Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumus Nr. 424 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2007.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 22.§)
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.1panta otro daļu un 25.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, kā arī tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību;

1.2. no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;

1.3. kārtību, kādā pakalpojuma saņēmējs izdara vienreizēju iemaksu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem.

2. Personai atbilstoši funkcionālo traucējumu un anatomisko defektu veidam un smaguma pakāpei ir tiesības par valsts budžeta līdzekļiem saņemt šo noteikumu 1.pielikumā norādītos tehniskos palīglīdzekļus, veicot vienreizēju iemaksu.

3. Valsts aģentūra "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk - centrs) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina ar tehniskajiem palīglīdzekļiem personas, kurām tie ir nepieciešami. Centrs:

3.1. ir valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" (turpmāk - datubāze) pārzinis;

3.2. saņem un ievada datubāzē ziņas par personām, kurām nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi;

3.3. pieņem lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu un ievada datubāzē ziņas par personām, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus;

3.4. organizē patapināto tehnisko palīglīdzekļu pēcgarantijas apkopi un remontu;

3.5. organizē rūpnieciski izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu (šo noteikumu 1.pielikuma 60.-77., 136., 139.-141., 145.-149. un 152.-164.punktā norādīto) un rūpnieciski izgatavoto, individuāli pielāgojamo tehnisko palīglīdzekļu (šo noteikumu 1.pielikuma 1., 47., 49.-52., 78.-135., 137., 138., 142. un 143.punktā norādīto) iepirkumu, veicot iepirkuma procedūru;

3.6. organizē rūpnieciski izgatavoto, individuāli pielāgojamo tehnisko palīglīdzekļu (šo noteikumu 1.pielikuma 150. un 151.punktā norādīto) pakalpojumu sniedzēju un individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu (šo noteikumu 1.pielikuma 2.-46., 48., 53.-59. un 144.punktā norādīto) pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru.

II. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona centrā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

4.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi, tālruni) un nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli;

4.2. ārstējošā ārsta atzinumu (2.pielikums), kas apliecina:

4.2.1. personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību;

4.2.2. pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā personām ar pirmreizējiem pārvietošanās traucējumiem un bērniem;

4.3. pilnvaras vai tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tehnisko palīglīdzekli saņem pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis.

5. Lai saņemtu šo noteikumu 1.pielikuma 128.punktā minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Latvijas Paralimpiskās komitejas vai citas Latvijas Republikā reģistrētas sporta federācijas izziņu.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 1.pielikuma 145. un 161.punktā norādīto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

6.1. vidējās vai augstākās izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar izglītības ieguvi;

6.2. darba devēja apliecinājumu par personas nodarbinātību pie attiecīgā darba devēja, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar nodarbinātību.

7. Ja personai - individuālā darba veicējam vai komersantam - šo noteikumu 1.pielikuma 145. un 161.punktā norādītais tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai, persona šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā papildus attiecīgi norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai komersanta firmu un reģistrācijas apliecības numuru, kā arī apliecina, ka tā piekrīt, ka centrs pieprasa un saņem no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, lai pārliecinātos par personas sniegto ziņu pareizību.

8. Pamatojoties uz saņemto informāciju, centrs:

8.1. pieņem lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības;

8.2. reģistrē personu datubāzē, ja ir pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, un izdara atzīmi par personas tiesībām saņemt tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā (ja personai ir šādas tiesības).

9. Ja centra, piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa, centrs 10 darbdienas pirms iespēju rašanās (rindas pienākšanas) saņemt tehnisko palīglīdzekli telefoniski vai rakstiski informē personu par tā saņemšanas vietu un laiku.

10. Lēmumu par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli centrs pieņem, ja:

10.1. personas funkcionālie traucējumi neatbilst tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamībai;

10.2. nav beidzies noteiktais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņš, izņemot šo noteikumu 18.2., 18.3., 18.4. un 18.5.apakš­punktā noteiktos gadījumus.

11. Ja persona nav iesniegusi visus tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai nepieciešamos dokumentus vai sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, centrs informē personu par konstatētajiem trūkumiem un norāda termiņu to novēršanai.

12. Ja centrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli, jo nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, centrs 10 darbdienu laikā šo lēmumu izsniedz vai nosūta personai.

13. Persona tehnisko palīglīdzekli saņem:

13.1. centrā - ja nepieciešams šo noteikumu 1.pielikuma 1., 60.-141., 146.-149., 153., 154. vai 157.-164.punktā minētais palīglīdzeklis;

13.2. pie piegādātāja, ar kuru centrs ir noslēdzis līgumu par tehnisko palīglīdzekļu piegādi un izsniegšanu, pamatojoties uz attiecīgo iepirkuma procedūru, - ja nepieciešams šo noteikumu 1.pielikuma 47., 49.-52., 142., 143., 145., 150.-152., 155. vai 156.punktā minētais palīglīdzeklis;

13.3. pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru centrs ir noslēdzis līgumu par pakalpojumu sniegšanu individuāli izgatavojamiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru, - ja nepieciešams šo noteikumu 1.pielikuma 2.-46., 48., 53.-59. vai 144.punktā minētais palīglīdzeklis.

14. Pirms tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas centrs, piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs:

14.1. pārbauda, vai persona reģistrēta centra datubāzē, kā arī personas datu atbilstību datubāzē esošajai informācijai;

14.2. veic personas funkcionālo novērtēšanu, nosakot piešķiramā tehniskā palīglīdzekļa veidu un modeli.

15. Izsniedzot izgatavoto vai pielāgoto tehnisko palīglīdzekli, centrs, piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs:

15.1. iekasē vienreizēju iemaksu;

15.2. sagatavo un noslēdz ar personu rakstisku līgumu par tehniskā palīglīdzekļa patapināšanu vai nodošanu īpašumā;

15.3. sastāda tehniskā palīglīdzekļa nodošanas un pieņemšanas aktu par šo noteikumu 1.pielikuma 1.-164.punktā norādītajiem palīglīdzekļiem;

15.4. apmāca personu lietot tehnisko palīglīdzekli, kā arī izsniedz palīglīdzekļa lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju.

16. Ja persona nav apmierināta ar piešķirtā tehniskā palīglīdzekļa kvalitāti, tā pēc tehniskā palīglīdzekļa trūkumu atklāšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas iesniedz centrā rakstisku iesniegumu, norādot konstatētos trūkumus.

17. Centrs vai centra uzdevumā pakalpojumu sniedzējs vai piegādātājs pēc šo noteikumu 16.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina nepieciešamos uzlabojumus vai tehniskā palīglīdzekļa maiņu vai 14 darbdienu laikā sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

III. Tehnisko palīglīdzekļu atkārtotas saņemšanas un nodošanas kārtība

18. Personai ir tiesības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tehnisko palīglīdzekli saņemt atkārtoti, ja:

18.1. beidzies centra noteiktais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks;

18.2. tehniskajā palīglīdzeklī radies defekts pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja vainas dēļ un nav iespējams to novērst;

18.3. tehniskais palīglīdzeklis no personas neatkarīgu iemeslu dēļ kļuvis nelietojams;

18.4. ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe;

18.5. tehniskais palīglīdzeklis dabiskā nolietojuma dēļ kļuvis lietošanai nederīgs.

19. Personai var atteikt atkārtoti piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja:

19.1. tai jau ir piešķirts analogs tehniskais palīglīdzeklis un tā lietošanas laiks nav beidzies;

19.2. tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīg­līdzeklis ir tīši bojāts.

20. Persona nodod tehnisko palīglīdzekli centrā, ja tehniskā palīglīdzekļa nodošanas veids ir patapinājums (šo noteikumu 1.pielikuma 96., 98., 102., 105.-107., 109.-135.punkts) un tehniskais palīglīdzeklis vairs nav nepieciešams.

IV. Vienreizējās iemaksas maksāšanas kārtība un apmērs

21. Saņemot tehnisko palīglīdzekli par valsts budžeta līdzekļiem, persona izdara vienreizēju iemaksu šādā apmērā:

21.1. persona līdz 18 gadu vecumam - vienu latu;

21.2. persona, vecāka par 18 gadiem, - piecus latus.

22. No šo noteikumu 21.punktā minētās vienreizējās iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvota persona:

22.1. kurai noteikts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss;

22.2. kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

22.3. kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;

22.4. kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

23. Šo noteikumu 21.punktā minētās vienreizējās iemaksas ieskaita centra pamatbudžeta kontā un izlieto tehnisko palīglīdzekļu aprites uzlabošanai, tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanai un remontam atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajam finansējuma apmēram.

V. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.175 "Noteikumi par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas finansējami no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 60.nr.; 2005, 84.nr.).

25. Šo noteikumu 1.pielikuma 146., 147., 148. un 149.punkts stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

26. Līdz 2008.gada 29.februārim tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētā ārstējošā ārsta atzinuma vietā persona centrā var iesniegt arī ārstniecības personas atzinumu, kas apliecina personas attiecīgo funkcionālo traucējumu esību (norādot diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10.redakcijai), veidu un līmeni (personām ar dzirdes traucējumiem obligāts audiogrammas apraksts), tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību un plānoto izmantošanas ilgumu, kā arī, ja nepieciešams (pirmreizēji pārvietošanās traucējumi, funkcionālie traucējumi bērniem), pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.790
Tehnisko palīglīdzekļu saraksts

Nr. p.k.

Vispārēja
iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

ISO kods/ identifi­kācijas
numurs

Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

Lieto­šanas laiks (gadi)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

04

Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi

1.

33196200-2

04 33 03

Spilveni izgulējumu profilaksei

Īpašumā

2

06

Ortozes un protēzes

2.

33183000-6

06 03 03

Krustu-zarnkaula ortozes

Īpašumā

2

Spinālās ortožu sistēmas (SOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens izgatavotājs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas SOS

3.

33183000-6

06 03 06

Jostas-krūšu ortozes

Īpašumā

2

4.

33183000-6

06 03 09

Krūškurvja-jostas-krustu ortozes

Īpašumā

2

5.

33183000-6

06 03 12

Kakla ortozes

Īpašumā

2

6.

33183000-6

06 03 15

Kakla-krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

7.

33183000-6

06 03 18

Kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes

Īpašumā

2

8.

33183000-6

06 04 06

Trūces bandāžas

Īpašumā

2

9.

33183000-6

06 06 03

Pirksta ortozes

Īpašumā

2

Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas (AEOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens izgatavotājs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas AEOS

10.

33183000-6

06 06 06

Plaukstas ortozes

Īpašumā

2

11.

33183000-6

06 06 12

Plaukstas locītavas-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

12.

33183000-6

06 06 13

Plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes

Īpašumā

2

13.

33183000-6

06 06 15

Elkoņa ortozes

Īpašumā

2

14.

33183000-6

06 06 19

Elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

15.

33183000-6

06 06 21

Pleca ortozes

Īpašumā

2

16.

33183000-6

06 06 24

Pleca-elkoņa ortozes

Īpašumā

2

17.

33183000-6

06 06 30

Pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

18.

33183000-6

06 12 03

Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus

Īpašumā

2

Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas (APEOS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens izgatavotājs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas APEOS

19.

33183000-6

06 12 06

Potītes-pēdas ortozes

Īpašumā

2

20.

33183000-6

06 12 09

Ceļa ortozes

Īpašumā

2

21.

33183000-6

06 12 12

Ceļa-potītes-pēdas ortozes

Īpašumā

2

22.

33183000-6

06 12 15

Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

23.

33183000-6

06 12 16

Gūžas-ceļa ortozes

Īpašumā

2

24.

33183000-6

06 12 18

Gūžas-ceļa-potītes-pēdas ortozes

Īpašumā

2

25.

33184000-3

06 18 03

Daļējas plaukstas protēzes, ieskaitot pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas (AEPS) ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens izgatavotājs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas AEPS. Šajā grupā ietverti protēžu cimdi amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav AEPS komponenti

26.

33184000-3

06 18 06

Plaukstas locītavas protēzes

Īpašumā

3

27.

33184000-3

06 18 09

Transradiālās (zemelkoņa) protēzes

Īpašumā

3

28.

33184000-3

06 18 12

Elkoņa locītavas protēzes

Īpašumā

3

29.

33184000-3

06 18 15

Transhumerālās (virselkoņa) protēzes

Īpašumā

3

30.

33184000-3

06 18 18

Pleca locītavas protēzes

Īpašumā

3

31.

33184000-3

06 18 21

Protēzes pēc pleca locītavas lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas

Īpašumā

3

32.

33184000-3

06 18 24

Plaukstas protēzes

Īpašumā

3

33.

33184000-3

06 18 25

Sazaroti āķi

Īpašumā

3

34.

33184000-3

06 18 26

Ierīces vai rīki plaukstas funkciju aizvietošanai

Īpašumā

3

35.

33184000-3

06 18 36

Pleca vienības

Īpašumā

3

36.

33184000-3

06 18 39

Ārējās locītavas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmai

Īpašumā

3

37.

33184000-3

06 21

Kosmētiskās augšējās ekstremitātes protēzes

Īpašumā

3

38.

33184000-3

06 24 03

Daļējas pēdas protēzes, ieskaitot kāju pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, ko veidojis viens izgatavotājs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas APEPS. Šajā grupā ietvertas protēžu zeķes amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav APEPS komponenti

39.

33184000-3

06 24 06

Potītes locītavas protēzes

Īpašumā

3

40.

33184000-3

06 24 09

Transtibiālās (zemceļa) protēzes

Īpašumā

3

41.

33184000-3

06 24 12

Ceļa locītavas protēzes

Īpašumā

3

42.

33184000-3

06 24 15

Transfemorālās (virsceļa) protēzes

Īpašumā

3

43.

33184000-3

06 24 18

Gūžas locītavas protēzes

Īpašumā

3

44.

33184000-3

06 24 21

Hemipelvektomijas protēzes

Īpašumā

3

45.

33184000-3

06 24 37

Ārējās locītavas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmām

Īpašumā

3

46.

33184000-3

06 24 48

Pirmreizējās protēzes agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai

Īpašumā

3

47.

33184400-7

06 30 18

Krūšu protēzes

Īpašumā

3

48.

33184600-9

06 30 21

Acu protēzes

Īpašumā

2

49.

33141740-9

06 33 03

Rehabilitācijas/profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi pieaugušajiem

Īpašumā

2

50.

33141740-9

06 33 03

Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi pieaugušajiem

Īpašumā

2

51.

33141740-9

06 33 03

Rehabilitācijas/profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem

Īpašumā

2

52.

33141740-9

06 33 03

Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem

Īpašumā

2

53.

33141740-9

06 33 06

Speciāli klientam izgatavoti ortopēdiskie apavi

Īpašumā

2

54.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu 3-5 cm

Īpašumā

2

55.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu 6-9 cm

Īpašumā

2

56.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu 10-15 cm

Īpašumā

2

57.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu 16 cm un vairāk

Īpašumā

2

58.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar izteiktām pēdas deformācijām vai ortozes lietošanu

Īpašumā

2

59.

33141740-9

06 33 06

Apavi pacientam ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos

Īpašumā

2

09

Personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļi

60.

33196200-2

09 09 03

Palīglīdzekļi zeķu un bikšu uzvilkšanai

Īpašumā

2

61.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli bez riteņiem

Īpašumā

3

62.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli ar riteņiem

Īpašumā

3

63.

33196200-2

09 12 03

Tualetes/dušas krēsli

Īpašumā

3

64.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli bērniem

Īpašumā

3

65.

33196200-2

09 12 12

Paaugstināti atsevišķi stāvoši tualetes sēdekļi

Īpašumā

3

66.

33196200-2

09 12 15

Paaugstināti tualetes sēdekļi (nepiestiprinātie)

Īpašumā

3

67.

33196200-2

09 12 24

Piemontējami tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

3

68.

33196200-2

09 12 25

Atsevišķi stāvoši tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

3

69.

33196200-2

09 33 03

Vannas/dušas krēsli

Īpašumā

3

70.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli bērniem

Īpašumā

3

71.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli bez muguras balsta

Īpašumā

3

72.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

3

73.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

3

74.

33196200-2

09 33 03

Vannas dēļi

Īpašumā

3

75.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli, pagriežami, ar muguras balstu

Īpašumā

3

76.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli, stiprināmi pie sienas

Īpašumā

3

77.

33251200-6

09 48 03

Termometri

Īpašumā

4

12

Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi

78.

36654000-0

12 03 03

Spieķi, salokāmi

Īpašumā

2

79.

36654000-0

12 03 03

Spieķi, nesalokāmi

Īpašumā

2

80.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa atbalsta kruķi

Īpašumā

2

Kruķi ar vienu atbalstu, rokturi un balstu apakšdelmam

81.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa kruķi (parasts roku balsts)

Īpašumā

2

82.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa kruķi (anatomisks roku balsts)

Īpašumā

2

83.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa kruķi ar paaugstinātu svara izturību

Īpašumā

2

84.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa atbalsta kruķi bērniem

Īpašumā

2

85.

33141710-0

12 03 09

Apakšdelma atbalsta kruķi

Īpašumā

2

Kruķi ar īpaši veidotu rokturi un balstu apakšdelmam

86.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi

Īpašumā

2

87.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi bērniem

Īpašumā

2

88.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (koka)

Īpašumā

2

89.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (koka) bērniem

Īpašumā

2

90.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (alumīnija)

Īpašumā

2

91.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (alumīnija) bērniem

Īpašumā

2

92.

33141720-3

12 03 16

Tripodi

Īpašumā

2

93.

33141720-3

12 03 16

Kvadripodi

Īpašumā

2

94.

33141720-3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem ar nekustīgu rāmi

Īpašumā

3

Staigāšanas palīglīdzekļi, kurus izmanto pa vienam, vadot ar abām rokām

95.

33141720-3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem ar kustīgu rāmi

Īpašumā

3

96.

33141720-3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem ar kustīgu rāmi bērniem

Patapinājumā

2

97.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem bez sēdekļa

Īpašumā

3

98.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem bez sēdekļa bērniem

Patapinājumā

2

99.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 2 riteņiem ar sēdekli

Īpašumā

3

100.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 3 riteņiem

Īpašumā

3

101.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem

Īpašumā

3

102.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem bērniem

Patapinājumā

2

103.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar 4 riteņiem, ar vieglāku svaru

Īpašumā

3

104.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli pieaugušajiem

Īpašumā

4

105.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem ar fiksācijas jostām

Patapinājumā

4

106.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem ar fiksācijas riņķi

Patapinājumā

4

107.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem (aktivitāšu)

Patapinājumā

5

108.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi pieaugušajiem

Īpašumā

4

109.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem

Patapinājumā

3

110.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem (daudzfunkcionālie)

Patapinājumā

4

111.

33141720-3

12 18 09

Ar labo roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

112.

33141720-3

12 18 09

Ar kreiso roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

113.

33141720-3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

114.

33141720-3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi, kuriem ir vairāki pārnesumi

Patapinājumā

3

115.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

3

116.

33193120-6

12 2218

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem ar papildaprīkojumu

Patapinājumā

3

117.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem

Patapinājumā

2

118.

33193120-6

12 22 18

Manuāli pavadoņa vadīti riteņkrēsli bērniem ar pavadoņa darbināmām bremzēm

Patapinājumā

4

119.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem (bāzes modelis)

Patapinājumā

3

Pārsvarā lietošanai telpās, personām ar pārvietošanās traucējumiem

120.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem ar x veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu balstiem)

Patapinājumā

3

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

121.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem ar x veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu-roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem)

Patapinājumā

3

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

122.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem ar x veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām)

Patapinājumā

3

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas augstāk neminētās medicīniskās indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

123.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

5

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

124.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

5

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

125.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu)

Patapinājumā

5

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

126.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar dalītiem kāju balstiem, ar bremzi, ko darbina ar vienu roku, ar spilvenu)

Patapinājumā

5

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

127.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem, ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī

Patapinājumā

4

Personām, kurām ir:

1. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G80; G82.3-G82.5) paraplēģijas veidā.

2. Muguras smadzeņu bojājumu sekas (T91.3), ja bojājuma līmenis zem C5.

3. Neiromuskulāras sinapses un muskuļu (miopātijas) saslimšanas (G70-G72.9).

4. Multiplā sklerozes (G35) cerebrospinālā forma ar paraplēģiju.

5. Intrakraniālu traumu (T90.5) saslimšanas sekas ar hemiplēģiju vai paraplēģiju, ja ir adekvāta kognitīvā funkcija.

6. Anatomiski defekti ar apakšējo ekstremitāšu trūkumu (Q72-Q72.9).

7. Apakšējo ekstremitāšu dragātu ievainojumu un traumatisku amputāciju sekas (T93.6).

8. Citas iepriekš neminētas medicīniskas indikācijas, kad personai ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, ja personas funkcionālās spējas nepieļauj bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu bāzes modeļa lietošanu, bet ir adekvātas aktīvo riteņkrēslu lietošanai.

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC funkcionālie speciālisti, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu

128.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem (sportam)

Patapinājumā

5

Personām, kuras regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu

129.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu
pieaugušajiem (personām ar abu kāju amputāciju)

Patapinājumā

3

130.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem

Patapinājumā

2

131.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem (ar polsterētu sēdvirsmu, muguras balstu, kas regulējams leņķos)

Patapinājumā

4

132.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie vertikalizācijas riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu

Patapinājumā

6

Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC speciālistu komisija

133.

33193120-6

12 22 06

Bimanuālie riteņkrēsli ar sviras piedziņu

Patapinājumā

3

134.

33193120-6

12 22 09

No vienas puses vadāmi riteņkrēsli bez piedziņas. Riteņkrēsli, kurus vada ar vienu roku

Patapinājumā

3

135.

33193121-3

12 23 03

Elektriskie riteņkrēsli ar rokas vadību

Patapinājumā

6

Personām, kurām ir noteiktas medicīniskās indikācijas, kad ir nepieciešams lietot riteņkrēslu, bet viņu augšējo ekstremitāšu funkcionālās spējas ir nepietiekamas mehāniski vadāmo riteņkrēslu lietošanai. Tiesības saņemt palīglīdzekli nosaka TPC speciālistu komisija

136.

33196200-2

12 31 03

Slīddēlis

Īpašumā

2

137.

36654000-0

12 39 03

Taktilie (baltie) spieķi (nesalokāmi)

Īpašumā

2

138.

36654000-0

12 39 03

Taktilie (baltie) spieķi (salokāmi)

Īpašumā

2

15

Palīglīdzekļi mājsaimniecībai

139.

28610000-1

15 03 06

Palīglīdzekļi produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai

Īpašumā

5

Personām:

- ar augšējo ekstremitāšu locītavu saslimšanām;

- ar neiromuskulāru saslimšanu

140.

28614100-0

15 09 13

Galda piederumi

Īpašumā

5

Personām:

- ar augšējo ekstremitāšu locītavu saslimšanām;

- ar neiromuskulāru saslimšanu

18

Palīglīdzekļi mājas un citu telpu pielāgošanai

141.

33196200-2

18 18 03

Atbalsta rokturi, skrūvējami pie grīdas vai sienas

Īpašumā

3

22

Komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļi

142.

33424000-8

22 03 09

Palielināmie stikli bez gaismas avota

Īpašumā

5

143.

33424000-8

22 03 09

Palielināmie stikli ar iebūvētu gaismas avotu

Īpašumā

5

Signalizatori šķēršļu noteikšanai un virziena norādei neredzīgām, vājredzīgām, nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām

144.

33435000-8

22 03 12

Acenēs iemontēti monokulārie vai binokulārie teleskopi

Īpašumā

5

Binokulārās (teleskopiskās) brilles

145.

32333200-8

22 03 18

Palīgierīce teksta lasīšanai (iekārta ar plaukstas videokameru, kura pievienota jebkuram televizoram, var palielināt tekstu līdz 64 reizēm)

Īpašumā

5

Personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sakarā ar izglītības programmas apguvi, nodarbinātību vai saimniecisko darbību

146.

30213300-8

22 33 06

Portatīvie datori un personālie digitālie asistenti (PDA)

Īpašumā

5

147.

30233211-3

22 36 03

Tastatūra (Braila raksta tastatūra)

Īpašumā

5

148.

30217000-3

22 36 06

Kursora pozicionēšanas ierīces (kursorbumbas, gaismas zīmuļi, kursorsviras, kas ir saistītas ar datorpeles portiem un datorpeles simulatoriem, spēļu portu kursorsviras)

Īpašumā

5

149.

30216110-0

22 36 12

Alternatīvās ievadierīces (optiskie skeneri, runas transformēšanas ierīces, skārienjutīgie displeji un datu cimdi)

Īpašumā

5

150.

33185000-0

22 06 12

Auss dobumā ievietojamais dzirdes aparāts

Īpašumā

5

151.

33185000-0

22 06 15

Aizauss dzirdes aparāts

Īpašumā

5

Tai skaitā digitālie dzirdes aparāti, kurus izsniedz bērniem līdz 18 gadu vecumam

152.

32343100-0

22 06 24

Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem

Īpašumā

5

Induktīvās spoles

153.

33196200-2

22 12 09

Braila raksta rāmji

Īpašumā

2

Aprīkojums Braila raksta veidošanai

154.

33196200-2

22 12 12

Grifele Braila raksta veidošanai

Īpašumā

-

Aprīkojums Braila raksta veidošanai

155.

33196200-2

22 12 15

Braila rakstāmmašīnas

Īpašumā

5

Aprīkojums Braila raksta veidošanai

156.

33196200-2

22 12 18

Papīrs Braila raksta veidošanai

Īpašumā

-

Aprīkojums Braila raksta veidošanai

157.

32332000-9

22 18 03

Atskaņotāji

Īpašumā

3

Atskaņotāji ieskaņoto grāmatu lasīšanai, kasešu, CD, DVD, MP3 un MP4 atskaņotāji

158.

32343000-9

22 24 21

Telefonu aksesuāri

Īpašumā

3

Skaņas pastiprinātāji, kurus var pievienot klausulei

159.

31521310-0

22 27 03

Indikatori ar signāla vizualizāciju

Īpašumā

3

Gaismas indikatori nedzirdīgām personām un skaņas indikatori neredzīgām personām

160.

33511100-6

22 27 12

Laikrāži

Īpašumā

2

Laika mērīšanai, norādīšanai un teikšanai

161.

30241310-6

22 39 12

Specializētas tekstu palielinošas datorprogrammas redzes invalīdiem

Īpašumā

5

Personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai, saimnieciskās darbības veikšanai vai nodarbinātībai

24

Pielāgotie palīglīdzekļi

162.

28610000-1

24 06 03

Pudeļu un burku atvērējs

Īpašumā

5

Personām:

- ar augšējo ekstremitāšu locītavu saslimšanām;

- ar neiromuskulāru saslimšanu

163.

33196200-2

24 18 03

Uz rokas piestiprināma palīgierīce galda piederumu satveršanai

Īpašumā

5

Personām:

- ar augšējo ekstremitāšu locītavu saslimšanām;

- ar neiromuskulāru saslimšanu

164.

33196200-2

24 21 03

Manuālās satveršanas stangas

Īpašumā

2

Labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.790
10.JPG (71158 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 790Pieņemts: 20.11.2007.Stājas spēkā: 29.11.2007.Zaudē spēku: 16.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 28.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166992
29.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)