Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 256 "Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.877

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 67.§)
Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā glabā, uzskaita, atjaunina, iznomā, aizdod, realizē un noraksta (pārstrādā un apglabā) valsts materiālās rezerves (turpmāk - materiālās rezerves).

II. Materiālo rezervju glabāšana

2. Atbildīgos materiālo rezervju glabātājus - valsts un pašvaldību institūcijas un komersantus (turpmāk - atbildīgais glabātājs) - Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) izvēlas, ņemot vērā to iestāžu priekšlikumus par iespējamiem atbildīgajiem glabātājiem, kuras pilda valsts civilās aizsardzības plānos noteiktos uzdevumus. Minētos priekšlikumus attiecīgās iestādes saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1262)

3. Atbildīgais glabātājs materiālās rezerves pieņem glabāšanā un nosaka atbildīgo personu par darbībām ar materiālajām rezervēm to glabāšanas laikā, kā arī nodrošina materiālo rezervju saglabāšanu no to pieņemšanas brīža.

4. Materiālo rezervju pieņemšanu un nodošanu noformē ar pieņemšanas un nodošanas aktu (1.pielikums). Materiālo rezervju pieņemšanas un nodošanas akts ir glabājuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Materiālās rezerves glabā atsevišķi no citām mantām atbilstoši glabājuma līguma nosacījumiem.

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ne retāk kā reizi divos gados pārbauda pie atbildīgā glabātāja esošās materiālās rezerves un to uzglabāšanas apstākļus.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1262)

6.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests var pieprasīt un saņemt no aģentūras un atbildīgā glabātāja informāciju, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešama atbildīgā glabātāja uzraudzības veikšanai.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1262 redakcijā)

7. Pārbaudes rezultātus noformē ar pārbaudes aktu (2.pielikums). Pārbaudes aktu apstiprina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vai tā pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1262)

7.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē aģentūru par pārbaudes rezultātiem, piecu darbdienu laikā pēc veiktās pārbaudes elektroniski nosūtot aģentūrai informāciju par pārbaudes datumu un pārbaudes akta numuru. Ja atbildīgā glabātāja pārbaudē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests konstatē pārkāpumu, tas informē aģentūru, nosūtot pārbaudes akta kopiju.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1262 redakcijā)

III. Materiālo rezervju uzskaite

8. Aģentūra nodrošina materiālo rezervju uzskaiti. Atbildīgais glabātājs papildus uzskaitei, ko nodrošina aģentūra par materiālajām rezervēm kopumā, uzskaita tam glabāšanā nodotās materiālās rezerves.

9. Materiālās rezerves uzskaita materiālo rezervju uzskaites reģistrā. Reģistrā norāda šādu informāciju:

9.1. materiālo rezervju atbildīgais glabātājs;

9.2. atbildīgā glabātāja atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

9.3. materiālo rezervju glabāšanas vietas adrese;

9.4. materiālo rezervju nosaukums;

9.5. materiālo rezervju daudzums un uzskaites cena;

9.6. materiālo rezervju derīguma termiņš;

9.7. materiālo rezervju atjaunināšana;

9.8. materiālo rezervju izmantošana;

9.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktās pēdējās pārbaudes datums un pārbaudes akta numurs.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1262)

10. Atbildīgais glabātājs iesniedz aģentūrā pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar materiālajām rezervēm. Pārskatā norāda šādu informāciju:

10.1. izmantoto, realizēto un norakstīto materiālo rezervju nosaukums un daudzums;

10.2. valsts vai pašvaldību institūcijas vai komersanta nosaukums, kam materiālās rezerves nodotas izmantošanai;

10.3. materiālo rezervju izmantošanas termiņš;

10.4. materiālo rezervju atjaunināšana (materiālo rezervju nosaukums, daudzums, vērtība un atjaunināšanas datums).

IV. Materiālo rezervju atjaunināšana

11. Atbildīgais glabātājs gadu pirms materiālo rezervju derīguma termiņa beigām iesniedz aģentūrā priekšlikumus par materiālo rezervju atjaunināšanas nepieciešamību.

12. Aģentūra izvērtē atbildīgo glabātāju iesniegtos priekšlikumus, sagatavo materiālo rezervju atjaunināšanas plānu kārtējam gadam un organizē materiālo rezervju atjaunināšanu. Materiālo rezervju atjaunināšanas plānu saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1262 redakcijā)

13. Materiālās rezerves atjaunina:

13.1. realizējot materiālās rezerves un to vietā iegādājoties jaunas;

13.2. norakstot materiālās rezerves un to vietā iegādājoties jaunas;

13.3. izlietojot šo noteikumu 12.punktā minētajā plānā iekļautās materiālās rezerves atbildīgā glabātāja ikdienas vajadzībām. Atbildīgais glabātājs minētās rezerves aizstāj ar jauniem resursiem, kas ir līdzvērtīgi izlietotajām materiālajām rezervēm.

14. Šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētajā gadījumā aģentūra atbildīgajam glabātājam piešķir nepieciešamos finanšu līdzekļus materiālo rezervju atjaunināšanai.

V. Materiālo rezervju iznomāšana un aizdošana

15. Valsts un pašvaldību institūcijas vai komersants iesniegumu par materiālo rezervju iznomāšanu iesniedz aģentūrā izskatīšanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. materiālo rezervju nosaukums;

15.2. materiālo rezervju daudzums;

15.3. materiālo rezervju izmantošanas mērķis un pamatojums;

15.4. materiālo rezervju izmantošanas termiņš.

16. Aģentūra pēc šo noteikumu 15.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu un materiālo rezervju nomas līguma projektu un ar iekšlietu ministra starpniecību virza tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

17. Ja materiālās rezerves ir nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts vai pašvaldības institūcija šo noteikumu 18.punktā minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu var iesniegt par attiecīgo jomu atbildīgajam Ministru kabineta loceklim. Ministru kabineta loceklis nodrošina Ministru kabineta rīkojuma projekta virzību un izskatīšanu Ministru kabinetā.

18. Ministru kabineta rīkojuma projektā par atļauju iznomāt vai aizdot materiālās rezerves norāda:

18.1. iznomājamo vai aizdodamo materiālo rezervju daudzumu;

18.2. materiālo rezervju iznomāšanas vai aizdošanas termiņu.

19. Aģentūra nodrošina Ministru kabineta rīkojuma izpildi.

20. Iznomātās vai aizdotās materiālās rezerves aizliegts nodot lietošanā trešajām personām.

21. Ja materiālās rezerves to iznomāšanas vai aizdošanas laikā ir bojātas, komersants sedz aģentūrai zaudējumus, kas radušies sakarā ar materiālo rezervju bojājumu, vai pēc saskaņošanas ar aģentūru iegādājas jaunas materiālās rezerves.

VI. Materiālo rezervju realizācija

(Nodaļa MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1346 redakcijā)

22. Materiālās rezerves (izņemot medicīnisko ierīču un medikamentu materiālās rezerves) realizē normatīvajos aktos par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktajā kārtībā.

23. Medicīnisko ierīču un medikamentu materiālās rezerves, ja tās atbilstoši šo noteikumu 13.3.apakšpunktam nevar izlietot atbildīgā glabātāja ikdienas vajadzībām, atbildīgais glabātājs piedāvā ārstniecības iestādēm vai sociālās aprūpes institūcijām. Medicīnisko ierīču un medikamentu materiālās rezerves pārdod par cenu, kas nav zemāka par materiālo rezervju novērtējuma aktā noteikto cenu.

24. Materiālās rezerves pirms to realizācijas novērtē ar aģentūras direktora rīkojumu izveidota novērtēšanas komisija. Tās sastāvā iekļauj:

24.1. aģentūras pārstāvi;

24.2. atbildīgā glabātāja pārstāvi;

24.3. speciālistu (ekspertu), ja novērtēšanas komisijas darbā nepieciešams speciālists (eksperts).

25. Novērtēšanas komisija novērtē materiālās rezerves, nosaka to nosacīto cenu un noformē novērtējuma aktu.

26. Ja nav saņemts neviens atsavināšanas ierosinājums vai medicīnisko ierīču vai medikamentu materiālās rezerves nav izdevies pārdot šo noteikumu 23.punktā minētajā kārtībā, materiālās rezerves var norakstīt šo noteikumu VII nodaļā minētajā kārtībā vai atbilstoši pieprasījumam nodot izmantošanai valsts vai pašvaldību institūcijām civilās aizsardzības mācību vai katastrofu pārvaldīšanā iesaistītā personāla apmācības nodrošināšanai.

VII. Materiālo rezervju norakstīšana

27. Atbildīgais glabātājs iesniedz aģentūrā izvērtēšanai priekšlikumus par materiālo rezervju norakstīšanu.

28. Pēc šo noteikumu 27.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas aģentūra izveido materiālo rezervju novērtēšanas komisiju (turpmāk - novērtēšanas komisija). Komisijas sastāvā iekļauj:

28.1. aģentūras pārstāvi;

28.2. atbildīgā glabātāja pārstāvi, kurš izteicis priekšlikumu par materiālo rezervju norakstīšanu;

28.3. speciālistu (ekspertu), ja novērtēšanas komisijas darbā nepieciešams speciālists (eksperts).

29. Novērtēšanas komisija sagatavo un iesniedz aģentūras direktoram atzinumu par materiālo rezervju norakstīšanu.

30. Pēc atzinuma saņemšanas aģentūras direktors pieņem lēmumu par materiālo rezervju norakstīšanu.

31. Pēc materiālo rezervju norakstīšanas aģentūra organizē materiālo rezervju pārstrādi (utilizāciju), nododot materiālās rezerves otrreizējai pārstrādei vai, ja materiālo rezervju otrreizēja pārstrāde nav iespējama, organizē materiālo rezervju apglabāšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

32. Glabājuma līgumi, kas ar atbildīgajiem glabātājiem noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk par 2011.gada 1.janvāri.

33. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.877

07.JPG (15241 bytes)

08.JPG (26899 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.877

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1346; grozījums pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

09.JPG (38586 bytes)

10.JPG (60485 bytes)

11.JPG (45120 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 877Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 02.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 28.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
168574
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2013","iso_value":"2013\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-03.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)