pilnvarotās personas atbilstību 3.1.punkta prasībām NĪP izvērtē un 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas paziņo rakstiski:

3.2.1. par iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma programmas reģistrā, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

3.2.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma programmas reģistrā, ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

3.3. Iesniegumu (pielikumā) pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu mājas renovācijai NĪP iesniedz pilnvarotā persona, kurai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, pievienojot šādus dokumentus:

3.3.1. pretendenta lēmumu veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju, kuru atbalsta ne mazāk kā 51% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita;

3.3.2. izziņu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja), kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašumu lietošanu, un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.3.3. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.4. sertificēta būvinženiera apstiprinātu kopējo renovācijas darbu izmaksu aprēķinu, atsevišķi izdalot atbalstāmo darbu izmaksas;

3.3.5. izkopējumu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo dzīvojamo platību, ja tāda informācija nav pašvaldības rīcībā;

3.3.6. energoaudita atskaiti, ja tā nav iesniegta iepriekš;

3.3.7. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” saskaņojumu renovācijas darbiem (tehniskais projekts, krāsu, logu pases u.c.);

3.3.8. pilnvaru vai pilnvarotās personas pilnvarojuma līguma kopiju, ja pieteikumu iesniedz persona, kurai nav pārstāvniecības tiesības;

3.3.9. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, kas izdota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas un kas apliecina to, ka pilnvarotajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

3.4. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izņemot energoaudita atskaiti, pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājas renovācijas kompleksa saņemšanai iesniedz pilnvarotā persona atbilstoši noteikumu 3.3.punkta prasībām.

(Liepājas pilsētas domes 05.06.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

4. Pieteikumu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

4.1. Pieteikumu novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par līdzfinansējuma apjomu reizi mēnesī veic Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) saskaņā ar nolikumu.

4.2. Pieteikumu novērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 1.3.punktā noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

4.3. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmām izmaksām.

4.4. Par komisijas lēmumu 10 dienu laikā no tā pieņemšanas dienas rakstiski paziņo pilnvarotajai personai, kā arī publicē elektroniski Domes mājas lapā www.liepaja.lv visu pretendentu reģistru.

4.5. Pēc pozitīva komisijas lēmuma pieņemšanas komisija noslēdz rakstisku līgumu ar pilnvaroto personu par līdzfinansējuma saņemšanu.

4.6. Ja komisijas atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņem pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

5. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

5.1. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai energoauditam ir atbalstīts, pilnvarotā persona iesniedz NĪP:

5.1.1. līguma kopiju par energoaudita veikšanu;

5.1.2. energoaudita samaksas dokumentu kopijas;

5.1.3. energoaudita atskaiti.

5.2. Pēc 5.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas un komisijas lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma izmaksu 20 dienu laikā līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu.

5.3. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas veikšanai ir atbalstīts, pilnvarotā persona iesniedz NĪP:

5.3.1. līguma kopiju par renovācijas darbu veikšanu (uzrādot oriģinālu);

5.3.2. apliecinošus dokumentus par iepirkuma procedūras veikšanu būvdarbiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;

5.3.3. renovācijas darbu samaksas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

5.3.4. renovācijas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.4. Pēc 5.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas un komisijas lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma izmaksu 20 dienu laikā līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu.

5.5. Gadījumā, ja starp pieteikumā norādītajām un saskaņā ar šo noteikumu 5.1. un/vai 5.3.punktu iesniegtajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmām izmaksām tiek konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

5.6. Energoefektivitātes pasākumi, izņemot 1.3.3.punktā minētos pasākumus, kuri jāveic līdz 2009.gada 1.decembrim, jāveic un līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti NĪP jāiesniedz līdz kārtējā gada 1.decembrim. Ja tas netiek izdarīts, līdzfinansējuma saņēmējs ar komisijas lēmumu tiek izslēgts no reģistra vai pārcelts uz tā beigām.

(Liepājas pilsētas domes 05.06.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

6. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

6.1. Atbalstāmās izmaksas energoaudita veikšanai ir energoaudita veikšanas izmaksas, kurās ietilpst energoauditora darba alga, transporta izdevumi, atskaites sagatavošanas un termogrāfiskās analīzes izmaksas, ja tas jau iepriekš nav veikts ar valsts vai pašvaldības atbalstu.

6.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.2.1. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās;

6.2.2. ārējo sienu siltināšana;

6.2.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;

6.2.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācija.

6.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai neatbalstāmas izmaksas ir šādas:

6.3.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

6.3.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

6.3.3. operatīvais līzings;

6.3.4. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

6.3.5. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

6.3.6. izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmās;

6.3.7. izmaksas, kuras radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās datuma, izņemot energoaudita izmaksas (energoaudita izmaksas var tikt segtas, ja energoaudits ir veikts ne agrāk kā vienu gadu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās datuma).

7. Citi nosacījumi

7.1. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas pieprasījuma ir pienākums informēt par renovācijas darbu gaitu.

7.2. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam, nododot renovācijas darbus, jāpieaicina komisijas nozīmēts pārstāvis.

8. Komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtība

Komisijas lēmumus var apstrīdēt Domē.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 22.11.2007.Stājas spēkā: 29.12.2007.Zaudē spēku: 04.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 28.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
168587
{"selected":{"value":"27.02.2009","content":"<font class='s-1'>27.02.2009.-03.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.02.2009","iso_value":"2009\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2009.-03.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2008","iso_value":"2008\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2008.-26.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2007","iso_value":"2007\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2007.-08.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.02.2009
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)