Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk - deklarācija), arī fiksētā ienākuma nodokļa veidā."

2. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "patentmaksu" ar vārdiem "fiksēto ienākuma nodokli".

3. Papildināt 8.pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"2.2 Uzskata, ka fiziskā persona (maksātājs) gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis, ja tiek konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

1) maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus;

2) finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu debitoru parādu gadījumā;

3) maksātāja integrācija uzņēmumā, kuram viņš sniedz savus pakalpojumus. Integrācija uzņēmumā šā panta izpratnē ir darba vai atpūtas vietas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas pazīmes;

4) maksātāja faktisko brīvdienu un atvaļinājumu esamība un to ņemšanas kārtības saistība ar uzņēmuma iekšējo darba kārtību vai citu uzņēmumā nodarbināto fizisko personu darba grafiku;

5) maksātāja darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē, maksātājam nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus;

6) maksātājs nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskajā darbībā izmantoto aktīvu īpašnieks (šis kritērijs neattiecas uz personīgo autotransportu vai atsevišķiem personīgajiem instrumentiem, kas izmantoti darba uzdevumu izpildei)."

4. Aizstāt 10.panta pirmās daļas 6.punktā skaitļus un vārdus "1., 2. un 3.punkta nosacījumus" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 3.punkta nosacījumus".

5. Papildināt 11.panta divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Maksātājs veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti. Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kurā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma dalībnieku (fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu), darījuma aprakstu, darījuma summu un citu nepieciešamo informāciju."

6. 11.1 pantā:

izteikt ceturtās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) maksājumu summu par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu;";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"5.1 Nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, neņem vērā bilances posteņu pārvērtēšanas rezultātus, izņemot aktīvu pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu. Aktīvus un pasīvus, kuru nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa taksācijas gada pēdējā kalendāra dienā, un, nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, ņem vērā attiecīgos ienākumus vai zaudējumus."

7. 11.5 pantā:

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) ekspluatācijas izmaksas (arī izdevumus par degvielu) izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā par 70 procentiem.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"8. Maksātājs, kurš par iepriekšējiem taksācijas periodiem ir maksājis fiksēto ienākuma nodokli, pirms uzsākt šā likuma 11. vai 11.1 panta piemērošanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai, lai noteiktu pamatlīdzekļu atlikušo vērtību uz taksācijas gada sākumu, no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības atskaita aprēķināto nolietojumu par to taksācijas periodu, kad šī persona maksāja fiksēto ienākuma nodokli.

9. Nosakot taksācijas gada apliekamo ienākumu, ņem vērā tikai izdevumus, kas pamatojas uz maksātāja faktiskajiem izdevumiem."

8. Papildināt likumu ar 11.8 pantu šādā redakcijā:

"11.8 pants. Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem

1. Maksātājs, kas reģistrējies kā saim­nieciskās darbības veicējs, kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja viņa ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā. Maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs 10 000 latu.

2. Lai aprēķinātu fiksēto ienākuma nodokli, maksātājs veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

3. Saimnieciskās darbības veicējs, kura ieņēmumi taksācijas gadā pārsniedz 10 000 latu, bet kurš pirmstaksācijas gadā ir maksājis fiksēto ienākuma nodokli, arī taksācijas gadā maksā fiksēto ienākuma nodokli. Šā maksātāja saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu pēctaksācijas gadā un turpmākajos periodos aprēķina saskaņā ar šā likuma 11. vai 11.1 pantu. Maksātājs var atkārtoti izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

4. Šā panta noteikumi neattiecas uz profesionālās darbības veicējiem, kas minēti šā likuma 11.panta 1.2 daļā."

9. Papildināt 15.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Fiksētā ienākuma nodokļa apmēru nosaka saskaņā ar šā likuma pielikumu."

10. 18.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "ceturtā daļa no taksācijas gadam noteiktās nodokļa avansa summas" ar vārdiem "taksācijas gadam noteiktā nodokļa avansa maksājuma un pirmajā ceturksnī veicamā avansa maksājuma starpība, kas dalīta ar trīs";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"9. Maksātājs, kurš maksā fiksēto ienākuma nodokli, nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā veic līdz taksācijas gada 15.martam."

11. 19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 100 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs - līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas. Turklāt šī summa ir samazināma par to nodokļa daļu, kuru taksācijas gada laikā darba devēji samaksājuši kā algas nodokli vai pats maksātājs - kā avansu vai nodokli, kas ieturēts no maksātāja ienākuma, izmaksājot viņam šā likuma 17.panta desmitajā daļā minētos ienākumus.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"3.1 Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā fiksētā ienākuma nodokļa atlikušo daļu, ko nosaka kā starpību starp fiksētā ienākuma nodokļa summu, kas noteikta atbilstoši šā likuma 15.panta piektajai daļai, un saskaņā ar šā likuma 18.panta devīto daļu noteikto avansa maksājumu.";

izslēgt 4.1 daļu;

papildināt 5.2 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ārvalsts nodokļa maksātājs (nerezidents), kas Latvijā gūst ienākumu no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas, nodokli no šā ienākuma aprēķina rezumējošā kārtībā un līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlim iesniedz deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc atsavinātā nekustamā īpašuma atrašanās vietas, ja maksātājs neizmanto šā likuma 20.panta trešajā daļā minētos deklarēšanas atvieglojumus.";

papildināt sestās daļas 2.punktu pēc vārdiem "attaisnotos izdevumus" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad informāciju par maksātāja attaisnotajiem izdevumiem Valsts ieņēmumu dienests saņem saskaņā ar šā panta desmito un vienpadsmito daļu";

izslēgt sestās daļas 3.punktā vārdus "un patentmaksu";

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"10. Valsts ieņēmumu dienestam līdz pēctaksācijas gada 1.februārim elektroniski nosūta informāciju, kurā par katru fizisko personu norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī šādu informāciju:

1) privātais pensiju fonds - par fiziskās personas noslēgtā individuālās dalības līguma ar privāto pensijas fondu atbilstību šā likuma 10.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajām prasībām un taksācijas gadā privātajā pensiju fondā veikto iemaksu apmēru un iemaksu sadalījumu pa gadiem, ja maksātājs taksācijas gadā ir veicis maksājumus arī par nākamajiem taksācijas gadiem;

2) apdrošināšanas sabiedrība - par fiziskās personas noslēgtā līguma (iegādātās polises) par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) atbilstību šā likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajām prasībām, līguma darbības periodu un taksācijas gadā veikto apdrošināšanas prēmiju summu un šo summu sadalījumu pa gadiem, ja maksātājs taksācijas gadā ir veicis maksājumus arī par nākamajiem taksācijas gadiem pie nosacījuma, ka saskaņā ar apdrošināšanas līgumu maksātājam katram periodam ir noteikts fiksēts maksājums.

11. Par šā panta desmitajā daļā noteiktās informācijas nosūtīšanas kārtību un datu formātu apdrošināšanas sabiedrība vai privātais pensiju fonds ar Valsts ieņēmumu dienestu vienojas, noslēdzot attiecīgu līgumu."

12. Izteikt 22.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Nosakot maksātāja īpašuma vērtību un tās pieaugumu, kā arī īpašuma palielinājumu pārbaudāmajā periodā, Valsts ieņēmumu dienests izmanto Uzņēmumu reģistra datubāzu, kurām ir publiska ticamība, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, zemesgrāmatu un pārējo citu valsts reģistru un valsts informācijas sistēmu turētāju datus, kā arī maksātāja papildu deklarāciju kopā ar tai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem par maksātāja ienākumiem un izdevumiem."

13. 26.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "(izņemot patentmaksas)";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "79 procenti" ar skaitli un vārdu "80 procentu";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "21 procenti" ar skaitli un vārdu "20 procentu".

14. Papildināt 28.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) līdz taksācijas gada 1.februārim informēt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi par to, ka maksātājs ir izvēlējies maksāt fiksēto ienākuma nodokli."

15. 31.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Darba devējs par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu (budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu) ir atbildīgs saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Ja maksātāja apliekamā ienākuma summu, no kuras atbilstoši šā likuma prasībām bija aprēķināms un ieturams nodoklis, nav iespējams noteikt, no darba devēja piedzen soda naudu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram attiecīgajā periodā, vai soda naudu, kas atbilst saskaņā ar Darba likumu noslēgtajā darba koplīgumā nozarē vai teritorijā attiecīgajam laika posmam noteiktajam minimālās darba samaksas līmenim.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "un divpadsmitās daļas noteikumiem" ar vārdiem un skaitli "divpadsmitās un 12.1 daļas noteikumiem";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

16. 31.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un soda nauda iztrūkstošās nodokļa summas apmērā" ar vārdiem "nokavējuma nauda un soda nauda atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam apmēram";

izslēgt otro daļu.

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"38. Grozījumi šā likuma 1.panta pir­mās daļas 2.punktā un otrajā daļā, grozījums 4.panta pirmās daļas 3.punktā, 11.5 panta astotā daļa, 11.8 pants, 15.panta piektā daļa, 18.panta ceturtās daļas izslēgums, 18.panta devītā daļa, 19.panta 3.1 daļa, 19.panta 4.1 daļas izslēgums, grozījums 19.panta sestās daļas 3.punktā, grozījumi 26.panta pirmajā daļā, kā arī likuma pielikums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

39. Patenta darbības laikā maksātājs piemēro šā likuma normas, kas bija spēkā līdz 2008.gada 1.janvārim. Ja maksātājam uz 2008.taksācijas gadu ir izsniegts patents un 2008.taksācijas gadā viņa saimnieciskās darbības ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu, šis maksātājs ir tiesīgs izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli ar 2009.taksācijas gadu.

40. Piemērojot šā likuma 19.panta desmito un vienpadsmito daļu, apdrošināšanas sabiedrība un privātais pensiju fonds informāciju par 2007.taksācijas gadu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz līdz 2008.gada 1.martam."

18. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
pielikums

Fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības apmēra noteikšana

Taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (latos)

Fiksētā ienākuma nodokļa summa (latos)

0-500,00

25

501,01-1000,00

50

1000,01-1500,00

75

1500,01-2000,00

100

2000,01-2500,00

125

2500,01-3000,00

150

3000,01-3500,00

175

3500,01-4000,00

200

4000,01-4500,00

225

4500,01-5000,00

250

5000,01-5500,00

275

5500,01-6000,00

300

6000,01-6500,00

325

6500,01-7000,00

350

7000,01-7500,00

375

7500,01-8000,00

400

8000,01-8500,00

425

8500,01-9000,00

450

9000,01-9500,00

475

9500,01-10 000,00

500

no 10 000,01

500 + 7% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu"

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada 27.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.11.2007.Stājas spēkā: 11.12.2007.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 27.11.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
166872
11.12.2007
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"