Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.810

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 36.§)
Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Pinku ezers" (turpmāk - dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību;

1.4. dabas parkā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parka platība ir 161 hektārs. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka apskatei.

7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8.14., 8.15.2., 8.16.1., 11.16., 15.8.1. un 15.8.3.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

8. Dabas parka teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

8.2. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649);

8.3. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

8.4. nosusināt purvus;

8.5. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

8.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

8.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

8.8. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus ciršanas atlieku sadedzinā­šanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

8.9. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649);

8.10. uzstādīt vēja elektrostacijas;

8.11. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649);

8.12. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskajām vajadzībām;

8.13. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

8.14. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot objektus, ko ierīko ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

8.15. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

8.15.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;

8.15.2. biotopu atjaunošanas pasākumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

8.16. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

8.16.1. restaurēt vai rekonstruēt inženierkomunikācijas un citas inženierbūves, kā arī rekonstruēt ceļus;

8.16.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

8.17. aizliegts būvēt un izvietot dabisko virszemes ūdensobjektu aizsarg­joslās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar filtrāciju gruntī, kā arī novadīt Pinku ezerā, Šarlotes dīķī, Bezdibeņa ezerā un tam apkārt esošajā purvā neattīrītus un attīrītus sadzīves, ražošanas un komunālos notekūdeņus un notekūdeņu dūņas.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

9. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī vides aizsardzību un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Dabas lieguma zona

10. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu Pinku ezera īpaši aizsar­gājamos biotopus - mīkstūdens ezeru ar ezereņu (Isoetes), lobēliju (Lobelia) un krasteņu (Littorella) audzēm, ezeru ar pamīšziedu daudzlapes (Myriophyllum alterniflorum) audzēm, ezeru ar piekrastē dominējošu minerālgrunti un boreālos mežus, kas ir īpaši aizsargājamās putnu sugas - melnā stārķa (Ciconia nigra) - barošanās vieta, kā arī citu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu dzīvotnes.

11. Dabas lieguma zonā aizliegts:

11.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

11.2. ierīkot jaunus ceļus, kā arī mainīt esošo ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

11.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

11.3.1. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

11.3.2. šo noteikumu 8.16.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

11.4. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

11.5. cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

11.6. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

11.6.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

11.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

11.6.3. apšu audzēm - 30 gadus;

11.7. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, krūmu ciršanu pagalmos un meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

11.8. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

11.9. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus, kā arī izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot svaigos vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāra un to atstāšana mežaudzē var veicināt kaitēkļu masveida savairošanos;

11.10. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus šo noteikumu 1.pielikumā īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām;

11.11. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

11.12. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

11.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

11.14. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

11.15. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

11.16. celt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

11.17. audzēt vai turēt sprostos zivis, piebarot zivis, kā arī papildināt zivju krājumus, izņemot plēsīgo zivju sugu krājumu papildināšanu;

11.18. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu piestātnes un bāzes;

11.19. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

11.19.1. atjaunot mežu sējot vai stādot un ieaudzēt mežu;

11.19.2. vākt dabas materiālus kolekcijām;

11.19.3. veikt zinātniskos pētījumus;

11.19.4. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

11.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

11.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

VI. Dabas parka zona

12. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamos biotopus - vilkakūlas (Nardus stricta) pļavas, dabiski distrofus un eitrofus ezerus -, kā arī lai sekmētu dabas aizsardzības prasībām atbilstošu tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstību.

13. Dabas parka zonā aizliegts:

13.1. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

13.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus, izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus, ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

13.2.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

13.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

13.2.3. apšu audzēm - 30 gadus;

13.3. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, krūmu ciršanu pagalmos un meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

13.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

13.4.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

13.4.2. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

13.4.3. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649);

13.5. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

13.6. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

13.6.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

13.6.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

13.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetrus sausus stāvošus, svaigi vēja gāztus kokus un kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztus ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz 5 kubikmetrus uz hektāru un tie saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

V. Dabas pieminekļi

14. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un citzemju sugu dižkoki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

15. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

15.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

15.2. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

15.3. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

15.4. apkraut aizsargājamos kokus;

15.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

15.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

15.7. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

15.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.8.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

15.8.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai;

15.8.3. celt pazemes būves;

15.8.4. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

16. Aizsargājamā koka nociršana vai novākšana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

16.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā vai ārpus tā.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.649)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Dabas parka "Pinku ezers" funkcionālo zonu shēma
Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Dabas parka "Pinku ezers" funkcionālo zonu robežu apraksts

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonas robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

1.1.

1.

320071

359666

1.2.

2.

320082

359657

1.3.

3.

320087

359639

1.4.

4.

320083

359621

1.5.

5.

320071

359608

1.6.

6.

320052

359596

1.7.

7.

320011

359592

1.8.

8.

319980

359589

1.9.

9.

319906

359587

1.10.

10.

319864

359595

1.11.

11.

319794

359619

1.12.

12.

319797

359595

1.13.

13.

319840

359544

1.14.

14.

319875

359511

1.15.

15.

319883

359499

1.16.

16.

319875

359474

1.17.

17.

319849

359449

1.18.

18.

319804

359431

1.19.

19.

319757

359422

1.20.

20.

319726

359422

1.21.

21.

319660

359440

1.22.

22.

319610

359479

1.23.

23.

319534

359540

1.24.

24.

319501

359570

1.25.

25.

319467

359613

1.26.

26.

319446

359632

1.27.

27.

319442

359659

1.28.

28.

319450

359712

1.29.

29.

319436

359732

1.30.

30.

319396

359743

1.31.

31.

319372

359740

1.32.

32.

319338

359725

1.33.

33.

319311

359718

1.34.

34.

319292

359729

1.35.

35.

319282

359712

1.36.

36.

319284

359697

1.37.

37.

319270

359681

1.38.

38.

319223

359681

1.39.

39.

319187

359690

1.40.

40.

319157

359702

1.41.

41.

319105

359756

1.42.

42.

319092

359792

1.43.

43.

319077

359804

1.44.

44.

319049

359798

1.45.

45.

319023

359795

1.46.

46.

318989

359802

1.47.

47.

318940

359822

1.48.

48.

318915

359844

1.49.

49.

318900

359874

1.50.

50.

318898

359910

1.51.

51.

318893

359963

1.52.

52.

318878

359990

1.53.

53.

318843

360002

1.54.

54.

318837

360023

1.55.

55.

318846

360056

1.56.

56.

318841

360074

1.57.

57.

318795

360115

1.58.

58.

318713

360155

1.59.

59.

318693

360159

1.60.

60.

318674

360153

1.61.

61.

318669

360259

1.62.

62.

318712

360280

1.63.

63.

318716

360275

1.64.

64.

318713

360251

1.65.

65.

318786

360148

1.66.

66.

318912

360280

1.67.

67.

318849

360325

1.68.

68.

318873

360340

1.69.

69.

318879

360349

1.70.

70.

319148

360225

1.71.

71.

319182

360230

1.72.

72.

319202

360228

1.73.

73.

319233

360209

1.74.

74.

319278

360195

1.75.

75.

319321

360142

1.76.

76.

319410

360233

1.77.

77.

319408

360252

1.78.

78.

319403

360261

1.79.

79.

319379

360282

1.80.

80.

319399

360283

1.81.

81.

319430

360274

1.82.

82.

319474

360260

1.83.

83.

319498

360243

1.84.

84.

319517

360230

1.85.

85.

319543

360203

1.86.

86.

319551

360173

1.87.

87.

319559

360155

1.88.

88.

319581

360145

1.89.

89.

319620

360161

1.90.

90.

319621

360151

1.91.

91.

319537

360100

1.92.

92.

319453

360047

1.93.

93.

319453

360009

1.94.

94.

319567

359997

1.95.

95.

319730

360082

1.96.

96.

319770

360035

1.97.

97.

319712

359966

1.98.

98.

319783

359890

1.99.

99.

319840

359862

1.100.

100.

319932

359939

1.101.

101.

320001

359894

1.102.

102.

320104

359889

1.103.

103.

320143

359873

1.104.

104.

320216

359887

1.105.

105.

318912

360204

1.106.

106.

318928

360106

1.107.

107.

319093

360109

1.108.

108.

319118

360089

1.109.

109.

319166

360017

1.110.

110.

319244

360011

1.111.

111.

319227

360092

1.112.

112.

319210

360133

1.113.

113.

319172

360164

1.114.

114.

319129

360187

1.115.

115.

319107

360175

1.116.

116.

319082

360169

1.117.

117.

319063

360182

1.118.

118.

319051

360196

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonā ietilpst visa tā dabas parka "Pinku ezers" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā.

Piezīme.

Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta propor­cijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
4 pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.649 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 810Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
167193
{"selected":{"value":"29.09.2012","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2012","iso_value":"2012\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2007","iso_value":"2007\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2007.-28.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)