Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.925

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 85.§)
Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanai
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 19.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas admi­nistrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija) izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) amata kandi­dātu konkrētam tiesiskās aizsardzības procesam vai maksātnespējas procesam.

2. Maksātnespējas administrācija administratora amata kandidātu kon­krētam tiesiskās aizsardzības procesam vai maksātnespējas procesam izvēlas un iesaka, izveidojot piecus atsevišķus administratora amata pretendentu sarakstus (turpmāk - pretendentu saraksts) atbilstoši attiecīgās apga­baltiesas darbības teritorijai.

3. Pretendentu saraksts ir elektroniski apkopots ziņu kopums par tiem adminis­tratoriem, kuri izteikuši gribu pildīt administratora pie­nākumus attie­cīgās apgabaltiesas darbības teritorijā, un tas ir publiski pieejams Maksāt­nespējas administrācijas mājaslapā internetā.

4. Pretendentu sarakstu (1.pielikums) atbilstoši pieteikumu (2.pielikums) iesniegšanas secībai izveido no tiem administratoriem, kuri pēc šo noteikumu 17.punktā minētā individuālā koda saņemšanas elektro­niski pauž vēlmi veikt administratora pienākumus attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā. Administrators ir tiesīgs pieteikties pildīt administratora pienā­kumus vienlaikus vairākās apgabal­tiesas darbības teritorijās.

5. Administrēšanai vakanto maksātnespējas subjektu aktuālais saraksts (turpmāk - maksātnespējas subjektu saraksts) ir elektroniski apkopots ziņu ko­pums par tiem maksātnespējas subjektiem, kuriem ir ierosināta tiesiskās aiz­sardzības procesa lieta vai maksātnespējas procesa lieta un attiecībā uz kuriem nepieciešams izvēlēties administratora amata kandidātu. Maksātnes­pējas sub­jektu sarakstu veido katru darbdienu šo noteikumu 7.punktā noteiktajā kārtībā, un tas ir publiski pieejams Maksātnespējas administrācijas mājaslapā internetā.

6. Lai ievadītu maksātnespējas subjektu sarakstā administrēšanai vakanto maksātnespējas subjektu, Maksātnespējas administrācijā līdz kārtējās darbdienas plkst.15.00 tiek iesniegti šādi dokumenti:

6.1. tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu (noraksts) kopā ar tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu (kopija);

6.2. tiesas lēmums par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu (noraksts) kopā ar maksātnespējas procesa pieteikumu (kopija);

6.3. tiesas lēmums par administratora neiecelšanu (noraksts);

6.4. tiesas lēmums par administratora atcelšanu (noraksts);

6.5. tiesas lēmums par administratora atkāpšanos (noraksts).

7. Maksātnespējas administrācija pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ņemot vērā to iesniegšanas laiku, līdz kārtējās darbdie­nas plkst.16.00 secīgi ievada maksātnespējas subjektu sarakstā adminis­trēšanai vakanto maksātnespējas subjektu. Ja šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti saņemti pēc plkst.15.00, Maksātnespējas administrācija administrēšanai vakanto maksātnespējas subjektu maksātnespējas subjektu sarakstā ievada nākamajā darbdienā šajā punktā noteiktajā kārtībā. Minēto sa­rakstu kārto alfabēta secībā - pēc nosaukuma (juridiskām personām) un pēc uzvārda un vārda (fiziskām per­sonām).

8. Maksātnespējas administrācija maksātnespējas subjektus maksātnes­pējas subjektu sarakstā sakārto alfabētiskā secībā. Tukšuma zīmes, sim­bolus, kā arī ciparu uzskata par alfabēta pēdējo burtu. Ja maksātnespējas subjektiem ir vienādi nosaukumi un mainās tikai simboli, šādus maksātnespējas subjektus maksātnespējas subjektu sarakstā sakārto pēc to ievadīšanas laika.

9. Pēc šo noteikumu 7.punktā minēto darbību veikšanas Maksātnespējas administrācija no pretendentu saraksta rindas secībā izvēlas attiecīgo administratora amata pretendentu atbilstoši attiecīgās apga­baltiesas darbības teri­torijai un savieto ar maksātnespējas subjektu saraksta attiecīgo maksāt­nespējas subjektu atbilstoši attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijai. Izveidoto sarakstu (3.pielikums) Maksātnespējas administrācijas mājaslapā inter­netā ievieto ne vēlāk kā līdz kārtējās darbdienas plkst.17.00.

10. Maksātnespējas administrācija savā mājaslapā internetā ievieto šādu publiski pieejamu informāciju:

10.1. procesa veids (maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process);

10.2. tiesas nosaukums, kas ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu vai maksātnespējas procesa lietu;

10.3. maksātnespējas subjekta nosaukums (juridiskai personai) vai vārds un uzvārds (fiziskai personai);

10.4. maksātnespējas subjekta reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

10.5. maksātnespējas subjekta juridiskā adrese (juridiskai personai);

10.6. tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs;

10.7. datums, kad tiesa ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu vai maksātnespējas procesa lietu;

10.8. tiesiskās aizsardzības procesa lietas vai maksātnespējas procesa lietas numurs (ja tas ierosināšanas stadijā ir uzrādīts).

11. Ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu izvēlētajam administratora amata pretendentam pastāv Maksātnespējas likuma 20.pantā minētie ierobežojumi, kas kavē pildīt administratora pienākumus konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, attiecīgais administratora amata pretendents ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.14.00 elektroniski nosūta Maksāt­nespējas administrācijai atteikumu (4.pielikums). Pēc minētā termiņa adminis­trators sniedz tiesai informāciju par ierobežojumiem veikt administratora pienā­kumus kon­krētajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā.

12. Ja Maksātnespējas administrācijā saņemts šo noteikumu 11.punktā minētais atteikums, no pretendentu saraksta rindas secībā izvēlas nākamo administratora amata pretendentu.

13. Ja izvēlētais administratora amata pretendents iesniedzis atteikumu pildīt administratora pienākumus konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, viņu ierindo pretendentu saraksta beigās.

14. Maksātnespējas administrācija izvēlas un par administratora amata kandidātu tiesai iesaka to administratora amata pretendentu, kurš šo noteikumu 11.punktā minētajā termiņā elektroniski nav iesniedzis atteikumu pildīt adminis­tratora pienākumus konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. Maksātnespējas administrācija tiesai ieteikto administratora amata kandidātu ierindo pretendentu saraksta beigās.

15. Ja šo noteikumu 14.punktā minētajā kārtībā ieteikšanai tiesā par admi­nistratora amata kandidātu izvirzīts administratora amata pretendents, kurš ar tiesas lēmumu nav iecelts, ir atkāpies vai ir atcelts no konkrētā tiesiskās aiz­sardzības procesa vai maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildī­šanas, kā arī, ja ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais krimināl­procesā, kas saistīts ar viņa rīcību konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, un ja Maksātnespējas administrācijā ir saņemta šāda informācija, Maksātnespējas administrācija rindas secībā no pretendentu saraksta izvēlas nākamo administratora amata pretendentu. Šajā gadījumā iepriekšējais administratora amata pretendents ne­zaudē savu kārtu pretendentu sarakstā.

16. Kad izvēlēts administratora amata pretendents, Maksātnespējas admi­nistrācija nosūta tiesai priekšlikumu par administratora amata kandidāta ieteik­šanu konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Maksātnespējas administrācijas mājaslapā inter­netā.

17. Lai administrators sniegtu nepieciešamo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2. un 4.pielikumu un autorizētu informāciju Maksātnespējas adminis­trācijas mājaslapā internetā, administrators iesniedz Maksātnespējas adminis­trācijā iesniegumu par individuālā koda piešķiršanu. Maksātnespējas adminis­trācijas piešķirto individuālo kodu nedrīkst nodot un darīt zināmu tre­šajai personai.

18. Lai administratoru svītrotu no visiem pieciem pretendentu sarakstiem, administrators rakstiski nosūta Maksātnespējas adminis­trācijai iesniegumu par šo noteikumu 17.punktā minētā Maksātnespējas adminis­trācijas piešķirtā individuālā koda anulēšanu. Administrators nav tiesīgs pieprasīt svītrot viņu no kāda konkrēta pretendentu saraksta.

19. Pēc šo noteikumu 18.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Maksāt­nespējas administrācija vienas darbdienas laikā svītro administratoru no visiem pretendentu sarakstiem un anulē viņam piešķirto indi­viduālo kodu.

20. Administrators ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem no dienas, kad šo noteikumu 19.punktā minētajā kārtībā svītrots no pretendentu sarakstiem, ir tiesīgs pieprasīt jauna individuāla koda piešķiršanu un iekļaušanu pretendentu sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu. Šādā gadījumā Maksātnespējas administrācija pieteikumu iesniegšanas secībā minēto personu reģistrē pretendentu saraksta beigās.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.666)

21. Ja ir mainījies administratora vārds vai uzvārds, Maksātnespējas administrācija pretendentu sarakstā nomaina adminis­tratora vārdu vai uzvārdu, pamatojoties uz administratora iesniegumu par vārda vai uzvārda maiņu, kā arī to apliecinošiem dokumentiem.

22. Ja Maksātnespējas administrācijas rīcībā ir pamatota informācija par administratora nāvi vai ir saņemts administratoru notiesājošs tiesas spriedums par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, Maksātnespējas administrācija svītro administratoru no pretendentu saraksta.

23. Ja administratoram ir piešķirts individuālais kods, slēdzot sadarbības līgumu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, administrators saglabā tiesības lietot šo individuālo kodu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumus Nr.329 "Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas adminis­trācija" izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora kandi­dātu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 84.nr.; 2005, 181.nr.).

25. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.925
Maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu saraksts
01.JPG (24936 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.925
Pieteikums tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa administratora pienākumu veikšanai
02.JPG (33433 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.925
Administrēšanai vakantie maksātnespējas subjekti
03.JPG (14577 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.925
Atteikums pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā
04.JPG (28929 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 925Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 22.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
168475
{"selected":{"value":"05.07.2009","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-04.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)