Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.829

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 22.§)
Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta ceturto, piekto un sesto daļu un 27.1panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus dienas centru (kas paredzēti personām ar garīga rakstura traucējumiem) (turpmāk - dienas centrs) izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtību;

1.2. kritērijus grupu māju (dzīvokļu) (kas paredzēti personām ar garīga rakstura traucējumiem) (turpmāk - grupu dzīvoklis) un pusceļa māju (kas paredzētas personām ar garīga rakstura traucējumiem) (turpmāk - pusceļa mājas) izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtību;

1.3. grupu dzīvokļa un pusceļa mājas pakalpojuma apjomu;

1.4. pakalpojuma saņēmēja (turpmāk - klients) maksājumus par pusceļa mājas un grupu mājas pakalpojumu, kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts budžeta līdzfinansējumu ar uzturēšanos grupu dzīvoklī saistīto izdevumu segšanā un tā piešķiršanas kārtību.

2. Valsts līdzfinansējumu ar dienas centra un grupu dzīvokļa pakalpojumu saistīto izmaksu segšanai piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš ir reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā vai izslēgts no tā, ir iesniedzis šajos noteikumos paredzētos dokumentus un atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

2.1 Valsts līdzfinansējumu ar dienas centra un grupu dzīvokļa pakalpojumu saistīto izmaksu segšanai nepiešķir, ja atbalsts ar dienas centru un grupu dzīvokļu pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" vai citiem normatīvajiem aktiem darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" jomā.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 543 redakcijā)

3. Valsts līdzfinansējuma apmēru aprēķina Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija), ņemot vērā vidējo izmaksu summu, kas nepieciešama vienas personas uzturēšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

4. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

5. Norēķinu un pārskata periods ir viens mēnesis. Ministrija norēķinus ar sociālā pakalpojuma sniedzēju veic atbilstoši ministrijas noteiktajam maksājumu grafikam piecu darbdienu laikā pēc pārskata (1., 2., 3. un 4.pielikums) saņemšanas. Valsts līdzfinansējumu par nepilnu mēnesi aprēķina proporcionāli faktiskajam pakalpojuma sniegšanas dienu skaitam.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1198)

5.1 Ja sociālā pakalpojuma sniedzējs attiecīgajā mēnesī neizlieto pārskaitīto valsts līdzfinansējumu, ministrija par neizlietotā valsts līdzfinansējuma summu samazina pārskata mēnesim sekojošā mēneša valsts līdzfinansējuma apmēru vai sociālā pakalpojuma sniedzējs līdz nākamā pārskata mēneša desmitajam datumam atmaksā ministrijai neizlietoto valsts līdzfinansējumu. Ja valsts līdzfinansējuma pārmaksa izveidojusies sakarā ar to, ka sociālā pakalpojuma sniegšana ir izbeigta, sociālā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pakalpojuma sniegšana ir izbeigta, atmaksāt ministrijai neizlietoto valsts līdzfinansējumu. Ja neizlietotais valsts līdzfinansējums veidojies no iepriekšējā saimnieciskajā gadā veiktā maksājuma, ministrija nodrošina šā maksājuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.748 redakcijā)

6. Klients slēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par dienas centra, grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas pakalpojuma saņemšanu. Ja dienas centra vai pusceļa mājas klients ir rīcībnespējīgs, viņa vārdā līgumu paraksta viņa likumiskais pārstāvis.

II. Kritēriji dienas centra izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtība

7. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu dienas centra izveidošanai un uzturēšanai, ir noteikti šādi kritēriji:

7.1. pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai ir pašvaldības iestāde;

7.2. viens no pakalpojuma sniedzēja darbības veidiem ir sociālo pakalpojumu sniegšana;

7.3. pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu dienas centra izveidei un uzturēšanai;

7.4. ir izstrādāts dienas centra izveidošanas vai pakalpojumu sniegšanas apraksts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības dienas centra pakalpojumu sniedzējiem;

7.5. ēkas vai telpas ir piemērotas vai piemērojamas dienas centra pakalpojuma sniegšanai;

7.6. paredzamais dienas centra klientu skaits nav mazāks par 12 klientiem.

8. Sociālo pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 7.punktā minētā valsts līdzfinansējuma saņemšanai ministrijā iesniedz šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Iesniegumā norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru;

8.2. statūtu kopiju vai pašvaldības iestādes nolikuma kopiju (dienas centra izveidošanas gadā);

8.3. pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu dienas centra izveidošanai un uzturēšanai;

8.4. dienas centra izveidošanas un darbības aprakstu, ja līdzfinansējums tiek pieprasīts dienas centra izveidošanai, vai dienas centra darbības aprakstu, ja līdzfinansējums tiek pieprasīts dienas centra uzturēšanai;

8.5. ēku vai telpu aprakstu, renovācijas un remonta tāmi un dienas centra aprīkojuma tāmi, ja dienas centrs tiek veidots;

8.6. dienas centra pakalpojuma izmaksu tāmi un viena klienta dienas izmaksu tāmi;

8.7. dienas centra darbinieku amatu sarakstu.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

9. Ministrija izskata iesniegtos dokumentus, izvērtē sociālo pakalpojumu sniedzēja atbilstību šo noteikumu 7.punktā minētajiem kritērijiem, paredzēto izdevumu pamatotību un atbilstību dienas centra darbības nodrošināšanai un mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Ja ministrija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, jo nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, norāda lēmuma pamatojumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

10. Valsts piedalās dienas centru līdzfinansēšanā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta trešo un ceturto daļu.

11. Par dienas centra izveidošanas gadu uzskata gadu, kad pakalpojuma sniedzējs pirmo reizi ir vērsies ministrijā ar iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Dienas centra pirmo, otro un trešo darbības gadu nosaka atbilstoši kalendāra gadam, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.748 redakcijā)

12. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par pārmaiņām, kas saistītas ar dienas centra pakalpojumu sniegšanu.

III. Kritēriji grupu dzīvokļu un pusceļa māju izveidošanas un aprīkošanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtība

13. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu grupu dzīvokļu un pusceļa māju izveidošanai un aprīkošanai, ir noteikti šādi kritēriji:

13.1. pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai ir pašvaldības iestāde;

13.2. viens no pakalpojuma sniedzēja darbības veidiem ir sociālo pakalpo­jumu sniegšana;

13.3. pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas izveidošanai, aprīkošanai un uzturēšanai;

13.4. ir izstrādāts grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas izveidošanas un pakalpojumu sniegšanas apraksts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas pakalpojumu sniedzējiem;

13.5. ēkas vai telpas ir piemērotas vai piemērojamas grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas pakalpojumu sniegšanai.

14. Sociālo pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 13.punktā minētā līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Iesniegumā norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru;

14.2. statūtu kopiju vai pašvaldības iestādes nolikuma kopiju;

14.3. pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas izveidošanai un aprīkošanai;

14.4. pašvaldības apliecinājumu par sociālo pakalpojumu sniedzēja grupu dzīvokļa pakalpojuma pirkšanu vai pašvaldības lēmumu par minētā pakalpojuma finansēšanu;

14.5. grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas darbinieku amatu sarakstu.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

15. Ministrija izvērtē iesniegtos dokumentus un izdevumu pamatotību, aprēķina valsts līdzfinansējuma apmēru saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta piekto daļu un mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu. Ja ministrija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, jo nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, norāda lēmuma pamatojumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.748 redakcijā)

16. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par pārmaiņām grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas izveidošanas nosacījumos.

IV. Grupu dzīvokļa un pusceļa mājas pakalpojuma apjoms

17. Grupu dzīvokļa klientam tiek nodrošināts šāds pakalpojuma apjoms:

17.1. mājoklis;

17.2. klienta pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija;

17.3. klienta sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās;

17.4. klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana. Plānu izstrādā, ievērojot klienta iepriekš saņemto rehabilitācijas pakalpojumu programmas, kas satur patstāvīgās dzīves un pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju apguves un attīstīšanas pasākumus. Plānā iekļauj klientam papildus paredzētos individuālos vai grupas pasākumus;

17.5. personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā;

17.6. citi klientam nepieciešamie pakalpojumi - atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

18. Pusceļa mājas klientam tiek nodrošināts šāds pakalpojuma apjoms:

18.1. mājoklis;

18.2. ēdināšana;

18.3. palīdzība savu prasmju novērtēšanā;

18.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas apguve. Programma satur pasākumus, kas saistīti ar patstāvīgās dzīves un pašaprūpes prasmju (piemēram, higiēnas ievērošana, ēdiena gatavošana, apģērba un apavu izvēle un kopšana, telpu un teritorijas sakopšana, mobilitāte, veselība un drošība), darba iemaņu, sociālo prasmju apgūšanu un attīstīšanu (piemēram, saskarsme, budžeta plānošana, uzvedība, brīvā laika plānošana);

18.5. klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošana. Plānu izstrādā, ievērojot klienta iepriekš saņemtos pakalpojumus un atbalstu. Plānā iekļauj klientam papildus paredzētos individuālos vai grupas pasākumus;

18.6. rehabilitācijas plāna izpildes novērošana un, ja nepieciešams, - korekcija;

18.7. klienta prasmju un iemaņu novērtējums rehabilitācijas programmas apguves laikā un pēc apguves;

18.8. personiskais atbalsts esošo darba iemaņu papildināšanā un jaunu apgūšanā;

18.9. citi klientam nepieciešamie pakalpojumi - atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

V. Klienta maksājumi par pusceļa mājas un grupu mājas pakalpojumu, kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts budžeta līdzfinansējums ar uzturēšanos grupu dzīvoklī saistīto izdevumu segšanā un tā piešķiršanas kārtība

19. Ja pusceļa māja ir valsts sociālās aprūpes centra struktūrvienība un pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem tajā īsteno ar pāreju uz alternatīvajiem pakalpojumiem saistītas sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros, izdevumus par pakalpojumu sedz no valsts budžeta. Klients par pakalpojumu maksā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētajā apmērā, ņemot vērā likuma 29.panta otrajā daļā minētos nosacījumus.

20. Šo noteikumu 19.punktā minētās institūcijas vadītājs mēneša laikā pēc tam, kad ir uzsākta pusceļa mājas pakalpojuma sniegšana, informē pašvaldības sociālo dienestu vai pašvaldības domi, kura ir pieņēmusi lēmumu par klienta ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem, par klienta gatavošanu patstāvīgai dzīvei.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.247)

21. Izdevumus par grupu dzīvokļa pakalpojumu sedz no pašvaldības budžeta. Valsts piedalās ar grupu dzīvokli saistīto izdevumu finansēšanā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta piektajā un sestajā daļā paredzētajā apmērā.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.247)

22. Grupu dzīvokļa klienta pienākums ir samaksāt pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamajai daļai).

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.247 redakcijā)

23. Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu, kas saistīts ar klienta uzturēšanos grupu dzīvoklī, sociālā pakalpojuma sniedzējs papildus normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību noteiktajām prasībām ministrijā iesniedz līguma kopiju, kas noslēgts ar klientu par grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1005)

24. Pēc šo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu saņemšanas ministrija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu, par atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, vai par sociālā pakalpojuma sniedzēja uzņemšanu rindā valsts līdzfinansējuma saņemšanai. Ja ministrija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts līdzfinansējumu, norāda lēmuma pamatojumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.748 redakcijā)

25. Valsts līdzfinansējumu viena klienta dienas uzturēšanās izdevumiem grupu dzīvoklī aprēķina, ņemot vērā vidējo izmaksu summu, kas nepieciešama vienas personas uzturēšanai valsts ilgstošas sociālās aprūpes iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem. Valsts līdzfinansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vd = Vuzt : Psk : 360, kur

Vd - izdevumi vienas personas uzturēšanai dienā;

Vuzt - izdevumi personas uzturēšanai iestādē;

Psk - personu skaits, kuras saņem pakalpojumu budžeta programmas 05.00 "Valsts sociālie pakalpojumi" apakšprogrammas 05.03 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" ietvaros;

360 - vidējais vienas personas uzturēšanās dienu skaits ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā gada laikā.

Izdevumus personas uzturēšanai iestādē (Vuzt) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vuzt = Vēd + Vapģ + Vmed + Vhig + Vadmin + Vreh + Vkom, kur

Vēd - izdevumi personas ēdināšanai (neieskaitot ēdnīcas personāla atal­gojumu);

Vapģ - izdevumi apģērbam, gultasveļai, apaviem;

Vmed - izdevumi medikamentiem;

Vhig - izdevumi personiskās higiēnas precēm un kopšanas līdzekļiem;

Vadmin - administrācijas uzturēšanas izdevumi;

Vreh - izdevumi personu pašaprūpes prasmju apguves un sociālās rehabi­litācijas procesa nodrošināšanai;

Vkom - izdevumi iestādes darbības nodrošināšanai (komunālie maksā­jumi).

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.247)

26. Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs, kurš personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas pakalpojumu, nesaņem valsts līdzfinansējumu, minēto pakalpojumu saņemšanas kārtību un to samaksas kārtību nosaka pašvaldība, kura nodrošina attiecīgo pakalpojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumus Nr.1006 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinan­sējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 204.nr.).

28. Šo noteikumu 20.punktā pašvaldību domēm noteiktos uzdevumus līdz 2009.gada 30.jūnijam veic arī pašvaldību padomes.

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.247 redakcijā)

29. Ja līdz 2011.gada 1.janvārim ir noslēgts trīspusējs līgums starp ministriju, sociālā pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu dienas centra uzturēšanai un izveidošanai vai līgums par valsts līdzfinansējumu, kas saistīts ar klienta uzturēšanos grupu dzīvoklī, līdz līguma termiņa beigām ministrija valsts līdzfinansējumu nodrošina atbilstoši līguma nosacījumiem.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.748 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.829

(Pielikums grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

13.JPG (67000 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.829

(Pielikums grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.748)

14.JPG (82812 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.829
15.JPG (41311 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.829

(Pielikums MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1198 redakcijā)

Pārskats par dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbību

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 829Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 08.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 07.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
167547
{"selected":{"value":"19.08.2016","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2009","iso_value":"2009\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2009.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2007","iso_value":"2007\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2007.-27.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)