Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 552 "Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.833

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 29.§)
Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu
Izdoti saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 23.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sabiedriskajam vides inspektoram izvirzāmos kritērijus un prasības;

1.2. kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk - dienests) piešķir un anulē sabiedriskā vides inspektora statusu;

1.3. sabiedriskā vides inspektora apliecības paraugu.

II. Kritēriji un prasības sabiedriskajam vides inspektoram

2. Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, attiecīgā persona atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. vismaz otrā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasme;

2.2. vecums - vismaz 18 gadu;

2.3. vismaz vidējā izglītība;

2.4. nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabu un vidi;

2.5. nav sodīta par administratīvo pārkāpumu vides aizsardzības jomā pēdējā gada laikā.

3. Sabiedriskā vides inspektora statusu piešķir personai, ja tā nokārtojusi dienesta rīkoto zināšanu pār­baudi (turpmāk - atestācija) par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajās darbības jomās, par administratīvo pro­cesu un administratīvā pārkāpuma lietvedību.

4. Sabiedriskais vides inspektors iesaistās vides kontrolē brīvprātīgi un bez atlīdzības.

5. Sabiedriskais vides inspektors atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ievēro šādas prasības:

5.1. darbojas dienesta uzraudzībā;

5.2. veicot pārbaudes, nosauc vārdu, uzvārdu, statusu un uzrāda sabied­riskā vides inspektora apliecību;

5.3. kopā ar valsts vides inspektoru piedalās pārbaudēs (pēc valsts vides inspektora aicinājuma);

5.4. triju dienu laikā kopš pārkāpuma konstatēšanas nosūta dienestam vai citai kompetentai institūcijai (pēc saskaņošanas ar dienestu) sastādīto adminis­tratīvā pārkāpuma protokolu un citus lietas materiālus;

5.5. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai izmanto dienesta izsniegtas administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas;

5.6. nodod dienestam administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, ja tās bojātas vai nepareizi aizpildītas (anulētas), vai nav izlietotas;

5.7. iesniedz pārskatu par sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem, veiktajām pārbaudēm un citām darbībām dienesta noteiktajos ter­miņos, bet ne retāk kā reizi pusgadā;

5.8. regulāri un patstāvīgi papildina zināšanas par vides normatīvajiem aktiem un administratīvo procesu, kā arī piedalās dienesta rīkotajos semināros sabiedriskajiem vides inspektoriem;

5.9. ievēro dienesta amatpersonu norādījumus par kontroles veikšanu un sniedz paskaidrojumus (pēc pieprasījuma);

5.10. nodod dienestam izņemtos pārkāpuma priekšmetus un pārkāpuma iz­da­rīšanas rīkus izņemšanas dienā vai tuvākajā iespējamā laikā (ja izņemšanas die­nā lietu nodošana nav iespējama darba laikā vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ);

5.11. ja nav iespējams izņemtos pārkāpuma priekšmetus un pārkāpuma izdarīšanas rīkus nodot dienestam, nodrošina tādus uzglabāšanas apstākļus, lai netiktu bojāta izņemto lietu kvalitāte un vērtība (izņemot lietas, kuru bojāšanos nav iespējams novērst tām piemītošo dabisko īpašību dēļ);

5.12. darbībā ievēro ētikas normas, nediskreditē dienestu, ievēro norma­tīvajos aktos noteiktos ierobežojumus par interešu konfliktu.

III. Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršana un anulēšana

6. Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, persona (turpmāk - pretendents) iesniedz dienestā iesniegumu. Iesniegumā pretendents norāda šādu informāciju:

6.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

6.2. dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;

6.3. darbības jomu, kurā pretendents veiks pārbaudes bez valsts vi­des inspektora klātbūtnes un sastādīs administratīvā pārkāpuma protokolus. Per­sona var izvēlēties šādas darbības jomas:

6.3.1. zivju resursu aizsardzība un uzraudzība atbilstoši Zvejniecības likumam;

6.3.2. vides kontrole Vides aizsardzības likuma 23.panta trešās daļas 3.punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.3.3. šo noteikumu 6.3.1. un 6.3.2.apakš­punktā minētās darbības jomas.

7. Iesniegumam pievieno:

7.1. informāciju par izglītību un profesionālo pieredzi;

7.2. pases kopiju;

7.3. divas fotogrāfijas (2 x 3 cm);

7.4. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

8. Pretendentam, kurš vismaz gadu pēdējo divu gadu laikā pildījis valsts vides inspektora pienākumus, sabiedriskā vides inspektora statusu piešķir bez atestācijas.

9. Atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām šādās jomās:

9.1. vides aizsardzības normatīvie akti, saskaņā ar kuriem sa­biedriskais vides inspektors veiks kontroli;

9.2. administratīvais process un administratīvā pārkāpuma lietvedība.

10. Dienests izveido sabiedrisko vides inspektoru atestācijas komisiju. Atestācijas komisijai ir šādi pienākumi:

10.1. sagatavot atestācijas jautājumus un uzdevumu atbilstoši šo notei­kumu 6.3.apakšpunktā norādītajai darbības jomai;

10.2. apstiprināt pareizās atbildes uz ates­tācijas jautājumiem;

10.3. nodrošināt atestācijas jautājumu, uzdevumu un apstiprināto atbilžu neizpau­šanu līdz atestācijai;

10.4. noteikt atestācijas kārtību, ilgumu un izmantojamos palīgmateriālus;

10.5. piecu darbdienu laikā pēc atestācijas izvērtēt atestācijas rezultātus;

10.6. protokolā apstiprināt atestācijas rezultātus.

11. Atestācijas darbā iekļauj:

11.1. jautājumus par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem;

11.2. jautājumus par administratīvo procesu un administratīvā pārkāpuma lietvedību;

11.3. specializētus jautājumus par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem atbilstoši šo noteikumu 6.3.apakšpunktā norādītajai darbības jomai;

11.4. uzdevumu atbilstoši šo noteikumu 6.3.apakšpunktā norādītajai darbības jomai - pēc situācijas apraksta sagatavot administratīvā pārkāpuma protokola projektu.

12. Atestācija ir nokārtota, ja pretendents ir saņēmis:

12.1. vismaz 90 % no maksimāli iespējamā punktu skaita par šo notei­kumu 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā minētajiem jautājumiem;

12.2. vismaz 80 % no maksimāli iespējamā punktu skaita par šo notei­kumu 11.4.apakš­punktā minētā uzdevuma izpildi.

13. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava atestācijas darba vēr­tējumu.

14. Atestāciju dienests organizē reizi sešos mēnešos. Pirms atestācijas dienests pretendentiem organizē kursus. Par ates­tācijas vietu un laiku dienests rakstiski paziņo pretendentam vismaz divas nedēļas iepriekš.

15. Divu nedēļu laikā pēc atestācijas dienests pieņem lēmumu pretendentam piešķirt sabiedriskā vides inspektora statusu vai atteikt sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu. Ja pretendents nav sekmīgi nokārtojis atestāciju atbilstoši šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām, dienests pieņem lē­mumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā vides inspektora statusu. Sabiedriskā vides inspektora statusu piešķir uz diviem gadiem.

16. Lēmumā par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu norāda uzraugošo institūciju un darbības jomu, kādā sabiedriskais vides inspektors nokārtojis atestāciju.

17. Sabiedriskā vides inspektora statusu pagarina uz diviem gadiem, ja sa­biedriskais vides inspektors iesniedzis attiecīgu iesniegumu. Sabiedriskais vides inspektors iesniegumu par statusa pagarināšanu iesniedz dienestā vismaz mēnesi pirms statusa termiņa beigām.

18. Dienests nepagarina sabiedriskā vides inspektora statusu, ja sabied­riskais vides inspektors:

18.1. nav iesniedzis šo noteikumu 5.7.apakš­punktā minēto pārskatu;

18.2. divu gadu laikā nav pildījis sabiedriskā vides inspektora pienāku­mus;

18.3. pienākumus pildījis nekvalitatīvi.

19. Dienests anulē sabiedriskā vides inspektora statusu, ja:

19.1. saņemts sabiedriskā vides inspektora rakstisks iesniegums par statusa anulēšanu;

19.2. konstatēts, ka sabiedriskais vides inspektors neatbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajiem kritērijiem;

19.3. konstatēts, ka sabiedriskais vides inspektors pārkāpis vides aiz­sardzības normatīvo aktu prasības.

20. Dienests var anulēt sabiedriskā vides inspektora statusu, ja sabiedriskais vides inspektors, pildot sabiedriskā vides inspektora pienākumus, atkārtoti pārkāpj normatīvo aktu prasības, pienākumus pilda nekvalitatīvi vai ne­ievēro ētikas normas.

21. Ja dienests ir saņēmis informāciju vai konstatējis faktu, ka sabied­riskais vides inspektors pienākumus pildījis nekvalitatīvi vai neievēro ētikas normas, dienesta ģenerāldirektors izveido sabiedriskā vides inspek­tora darbības izvērtēšanas komisiju. Komisija izskata jautājumu par sabiedriskā vides inspektora statusa anulēšanu vai minētā statusa nepa­garināšanu.

22. Lai sabiedrība būtu informēta par personām, kuras dienests pilnvarojis veikt vides kontroli, dienests savā mājaslapā internetā ievieto un aktualizē sabiedrisko vides inspektoru sarakstu. Sarakstā norāda:

22.1. sabiedriskā vides inspektora vārdu un uzvārdu;

22.2. darbības jomu;

22.3. apliecības numuru un tās derīguma termiņu;

22.4. sabiedriskā vides inspektora darbību uzraugošās institūcijas struktūrvienību.

IV. Sabiedriskā vides inspektora apliecība

23. Sabiedriskajam vides inspektoram izsniedz sabiedriskā vides inspek­tora apliecību (pielikums). Apliecību paraksta dienesta ģenerāldirektors.

24. Par apliecības pazaudēšanu sabiedriskais vides inspektors nekavējoties ziņo dienestam.

25. Sabiedriskajam vides inspektoram ir aizliegts nodot apliecību citai personai vai izmantot to tādiem mērķiem, kas neatbilst vides normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajai kompetencei.

26. Sabiedriskais vides inspektors nodod apliecību dienestam, ja:

26.1. anulēts sabiedriskā vides inspektora statuss;

26.2. beidzies apliecības derīguma termiņš;

26.3. apliecība ir sabojāta vai nepareizi aizpildīta;

26.4. tiek izsniegta jauna apliecība.

V. Noslēguma jautājums

27. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās sabiedrisko vides inspektoru apliecības ir derīgas līdz tajās norādītajam derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.833
Sabiedriskā vides inspektora apliecības paraugs
05.JPG (43068 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 833Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 12.12.2007.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 11.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
167642
12.12.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)