Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.832

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 17.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 187.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Budžeta iestādes grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā. Ja vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtība ir mazāka par iestādes vadības noteikto pamatlīdzekļu vienības atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.";

1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pārskatā par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) (turpmāk - bilance) ilgtermiņa ieguldījumus norāda uzskaites (atlikušajā) vērtībā, no ilgtermiņa ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto nolieto­jumu (amortizāciju) pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, vērtības samazināšanos, uzkrājumus nedrošajiem ilgtermiņa parādiem un nedrošajiem avansa maksājumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem.";

1.3. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Budžeta iestādes ilgtermiņa ieguldījumu novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes, novērtē ieguldījumu šādos gadījumos:

9.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;

9.2. iekļaujot bilancē bez atlīdzības saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 un 9.7 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, sniedz informāciju par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaiti (pamatlīdzekļa piederību uzskaites kategorijai detalizācijā līdz apakšgrupai, sākotnējo vērtību, nolietojumu, atlikušo lietderīgās lietošanas laiku un attiecīgu norādi, ja pamatlīdzekļa vērtība sākotnēji atzīta nākamo periodu ieņēmumos).

9.2 Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, izslēdz tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, un atzīst izdevumus. Izveidoto ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, izslēdz un atzīst ieņēmumus.

9.3 Budžeta iestāde, kura bez atlīdzības saņem ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.

9.4 Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, atzīst tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus, kas uzskaitīti nododošajā budžeta iestādē, vai ieņēmumus.

9.5 Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, kurā ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos, saņemto ilgtermiņa ieguldījumu atzīst nākamo periodu ieņēmumos un turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.

9.6 Šo noteikumu 9.2.apakšpunktu nepiemēro 9.1, 9.2, 9.3 un 9.4 punktā minētajos gadījumos.

9.7 Zemes un ēku vērtības noteikšanai var izmantot to kadastrālo vērtību, bet mež­audzēm - Meža valsts reģistra datus šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakš­punktā minētajos gadījumos.";

1.5. svītrot 11.punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Bioloģiskos un pazemes aktīvus sākotnēji uzskaita to iegādes vai izveidošanas vērtībā.";

1.7. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Veicot meža inventarizāciju atbilstoši Meža likumam, veic mežaudžu vērtības aktualizāciju atbilstoši Meža valsts reģistra datiem. Mežaudzes vērtības palielinājumu atzīst ieņēmumos.";

1.8. papildināt 17.punktu aiz vārdiem "komplektējošām daļām" ar vārdiem iekavās "(tai skaitā rezerves daļām un apkalpošanas iekārtām)";

1.9. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Atsavināšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus līdz to atsavināšanai uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Ilgtermiņa ieguldījumus uzskaita kā atsavināšanai paredzētus, ja tie pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai atsavināšanai un pakļauti normatīvajos aktos noteiktajiem atsavināšanas nosacījumiem un to atsavināšana ir ticama (pamatota ar normatīvo aktu vai iestādes vadības lēmumu, uzsākts atsavināšanas process un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šī procesa uzsākšanas dienas).";

1.10. papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Atsavināšanai paredzētajiem ilgtermiņa ieguldījumiem pārtrauc aprēķināt nolietojumu (amortizāciju), ja atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus nav paredzēts turpmāk izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai un to vērtība var tikt atgūta atsavināšanas darījumā.

19.2 Atsavināšanai paredzētos aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā to atlikušajā vērtībā. Atsavināšanai paredzētos aktīvus apgrozāmo līdzekļu sastāvā novērtē atbilstoši to zemākajai uzskaites vērtībai vai patiesajai vērtībai, atskaitot atsavināšanas izmaksas. Katrā pārskata periodā pārbauda, vai nav notikusi aktīva vērtības samazināšanās un, ja nepieciešams, atzīst izdevumus no vērtības samazināšanās.

19.3 Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam.";

1.11. papildināt 20.punktu aiz vārdiem "pārdoti, mainīti, ieguldīti kapitāl­sabiedrībā vai nodoti bez atlīdzības" ar vārdiem iekavās "(izņemot nodošanu bez atlīdzības starp budžeta iestādēm)";

1.12. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja budžeta iestāde, veicot mantisko ieguldījumu, iegūst komercsa­biedrības kapitāla daļas:

23.1. konkrēto ieguldījumu izslēdz un atzīst izdevumus ieguldījuma atlikušajā vērtībā;

23.2. iegūtās kapitālsabiedrības kapitāla daļas atzīst finanšu ieguldījumos un ieņēmumos kapitāla daļu patiesajā vērtībā;

23.3. un iepriekš atzīta mantas pārvērtēšanas rezerve, tad, ieguldot mantu kapitālsabiedrību kapitālā, mantas pārvērtēšanas rezervi izslēdz un atzīst ieņēmumus.";

1.13. svītrot 32.punktā vārdu "finanšu";

1.14. papildināt 34.punkta otro teikumu aiz vārdiem "(neatkarīgi no lietošanas laika)" ar vārdiem "un atsavināšanai paredzētus ilgtermiņa ieguldī­jumus.";

1.15. izteikt 37.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē krājumu novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) metodi.";

1.16. izteikt 40.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Krājumus noraksta, novērtējot tos saskaņā ar "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) metodi.";

1.17. papildināt noteikumus ar 40.1 un 40.2 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Krājumus (izņemot speciālo militāro inventāru) atzīst izdevumos periodā, kurā tos nodod lietošanā, atsavina vai pārceļ citā aktīvu uzskaites grupā. Budžeta iestāde nodrošina inventāra uzskaiti (daudzuma vienībās) arī pēc atzīšanas izdevumos līdz faktiskajai to norakstīšanai.

40.2 Speciālo militāro inventāru uzskaita un noraksta Ministru kabineta instrukcijā noteiktajā kārtībā.";

1.18. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Prasībām, parādiem un samaksātajiem avansiem, kuru saņemšana (izpilde) ir apšaubāma, budžeta iestādes veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. Prasību, parādu un avansu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.";

1.19. papildināt noteikumus ar 42.1, 42.2 un 42.3 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Budžeta iestāde katrā bilances datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību, parādu un samaksāto avansu vērtības samazinājumam, izvērtējot, ja tas ir iespējams, katru parādnieku un katru darījumu. Pastāvot šādiem pierādījumiem, izdevumus, kas radušies no vērtības samazinājuma, novērtē kā starpību starp prasību, parādu un avansu uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtību.

42.2 Novērtējot prasību, parādu un avansu neatmaksas risku un secinot, ka sākotnēji izveidotie uzkrājumi nav nepieciešami, budžeta iestāde samazina uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

42.3 Ja pārskata periodā atmaksā (dzēš) parādu, kam sākotnēji bija izvei­doti uzkrājumi, budžeta iestāde samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu samazināšanās.";

1.20. svītrot 43.punktu;

1.21. papildināt 49.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pārskata perioda beigās budžeta iestāde atsevišķi norāda uzkrājumus prasībām, kuru termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma, un uzkrājumus ilgtermiņa parādiem un prasībām.";

1.22. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišķi izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, avansus finanšu ieguldījumiem un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā ar īstermiņa aktīvu daļu. Nedrošajiem avansiem veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. Avansu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā.";

1.23. svītrot 57.1.apakšpunktu;

1.24. svītrot 58.punktu;

1.25. izteikt 62.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms.";

1.26. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Veidojot uzkrājumus, budžeta iestāde atbilstoši pieejamai informā­cijai pamatoti izvērtē to vērtību. Uzkrājumu vērtība nedrīkst pārsniegt nepieciešamo summu, kādu budžeta iestāde maksātu pārskata datumā, lai segtu saistības. Uzkrājumus nedrīkst izmantot aktīvu vērtības koriģēšanai.";

1.27. svītrot 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. un 71.punktu.

1.28. izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemto ārvalstu finanšu palīdzību, saņemto finansiālo atbalstu, saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, ja saskaņā ar vismaz vienu no dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacī­jumiem:

90.1. saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;

90.2. saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata gada izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai;

90.3. nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā.";

1.29. papildināt 93.punktu ar piekto teikumu šādā redakcijā:

"Ja nākamajos periodos nepieciešams samazināt iepriekš aprēķināto uzkrājumu summu, samazina izdevumus un uzkrātās saistības.";

1.30. papildināt 96.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Konstatētās iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.";

1.31. papildināt noteikumus ar 3.1 nodaļu šādā redakcijā:

"3.1 Finanšu instrumentu novērtēšana patiesajā vērtībā

108.1 Šīs nodaļas nosacījumi piemērojami tikai pašvaldību grāmatvedības uzskaitē.

108.2 Šajos noteikumos lietotie termini "finanšu instrumenti" un "atvasināti finanšu instrumenti" atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā lietotajiem terminiem. Finanšu instrumentus (arī atvasinātus finanšu instrumentus) novērtē patiesajā vērtībā, ievērojot šajā punktā un šo noteikumu 108.3 punktā minētos nosacījumus. Līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece un kuri paredz abām pusēm tiesības norēķināties naudā vai ar kādu citu finanšu instrumentu, ir atvasināti finanšu instrumenti, izņemot gadījumu, ja spēkā ir visi šie nosacījumi:

108.2 1. līgums ir noslēgts saskaņā ar budžeta iestādes plānotajām preču, izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iepirkuma vai izlietojuma vajadzībām un joprojām tām atbilst;

108.2 2. līgums jau sākotnēji bijis paredzēts šo noteikumu 108.2 1.apakš­punktā minētajām vajadzībām;

108.2 3. līgumsaistības ir paredzēts nokārtot ar preču piegādi.

108.3 Novērtēšanu patiesajā vērtībā piemēro tikai tām finanšu saistībām, kuras ir tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa vai kuras ir radušās no atvasinātiem finanšu instrumentiem.

108.4 Novērtēšanai patiesajā vērtībā nepakļauj līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus, kuri nav atvasināti finanšu instrumenti, aizdevumus un debitoru parādus, kuri netiek turēti tirdzniecībai, un līdzdalību iestāžu radniecīgo kapitālsabiedrību un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, kā arī citus finanšu instrumentus, kurus nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.

108.5 Papildus šo noteikumu 108.1 punkta nosacījumiem patiesajā vērtībā novērtē ikvienu finanšu aktīvu vai finanšu saistību posteni, kas kvalificēts kā pret risku nodrošināts postenis, vai arī noteiktu šāda posteņa daļu, ja tas nepieciešams atbilstoši iestādē pieņemtajai risku ierobežošanas politikai.

108.6 Finanšu instrumentu novērtējumam patiesajā vērtībā jābūt ticamam. Novērtējums ir ticams, ja finanšu instrumenta patiesā vērtība noteikta, izmantojot vienu no šādām metodēm:

108.6 1. finanšu instrumentiem, kuriem ir publicēti cenas kotējumi aktīvajā publiskajā vērtspapīru tirgū, patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz tirgus cenu. Ja finanšu instrumentam nav minētās tirgus cenas, bet šāda cena ir atsevišķām tā komponentēm vai līdzīgiem finanšu instrumentiem, šī instrumenta tirgus cenu var noteikt, ņemot vērā tā komponenšu vai līdzīgo finanšu instrumentu tirgus cenu;

108.6 2. ja nav iespējams noteikt finanšu instrumentu tirgus cenu, to patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vispāratzītas un piemērotas novērtēšanas metodes, ja aprēķinātā vērtība parāda šo instrumentu iespējamo tirgus cenu.

108.7 Finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām metodēm, iekļauj ieņēmumos vai izdevumos.

108.8 Ja finanšu instruments ir klasificēts kā riska ierobežošanas instruments, atbilstoši iestādes pieņemtajai risku ierobežošanas politikai dažas (vai visas) šī instrumenta patiesās vērtības izmaiņas neietver ieņēmumos vai izdevumos un uzskaita kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.9 Ja finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas ir atkarīgas no valūtas kursa maiņas saistībā ar iestādes naudas ilgtermiņa ieguldījumu ārvalsts jurisdikcijā esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to neietver ieņēmumos vai izdevumos un uzskaita kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.10 Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu (ja šie aktīvi nav atvasināti finanšu instrumenti) patiesās vērtības izmaiņas iestāde parāda kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.11 Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi iekļauj ieņēmumos vai izdevumos periodā, kurā attiecīgais finanšu instruments atsavināts vai kurā samazinājusies finanšu aktīva vērtība.";

1.32. svītrot 109., 110. un 111.punktu;

1.33. papildināt noteikumus ar 112.1 punktu šādā redakcijā:

"112.1 Mežaudzes, kas līdz šim nav iekļautas bilancē, ņem uzskaitē atbilstoši Meža valsts reģistra datiem un tajā noteiktajām vērtībām līdz 2008.gada 31.decembrim. Iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu mežaudzi, atzīst aktīvu un rezerves.";

1.34. izteikt pielikuma I nodaļas "Kontu plāna shēma" tabulu šādā redakcijā:

"Kontu grupas līmeņi

Konta numurs

Konta nosaukums

1. 2. 3.

1

2

3

4

5

AKTĪVS

1000

Ilgtermiņa ieguldījumi

1100

Nemateriālie ieguldījumi

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1121

Datorprogrammas

1122

Pārējās licences

1123

Koncesijas

1124

Patenti

1129

Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi

1170

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1181

Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām

1182

Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām

1184

Avansa maksājumi par derīgo izrakteņu izpēti un citiem līdzīgiem neražotiem nemateriālajiem ieguldījumiem

1185

Avansa maksājumi par pārējiem nemateriālajiem ieguldījumiem

1187

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem ieguldījumiem

1190

Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija

1191

Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija

1192

Pārējo licenču, koncesiju un patentu, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību uzkrātā amortizācija

1193

Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija

1195

Datorprogrammu uzkrātā amortizācija

1196

Derīgo izrakteņu izpētes un citu līdzīgu neražoto nemateriālo aktīvu uzkrātā amortizācija

1197

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtās nemateriālās vērtības uzkrātā amortizācija

1200

Pamatlīdzekļi

1210

Zeme, ēkas un būves

1211

Dzīvojamās ēkas

1212

Nedzīvojamās ēkas

1213

Transporta būves

1214

Zeme zem ēkām un būvēm

1215

Kultivētā zeme

1216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

1217

Pārējā zeme

1218

Inženierbūves

1219

Pārējais nekustamais īpašums

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1231

Transportlīdzekļi

1232

Saimniecības pamatlīdzekļi

1233

Bibliotēku fondi

1234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi

1235

Dārgakmeņi un dārgmetāli

1236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

1237

Citas vērtslietas

1238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

1239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

1242

Nepabeigtā celtniecība

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1261

Pazemes aktīvi

1262

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi

1263

Mežaudzes

1269

Pārējie bioloģiskie aktīvi

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1281

Avansa maksājumi par zemi, ēkām un būvēm

1282

Avansa maksājumi par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām

1283

Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem

1286

Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes aktīviem

1287

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem

1289

Pārējie avansa maksājumi

1290

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

1291

Ēku un būvju uzkrātais nolietojums

1292

Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums

1293

Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

1297

Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1330

Ilgtermiņa aizdevumi

1331

Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām

1332

Ilgtermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām

1339

Citi ilgtermiņa aizdevumi

1340

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1341

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros

1342

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros

1349

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1351

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās

1352

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā

1353

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā

1354

Ilgtermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām

1355

Pārējās ilgtermiņa prasības

1359

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1380

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1390

Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa parādiem

2000

Apgrozāmie līdzekļi

2100

Krājumi

2110

Izejvielas un materiāli

2111

Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem

2112

Pārtikas produkti

2113

Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli

2114

Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi

2115

Kurināmais, degviela, smērvielas

2116

Mašīnu iekārtas un rezerves daļas

2119

Pārējie materiāli

2120

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi

2130

Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai

2131

Gatavie ražojumi

2132

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

2133

Gatavie pasūtījumi

2140

Lauksaimniecības krājumi

2141

Darba un produktīvie dzīvnieki

2142

Lopbarība un sēklas

2149

Pārējie lauksaimniecības krājumi

2150

Stratēģiskās rezerves

2160

Inventārs

2161

Ātri nolietojamais inventārs

2162

Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi

2170

Speciālais militārais inventārs

2180

Avansa maksājumi par krājumiem

2181

Avansa maksājumi par krājumiem

2187

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem

2300

Debitori

2310

Pircēju un pasūtītāju parādi

2311

Prasības par nodokļiem

2312

Prasības par pamatbudžeta norēķiniem

2313

Prasības par speciālā budžeta norēķiniem

2314

Prasības par pārējo budžetu norēķiniem

2315

Prasības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs

2316

Norēķini ar radniecīgajām kapitālsabiedrībām

2317

Norēķini ar asociētajām kapitālsabiedrībām

2318

Prasības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm

2319

Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi

2320

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus

2330

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem

2331

Uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem

2332

Uzkrājumi prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

2333

Uzkrājumi prasībām pret personālu

2334

Uzkrājumi izsniegtajiem aizdevumiem

2339

Uzkrājumi pārējām prasībām

2350

Prasības par Kohēzijas fonda projektiem

2351

Prasības pret citiem budžetiem par Kohēzijas fonda projektiem

2352

Prasības pret Eiropas Savienību par Kohēzijas fonda projektiem

2353

Prasības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

2360

Uzkrātie ieņēmumi

2370

Pārmaksātie nodokļi

2371

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2372

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2373

Pievienotās vērtības nodoklis

2379

Pārējie nodokļi

2380

Prasības pret personālu

2381

Darbiniekiem izsniegtie avansi

2382

Norēķini par iztrūkumiem

2389

Pārējās prasības pret personālu

2390

Pārējās prasības

2391

Prasības par pārmaksām sociālo pakalpojumu saņēmējiem

2399

Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2410

Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

2411

Nākamo periodu izdevumi Kohēzijas fonda projektiem

2419

Pārējie nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem

2420

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem

2421

Avansi par pakalpojumiem

2422

Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem

2423

Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem

2427

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem

2429

Pārējie nākamo periodu izdevumi

2500

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2510

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

2520

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

2530

Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

2531

Īstermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām

2532

Īstermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām

2539

Citi īstermiņa aizdevumi

2540

Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

2541

Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros

2542

Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros

2549

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

2550

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2551

Īstermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās

2552

Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā

2553

Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā

2554

Īstermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām

2559

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2570

Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2571

Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2577

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2600

Naudas līdzekļi

2610

Kase

2611

Pamatbudžeta līdzekļi

2612

Speciālā budžeta līdzekļi

2613

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2614

Citu budžetu līdzekļi

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

2621

Pamatbudžeta līdzekļi

2622

Speciālā budžeta līdzekļi

2623

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2624

Citu budžetu līdzekļi

2630

Termiņnoguldījumi

2631

Pamatbudžeta līdzekļi

2632

Speciālā budžeta līdzekļi

2633

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2634

Citu budžetu līdzekļi

2670

Nauda ceļā

2671

Pamatbudžeta līdzekļi

2672

Speciālā budžeta līdzekļi

2673

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2674

Citu budžetu līdzekļi

2700

Administrējamo iestāžu finansēšana

2710

Asignējumi pašvaldību budžeta iestādēm

PASĪVS

3000

     

Pašu kapitāls

 

3300

   

Rezerves

   

3310

 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

   

3320

 

Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

   

3360

 

Pārējās rezerves

 

3500

   

Budžeta izpildes rezultāti

   

3510

 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

     

3511

Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts

     

3512

Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts

     

3513

Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts

     

3514

Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts

   

3520

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

     

3521

Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts

     

3522

Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts

     

3523

Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts

     

3524

Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts

4000

     

Uzkrājumi

 

4200

   

Uzkrājumi paredzamajām saistībām

5000

     

Kreditori

 

5100

   

Ilgtermiņa saistības

   

5110

 

Ilgtermiņa aizņēmumi

     

5111

Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm

     

5112

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases

     

5113

Ilgtermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām

     

5119

Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi

   

5120

 

Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

   

5130

 

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

   

5140

 

Ilgtermiņa uzkrātās saistības

   

5150

 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

   

5160

 

Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

     

5161

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

     

5162

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

     

5163

Ilgtermiņa saistības par depozītu procentiem struktūrfondu projektiem

     

5164

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par struktūrfondu projektiem

     

5165

Pārējās ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

   

5170

 

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

     

5171

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu depozītu procentiem

     

5172

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

     

5174

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

     

5179

Pārējās ilgtermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

   

5180

 

Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5181

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5182

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5183

Ilgtermiņa saistības par pārējo Eiropas Savienības finansēto projektu depozītu procentiem

     

5184

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

   

5190

 

Pārējās ilgtermiņa saistības

     

5191

Ilgtermiņa līzinga saistības

     

5199

Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības

 

5200-5900

   

Īstermiņa saistības

 

5200

5210

 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

     

5211

Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm

     

5212

Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases

     

5213

Īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām

     

5219

Pārējie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

 

5300

5310

 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

     

5311

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

     

5312

Saistības par pamatbudžeta norēķiniem

     

5313

Saistības par speciālā budžeta norēķiniem

     

5314

Saistības par citu budžetu norēķiniem

     

5315

Saistības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs

     

5316

Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām

     

5317

Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām

     

5318

Saistības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm

     

5319

Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

 

5400

5410

 

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

   

5420

 

Īstermiņa uzkrātās saistības

     

5421

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

     

5422

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem

     

5423

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem

     

5424

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

     

5429

Pārējās uzkrātās saistības

 

5500

   

Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

   

5520

 

Īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

     

5521

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

     

5522

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

     

5523

Īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektu depozītu procentiem

     

5524

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

     

5525

Pārējās īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

   

5540

 

Īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

     

5541

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

     

5542

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

     

5543

Īstermiņa saistības par depozītu procentiem struktūrfondu projektiem

     

5544

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par struktūrfondu projektiem

     

5545

Pārējās īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

   

5550

 

Īstermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5551

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5552

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5553

Īstermiņa saistības par pārējo Eiropas Savienības finansēto projektu depozītu procentiem

     

5554

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

 

5600

   

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

   

5610

 

Norēķini par darba samaksu

     

5611

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī

     

5612

Norēķini par deponēto darba samaksu

   

5620

 

Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus)

     

5621

Ieturējumi pēc izpildrakstiem

     

5622

Norēķini par apdrošināšanu

     

5629

Citi ieturējumi

 

5700

5720

 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

     

5721

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

     

5722

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

     

5723

Pievienotās vērtības nodoklis

     

5729

Pārējie nodokļi

 

5800

5810

 

Pārējās īstermiņa saistības

     

5811

Citas saistības pret personālu

     

5812

Norēķini par stipendijām

     

5813

Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem

     

5814

Īstermiņa līzinga saistības

     

5815

Saistības pret budžetu

     

5819

Pārējās īstermiņa saistības

 

5900

5910

 

Nākamo periodu ieņēmumi

     

5911

Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem

     

5912

Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti

     

5913

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

     

5914

Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

     

5919

Citi nākamo periodu ieņēmumi

IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

6000

     

Ieņēmumi

7000

     

Izdevumi

8000

     

Dažādi ieņēmumi un izdevumi

 

8100

   

Finanšu ieņēmumi

   

8110

 

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām

     

8111

Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi

     

8112

Speciālā budžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi

     

8113

Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību ieņēmumi

     

8114

Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību ieņēmumi

   

8120

 

Procentu ieņēmumi

     

8121

Pamatbudžeta procentu ieņēmumi

     

8122

Speciālā budžeta procentu ieņēmumi

     

8123

Ziedojumu un dāvinājumu procentu ieņēmumi

     

8124

Citu budžeta līdzekļu procentu ieņēmumi

     

8125

Pārējie procentu ieņēmumi

   

8130

 

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas

   

8140

 

Ieņēmumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas

 

8200

   

Finanšu izdevumi

   

8210

 

Izdevumi no valūtas kursu svārstībām

     

8211

Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību izdevumi

     

8212

Speciālā budžeta valūtas kursu svārstību izdevumi

     

8213

Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību izdevumi

     

8214

Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību izdevumi

   

8220

 

Procentu izdevumi

     

8221

Pamatbudžeta procentu izdevumi

     

8222

Speciālā budžeta procentu izdevumi

     

8223

Ziedojumu un dāvinājumu procentu izdevumi

     

8224

Citu budžeta līdzekļu procentu izdevumi

     

8225

Pārējie procentu izdevumi

   

8230

 

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru pārdošanas un pārvērtēšanas

   

8240

 

Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas

 

8300

   

Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi

   

8310

 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

   

8311

 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā

   

8312

 

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā

   

8320

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

     

8321

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā

     

8322

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā

 

8400

   

Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības

   

8410

 

Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām

     

8411

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm

     

8412

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm

     

8413

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm

   

8420

 

Izdevumi no bezatlīdzības ceļā nodotām materiālajām vērtībām

     

8421

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm

     

8422

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm

     

8423

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm

 

8500

   

Pārējie ieņēmumi

   

8510

 

Saņemtā atlīdzība no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas

   

8520

 

Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas un pārvērtēšanas

   

8530

 

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

   

8540

 

Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi

   

8550

 

Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem un avansiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas

   

8580

 

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē

   

8590

 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

 

8600

   

Pārējie izdevumi

   

8610

 

No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība

   

8620

 

Izdevumi no lauksaimniecības produkcijas norakstīšanas un pārvērtēšanas

   

8630

 

Izdevumi debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai

   

8640

 

Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi

   

8650

 

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un avansiem

   

8690

 

Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi

ZEMBILANCE

       

Zembilances aktīvi

       

Nomātie pamatlīdzekļi

       

Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu

       

Bezcerīgie debitoru parādi

       

Citi zembilances aktīvi

       

Zembilances prasības

       

Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu

       

Saņemamās soda naudas

       

Par privatizāciju saņemamie sertifikāti

       

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

       

Pārējās zembilances prasības

       

Zembilances saistības

       

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem

       

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini

       

Nākotnes nomas maksājumi

       

Nākotnes saistības

       

Izsniegtie galvojumi

       

Citas zembilances saistības"

1.35. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Kontā "1187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem ieguldījumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšapmaksām) par nemateriālajiem ieguldījumiem.";

1.36. papildināt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 25.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pamatlīdzekļa vienības sākotnējās atzīšanas vērtība noteikta budžeta iestādes grāmatvedības politikā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.";

1.37. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Kontā "1263 Mežaudzes" uzskaita mežaudzes, kuru vērtība mainās, tām augot.";

1.38. izteikt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Kontā "1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi" uzskaita parkus, ilggadīgos stādījumus un citus līdzīgus aktīvus, kuru vērtība mainās, tiem augot, un kuri nav uzskatāmi par pazemes aktīviem, mežaudzēm, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku stādījumiem.";

1.39. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Kontā "1287 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par pamatlīdzekļiem.";

1.40. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Kontā "1390 Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem parādiem, aizdevumiem un prasībām, kuru apmaksas (dzēšanas) termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.";

1.41. aizstāt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 103.punktā skaitli un vārdus "2163 Speciālais militārais inventārs, ieskaitot bruņojumu" ar skaitli un vārdiem "2170 Speciālais militārais inventārs";

1.42. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Kontā "2187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par krājumiem.";

1.43. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5 un 114.6 punktu šādā redakcijā:

"114.1 Kontā "2330 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem, kuru apmaksas (dzēšanas) termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

114.2 Kontā "2331 Uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) pircēju un pasūtītāju parādiem.

114.3 Kontā "2332 Uzkrājumi prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētiem pasākumiem.

114.4 Kontā "2333 Uzkrājumi prasībām pret personālu" uzkaita izveidotos uzkrājumus prasībām pret budžeta iestādes personālu.

114.5 Kontā "2334 Uzkrājumi izsniegtajiem aizdevumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus budžeta iestādes izsniegtajiem aizdevumiem.

114.6 Kontā "2339 Uzkrājumi pārējām prasībām" uzskaita izveidotos uzkrājumus pārējiem nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem.";

1.44. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 133.1 punktu šādā redakcijā:

"133.1 Kontā "2427 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par pakalpojumiem.";

1.45. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 152.1 punktu šādā redakcijā:

"152.Kontā "2571 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšapmaksām) par īstermiņa finanšu ieguldījumiem.";

1.46. aizstāt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 153.punktā vārdus "piemēram, saņemtās konkursu drošības naudas, normatī­vajos aktos noteiktos garantiju naudas līdzekļus, aizturēto personu naudas līdzekļus" ar vārdiem "piemēram, konkursa/drošības naudas, vēlēšanu naudu, pansionātos dzīvojošo pensijas, aizturētām personām atsavinātos līdzekļus līdz tiesas lēmumam, debitoru parādus, kas veidojušies iepriekšējos pārskata periodos un iemaksājami valsts budžeta ieņēmumos, kā arī valsts amatpersonu atlīdzību par dāvanu izpirkšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai";

1.47. svītrot pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 161.punktu;

1.48. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 163.1 punktu šādā redakcijā:

"163.1 Kontā "3320 Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" uzskaita finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas gadījumos, kad tās uzskaita pašu kapitālā.";

1.49. izteikt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 168.punktu šādā redakcijā:

"168. Kontā "4000 Uzkrājumi" uzskaita saistības, kurām nepiemīt noteikts laiks un apjoms. Šīs saistības attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet to vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms.";

1.50. svītrot pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 169., 170., 171., 172., 173. un 174.punktu;

1.51. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 181.1 punktu šādā redakcijā:

"181.1 Kontā "5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības" uzskaita saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem attaisnojuma dokuments pārskata periodā nav saņemts, vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas saistības, kuru atmaksa vai dzēšana paredzēta vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma.";

1.52. izteikt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 198.punktu šādā redakcijā:

"198. Kontā "5420 Īstermiņa uzkrātās saistības" uzskaita saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem attaisnojuma dokuments (piemēram, rēķins) pārskata periodā nav saņemts, vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas saistības, kuru atmaksa vai dzēšana paredzēta gada laikā no bilances datuma.";

1.53. papildināt pielikuma II nodaļu "Grāmatvedības kontu apraksts" ar 198.1, 198.2, 198.3, 198.4 un 198.5 punktu šādā redakcijā:

"198.1 Kontā "5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem" uzskaita uzkrātās saistības budžeta iestādes norēķiniem ar darbiniekiem (piemēram, uzkrātās atvaļinājumu apmaksas).

198.2 Kontā "5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem" uzskaita budžeta iestādes uzkrātās saistības par aprēķinātajiem nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

198.3 Kontā "5423 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem" uzskaita uzkrātās saistības par budžeta iestādes aprēķinātajiem aizņēmumu procentu maksājumiem.

198.4 Kontā "5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita uzkrātās saistības budžeta iestādes norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (piemēram, saistības par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem nav veikta samaksa un nav saņemts rēķins vai nepastāv oficiāla vienošanās ar piegādātāju).

198.5 Kontā "5429 Pārējās uzkrātās saistības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās budžeta iestādes uzkrātās saistības (piemēram, budžeta iestādes maksājamās soda naudas par aizņēmumiem).";

1.54. izteikt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 212.punktu šādā redakcijā:

"212. Kontā "5815 Saistības pret budžetu" uzskaita budžeta iestādes saistības pret budžetu, kas radušās konstatēto iztrūkumu rezultātā un par iepriekšējiem budžeta gadiem atmaksāto debitoru parādu.";

1.55. aizstāt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 226.punktā vārdu "meitas" ar vārdu "radniecīgajās";

1.56. izteikt pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 244.punktu šādā redakcijā:

"244. Kontus "8550 Ieņēmumi no nedrošiem parādiem un avansiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas", "8630 Izdevumi debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai" un "8650 Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un avansiem" lieto debitoru uzkrājumu uzskaitei, debitoru parādu atlikumu norakstīšanai un debitoru uzkrājumu apjoma pārskatīšanai."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 832Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 13.12.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
167824
01.01.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva